ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรจักรวาลไวยสุตรา๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๑๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒.สามเณรศิริชัยอุปภัมถ์๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๑๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๓.สามเณรอนุชาสมมารถ๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๑๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๔.สามเณรชานนท์มีภักดี๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๒๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๕.สามเณรปวัตน์ลอยสุวรรณ์๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๒๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๖.สามเณรสุนันท์เด่นดวง๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๒๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๗.สามเณรอัตพลชาติรัตน์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๒๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๘.สามเณรอภิวัฒน์สุขโนนจารย์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๒๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๙.สามเณรสุรพลจุดโต๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๒๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๐.สามเณรฉัตรชัยมะลิลา๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๒๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๑.สามเณรพุทธิกรณ์ปทุมมาตย์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๒๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๒.สามเณรจารุเดชถาวรจิตต์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๒๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๓.สามเณรวีรศักดิ์บุญล้วน๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๒๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๔.สามเณรธีรศักดิ์มากถี่๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๕.สามเณรณัฐผลห์บุญชู๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๖.สามเณรศรัญพานสง่า๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๗.สามเณรวิทรุตโคตรทา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๘.สามเณรสิงห์สมุทรชาดีกรณ์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๙.สามเณรชัยศักดิ์ข้องจิตร์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๐.สามเณรปรีชาบุญรตนัง๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๑.สามเณรบัญชรสิงห์สา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๒.สามเณรจิรัฐติการต์เปรี่ยมสติ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๓.สามเณรฤกษ์วรัญดัชนีพาณิชย์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๓๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๔.สามเณรวิชัยอินทร์เอี่ยม๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๕.สามเณรจิรพงศ์วัดทอง๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๖.สามเณรยอดชายยิ่งมี๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๗.สามเณรสุวรรณสุวรรณแสน๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๘.สามเณรณัฐสิทธิ์ประเสริฐ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙.สามเณรกฤตพจน์บุระ๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๐.สามเณรสุวุฒิไชยพร๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๑.สามเณรโดนี่จันทร์ดี๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๒.พระสมบัติฐานุตฺตโมไกรนรา๓๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๒๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๓.สามเณรไตรรัตน์ถิ่นผกาลัย๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๒๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๔.สามเณรเชาวรินทร์จุดโต๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๒๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๕.สามเณรอรรถพลนพกิจ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๒๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๖.สามเณรวัชระโพธิ์ขาว๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๒๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๗.สามเณรสิทธินนท์อรรถบดี๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๒๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๘.สามเณรบุษกลพิลา๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๒๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๙.สามเณรภาคภูมิพงษ์เดชา๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๒๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๐.สามเณรบัญชาเสนวงศ์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๒๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๑.สามเณรอนุสิทธิ์เพชรหนูแสด๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๓๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๒.สามเณรวุฒิชัยกาจา๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๓๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๓.สามเณรปัณณวัฒน์ระบาเลิศ๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๓๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๔.สามเณรนาทีสายสมดี๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๓๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๕.พระทศพลเขมาจาโรวงศ์อยู่๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๖.สามเณรประจักร์อุประถา๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๗.สามเณรภานุเดชโคตะมีย์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๘.สามเณรกิตติศักดิ์กิ่งเพชร๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๙.สามเณรนฤเบศสิขะโต๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๐.สามเณรราชันย์เลื่อนไธสง๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๑.พระชัยณรงค์กนฺตธมฺโมหลิมสมบูรณ์๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๒.พระวิทยาอธิปญฺโญช่วยมิตร๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๓.สามเณรภานุเดชกองปัญญา๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๔.สามเณรสาธิตผะเดิมดี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๕.สามเณรจิตรสดาคนหาญ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๖.สามเณรวัฒนาสันโดด๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๗.สามเณรชนินทรจุดโต๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๘.สามเณรนิติพลไชยพร๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๙.พระมหาประสิทธิ์ฐานิสฺสโรโคตรสงคราม๓๔๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๐.พระมหาเกรียงไกรสิริวณฺโณแก้วมุง๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๑.พระมหาอุดมอุปสโมวงจาระ๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๒.สามเณรสุริยะแสนภูชม๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๓.สามเณรเริงฤทธิ์สุรคาย๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๔.สามเณรคทาวุธทองบุญเรือง๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๕.พระมหาวาสนาคุณวฑฺฒโนเสว๓๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๖.พระมหาสุคนธ์อกิญฺจนสีโลชิน๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๗.สามเณรปรเมศวร์ประพิณ๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๘.สามเณรกฤษฎาทอนชัย๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๙.สามเณรโฆสิตแถบหอม๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๑๕ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๐.สามเณรอนุชาแสงแก้ว๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๑๖ป.ธ.๕๒๕๕๓
๗๑.พระมหาอาวุฒิวิสุทฺโธแสงแก้ว๓๑๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๐ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๒.พระมหาไวเลิศขนฺติโกเสาศิริ๓๒๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๑ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๓.พระมหากฤษดาโอภาโสวารัมย์๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๒ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๔.พระมหาสมศักดิ์กลฺยาโณพุ่มเจาะ๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๓ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๕.สามเณรศาสสัณฑ์โทชัย๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๒ป.ธ.๗๒๕๕๓
๗๖.พระมหาไพโรจน์จนฺทโสภโณจันทมัตตุการ๓๓๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๖ป.ธ.๘๒๕๕๓
๗๗.สามเณรพงษ์พัฒน์บ่อคำเกิด๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๓ป.ธ.๙๒๕๕๓