ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระตรีการฐานวุฑฺโฒแซ่เอี๊ยว๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.พระเอกอนันต์ฐานวีโรเชี่ยวชาญยิ่ง๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.พระวิสิทธิ์ถิรญาโณวงค์สิน๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.พระวุฒิชัยยโสธโรหาริชัย๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.สามเณรเสกยีว๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.สามเณรสมพรจิกคำ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.สามเณรพงษ์ทองจีนเที่ยง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.สามเณรอานนท์บำเพ็ญขจรศักดิ์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.สามเณรณัฐพนธ์คานเพชรทา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.สามเณรสังเวียนสิงห์กลาง๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรชัยธวัชสุรีรัมย์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.สามเณรกิตติพงษ์มะณีวงศ์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.สามเณรนพรัตน์กระแสโสม๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรจื้อเฉียงแซ่ล๊ก๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรวิทยาแซ่ลี๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรสมพรหนูลาด๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.สามเณรอินทนนท์เพ็ญศรี๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๘.สามเณรภานุวัฒน์อาญาเมือง๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๙.สามเณรสันติจังอินทร์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๐.สามเณรกฤตนันท์ดำแก้ว๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๑.สามเณรพรเทพแสนแก้ว๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๒.สามเณรสุกฤตแซ่ชัง๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓.สามเณรเสมอเมตตาสระน้อย๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๔๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๔.สามเณรอิทธิชัยบุรินรัมย์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๕.สามเณรธงชัยโกงรัมย์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๔๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๖.สามเณรธนาวุฒิวิลาชัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๔๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗.สามเณรศุภชัยสารพัฒน์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๔๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๘.สามเณรนิตินัยสุริยพัฒน์๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๕๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๙.สามเณรชนานนท์สุวรรณโณ๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๕๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๐.สามเณรชัยยันต์แก้วจันทร์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๑.สามเณรจักรวาลอ่องซี๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๒.สามเณรจารุเดชถาวรจิตต์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๓.สามเณรปรเมธีศรีจันทร์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๔.สามเณรปรีชาบุญรัตนัง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๕.สามเณรอดิเรกเรืองประโคน๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๖.สามเณรบัญชาเสนวงศ์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๗.สามเณรณัฐสิทธิ์ประเสริฐ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๘.สามเณรโดนี่จันทร์ดี๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๙.สามเณรจักรวาลไวยสุตรา๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๐.สามเณรศิริชัยอุปภัมภ์๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๑.สามเณรไตรรัตน์ถิ่นผกาสัย๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๒.สามเณรสุรพลจุดโต๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๓.สามเณรฉัตรชัยมะลิลา๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๔.สามเณรพินิจจิตไทย๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๕.สามเณรจิรัฐติกานต์เปรี่ยมสติ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๖.สามเณรธสุวรรณสุวรรณแสน๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๗.สามเณรปัณณวัฒน์ระบาเลิศ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๘.พระมหาศิริชัยจตฺตมโลเขียวพันธ์๔๗๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๔๙.พระมหาทวีศักดิ์รตนโชโตสายชลอัมพร๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๐.พระมหาทศพลเขมาจาโรวงศ์อยู่๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๑.สามเณรปิยพงษ์แสนชมภู๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๒.สามเณรประจักร์อุประถา๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๓.สามเณรภานุเดชโคตะมีย์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๔.สามเณรนฤเบศสิขะโต๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๕.สามเณรวัฒนาสันโดด๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๖.พระมหาวิทยาอธิปญฺโญช่วยมิตร๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๕๗.พระมหาเกรียงไกรสิริวณฺโณแก้วมุง๓๑๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๘.พระมหาอุดมอุปสโมวงจาระ๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๘ป.ธ.๕๒๕๕๔
๕๙.สามเณรเริงฤทธิ์สุรคาย๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๔
๖๐.สามเณรปรเมศวร์ประพิณ๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๕ป.ธ.๖๒๕๕๔
๖๑.สามเณรโชติวันนาโง่งสุขขา๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๖ป.ธ.๖๒๕๕๔
๖๒.พระมหาลำปางฐานวโรแบขุนทด๓๖๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๓ป.ธ.๗๒๕๕๔
๖๓.พระมหาอาวุฒิวิสุทฺโธแสงแก้ว๓๒๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๔ป.ธ.๗๒๕๕๔
๖๔.พระมหากฤษดาโอภาโสวารัมย์๓๑๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๕ป.ธ.๗๒๕๕๔
๖๕.พระมหาไพรัชปภสฺสโรตรีอมฤต๓๖๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๐ป.ธ.๙๒๕๕๔