ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสัมเอือนวินยรกฺขิโตไม๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๑๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒.พระดาราจนฺทปิปญฺโญดิน๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๑๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๓.พระเธียรุณปิยทตฺโตตีม๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๑๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๔.พระเยียนอคฺคทินฺโนยา๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๑๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๕.พระสุขาธมฺมทาโสเชือง๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๑๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๖.พระภัทรพงศ์ฐิตธมฺโมจุติกะสะ๓๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๑๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๗.พระสุขเหียนหาสธมฺโมเหียต๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๑๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๘.พระพิสิฎฐสมณปิยมุนีภาชน์๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๑๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๙.พระสาเรนถิรธมฺโมรี๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๑๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๐.สามเณรกิมเสรงสน๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๑.สามเณรชลสาเมต๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๒.สามเณรจอมกากี๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๓.สามเณรคุณเถงนึม๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๔.สามเณรจันราริม๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๕.สามเณรอนุพันธ์ภูคำวงศ์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๖.สามเณรอัฏฐพลฉันทลักษณ์สุข๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗.สามเณรทศพลอินอุทัย๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘.สามเณรพิลาสรุ่งเรือง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๙.สามเณรสุริยะจันทรจิตร๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๒๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๐.สามเณรวธัญญูพจน์เพริศ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑.สามเณรสุรชัยนกพรหม๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๒.สามเณรจักรพรรดิมาศเมือง๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๓.สามเณรธีรภัทรบัวจันทร์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๔.สามเณรสถาพรสายศรี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๕.สามเณรสุทธิพันธถานะสุวรรณ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๖.สามเณรพิชัยตาวะสี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๗.สามเณรโยทินเกรัมย์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๘.สามเณรกฤษดายอสินธุ์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๙.สามเณรสุนทรสังข์แก้ว๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๓๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๐.สามเณรสุริเยศช้างยิ้ม๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๑.สามเณรรุ่งอรุณสุนทรสุข๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๒.สามเณรสรณ์ศิริสุภาศิริ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๓.สามเณรโกศลสมอนา๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๔.สามเณรราชันสร้อยคำ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๕.สามเณรณัฐพลด้วงเคน๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๖.สามเณรวรวุฒิพัฒแก้ว๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๗.สามเณรนพดลดำแก้ว๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๘.สามเณรธีรศักดิ์พูลแก้ว๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๙.สามเณรไกรเลิศปานดวง๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๔๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๐.สามเณรธนาวุฒิเจิมขุนทด๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๕๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๑.สามเณรพรมมินทร์ปัตถามัย๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๕๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๒.สามเณรสมศักดิ์อาจจะบก๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๑๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๓.สามเณรพรเทพบุญศรีมา๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๑๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๔.สามเณรณัชพลเมอะประโคน๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๑๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๕.สามเณรชาญณรงค์แย้มยิ่ง๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๑๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๖.สามเณรศุภกิตติ์เพ็ชรสนิท๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๑๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๗.สามเณรอนวัชขอดอนุ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๑๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๘.สามเณรแสนพิทักษ์วิสุทธิวานิช๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๑๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๔๙.สามเณรกิตติพันธ์พิลาเทศ๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๑๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๕๐.พระเอกอนันต์ฐานวีโรเชี่ยวชาญยิ่ง๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๑.พระวิสิทธิ์ถิรญาโณวงศ์สิน๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๒.พระวุฒิชัยยโสธโรหาริชัย๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๓.พระเสกมงฺคลปาโลยีว๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๔.สามเณรพงษ์ทองจีนเที่ยง๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๕.สามเณรอานนท์บำเพ็ญขจรศักดิ์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๖.สามเณรสุรสิทธิ์บุญชั้น๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๗.สามเณรกิตติพงษ์มะณีวงศ์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๘.สามเณรอัศนัยรัตนวิโรจน์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๙.สามเณรวิทยาแซ่ลี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๐.สามเณรอินทนนท์เพ็ญศรี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๑.สามเณรศุภชัยสารพัฒน์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๒.สามเณรกฤตนันท์ดำแก้ว๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๓.สามเณรพรเทพแสนแก้ว๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๔.พระตรีการฐานวุฑฺโฒแซ่เอี้ยว๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๕.พระสมบัติฐานุตฺตโมไกรนรา๓๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๖.สามเณรอรรถพลนพกิจ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๗.สามเณรอิทธิชัยบุรินรัมย์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๘.สามเณรณัฐพนธ์คานเพชรทา๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๙.สามเณรจิรพงศ์วัดทอง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๐.สามเณรธนาวุฒิวิลาชัย๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๑.สามเณรจื้อเฉียงแซ่ล๊ก๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๒.สามเณรภานุวัฒน์อาญาเมือง๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๓.สามเณรสันติจังอินทร์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๔.สามเณรอนุสิทธิ์เพชรหนูแสด๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๕.สามเณรชนานนท์สุวรรณโณ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๖.พระมหาธีรโชติญาณรํสีชะโณวรรณะ๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๗๗.สามเณรไตรรัตน์ถิ่นผกาสัย๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๗๘.สามเณรปรีชาบุญรัตนัง๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๗๙.สามเณรอดิเรกเรืองประโคน๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๐.สามเณรจิรัฐติกานต์เปรี่ยมสติ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๑.สามเณรธสุวรรณสุวรรณแสน๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๒.สามเณรศิริชัยอุปถัมภ์๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๓.สามเณรพินิจจิตไทย๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๔.สามเณรณัฐสิทธิ์ประเสริฐ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๕.พระมหาทวีศักดิ์รตนโชโตสายชลอัมพร๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๗๙ป.ธ.๕๒๕๕๕
๘๖.สามเณรนฤเบศสิขะโต๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๐ป.ธ.๕๒๕๕๕
๘๗.พระมหาวิทยาอธิปญฺโญช่วยมิตร๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๕
๘๘.สามเณรปิยพงษ์แสนชมภู๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๖๙ป.ธ.๕๒๕๕๕
๘๙.พระมหาเกรียงไกรสิริวณฺโณแก้วมง๓๒๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔ป.ธ.๖๒๕๕๕
๙๐.พระมหาอุดมอุปสโมวงจาระ๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๕๕
๙๑.สามเณรเริงฤทธิ์สุรคาย๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๖ป.ธ.๖๒๕๕๕
๙๒.สามเณรกฤษฎาทอนชัย๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๗ป.ธ.๖๒๕๕๕
๙๓.พระมหาอดิสรณ์สมวํโสสมวงศ์๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๑ป.ธ.๗๒๕๕๕
๙๔.สามเณรโชติวันนาโง่งสุขขา๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒ป.ธ.๗๒๕๕๕
๙๕.พระมหากฤษดาโอภาโสวารัมย์๓๒๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๐ป.ธ.๘๒๕๕๕
๙๖.พระมหาวิวัฒน์ยสินฺธโรแก้วกลิ่น๓๕๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๐ป.ธ.๙๒๕๕๕
๙๗.พระมหาพยอมธมฺมรกฺขิตฺโตรุ่งฉายา๓๔๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑ป.ธ.๙๒๕๕๕
๙๘.พระมหาไพโรจน์จนฺทโสภโณจันทมัตตุการ๓๕๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๒ป.ธ.๙๒๕๕๕