ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระบุญเจิดกุสลจิตฺโตนนทรัตน์๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๔๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.พระเพชระโชติปญฺโญบุญฤทธิ์๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๕๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.พระเสรีจรณธมฺโมหมู่วิเศษ๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๕๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.พระสุเมียนวิจิตฺตสาโรลี๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๕๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.พระเนือดโถปิยสีโลเสียง๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๕๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.พระสัมบูปญฺญาปทีโปสุข๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๕๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.พระทรงพลรตนโชโตแซ่คู๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๕๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.พระสีวรวรปฺปญฺโญขุน๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๕๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.พระวุฒิรักษ์นริสฺสโรสุทันรัมย์๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๕๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.สามเณรรัถทาถาน๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๕๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.สามเณรวงจา๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๕๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.สามเณรจินจิ๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.สามเณรดินลอน๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.สามเณรกิตติแซ่ง้อง๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๕.สามเณรปิยะพนธ์หิ้นยกฮิ้น๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖.สามเณรสุผาวาน๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๗.สามเณรจานนิตสัง๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๘.สามเณรธนพงศ์สุดาบุตร๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๙.สามเณรสาวินญอก๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๐.สามเณรจอมขวัญไชยวงษ์๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๑.สามเณรสมรถสำนวนเลิศ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๒.สามเณรภาณุวัฒน์ศรีวรรณ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๗๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๓.สามเณรภาณุพงศ์คล้ายสีนวล๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๗๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๔.สามเณรณัฐพลใหมใจดี๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๗๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๕.สามเณรโชติชญาน์สอนกุล๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๗๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๖.สามเณรสุวรรณจันทร์ชม๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๗๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๗.สามเณรศรัณยูฆังคัดสะ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๗๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๘.สามเณรธีรเทพพันธ์บุปผา๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๗๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๙.สามเณรนิพนธ์นวลเจริญ๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๗๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๐.สามเณรยศชนนท์ชูมี๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๗๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๑.พระณรงค์จรณธมฺโมโนรีรัตน์๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๕๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๒.สามเณรศุภชัยมู๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๖๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๓.สามเณรนิรุตติ์เพ็ชรฉลู๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๖๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๔.สามเณรณัฐพงศ์มืดมาก๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๖๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๕.สามเณรผัลลาอาต๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๘๖๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๖.พระดาราจนฺทปฺปญฺโญดิน๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๗.พระภัทรพงศ์ฐิตธมฺโมจุติกะสะ๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๘.พระพิสิฏฐสมณปิยมุนีภาชน์๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๓๙.พระชลสาสุตฺตมโยเมต๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๐.สามเณรจันราริม๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๑.สามเณรอนุสิทธิ์พลอยศรี๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๒.สามเณรสมศักดิ์อาจจะบก๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๓.สามเณรอัฏฐพลฉันทลักษณ์สุข๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๔.สามเณรจรวยแก้วศรีนวน๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๕.สามเณรวธัญญูพจน์เพริศ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๖.สามเณรสถาพรสายศรี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๗.สามเณรราชันสร้อยคำ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๘.สามเณรณัฐพลด้วงเคน๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๙.สามเณรแสนพิทักษ์วิสุทธิวานิช๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๐.พระเยียนอคฺคทินฺโนยา๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๑.พระสุขาธมฺมทาโสเชือง๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๒.พระสุขเหียนหาสธมฺโมเหียต๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๓.สามเณรคุณเถงนึม๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๔.สามเณรพงศกรพลอยศรี๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๕.สามเณรสุรชัยนกพรหม๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๖.สามเณรสุรเชษฐ์บัวศรี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๗.สามเณรโยธินเกรัมย์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๘.สามเณรธีรศักดิ์พูลแก้ว๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๙.สามเณรนิตินัยสุริยพัฒน์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๐.สามเณรกิตติพันธ์พิลาเทศ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๑.พระมหาวิสิทธิ์ถิรญาโณวงศ์สิน๓๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๒.พระมหาวุฒิชัยยโสธโรหาริชัย๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๓.สามเณรณัฐพนธ์คานเพชรทา๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๔.สามเณรวิทยาแซ่ลี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๕.สามเณรภานุวัฒน์อาญาเมือง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๖.สามเณรสันติจังอินทร์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๗.สามเณรศุภชัยสารพัฒน์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๘.สามเณรชานนท์สุวรรณโณ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๙.พระมหาตรีการฐานวุฑฺโฒแซ่เอี้ยว๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๐.พระมหาเอกอนันต์ฐานวีโรเชี่ยวชาญยิ่ง๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๑.สามเณรจักรวาลไวยสุตรา๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๒.สามเณรพงษ์ทองจีนเที่ยว๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๓.สามเณรอรรถพลนพกิจ๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๔.สามเณรอินทนนท์เพ็ญศรี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๕.พระมหาณัฐพงศ์ชิตธมฺโมชูช่วย๔๙๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๔ป.ธ.๕๒๕๕๖
๗๖.สามเณรไตรรัตน์ถิ่นผกาสัย๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๕ป.ธ.๕๒๕๕๖
๗๗.สามเณรจิรัฐติกานต์เปรี่ยมสติ๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๗๘.สามเณรธสุวรรณสุวรรณแสน๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๗ป.ธ.๕๒๕๕๖
๗๙.พระมหาทศพลเขมาจาโรวงศ์อยู่๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๒ป.ธ.๕๒๕๕๖
๘๐.พระมหาศิริชัยเขมจารีอุปถัมภ์๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๓ป.ธ.๕๒๕๕๖
๘๑.สามเณรปรีชาบุญรัตนัง๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๔ป.ธ.๕๒๕๕๖
๘๒.สามเณรปิยพงษ์แสนชมภู๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๕ป.ธ.๖๒๕๕๖
๘๓.สามเณรนฤเบศสิขะโต๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๖ป.ธ.๖๒๕๕๖
๘๔.พระมหาเกรียงไกรสิริวณฺโณแก้วมุง๓๓๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๔ป.ธ.๗๒๕๕๖
๘๕.พระมหาอุดมอุปสโมวงจาระ๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๕ป.ธ.๗๒๕๕๖
๘๖.สามเณรกฤษฎาทอนชัย๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๖ป.ธ.๗๒๕๕๖
๘๗.พระมหาธวัชธนิโตสุวรรณศิริ๔๔๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๘ป.ธ.๘๒๕๕๖
๘๘.พระมหาเต็กภูริปญฺโญธรรมรักษ์๓๕๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๙ป.ธ.๘๒๕๕๖
๘๙.สามเณรโชติวันนาโง่งสุขขา๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๐ป.ธ.๘๒๕๕๖
๙๐.พระมหาจารัญพุทฺธปฺปิโยพลอยสุวรรณมณี๓๖๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๕ป.ธ.๙๒๕๕๖