ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวระวุฒิจารุธมฺโมสระแก้ว๓๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๒๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒.พระทวีศักดิ์ปริปุณฺโณแก่นมั่น๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๓.พระศุภณัฐสุทนฺโตหิมะคุณ๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๔.พระเอกมลกนฺตธมฺโมกันหาทิพย์๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๕.พระนิคมอธิปญฺโญใจอารีย์๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๖.พระอัจฉริยะสุวณฺโณกรวยทอง๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๗.สามเณรภานุวัฒน์คนไว๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๘.สามเณรศุภชัยคชฤทธิ์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๙.สามเณรธนากรณ์แพ่งพนม๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐.สามเณรจิรวัฒน์นุกิจ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑.สามเณรชัยเฉลิมไพบูลย์สุข๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๓๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๒.สามเณรจรายุทธวงค์ตา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๓.สามเณรปริญญาบุญช่วย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๔.สามเณรภานุวัฒน์ตะโนนทอง๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๕.สามเณรภูมินทร์สุทันรัมย์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๖.สามเณรจิรภัทรพันธุเสนา๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๗.สามเณรณรงค์ฤทธิ์ฆังคะมโณ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๘.สามเณรประคองบุเงิน๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๙.สามเณรจันถาวุฒฒี๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๐.สามเณรถกลเกียรติสุวรรณสุข๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๑.สามเณรภัทรพงษ์ธรรมรัตน์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๔๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๒.สามเณรอานนท์เย็นใจ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๕๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๓.สามเณรกัมพลม่วงผุย๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๕๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๔.สามเณรณัฐวัฒน์หาญมโน๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๕๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๕.สามเณรนัฐพลสุขล้อม๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๕๕๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๖.สามเณรสีลาสุน๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๓๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๗.สามเณรปฐมนัตต์สุขสถาน๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๓๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๘.สามเณรสมัยสุขศรี๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๓๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๙.สามเณรจิรพงศ์นารี๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๓๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๐.สามเณรเบญจมินทร์หมื่นวงศ์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๓๓๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๑.พระบุญเจิดกุสลจิตฺโตนนทรัตน์๓๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๒.พระเพชระโชติปญฺโญบุญฤทธิ์๓๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๓.พระสุเมียนวิจิตฺตสาโรลี๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๔.พระสัมบูปญฺญาปทีโปสุข๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๕.พระณรงค์จรณธมฺโมโนรีรัตน์๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๖.พระทรงพลรตนโชโตแซ่คู๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๗.พระสีวรวรปฺปญฺโญขุน๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๘.สามเณรวงจา๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๓๙.สามเณรจินจิ๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๐.สามเณรดินลอน๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๑.สามเณรเสมอเมตตาสระน้อย๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๒.สามเณรสุผาวาน๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๓.สามเณรจานนิตสัง๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๔.สามเณรจอมขวัญไชยวงษ์๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๕.สามเณรปิยะพนธ์หิ้นยกฮิ้น๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๖.สามเณรสมรสสำนวนเลิศ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๗.สามเณรภาณุวัฒน์ศรีสุวรรณ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๘.สามเณรภาณุพงศ์คล้ายสีนวล๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๔๙.สามเณรไกรเลิศปานดวง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๐.สามเณรพรมมินทร์ปัตถามัย๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๑.สามเณรโชติชฌาน์สอนกุล๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๒.สามเณรธีรเทพพันธ์บุปผา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๓.สามเณรนิพนธ์นวลเจริญ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๔.พระวุฒิรักษ์นริสฺสโรสุทันรัมย์๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๕.สามเณรณัฐพงศ์มืดมาก๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๖.สามเณรผัลลาอาต๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๗.สามเณรสุวรรณจันทร์ชม๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๕๘.พระมหาเยียนอคฺคทินฺโนยานันท์๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๕๙.พระมหาภัทรพงศ์ฐิตธมฺโมจุติกะสะ๓๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๐.พระมหาชลสาสุตฺตมโยเมต๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๑.สามเณรคุณเถงนึม๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๒.สามเณรวุฒิศักดิ์จันทร์คง๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๓.สามเณรอิทธิชัยบุรินรัมย์๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๔.สามเณรธนาวุฒิวิลาชัย๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๕.สามเณรจักรภพเจษฏ์หนูเกตุ๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๖.สามเณรสถาพรสายศรี๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๗.สามเณรธีรศักดิ์พูลแก้ว๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๖๘.พระมหาเอกอนันต์ฐานวิโรเชี่ยวชาญยิ่ง๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๕๗
๖๙.พระมหาวิสิทธิ์ถิรญาโณวงศ์สิน๓๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๕๗
๗๐.พระมหาธีรโชติญาณรํสีชะโณวรรณะ๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๕๗
๗๑.พระมหาวุฒิชัยยโสธโรหาริชัย๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๕๗
๗๒.สามเณรพงษ์ทองจีนเที่ยง๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๕๗
๗๓.สามเณรอรรถพลนพกิจ๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๗
๗๔.สามเณรวัฒนาสันโดด๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๗
๗๕.สามเณรอานนท์บำเพ็จขจรศักดิ์๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๗
๗๖.สามเณรวิทยาแซ่ลี๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๕๗
๗๗.สามเณรสันติจังอินทร์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๔ป.ธ.๕๒๕๕๗
๗๘.พระมหาณัฐพงศ์ชิตธมฺโมชูช่วย๕๐๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๔ป.ธ.๖๒๕๕๗
๗๙.พระมหาทวีศักดิ์รตนโชโตสายชลอัมพร๓๒๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๕ป.ธ.๖๒๕๕๗
๘๐.พระมหาวิทยาอธิปญฺโญช่วยมิตร๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๖ป.ธ.๖๒๕๕๗
๘๑.สามเณรไตรรัตน์ถิ่นผกาสัย๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๗ป.ธ.๖๒๕๕๗
๘๒.สามเณรปรีชาบุญรัตนัง๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๘ป.ธ.๖๒๕๕๗
๘๓.สามเณรธสุวรรณสุวรรณแสน๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๙ป.ธ.๖๒๕๕๗
๘๔.สามเณรปิยพงษ์แสนชมภู๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๙ป.ธ.๗๒๕๕๗
๘๕.สามเณรสาธิตผะเดิมดี๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐ป.ธ.๗๒๕๕๗
๘๖.พระมหาอาวุฒิวิสุทฺโธแสงแก้ว๓๕๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๓ป.ธ.๘๒๕๕๗
๘๗.พระมหาอุดมอุปสโมวงจาระ๓๑๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๔ป.ธ.๘๒๕๕๗