ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระกิตติวัฒน์กิตฺติโกปัติประโคน๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.พระอนุรักษ์อมโรเรืองสังข์๓๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.พระธนาธิปอธิฏฺฐาโนขวัญเกิด๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.พระวัชรกรอภิปุณฺโณบุญมั่งมี๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๕๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.พระศรชัยกนฺตวีโรชารีโสม๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๖.พระนำพลตปสีโลโศกค้อ๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๗.สามเณรนฤเบศร์นฤภัย๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๘.สามเณรศุภกิตต์เกื้อก่อบุญ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๙.สามเณรธีรเชษฐ์โจมคำ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๐.สามเณรบูรพาปานถม๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๑.สามเณรเดชาพลศักขิณาดี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๒.สามเณรจักรกฤษณ์กาละเนตร๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๓.สามเณรเฉลิมขวัญการรัมย์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๔.สามเณรกิตติศักดิ์ลักษณะปิยะ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๖๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๕.สามเณรสันทัตวาทีรักษ์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๖.สามเณรปฏิภาณคำไข๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๗.สามเณรกังวาลวงค์ละคร๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๘.สามเณรอนุชิตเขื่อนสุวรรณ์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๙.สามเณรศุภวัตนฤภัย๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๐.สามเณรพุฒิพงศ์สมบูรณ์๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๑.สามเณรจักรินทร์วัฒนา๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๗๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๒.พระสุริยาฐิตคุโณสุขกล้า๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๐๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๓.พระทิฏฐิชวโนทอนสูงเนิน๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๐๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๔.พระจิตรภาณุอกิญฺจโนจีระพันธุ์๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๑๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๕.สามเณรกิตติณรังสี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๑๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๖.สามเณรเจริญทรัพย์วิไลรัตน์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๑๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๗.สามเณรภาคิมศรีประยงค์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๑๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๘.สามเณรเกียรติศักดิ์เสกสรร๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๑๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๙.สามเณรอรรถพรขันพร๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๑๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๐.พระปิ่นณรงค์ปรญฺชโยศรีปาน๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๑.พระนิคมอธิปญฺโญใจอารีย์๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๒.พระอัคคเทพสิริมงฺคโลวิวัชนะ๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๓.พระจักรกฤษสติสมฺปนฺโนกำมันตคุณ๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๔.สามเณรศราวุธมาลีแก้ว๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๕.สามเณรภานุวัฒน์ตะโนนทอง๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๖.สามเณรธวัชชัยบัวศรี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๗.สามเณรณัฐพลพึ่งญาติ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๘.สามเณรจิตรทิวัสพจน์เพิศ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๓๙.สามเณรธีระศักดิ์สุวรรณแสน๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๐.พระปรีชาคุณวีโรปัตวงศ์๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๑.พระณัฐพงศ์ยโสธโรขุนดำ๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๒.สามเณรภาณุวัฒน์คนไว๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๓.สามเณรสมัยสุขศรี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๔.สามเณรนำชัยนะแก้ว๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๕.สามเณรณัฐวัฒน์หาญมโน๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๖.สามเณรวีรพงศ์ขุนประดิษฐ์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๗.สามเณรธนาเทพบุญฤทธิ์๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๔๘.พระมหาทวีศักดิ์ปริปุณฺโณแก่นมั่น๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๔๙.พระมหาเอกมลกนฺตธมฺโมกันหาทิตย์๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๐.พระมหาศิวัชโลกปทีโปกะการดี๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๑.สามเณรเฉลิมชัยไพบูลย์สุข๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๒.สามเณรจิรพงศ์นารี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๓.พระมหาวระวุฒิจารุธมฺโมสระแก้ว๓๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๕๔.พระมหาเพชระโชติปญฺโญบุญฤทธิ์๓๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๕๕.พระมหาดินสุจิตฺโตลอน๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๕๖.สามเณรสุผาวาน๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๕๗.สามเณรพรมมินทร์ปัตถามัย๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๗๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๕๘.พระมหาเอกอนันต์ฐานวิโรเชี่ยวชาญยิ่ง๓๐๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๗ป.ธ.๖๒๕๕๙
๕๙.พระมหาปิยพันธ์โสภณสีโลพัฒนสุพงษ์๔๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๘ป.ธ.๖๒๕๕๙
๖๐.สามเณรอรรถพลนพกิจ๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๙ป.ธ.๖๒๕๕๙
๖๑.สามเณรจักรภพเจษฎ์หนูเกตุ๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๓๐ป.ธ.๖๒๕๕๙
๖๒.พระมหาณัฐพงศ์ชิตธมฺโมชูช่วย๕๒๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๙ป.ธ.๗๒๕๕๙
๖๓.พระมหาวุฒิชัยยโสธโรหาริชัย๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๐ป.ธ.๗๒๕๕๙
๖๔.สามเณรสุวรรณสุวรรณแสน๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๑ป.ธ.๗๒๕๕๙
๖๕.สามเณรสันติจังอินทร์๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๒ป.ธ.๗๒๕๕๙
๖๖.สามเณรปรีชาบุญรัตนัง๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๔ป.ธ.๘๒๕๕๙