ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระพร้อมฐิติญาโณพรานแม่น๓๖๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๑๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.พระสุเทพปญฺญาสาโรรื่นภาค๕๒๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๑๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.พระเลอศักดิ์ฐิตปุญฺโญบุญธนสาร๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.พระเอกวัชร์ถิรปญฺโญเกียรตินอก๓๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.พระไกรสรปิยวณฺโณบุนินคำ๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.พระพัฒธ์ธนสรรพ์กิตฺติปญฺโญพินแพทย์๓๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.สามเณรธวัชชัยสุวรรณรัตน์๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.สามเณรจุลศักดิ์กาญจนเรืองสกุล๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.สามเณรจิรนัยทองสี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.สามเณรนัฐพงศ์จรรยาดี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.สามเณรสุรเดชปานถม๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.สามเณรสถาพรสุพรรภักดิ์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๒๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.สามเณรวัชริศหนูนุ้ย๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๓๓๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.สามเณรสิรภพบัวงาม๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๗๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.พระธนาธิปอธิฏฺฐาโนขวัญเกิด๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๖.พระวัชรกรอภิปุณฺโณบุญมั่งมี๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๗.พระศรชัยกนฺตวีโรชารีโสม๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๘.พระนำพลตปสีโลโศกค้อ๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๙.สามเณรภัทรพงษ์ธรรมรัตน์๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๐.สามเณรวชิระอุปถัมภ์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๑.สามเณรเจริญทรัพย์วิไลรัตน์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๒.สามเณรเดชาศักขิณาดี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๓.สามเณรจักรกฤษณ์กาละเนตร๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๔.สามเณรกังวาลวงค์ละคร๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๒๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๕.สามเณรธารารัตนประทุม๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๕๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๖.สามเณรจรายุทธวงค์ตา๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๕๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๗.สามเณรเฉลิมขวัญการรัมย์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๘.สามเณรภาคิมศรีประยงค์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๙.สามเณรอนุชิตเขื่อนสุวรรณ์๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๖๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๐.พระมหาปรีชาคุณวีโรปัตวงศ์๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๐๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๑.พระมหานิคมอธิปญฺโญใจอารีย์๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๐๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๒.พระมหาอัคคเทพสิริมงฺคโลวิวัชนะ๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๐๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๓.พระมหาจักรกฤษสติสมฺปนฺโนกำมันตคุณ๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๐๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๔.สามเณรศราวุธมาลีแก้ว๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๑๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๕.สามเณรภานุวัฒน์ตะโนนทอง๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๑๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๖.สามเณรณัฐพลพึ่งญาติ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๑๒ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๗.สามเณรจิตรทิวัสพจน์เพริศ๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๑๓ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๘.สามเณรธีระศักดิ์สุวรรณแสน๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๑๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๙.พระมหาณัฐพงศ์ยโสธโรขุนดำ๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๕๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๐.พระมหาปิ่นณรงค์ปรญฺชโยศรีปาน๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๕๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๑.สามเณรสมัยสุขศรี๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๕๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๒.สามเณรณัฐวัฒน์หาญมโน๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๕๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๔๓.สามเณรชัยเฉลิมไพบูลย์สุข๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๘๖ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๔.พระมหาวระวุฒิจารุธมฺโมสระแก้ว๓๖๑๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๖๗ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๕.พระมหาจอมขวัญชยวํโสไชยวงษ์๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๖๘ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๖.พระมหาวิเชษฐ์ชุติปญฺโญกะตะจิตนะ๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๕ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๗.พระมหาสุผาอาสโภวรรณ๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๖ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๘.สามเณรพรมมินทร์ปัตถามัย๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๑๗ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๙.สามเณรวิทยาแซ่ลี๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๙ป.ธ.๘๒๕๖๐