ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระพิทักษ์วชิรญาโณสายบัว๒๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๒.สามเณรพาทีจันทร์จอม๑๖เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๓.สามเณรประจักษ์สุระถาวร๑๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๔.สามเณรพงษ์สิทธิ์พันธุ์ไผ่๑๓เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๕.สามเณรสิทธิชัยคำโสภา๑๓เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๖.สามเณรอภิสิทธิ์เงาศรี๑๒เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๗.สามเณรอัศรินทร์ศิลาคำ๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๒๓๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๘.สามเณรปัทวีวงศา๑๓เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๒๓๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๙.พระสุทิศจิตฺตสญฺญโมปรือปรัง๒๒เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐.สามเณรพจน์ศรีพุทธา๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑.พระพิทักษ์เขมทตฺโตอินกรัด๓๐๑๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒.สามเณรวีระศักดิ์สีหนาท๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓.สามเณรเจนชัยตู้พิมาย๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๔.พระมหาพัชระญาณวีโรภักดีราช๓๘เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๕.พระมหาประวิทย์จิรธมฺโมอุดมพร๒๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๖.พระมหาทองแดงกตปุญฺโญพูนประเสริฐ๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๗.สามเณรกฤษฎาเชื้อเมืองพาน๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๘.สามเณรประทีปลายคำ๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙.พระมหาสีปญฺญาวชิโรสิทธิโชค๔๕๑๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๐.พระมหาสีปญฺญาวชิโรสิทธิโชค๔๕๑๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๑.พระมหาเจริญอนาลโยจันทรส๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๒.พระมหาเจริญอนาลโยจันทรส๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๓.สามเณรกิตติพงษ์แซ่เอี่ยว๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๔.สามเณรกิตติพงษ์แซ่เอี่ยว๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๕.สามเณรพันธรัตน์คำมุงคูณ๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๗๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๖.สามเณรพันธรัตน์คำมุงคูณ๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๗๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๗.พระมหาบุญธรรมสุธีโรทองชู๓๓๑๒เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๓ป.ธ.๖๒๕๕๑
๒๘.พระมหาสุกุงสุชีโวลุจ๓๐๑๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๔ป.ธ.๖๒๕๕๑
๒๙.พระมหาอุทัยเตชธมฺโมสายบุญ๕๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๕ป.ธ.๖๒๕๕๑
๓๐.พระมหาบรรลือฐานธมฺโมเปียนประโคน๓๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๖ป.ธ.๖๒๕๕๑
๓๑.พระมหาพงษ์พีระพัฒน์ฐิตวโรคามทิตย์๒๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๑
๓๒.สามเณรอภิวัฒน์มีทอง๒๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๘ป.ธ.๖๒๕๕๑
๓๓.สามเณรอาทิตย์ปุ่งคำน้อย๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๙ป.ธ.๖๒๕๕๑
๓๔.สามเณรวิวัฒน์แก้วศรีโพธิ์๑๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๐ป.ธ.๖๒๕๕๑
๓๕.สามเณรชาญชัยพันธ์แม็ต๑๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๑ป.ธ.๖๒๕๕๑
๓๖.สามเณรเอกชัยประเสริฐแก้ว๑๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๒ป.ธ.๖๒๕๕๑
๓๗.สามเณรฉัตรชัยพิมสูนย์๑๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๓ป.ธ.๖๒๕๕๑
๓๘.พระมหาอุทัยฐานจาโรวรศรี๓๔๑๒เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๗๒๕๕๑
๓๙.พระมหาอาสนงค์ผาสุกาโมโพธิ์แก้ว๓๔๑๒เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๗๒๕๕๑
๔๐.พระมหาสุธีอาสโภเลี้ยงวงศ์๓๗๑๑เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๗๒๕๕๑
๔๑.พระมหานรินทร์ชินวโรอินทะชิต๓๕๑๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๐ป.ธ.๗๒๕๕๑
๔๒.พระมหาสุนทรโอภาโสอ่ำโพธิ์๓๒๑๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๑ป.ธ.๗๒๕๕๑
๔๓.พระมหาธีรชัยทตฺตสิริจันทาพูน๔๓เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๒ป.ธ.๗๒๕๕๑
๔๔.พระมหาธีระยุทธธีรภทฺโทตะรีสูน๔๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๓ป.ธ.๗๒๕๕๑
๔๕.พระมหาบุญลือปญฺญาธโรอุจ๒๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๔ป.ธ.๗๒๕๕๑
๔๖.สามเณรทรงศักดิ์ศิริแสง๒๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๕ป.ธ.๗๒๕๕๑
๔๗.พระมหาทองใบฐิตสทฺโธหงส์มณี๓๗๑๕เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๘๒๕๕๑
๔๘.พระมหาไพโรจน์ขนฺติโกสานฟอง๓๓เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๘๒๕๕๑
๔๙.พระมหาชัชวาลชวนปญฺโญก๋ามี๒๘เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๘๒๕๕๑
๕๐.พระมหามงคลกานต์ฐิตธมฺโมกลางพนม๒๖เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๐ป.ธ.๘๒๕๕๑
๕๑.สามเณรสราวุธโพธิ์ศรีขาม๒๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๑ป.ธ.๘๒๕๕๑
๕๒.สามเณรวุฒิชัยอดกลั้น๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๒ป.ธ.๘๒๕๕๑
๕๓.พระมหาภูริทัตต์อินฺทปญฺโญหาญธงชัย๒๙เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๙๒๕๕๑
๕๔.พระมหาอิสรานนท์อตฺตาธิปติแก้วเนตร๒๖เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๙๒๕๕๑