ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระไมตรีจนฺทโชโตมาแสง๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๒.พระโพทองอุตฺตโมมังตะการ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๓.สามเณรอภิลักษณ์พาดี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๔.สามเณรศิริชัยวงศ์ประเทศ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๕.สามเณรเหน่งมุ่งหมาย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๖.สามเณรสาครภู่ประยูร๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๗.สามเณรยงยุทธอินทร์วิเศษ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๘.สามเณรอุทัยลีลาศ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๙.สามเณรปัญญาทัดเทียม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๐.สามเณรวีระวงศ์ชาธิพา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๑.สามเณรวีระอุภัยศรี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๒.สามเณรสุพิษหมูทอง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๓.สามเณรเอกชัยฤกษ์สว่าง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๔.สามเณรศิริพงษ์พวงแก้ว๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๕.สามเณรวิทยาแผ่นแก้ว๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๖.สามเณรธนากรพลชัย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๗.สามเณรอมรมนตรีอุทุมพันธ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๘.สามเณรนาโต้สิงห์สุ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๙.สามเณรวสันต์ทองทิพย์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๐.สามเณรรังสรรค์ใจเที่ยง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๑.สามเณรอำนาจจอกนาค๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๒.สามเณรสยามแอนโก๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๓.สามเณรวิษณุธานี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๔.สามเณรวิเชียรคุณสมบัติ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๕.สามเณรสัญญาไชยภักดี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๖.สามเณรวิโรจน์ชุบคำ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๗.สามเณรสมรภูดาสุวรรณ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๘.สามเณรเกรียงไกรบุตรมาลา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๙.พระมหาวัชรินทร์สิรินฺธโรสีหานาม๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๘ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๐.สามเณรอุบลรุ่งเรือง๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๙ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๑.สามเณรกฤตพลเสนคราม๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๐ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๒.สามเณรไพวรรณ์ปีคุณ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๓.สามเณรวุฒิชัยแจ่มใส๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๔.สามเณรศราวุฒิโสมดา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๓ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๕.สามเณรวชิรวิชญ์สิงคา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๔ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๖.สามเณรทวีคำนึง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๕ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๗.สามเณรภาณุวัฒน์เดชแสง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๖ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๘.สามเณรจารุพันธ์เจริญทัศน์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๗ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๙.พระมหาวิจารณ์จนฺทวํโสจันทร์สันต์๓๘๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙ป.ธ.๕๒๕๔๓
๔๐.พระมหาสุวรรณสุเมโธวงศ์ประเทศ๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๐ป.ธ.๕๒๕๔๓
๔๑.พระมหาสมพงษ์โฆสิตธมฺโมเวียงแก๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๑ป.ธ.๕๒๕๔๓
๔๒.พระมหาวิลัยมหาลาโภคำกิ่ง๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๓
๔๓.พระมหาสองสูนธมฺมรโตจำเริญ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๓ป.ธ.๕๒๕๔๓
๔๔.สามเณรปรีดาชาธิพา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๔ป.ธ.๕๒๕๔๓
๔๕.สามเณรพรพิทักษ์สุขรี่๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๓
๔๖.สามเณรสำเร็จบัวศรี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๓
๔๗.สามเณรสิงหทัยสมัครนิล๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๓
๔๘.พระมหามีชัยฐิติญาโณยางธิสาร๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.ธ.๖๒๕๔๓
๔๙.พระมหาประสพชัยชยธโรสุคำภา๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๗๒๕๔๓
๕๐.สามเณรสร้อยคำภูดี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๗๒๕๔๓
๕๑.พระมหาชัยวัฒน์ญาณธโรประสานพันธ์๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๗ป.ธ.๘๒๕๔๓
๕๒.พระมหาประเวชสิริจนฺโทแอ่งสุธา๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๘ป.ธ.๘๒๕๔๓
๕๓.พระมหาเลอเดชวรวํโสวงศ์ศรีชา๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙ป.ธ.๘๒๕๔๓
๕๔.พระมหาเจริญสุขคุณวีโรวงเวียน๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒ป.ธ.๙๒๕๔๓
๕๕.พระมหาปิยะวัฒน์อภิวฑฺโฒพันธมาศ๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓ป.ธ.๙๒๕๔๓
๕๖.พระมหาประกอบวรวุฑฺฒิเจริญทัศน์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔ป.ธ.๙๒๕๔๓
๕๗.สามเณรวิเชียรเตสะ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕ป.ธ.๙๒๕๔๓