ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรศิริชัยบุตรดาจักร๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒.สามเณรสุนันพันธ์หมุด๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๓.สามเณรอัฐพลใจหาญ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๔.สามเณรธีรยุทธหงษา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๕.สามเณรยินดีเชื้อคำฮด๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๖.สามเณรองอาจจำปา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๗.สามเณรศิริชัยจารุนัย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๘.สามเณรสลักบุญลักษณ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๙.สามเณรสัญญาบุญรักษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๐.สามเณรสังคมพรมชาติ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๑.สามเณรธีรภัทรพันเกษราช๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๒.สามเณรบุญญวัฒน์จูแจ่ม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๓.สามเณรสุทินกันยาประสิทธิ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๔.สามเณรมงคลวัฒนาบุญเยี่ยม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๕.พระสมหมายฐิตมโนภักนิกร๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๖.สามเณรรัฐพงศ์หัสคำ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๗.สามเณรสมพรจันทร์ใด๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๘.สามเณรพิมลชัยยิ่งยง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๙.สามเณรอาทิตย์จุใจล้ำ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๐.สามเณรนิยมคูณสม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๑.สามเณรชาญชัยสุขประเสริฐ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๒.สามเณรไกรสรณ์พูลสุข๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๓.สามเณรสุพรรณ์เจริญศรี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๔.สามเณรสุพัฒน์แก้วศรีนวน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๕.พระไมตรีจนฺทโชโตมาแสง๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๖.พระโพทองอุตฺตโมมังตะการ๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๗.สามเณรวรสุขชาติ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๘.สามเณรวิทยาพักวัน๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๒๙.สามเณรธีรวัฒน์เมืองโคตร๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๐.สามเณรอภิลักษณ์พาดี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๑.สามเณรนาโต้สิงห์สุ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๒.สามเณรศิริชัยวงศ์ประเทศ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๓.สามเณรเหน่งมุ่งหมาย๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๔.สามเณรสาครภู่ประยูร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๕.สามเณรอำนาจจอกนาค๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๖.สามเณรสยามแอนโก๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๗.สามเณรอุทัยลีลาศ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๘.สามเณรวีระวงศ์ชาธิพา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๙.สามเณรอมรมนตรีอุทุมพันธ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๐.สามเณรรังสรรค์ใจเที่ยง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๑.สามเณรปัญญาทัดเทียม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๒.สามเณรวีระอุภัยศรี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๓.สามเณรวิทยาแผ่นแก้ว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๔.สามเณรศักดาเวชพันธ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๕.พระมหาสุภาชัยโกวิโทก่อบุญ๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๔
๔๖.พระมหาธวัชชัยอธิปญฺโญบุญประสพ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๔
๔๗.พระมหาวิเชียรวรคุโณคุณสมบัติ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๔
๔๘.สามเณรอุทัยมหานุชิต๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๔
๔๙.สามเณรอาทิตย์เพ็งแข๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๔ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๐.สามเณรสัญญาชัยภักดี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๑.สามเณรสมรภูดาสุวรรณ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๒.สามเณรสมนึกแดงเรืองรัมย์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๗ป.ธ.๔๒๕๔๔
๕๓.พระมหาชอบพุทฺธสโรพันโกฏิ๓๓๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๔.พระมหาชิตณรงค์ปญฺญงฺกุโรแสนหูม๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๕.สามเณรกฤตพลเสนคราม๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๖.สามเณรทวีคำนึง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๙ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๗.สามเณรสุริยาชุมด้วง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๐ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๘.สามเณรภาณุวัฒน์เดชแสง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑ป.ธ.๕๒๕๔๔
๕๙.พระมหาสุวรรณสุเมโธวงค์ประเทศ๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๐.พระมหาสมพงษ์โฆสิตธมฺโมเวียงแก๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๑.พระมหาประดิษฐ์ธมฺมกาโมบ่อชน๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๒.พระมหาสองสูนธมฺมรโตจำเริญ๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๓.สามเณรปรีดาชาธิพา๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๔.สามเณรพรพิทักษ์สุขรี่๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๕ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๕.สามเณรเดชอุดมแสงบุญ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๖.สามเณรสำเร็จบัวศรี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๗ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๗.สามเณรสิงหทัยสมัครนิล๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๘ป.ธ.๖๒๕๔๔
๖๘.พระมหามีชัยฐิติญาโณยางธิสาร๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๗๒๕๔๔
๖๙.พระมหาโกสุมัญวรโกวิโทบุญสาร๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๗๒๕๔๔
๗๐.สามเณรสุรชัยวงศ์คำจันทร์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๗๒๕๔๔
๗๑.พระมหาสมศักดิ์ชยธมฺโมศรีบริบูรณ์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙ป.ธ.๘๒๕๔๔
๗๒.พระมหาชัยณรงค์วรญฺชโยเทศสาย๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓ป.ธ.๙๒๕๔๔
๗๓.พระมหาสมัครวรปุณฺโณศิริบูรณ์๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔ป.ธ.๙๒๕๔๔
๗๔.พระมหาประเวชสิริจนฺโทแอ่งสุธา๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕ป.ธ.๙๒๕๔๔
๗๕.พระมหาเลอเดชวรวํโสวงศ์ศรีชา๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖ป.ธ.๙๒๕๔๔
๗๖.สามเณรอุดมนุพันธ์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๗ป.ธ.๙๒๕๔๔