ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสมควรสิริจนฺโทกานุสนธิ์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒.พระสำราญคุณสํวโรภูมิกาล๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๓.พระอนุรักษ์รตนปญฺโญศรีสุข๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๔.พระธีรพลธมฺมทตฺโตจินดาวัลย์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๕.สามเณรอณัติชัยพรมประเกต๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๖.สามเณรเทียนชัยหมดหลง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๗.สามเณรปิยสนธ์บุญศรี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๘.สามเณรถวิลแก้วเสนา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๙.สามเณรศิริศักดิ์แสวงสุข๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๐.สามเณรพรชัยซอสูงเนิน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๑.สามเณรยุทธนาภาบัว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๒.สามเณรบุญทวีพิมพ์สา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๓.สามเณรทวีโพธิ์ตาด๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๔.สามเณรนรินทร์บุราคร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๕.สามเณรอภิชัยคุ้นเคย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๖.สามเณรรังสรรค์นามบุตร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๗.สามเณรทรงยศดวงแสง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๘.สามเณรดนัยนาวา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๙.สามเณรธีระพลวิเศษชาติ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๐.สามเณรอาทิตย์อดกลั้น๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๑.สามเณรวรรณเฉลิมสมมั่น๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๒.พระกองแลอุปกาโรศรีบุญ๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๓.พระบุญลือปุณฺณโกอุปลา๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๔.สามเณรวินัยอรรคฮาด๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๕.สามเณรเจษฎาดวงจิตร๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๖.สามเณรสุพจน์มีศรี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๗.สามเณรทวีศักดิ์วิพรรณะ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๘.สามเณรศราวุธอัญโย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๙.สามเณรจักรพงษ์โพธิ์เมือง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๐.สามเณรประทีปสีสัน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๑.พระทองเจริญเตชธมฺโมกระแสเทพ๓๓๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๒.พระจิระศักดิ์จิรปุญฺโญทองหอม๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๓.พระวันนาอินฺทปญฺโญแทนหอม๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๔.สามเณรศิริชัยบุตรดาจักร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๕.สามเณรสุเมฆวังสุขี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๖.สามเณรวสันต์ทองทิพย์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๗.สามเณรประจิตรบุญคำภา๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๘.สามเณรอาทิตย์จุใจล้ำ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๙.สามเณรนิรุตติ์เฟื้อยใต้๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๐.สามเณรเพชรนรินทร์โยลัย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๑.สามเณรประสิทธิ์ปัทมะ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๒.สามเณรประยงค์เมืองขวา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๓.สามเณรอรุณสุนันทา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๔.สามเณรบุญนองศรีสุนนท์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๕.สามเณรเดชาดาดง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๖.สามเณรสันธรไพรวงษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๗.สามเณรวีระพาลี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๘.สามเณรสามารถพิมพ์สา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๙.สามเณรอารีย์ศรีสุธรรม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๐.สามเณรธีรวัฒน์ดวงแก้ว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๑.สามเณรสีทาศิรินัย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๒.สามเณรฉัตรชัยแก้วอุดร๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๓.พระมหาชัยณรงค์ชินวโรคณาพันธ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๔.สามเณรสุนันพันธ์หมุดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๕.สามเณรนิยมคูณสมโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๖.สามเณรณัฐวุฒิอำคาโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๗.สามเณรวีระชัยอินอุเทนโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๘.สามเณรไกรสรณ์พูลสุขโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๙.สามเณรธีรภัทรพันเกษราชโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๐.สามเณรสลักบุญลักษณ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๑.สามเณรสัญญาบุญรักษ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๒.สามเณรมงคลวัฒนาบุญเยี่ยมโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๓.สามเณรไมตรีเอกทันโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๔.สามเณรสุทินกันยาประสิทธิ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๕.พระมหาสราคมฐานยุตฺโตสุริวงศ์๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๙ป.ธ.๕๒๕๔๖
๖๖.พระมหาสกลเขมจิตฺโตบุตตะวงศ์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๖
๖๗.สามเณรอภิลักษณ์พาดี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.ธ.๕๒๕๔๖
๖๘.สามเณรเหน่งมุ่งหมาย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๖
๖๙.สามเณรวัฒนชัยมิทาโช๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๐.สามเณรบุญถมสะเกตมะวา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๑.สามเณรอำนาจจอกนาค๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๒.สามเณรอุทัยลีลาศ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๖ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๓.สามเณรวิทยาแผ่นแก้ว๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๔.สามเณรศักดาเวชพันธ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๕.พระมหาสำรวญสีลสํวโรโพธิ์ทอง๓๘๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๖๒๕๔๖
๗๖.พระมหาวัชรินทร์สิรินฺธโรสีหานาม๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๖๒๕๔๖
๗๗.พระมหาวีรยุทธวราสโยศรีเตชะ๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๔๖
๗๘.พระมหาธวัชชัยอธิปญฺโญบุญประสพ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๔๖
๗๙.พระมหาวิเชียรวรคุโณคุณสมบัติ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๔๖
๘๐.พระมหาอุทัยวรเมธีมหานุชิต๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๖๒๕๔๖
๘๑.สามเณรสมรภูดาสุวรรณ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๖
๘๒.สามเณรสมนึกแดงเรืองรัมย์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๖
๘๓.พระมหาเกษมณีเตชปญฺโญอ่อนขันธ์๓๗๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๗๒๕๔๖
๘๔.พระมหาวิทยาเชฏฐ์วรธมฺโมรอดทอง๓๗๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๗๒๕๔๖
๘๕.พระมหากฤตพลวรกิตฺติเสนคราม๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๗๒๕๔๖
๘๖.พระมหาประดิษฐ์ธมฺมกาโมบ่อชน๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐ป.ธ.๘๒๕๔๖
๘๗.สามเณรเดชอุดมแสงบุญ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑ป.ธ.๘๒๕๔๖
๘๘.สามเณรสิงหทัยสมัครนิล๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒ป.ธ.๘๒๕๔๖