ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระทองแสงจารุวณฺโณบุดดีวงษ์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.พระสมโภชน์สิริปุญฺโญวระโพธิ์๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.สามเณรเอกพงษ์เสนาจัน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.สามเณรสันธานรสจันทร์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.สามเณรวิชัยบุษผล๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.สามเณรเดชาป้องชำนาญ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.สามเณรวิเลิศนากเอก๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.สามเณรสุบินสีเสน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.สามเณรดนัยมีบุญ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.สามเณรอธิวัฒน์ทองมี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๑.สามเณรสันติเชื้อบริบุรณ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๒.สามเณรดารนัยสุนทรา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๓.สามเณรบุญเลิศเจริญราช๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๔.สามเณรศุภอรรถจันบุรม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๕.สามเณรภัทรพงษ์พรมนิล๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๑๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๖.สามเณรบัณฑิตพร้อมสุข๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๗.สามเณรสิทธิพรวงษ์ศรี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๘.สามเณรสุวัฒน์เสนคะ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๙.สามเณรยุทธนาแสนโคตร๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๐.สามเณรสุทธิวัฒน์พละศักดิ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๑.สามเณรพีระพงษ์ประทุมลี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๒.สามเณรศรีไพรแสงรุ่ง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๓.สามเณรจตุประพลหันตุลา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๔.สามเณรอานนท์หาญสุวรรณ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๕.พระหมีถิรธมฺโมทาระจันทร์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๖.สามเณรวสันต์ยางสิงอ้อ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๗.สามเณรราชันย์สุวรรณโชติ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๘.สามเณรศักดาสีทา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๙.สามเณรไพรัตน์สมบัติวงษ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๐.พระมหาสิงหาปภสฺสโรบุตรคูณ๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๑.พระมหาเอกชัยอุตฺตโมอรุณสุริยานนท์๔๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๒.พระมหาบุญศรีฐานวีโรทองปลาย๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๓.พระมหาสมคิดฐิตคุโณปรือทอง๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๔.พระมหาวาทีทีปธมฺโมมานพ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๕.สามเณรมงคลดอกพุฒ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๖.สามเณรทัสพลสุดหอม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๗.สามเณรเกียรติยศวิภาหะ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๘.สามเณรแสงเพชรเขตสกุล๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๓๙.สามเณรโอภาสพริ้งเพราะ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๐.สามเณรสมบูรณ์สร้างวัด๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๑.สามเณรสาครนามสุขี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๒.สามเณรสนธยารินชารี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๓.สามเณรกมลแสงทอง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๔.สามเณรยุทธนาสุโคตร๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๕.สามเณรวรจักรคำชัย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๖.สามเณรพรสวรรค์บุญเติม๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๗.สามเณรอมรเนรวงษ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๘.พระมหาสุรสิตร์ธีรปญฺโญศรีจันสอน๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๙
๔๙.พระมหากองแลอุปกาโรศรีบุญ๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๐.พระมหาบุญลือปุณฺณโกอุปลา๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๑.พระมหานิรุตติ์วรปญฺโญเฟื้อยใต้๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๒.พระมหาวินัยวริสฺสโรอรรคฮาด๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๕ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๓.สามเณรนรินทร์บุราคร๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๔.สามเณรไกรวุฒิสีลาบุตร๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๐๐ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๕.พระมหาสมรจนฺทสุวณฺโณแสนสำอางค์๓๘๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๖.พระมหาสมหมายมหาปุญฺโญทาลา๓๔๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๗.พระมหาจำลองธมฺมวโรไชยสิทธิ์๓๑๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๘.พระมหาสังคมกิตฺติธโรทองฝาง๔๒๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๖๒๕๔๙
๕๙.พระมหาจิรศักดิ์จิรปุญฺโญทองหอม๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๐.พระมหาอนุยุตอินฺทปญฺโญแทนหอม๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๑.พระมหาศิริชัยวรปุตฺโตบุตรดาจักร๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๒.พระมหาณัฐกรณ์ณฏฺฐวโรหลาบเงิน๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๓.สามเณรประยงค์เมืองขวา๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๔.สามเณรชุติเทพศรีสุธรรม๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๕.สามเณรสีทาศิรินัย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๖.สามเณรสมบูรณ์เจริญทัศน์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๗.สามเณรโชคชัยคนไว๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๖๒๕๔๙
๖๘.พระมหาชัยณรงค์ชินวโรคณาพันธ์๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๘ป.ธ.๗๒๕๔๙
๖๙.พระมหาคำหล้าวราสโยยินดี๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙ป.ธ.๗๒๕๔๙
๗๐.สามเณรศุภชัยเพชรฤทธิ์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๐ป.ธ.๗๒๕๔๙
๗๑.สามเณรครรชิตสอนศรี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑ป.ธ.๗๒๕๔๙
๗๒.พระมหาทองสุขวิสุทฺธสีโลอังคศุภรกุล๔๐๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๘๒๕๔๙
๗๓.พระมหาสราคมฐานยุตฺโตสุริวงศ์๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖ป.ธ.๘๒๕๔๙
๗๔.พระมหาอภิลักษณ์ปญฺญาวโรพาดี๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๗ป.ธ.๘๒๕๔๙
๗๕.พระมหาเกษมณีเตชปญฺโญอ่อนขันธ์๔๐๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙ป.ธ.๙๒๕๔๙
๗๖.พระมหาสมพงษ์โฆสิตธมฺโมเวียงแก๓๖๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐ป.ธ.๙๒๕๔๙
๗๗.สามเณรสมนึกแดงเรืองรัมย์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑ป.ธ.๙๒๕๔๙