ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอุทัยอหึสโกวะกะกัน๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๒.พระทองลักษ์เตชสีโลขยันวงษ์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๓.พระพรชัยจิรวฑฺฒโนลาญาติ๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๔.พระสิริชัยสุทฺธสีโลชาลี๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๕.พระชาญวุฒิอรุโณมั่งเจริญ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๖.พระธวัชชัยชุตินฺธโรผลสวัสดิ์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๗.สามเณรสวัสดิ์ศรีบุญเรือง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๘.สามเณรพลธสิทธิ์ไฝ่ไร่๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๙.สามเณรศุภชัยพวงพั่ว๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๐.พระอภิสิทธิ์สิทฺธิธมฺโมบุษบงค์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๑.สามเณรนันทพงษ์สิทธิขุนทด๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๒.สามเณรธีรพงษ์ล้อประโคน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๓.สามเณรเทวานีระมนต์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๔.พระทองแสงจารุวณฺโณบุดดีวงษ์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๕.สามเณรเอกพงษ์เสนาจัน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๖.สามเณรสันติเชื้อบริบูรณ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๗.สามเณรวิชัยบุษผล๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๘.สามเณรสุบินสีเสน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๙.สามเณรอธิวัฒน์ทองมี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๐.พระศักดิ์สิทธิ์สุทฺธจิตฺโตจำเริญ๓๑๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๑.พระสมโภชน์สิริปุญฺโญวระโพธิ์๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๒.สามเณรวิจารณ์แปรงทอง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๓.สามเณรคมสันต์ใจตรง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๔.สามเณรอุทิศผิวอ่อน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๕.สามเณรสมชายเทียนทอง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๖.สามเณรสันธานรสจันทร์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๗.สามเณรกัณหาจำศรี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๘.สามเณรเดชาป้องชำนาญ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๒๙.สามเณรบัณฑิตพร้อมสุข๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๐.สามเณรจักรพงษ์โพธิ์เมือง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๑.สามเณรสุวัฒน์เสนคะ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๒.สามเณรวสันต์ยางสิงอ้อ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๓.สามเณรยุทธนาแสนโคตร๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๔.สามเณรพีระพงษ์ประทุมลี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๕.สามเณรธีรวิชช์แสงรุ่ง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๖.สามเณรไพรัตน์สมบัติวงษ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๗.สามเณรอานนท์หาญสุวรรณ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๘.พระมหาเจษฎาวรจิตฺโตดวงจิตร๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๓๙.สามเณรศักดาบัวกอ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๐.สามเณรศักดาสีทา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๑.สามเณรสุทธิวัฒน์พละศักดิ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๒.สามเณรสมศักดิ์วิสายาน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๓.สามเณรจตุประพลหันตุลา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๔๔.พระมหาสิงหาปภสฺสโรบุตรคูณ๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๑ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๕.พระมหาบุญศรีฐานวีโรทองปลาย๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๒ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๖.สามเณรมงคลดอกพุฒ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๓ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๗.สามเณรอุทัยพันธุ์เพียร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๘.สามเณรพรสวรรค์บุญเติม๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕ป.ธ.๕๒๕๕๐
๔๙.สามเณรทัสพลสุดหอม๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๐.สามเณรเกียรติยศวิภาหะ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๗ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๑.สามเณรแสงเพชรเขตสกุล๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๘ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๒.สามเณรโอภาสพริ้งเพราะ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๓.สามเณรสาครนามสุขี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๔.สามเณรสนธยารินชารี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๕.สามเณรอมรเนรวงษ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๖.สามเณรกมลแสงทอง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๗.สามเณรยุทธนาสุโคตร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙๙ป.ธ.๕๒๕๕๐
๕๘.พระมหาสุรสิตร์ธีรปญฺโญศรีจันสอน๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๔ป.ธ.๖๒๕๕๐
๕๙.พระมหากองแลอุปกาโรศรีบุญ๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๕ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๐.พระไพฑูรย์วชิรธมฺโมประทุมทิพย์๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๑.พระมหาบุญลือปุณฺณโกอุปลา๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๒.พระมหานิรุตติ์วรปญฺโญเฟื้อยใต้๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๓.พระมหาวินัยวริสฺสโรอรรคฮาด๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๙ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๔.พระมหาไกรวุฒิปุตฺตวโรสีลาบุตร๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๐ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๕.สามเณรนรินทร์บุราคร๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑ป.ธ.๖๒๕๕๐
๖๖.พระมหาสมรจนฺทสุวณฺโณแสนสำอางค์๓๙๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๗.พระมหาสมหมายมหาปุญฺโญทาลา๓๕๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๘.พระมหาจำลองธมฺมวโรไชยสิทธิ์๓๒๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๗๒๕๕๐
๖๙.พระมหาอนุยุตอินฺทปญฺโญแทนหอม๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๗๒๕๕๐
๗๐.พระมหาศิริชัยวรปุตฺโตบุตรดาจักร๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๗๒๕๕๐
๗๑.พระมหาณัฐกรณ์ณฏฺฐวโรหลาบเงิน๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๗๒๕๕๐
๗๒.พระมหาอุทัยชินวโรชินนะ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๗๒๕๕๐
๗๓.พระมหาประยงค์ฐานวโรเมืองขวา๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๗๒๕๕๐
๗๔.สามเณรสมบูรณ์เจริญทัศน์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๗๒๕๕๐
๗๕.พระมหาสำรวญสีลสํวโรโพธิ์ทอง๔๒๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๘๒๕๕๐
๗๖.พระมหาอนันต์ธมฺมวโรศรีภักดี๓๗๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๘๒๕๕๐
๗๗.พระมหาชัยณรงค์ชินวโรคณาพันธ์๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๘๒๕๕๐
๗๘.พระมหาไพรสณฑ์วราสโยยินดี๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๘๒๕๕๐
๗๙.สามเณรครรชิตสอนศรี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๘๒๕๕๐
๘๐.พระมหาธีระสุขธมฺมสาโรอุปชัย๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๐ป.ธ.๙๒๕๕๐
๘๑.พระมหาโกสุมัญวรโกวิโทบุญสาร๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑ป.ธ.๙๒๕๕๐
๘๒.พระมหาวิเชียรวรคุโณคุณสมบัติ๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒ป.ธ.๙๒๕๕๐
๘๓.พระมหาอภิลักษณ์ปญฺญาวโรพาดี๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓ป.ธ.๙๒๕๕๐