ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระมานพสุภาจาโรปานทอง๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๒.พระวิโรจน์ถาวรจิตฺโตนากเอก๔๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๓.พระตะวันติกฺขปญฺโญใหลหลั่ง๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๔.พระเติมศักดิ์ยโสธโรไชยนต์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๕.สามเณรวีระวุฒิอังคะฮาด๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๖.สามเณรอานนท์กงค์ประโคน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๗.สามเณรสุรศักดิ์การะเกด๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๘.สามเณรภัทรวุฒิต้นวงศ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๙.สามเณรพิเชษฐ์ทองอ่อน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๐.สามเณรวีระศักดิ์อินทริง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๑.สามเณรไกรสรจันทนันท์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๒.สามเณรดนุพลเหง้าโอสา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๓.สามเณรอำนาจมั่นจิตร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๔.สามเณรอรรคพลเอื้องไข๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๕.สามเณรทศพรพรมดอนกลอย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๖.พระสมชายสมตฺโถสุขเสริม๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๙๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๗.สามเณรกฤษณพงษ์ตรงประเสริฐ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๙๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๘.พระปวเรศฐานิโกปุณณะหิตานนท์๕๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๙.พระอุทัยอหึสโกวะกะกัน๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๐.พระนิมิตรปริปุณฺโณสอนสุข๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๑.พระชาญวุฒิอรุโณมั่งเจริญ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๒.พระธวัชชัยชุตินฺธโรผลสวัสดิ์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๓.พระติ่งอาภากโรจันทร์เพ็ง๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๔.สามเณรธีรพงษ์ล้อประโคน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๕.พระทองลักษ์เตชสีโลขยันวงษ์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๖.พระอภิสิทธิ์สิทฺธิธมฺโมบุษบงค์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๒๗.พระมหาสมโภชน์สิริปุญฺโญวระโพธิ์๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๑
๒๘.สามเณรเอกพงษ์เสนาจัน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๒๙.สามเณรเดชาป้องชำนาญ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๐.สามเณรสุบินสีเสน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๑.สามเณรวิจารณ์แปรงทอง๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๓๒.พระมหาบัณฑิตวรธีโรพร้อมสุข๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๓๓.สามเณรวรจักรคำชัย๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๓๔.สามเณรสุวัฒน์เสนคะ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๓๕.สามเณรพงษ์อนันต์พันธ์เจริญ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๓๖.สามเณรพีระพงษ์ประทุมลี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๓๗.สามเณรบุญรัตน์มาลีศรี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๓๘.สามเณรจตุประพลหันตุลา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๓๙.สามเณรวิไลบ่อชน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๐.พระมหาคมเพชรจกฺกวโรพุทธจักร๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๑.พระมหาคมเพชรจกฺกวโรพุทธจักร๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๒.สามเณรวสันต์ยางสิงอ้อ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๓.สามเณรวสันต์ยางสิงอ้อ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๔.สามเณรศักดาสีทา๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๕.สามเณรศักดาสีทา๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๖.สามเณรไพรัตน์สมบัติวงษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๗.สามเณรไพรัตน์สมบัติวงษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๔๘.พระมหาสิงหาปภสฺสโรบุตรคูณ๓๕๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๖๒๕๕๑
๔๙.พระมหามงคลพีชวโรดอกพุฒ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๐.สามเณรอุทัยพันธุ์เพียร๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๑.สามเณรทัสพลสุดหอม๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๒.สามเณรสาครนามสุขี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๓.สามเณรโอภาสพริ้งเพราะ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๔.สามเณรสนธยารินชารี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๕.สามเณรอมรเนรวงษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๖๒๕๕๑
๕๖.พระมหาสุรสิตร์ธีรปญฺโญศรีจันสอน๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๗๒๕๕๑
๕๗.พระมหากองแลอุปกาโรศรีบุญ๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๗๒๕๕๑
๕๘.พระมหาไพฑูรย์วชิรธมฺโมประทุมทิพย์๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๗๒๕๕๑
๕๙.พระมหาบุญลือปุณฺณโกอุปลา๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๐.พระมหาไกรวุฒิปุตฺตวโรสีลาบุตร๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๑.สามเณรนรินทร์บุราคร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๗๒๕๕๑
๖๒.พระมหาสมรจนฺทสุวณฺโณแสนสำอางค์๔๐๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๑ป.ธ.๘๒๕๕๑
๖๓.พระมหาอนุยุตอินฺทปญฺโญแทนหอม๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๒ป.ธ.๘๒๕๕๑
๖๔.พระมหาประยงค์ฐานวโรเมืองขวา๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๓ป.ธ.๘๒๕๕๑
๖๕.พระมหาวิทยาเชฏฐ์วรธมฺโมรอดทอง๔๒๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามป.ธ.๙๒๕๕๑
๖๖.พระมหาสราคมฐานยุตฺโตสุริวงศ์๓๓๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามป.ธ.๙๒๕๕๑
๖๗.พระมหาไพรสณฑ์วราสโยยินดี๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐ป.ธ.๙๒๕๕๑