ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสดใสภทฺทธมฺโมจันทรัตน์๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒.สามเณรนราวิชญ์สีดำดี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๓.สามเณรรัฐพลมีบุญ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๔.สามเณรสีพรมภักดิ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๕.สามเณรธีระวัฒน์ลูมา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๖.สามเณรอนุวัฒน์หล้าลุน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๗.สามเณรทวีวัฒน์บุตรดา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๘.สามเณรสุรัตน์สุขเพ็ง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๙.สามเณรพงศ์พันธ์ตนนาชำ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๐.สามเณรจรัญบุญสรรค์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๑.สามเณรพุทธินันท์เวชสิทธิ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๒.สามเณรอภิชาติอาทวัง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๓.สามเณรอนุรักษ์เสาเวียง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๔.สามเณรนันทวัฒน์ใจตรง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๕.สามเณรบอยเข็มมี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๖.สามเณรสิทธิชัยภูโตนนา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๗.สามเณรวิทยาฤทธิ์เดช๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๘.สามเณรสุรสีห์ยสะกะ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๙.สามเณรสกุลรัตน์เข็มมา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๐.สามเณรศุฬศักดิ์บุญวงศ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๑.สามเณรสถาพรศิริวงศ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๒.พระสมบัติสีลเตโชดำบรรพ์๓๖๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๒๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๓.พระณัฐบูรณ์สนฺตจิตฺโตจิตรวิมลรัตน์๔๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๒๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๔.สามเณรพิสิษฐ์ประทุมมา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๒๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๕.สามเณรอนันต์สมแพง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๒๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๖.สามเณรอดิเทพอึ่งสูงเนิน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๓๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๗.พระจิรศักดิ์กิตฺติสาโรเกิดสุภาพ๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๘.พระสุวรรณฐิตวํโสโคตรทารินทร์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๒๙.พระสุพจน์เตชพโลแดนค้างพลู๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๐.สามเณรบัญชาดำหงษ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๑.สามเณรจตุภูมิแสนคำ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๒.สามเณรธีรศักดิ์ทุมาสิงห์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๓.สามเณรธนบดีชาลี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๔.สามเณรบัณฑิตอินทริง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๕.สามเณรสุริยาชาชิโย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๖.สามเณรภาณุพงษ์เสนาะพงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๗.สามเณรณัฐพงษ์เจนประโคน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๘.พระพรชัยจิรวฑฺฒโนลาญาติ๔๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๓๙.พระศิริพงษ์สิริคุตฺโตคุ้มวงษ์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๐.พระธีระวุฒิรตนนาโครูปแก้ว๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๑.พระเอกพันธ์อธิปญฺโญบุตรอุดม๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๒.สามเณรนัฐพงษ์วรรณา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๓.สามเณรอภิรุทธิ์ศรีดีเลิศ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๔.สามเณรโชคชัยพิมพ์ทรัพย์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๕.สามเณรรุ่งอรุณหอมนาม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๖.สามเณรดำรงค์ปิ่นปก๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๗.สามเณรธีระวัชร์ศรีงามฉ่ำ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๘.สามเณรสุประสิทธิ์นันทะแสน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๔๙.สามเณรพงศกรสมานทอง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๕๐.พระมหามานพสุภาจาโรปานทอง๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๑.พระมหาเติมศักดิ์ยโสธโรไชยนต์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๒.พระมหาตะวันติกฺขปญฺโญใหลหลั่ง๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๓.สามเณรเพิ่มพูลพันธ์วิลัย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๔.สามเณรวรรณรงค์ลูกบัว๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๕.สามเณรดนัยมีบุญ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๖.สามเณรอิสระเสนาะพงษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๗.สามเณรดนุพลเหง้าโอสา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๘.สามเณรทศพรพรมดอนกลอย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๓
๕๙.พระมหาวิโรจน์ถาวรจิตฺโตนากเอก๔๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๐.สามเณรพิเชษฐ์ทองอ่อน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๓
๖๑.พระมหาบุญรอดฐิติโกอุททา๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๒.สามเณรกฤษฎาชาติดำดี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๐ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๓.สามเณรสุรพงศ์พามี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๔.สามเณรธีรพงษ์ล้อประโคน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๕.พระมหาทองลักษ์เตชสีโลขยันวงษ์๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๕ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๖.พระมหาติ่งอาภากโรจันทร์เพ็ง๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๖ป.ธ.๕๒๕๕๓
๖๗.พระมหาพงศักดิ์สิริคุตฺโตพรมวงศ์๓๗๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๑ป.ธ.๖๒๕๕๓
๖๘.พระมหาวสันต์ภูริปญฺโญยางสิงอ้อ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๒ป.ธ.๖๒๕๕๓
๖๙.สามเณรศักดาสีทา๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๓ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๐.สามเณรบุญส่งร่างดี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๑.สามเณรวัชรพงษ์วิชัยโคตร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๒.สามเณรไพรัตน์สมบัติวงษ์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๓.สามเณรเดชาป้องชำนาญ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๗ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๔.สามเณรสุบินสีเสน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๘ป.ธ.๖๒๕๕๓
๗๕.พระมหาอดุลย์อตุลธมฺโมกังวาฬกุล๕๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๒ป.ธ.๗๒๕๕๓
๗๖.พระมหาพงษ์อนันต์วราโภพันธ์เจริญ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๓ป.ธ.๗๒๕๕๓
๗๗.พระมหาสาครวรนาโมนามสุขี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๔ป.ธ.๗๒๕๕๓
๗๘.พระมหาพีระพงษ์วิญฺญุวํโสประทุมลี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๕ป.ธ.๗๒๕๕๓
๗๙.สามเณรจตุประพลหันตุลา๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖ป.ธ.๗๒๕๕๓
๘๐.พระมหาชัยณรงค์ชินวโรคณาพันธ์๓๖๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕ป.ธ.๙๒๕๕๓
๘๑.พระมหาบุญลือปุณฺณโกอุปลา๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖ป.ธ.๙๒๕๕๓