ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๐๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสุรัตนพรสทฺธาธิโกแก้วนรินทร์๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.พระอภิชัยจนฺทสาโรลาพันธ์๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.พระสิทธิโชคสิริวณฺโณอินทร์พิบูลย์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.พระสมานขนฺติธมฺโมคำดวงศรี๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.พระกิตติกิตฺติโสภโณประชากลาง๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.พระสมเจตน์สมจิตฺโตอินทร์พิบูลย์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.พระภูวนัยภทฺทจารีอสิพงษ์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.พระปรีชาชยวุฑฺโฒจงวงค์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.พระบารันอนาลโยวงศ์ศรีชา๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.พระศรายุทธสุทฺธิญาโณพันธ์เจริญ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรสุเกือนขันท์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.สามเณรวุฒิไกรแจ่มพันธ์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.สามเณรครรชิตมะตูม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรประสิทธิ์แสนซุ้ง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรธีรจักรสุวรรณราช๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรพงศธรพุทธา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.สามเณรศตวรรษหาญธงชัย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๘.สามเณรสุทัศน์ชาวด่านซ้าย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๙.สามเณรปรีชาจำปาทอง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๐.สามเณรศักดิ์สิทธิ์มอญไธสง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๑.สามเณรอรงค์กตพงษ์พันธ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๒.สามเณรมนตรีต้นทอง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓.สามเณรณัฐวัสส์จันทร์ประเสริฐ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๔.สามเณรสุขสันต์สรรพบุญ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๕.สามเณรรุ่งชัยเพียรเสร็จ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๖.สามเณรวันมงคลดีเลิศ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗.สามเณรอนุวัฒพลจัตุกูล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๘.สามเณรสมชายเข็มมี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๙.สามเณรวันเฉลิมใหหลำ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๐.สามเณรปฐมระดมบุญ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๑.สามเณรวีรยุทธบุตรราช๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๒.สามเณรธนวัฒน์กิ่วไธสง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๓.สามเณรสุรัตน์บุตรเกื้อ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๔.สามเณรสุเทพนันทะโคตรโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๕.สามเณรศราวุฒิเกื้อกูลโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๖.สามเณรวรวุฒิเที่ยงทัศน์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๗.สามเณรธนาวัฒน์อุ่นจิตต์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๘.สามเณรพิพัฒน์สุขปัญญาโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๓๙.สามเณรพายุภูแก้วโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๔๐.พระสุริยาฐานิสฺสโรกิ่งสุวรรณ๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๑.พระสดใสภทฺทธมฺโมจันทรัตน์๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๒.สามเณรนราวิชญ์สีดำดี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๓.สามเณรรัฐพลมีบุญ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๔.สามเณรปรีดาโทชัย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๕.สามเณรสีพรมภักดิ์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๖.สามเณรธีระวัฒน์ลูมา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๗.สามเณรอนุวัฒน์หล้าลุน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๘.สามเณรสุรัตน์สุขเพ็ง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๙.สามเณรอนุรักษ์เสาเวียง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๐.สามเณรบอยเข็มมี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๑.สามเณรพิสิษฐ์ประทุมมา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๒.สามเณรสกุลรัตน์เข็มมา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๓.สามเณรอดิเทพอึ่งสูงเนิน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๔.พระสืบศักดิ์โชติวโรคล้ายสุวรรณ์๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๕.สามเณรเชาวรินทร์จุดโต๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๖.สามเณรศรรามวิบูลย์กุล๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๗.สามเณรจรัญบุญสรรค์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๘.สามเณรชนะกันต์ยงประเดิม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๙.สามเณรอภิชาติอาทวัง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๐.สามเณรนันทวัฒน์ใจตรงโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๑.สามเณรวิทยาฤทธิ์เดช๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๒.พระมหาจิรศักดิ์กิตฺติสาโรเกิดสุภาพ๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๓.พระมหาสุวรรณฐิตวํโสโคตรทารินทร์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๔.สามเณรสุรศักดิ์การะเกต๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๕.สามเณรนัฐพงษ์วรรณา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๖.สามเณรบัญชาดำหงษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๗.สามเณรจตุภูมิแสนคำ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๘.สามเณรวีระศักดิ์อินทริง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๖๙.สามเณรสัมพันธ์สมบูรณ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๐.สามเณรธีรศักดิ์ทุมาสิงห์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๑.สามเณรอำนาจมั่นจิตร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๒.สามเณรรุ่งอรุณหอมนาม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๓.สามเณรบัณฑิตอินทริง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๔.สามเณรสุริยาชาชิโย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๕.สามเณรภาณุพงษ์เสนาะพงษ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๖.พระมหาสุพจน์เตชพโลแดนค้างพลูโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๗.สามเณรสวัสดิ์ศรีบุญเรืองโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๘.สามเณรภัทรวุฒิต้นวงศ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๙.สามเณรณัฐพงษ์เจนประโคนโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๐.พระมหาเติมศักดิ์ยโสธโรไชยนต์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑ป.ธ.๕๒๕๕๔
๘๑.สามเณรดนัยมีบุญ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๔
๘๒.สามเณรทศพรพรมดอนกลอย๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๔
๘๓.พระมหาตะวันติกฺขปญฺโญใหลหลั่ง๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๖ป.ธ.๕๒๕๕๔
๘๔.สามเณรพิเชษฐ์ทองอ่อน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๗ป.ธ.๕๒๕๕๔
๘๕.พระมหาอำนวยโชติปญฺโญตากิ่มนอกโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๖๒๕๕๔
๘๖.พระมหาทองลักษ์เตชสีโลขยันวงษ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๖๒๕๕๔
๘๗.พระมหาบุญรอดฐิติโกอุททาโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๖๒๕๕๔
๘๘.พระมหาชาตรีญาณสิริแซ่ลิ้มโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๖๒๕๕๔
๘๙.พระมหาติ่งอาภากโรจันทร์เพ็งโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๖๒๕๕๔
๙๐.สามเณรสุรพงศ์พามีโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๖๒๕๕๔
๙๑.สามเณรธีรพงษ์ล้อประโคนโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๖๒๕๕๔
๙๒.พระมหาอนุชาธมฺมเสโนวงษ์เผือก๓๘๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙ป.ธ.๗๒๕๕๔
๙๓.พระมหาสมคิดฐิตคุโณปรือทอง๓๕๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๐ป.ธ.๗๒๕๕๔
๙๔.พระเรืองสันต์ (ป.)สนฺตมโนสีสิงขรณ์๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๑ป.ธ.๗๒๕๕๔
๙๕.พระมหาวัชรพงษ์วรงฺกุโรวิชัยโคตร๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๒ป.ธ.๗๒๕๕๔
๙๖.สามเณรสุบินสีเสน๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๓ป.ธ.๗๒๕๕๔
๙๗.พระมหาจำลองธมฺมวโรไชยสิทธิ์๓๖๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒ป.ธ.๘๒๕๕๔
๙๘.พระมหาวินัยวริสฺสโรอรรคฮาด๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓ป.ธ.๘๒๕๕๔
๙๙.พระมหาทัศพลคนฺธวโรสุดหอม๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔ป.ธ.๘๒๕๕๔
๑๐๐.พระมหาโอภาสวรรํสีพริ้งเพราะ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕ป.ธ.๘๒๕๕๔
๑๐๑.พระมหาสนธยาวรรตฺติรินชารี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖ป.ธ.๘๒๕๕๔
๑๐๒.พระมหาสมบูรณ์ภทฺทวโรเจริญทัศน์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘ป.ธ.๙๒๕๕๔