ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๐๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอุดมศักดิ์อาภากโรโมหมื่นไวย๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒.พระทองแดงถิรจิตฺโตทองละมุล๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๓.พระธนันท์ชัยอาภาธโรวัฒนะนันทพงศ์๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๔.พระธนากรธมฺมธโรตันธิติ๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๕.พระบุญสารเขมวีโรชูวงค์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๖.สามเณรไตรภูมิทองชมภู๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๗.สามเณรสมปองชูเกาะ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๘.สามเณรรัฐฒพงษ์คำควร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๙.สามเณรเอนกพงษ์สุรวิทย์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๐.สามเณรศราวุธวะกะกัน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๑.สามเณรรัฐพงศ์อินทรศร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๒.สามเณรนนท์ณชัยว่องไว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๓.สามเณรชัยวัฒน์วงษ์อามาตย์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๔.สามเณรอำนาจมณฑาทิพย์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๕.สามเณรสัญทัตหล่อประโคน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๖.สามเณรวิสิษฐ์พลพันพม่า๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗.สามเณรไพโรจน์ล้อประโคน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘.สามเณรทรงภพชัยยิ่ง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๙.สามเณรดิสทัศน์คงทันดี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๐ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๐.สามเณรเกรียงไกรก้านเพชร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑.สามเณรสุรศักดิ์ศรีดาคาร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๒.สามเณรพงศธรชัยเสน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๓.สามเณรสิทธิกรคชราช๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๔.สามเณรจอมพลมหาสุขบุญวงศ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๕.สามเณรธีรพลเสาศิริ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๖.สามเณรสุชาติบุษยาตรัส๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๗.สามเณรอัษฎาวุธพิมพ์สังข์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๘.พระจตุพรจตุพโลศรีประเสริฐ๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๙.สามเณรสถิตย์แสงรัมย์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓๒ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๐.สามเณรธีรยุทธหงวนไธสง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๑.สามเณรธราเทพสมภักดี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๒.สามเณรณัฐพลหาลี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๓.สามเณรธนพลจันทวงศ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๔.สามเณรณัฐวุฒิยิ่งทวีสุข๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๓๕.พระบุญทัยปภสฺสโรรสหอม๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๖.พระสุรัตนพรสทฺธาธิโกแก้วนรินทร์๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๗.พระวิวรรธน์วิชฺชากโรจิระธนากร๕๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๘.พระสมานขนฺติธมฺโมคำดวงศรี๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๓๙.พระเกียรติกิตฺติธโรดาวไสย์๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๐.พระสมเจตน์สมจิตฺโตอินทร์พิบูลย์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๑.พระปรีชาชยวุฑฺโฒจงวงค์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๒.สามเณรวุฒิไกรแจ่มพันธ์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๓.สามเณรครรชิตมะตูม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๔.สามเณรประสิทธิ์แสนซุ้ง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๕.สามเณรธีรจักรสุวรรณราช๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๖.สามเณรอนุวัฒน์ศรีทอง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๗.สามเณรสิทธิชัยภูโตนนา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๘.สามเณรปรีชาจำปาทอง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๔๙.สามเณรอรงค์กตพงษ์พันธ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๐.สามเณรณัฐวัสส์จันทร์ประเสริฐ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๑.สามเณรวันมงคลดีเลิศ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๒.สามเณรสมชายเข็มมี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๓.สามเณรวันเฉลิมใหหลำ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๔.สามเณรปฐมระดมบุญ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๕.สามเณรวรวุฒิเที่ยงทัศน์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๖.สามเณรวีรยุทธบุตรราช๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๗.สามเณรธนวัฒน์กิ่วไธสง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๘.สามเณรสุรัตน์บุตรเกื้อ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๕๙.พระสมบัติสีลเตโชดำบรรพ์๓๘๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๐.พระชัยณรงค์สิริปุญฺโญถนอมจันทร์๓๔๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๑.พระเกรียงศักดิ์กิตฺติโสภโณผาเหลา๓๙๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๒.พระวีรธรรมสมฺปุณฺโณแสงเพ็ง๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๓.พระอภิชัยจนฺทสาโรลาพันธ์๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๔.พระกิตติกิตฺติโสภโณประชากลาง๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๕.พระภูวนัยภทฺทจารีอสิพงษ์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๖.สามเณรศักดิ์สิทธิ์มอญไธสง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๗.สามเณรสุขสันต์สรรพบุญ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๘.สามเณรรุ่งชัยเพียรเสร็จ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๖๙.สามเณรอนุวัฒพลจัตุกูล๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๐.สามเณรณรงค์ล้อมนาค๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๑.สามเณรอภิวัฒน์สีหะวงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๒.สามเณรพิพัฒน์สุขปัญญา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๗๓.พระมหาดรัญภพวณฺณเนโตวรรณเนตร๓๑๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๗๔.พระมหาสุริยาฐานิสฺสโรกิ่งสุวรรณ๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๕
๗๕.พระมหาสดใสภทฺทธมฺโมจันทรัตน์๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๗๖.พระสุนทรป.ภูริญาโณสีสัน๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๗๗.สามเณรอนุวัฒน์หล้าลุน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๗๘.สามเณรสุรัตน์สุขเพ็ง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๗๙.สามเณรนพรัตน์จิตจารักษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๐.สามเณรอภิชาติอาทวัง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๑.สามเณรธีระวัชร์ศรีงามฉ่ำ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๒.สามเณรบอยเข็มมี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๓.สามเณรพิสิษฐ์ประทุมมา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๔.สามเณรสุรพลจุดโต๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๕.สามเณรพงศกรสมานทอง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๖.สามเณรสกุลรัตน์เข็มมา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๘๗.พระมหาวิโรจน์ถาวรจิตฺโตนากเอก๔๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๐ป.ธ.๕๒๕๕๕
๘๘.พระมหาสุวรรณฐิตวํโสโคตรทารินทร์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑ป.ธ.๕๒๕๕๕
๘๙.พระมหาสุพจน์เตชพโลแดนค้างพลู๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๐.พระมหาเพิ่มพูลวฑฺฒนเมธีพันธ์วิลัย๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๑.สามเณรสุรศักดิ์การะเกต๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๒.สามเณรวรรณรงค์ลูกบัว๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๓.สามเณรจตุภูมิแสนคำ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๔.สามเณรวีระศักดิ์อินทริง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๕.สามเณรบัณฑิตอินทริง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๖.สามเณรสุเมธีสุวรรณชาติ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๕
๙๗.พระมหาเติมศักดิ์ยโสธโรไชยนต์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๖๒๕๕๕
๙๘.พระมหาอำพลภูริเมธีอสิพงษ์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๖๒๕๕๕
๙๙.สามเณรดนัยมีบุญ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๐.สามเณรทศพรพรมดอนกลอย๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๑.สามเณรยุรนันท์โยธา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๖๒๕๕๕
๑๐๒.พระมหาชาตรีญาณสิริแซ่ลิ้ม๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๗ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๐๓.พระมหาบุญส่งวรวีโรร่างดี๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๘ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๐๔.สามเณรธีรพงษ์ล้อประโคน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙ป.ธ.๗๒๕๕๕
๑๐๕.พระมหาวัชรพงษ์วรงฺกุโรวิชัยโคตร๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐ป.ธ.๘๒๕๕๕
๑๐๖.พระมหานรินทร์วรเมธีบุราคร๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐ป.ธ.๙๒๕๕๕