ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๒๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระจำเริญชัยสิริคุตฺโตศรีสุข๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.พระหัสดรสุทสฺสโนบัวทองจันทร์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.พระอนันต์อนาวิโลเนาว์นาน๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.พระณพลกลฺยาโณน้อยศิริสุข๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.พระวาสนาสาสนธโรยีม๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.สามเณรภาระริ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.สามเณรสมาธิวิเชียร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.สามเณรสุระชัยกล้วยประโคน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.สามเณรรัฐวัฒน์บัวทองจันทร์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.สามเณรภานุพงษ์คุณศิลป์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.สามเณรจิตระเดชแสนดี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.สามเณรสันติสุขเที่ยงทัศน์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.สามเณรธนารักษ์ศรีหาวงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.สามเณรกิตติศักดิ์แพร่งสุวรรณ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๕.สามเณรรัชฎากรโปแอ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖.สามเณรสุชานนท์พานพงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๗.สามเณรพฤกษ์ศิลป์สมพร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๘.สามเณรเกิดมั่นจูงวงษ์สุข๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๙.สามเณรสมชายบวชประโคน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๐.สามเณรภูบดินทร์รักอนามัย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๑.สามเณรดนัยหวังทางมี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๒.สามเณรศุภณัฐอาทวัง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๓.สามเณรปภานันท์รัชนีศิริภาพ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๔.สามเณรวุฒิชัยแสนทวีสุข๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๕.สามเณรอุกกฤษฏ์เนียมกิ่ง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๖.สามเณรปุริมกรสมพริ้ง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๗.สามเณรรัชวิทย์วงศ์คำชัย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๘.สามเณรฐาปกรณ์หอมบุญมี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๙.สามเณรธฤติเปี่ยมประเสริฐ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๐.สามเณรทัชชาเรื่อศรีจันทร์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๑.สามเณรเกียรติภูมิมาน้อย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๒.สามเณรปารเมศแจ้งบ้าน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๓.สามเณรนนทชัยตอนสุข๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๔.สามเณรณัฐภัทรเหล่าลาภะ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๕.สามเณรคณาธิปศรีสุข๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๖.สามเณรพันทวีกองทอง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๗.สามเณรพิเชฐอสิพงษ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๘.สามเณรณัฐวุฒิหวังทางมี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๘๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๙.สามเณรถิรเจตน์สินพูน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๘๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๐.สามเณรสิรภพณ บางช้าง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๘๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๑.สามเณรศรายุทธสีดาดี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๘๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๒.สามเณรศุภกิจว่องไว๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๘๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๓.สามเณรไกรวิชญ์เข็มช่อ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๘๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๔.สามเณรสืบสกุลรักษา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๙๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๕.สามเณรอาร์มจิตสมาน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙๙๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๖.พระจตุพรจตุพโลศรีประเสริฐ๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๗.พระอุดมศักดิ์อาภากโรโมหมื่นไวย๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๘.พระธนันท์ชัยอาภาธโรวัฒนะนันทพงศ์๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๙.พระสุวิทธมฺมธโรอุดมดัน๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๐.สามเณรสถิตย์แสงรัมย์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๑.สามเณรสมปองชูเกาะ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๒.สามเณรพงศธรพุทธา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๓.สามเณรรัฐฒพงษ์คำควร๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๔.สามเณรเอนกพงษ์สุรวิทย์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๕.สามเณรศราวุธวะกะกัน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๖.สามเณรรัฐพงศ์อินทรศร๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๗.สามเณรอำนาจมณฑาทิพย์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๘.สามเณรทรงภพชัยยิ่ง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๙.สามเณรดิสทัศน์คงทันดี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๐.สามเณรวิสิษฐ์พลพันพม่า๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๑.สามเณรพงศธรชัยเสน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๒.สามเณรจอมพลมหาสุขบุญวงศ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๓.พระทองแดงถิรจิตฺโตทองละมุล๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๔.สามเณรธานีขยันดี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๕.สามเณรภูวดลจรูญภาค๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๖.สามเณรนนท์ณชัยว่องไว๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๗.สามเณรธีรยุทธหงวนไธสง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๘.สามเณรสัญทัตหล่อประโคน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๙.สามเณรณัฐพลหาลี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๐.สามเณรสุรศักดิ์ศรีดาคาร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๑.สามเณรธีรพลเสาศิริ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๒.สามเณรสุชาติบุษยาตรัส๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๓.สามเณรธนพลจันทวงศ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๖
๗๔.พระมหาเกรียงศักดิ์กิตฺติโสภโณผาเหลา๔๐๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๕.พระมหาสุรัตนพรสทฺธาธิโกแก้วนรินทร์๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๖.พระมหาสมานขนฺติธมฺโมคำดวงศรี๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๗.พระมหาปรีชาชยวุฑฺโฒจงวงค์๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๘.พระมหาภูวนัยภทฺทจารีอสิพงษ์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๙.สามเณรประสิทธิ์แสนซุ้ง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๐.สามเณรธีรจักรสุวรรณราช๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๑.สามเณรอนุวัฒน์ศรีทอง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๒.สามเณรปรีชาจำปาทอง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๓.สามเณรรุ่งชัยเพียรเสร็จ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๔.สามเณรวันมงคลดีเลิศ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๕.สามเณรกิจติชัยจัตุกูล๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๖.สามเณรสมชายเข็มมี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๗.สามเณรณรงค์ล้อมนาค๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๘.สามเณรวรวุฒิเที่ยงทัศน์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๙.สามเณรวีรยุทธบุตรราช๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๐.สามเณรธนวัฒน์กิ่วไธสง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๑.สามเณรอภิวัฒน์สีหะวงษ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๒.พระมหาชัยณรงค์สิริปุญฺโญถนอมจันทร์๓๔๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๓.พระมหาพรชัยจิรวฑฺฒโนลาญาติ๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๔.พระมหาสมเจตน์สมจิตฺโตอินทร์พิบูลย์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๕.พระมหาอภิชัยจนฺทสาโรลาพันธ์๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๖.สามเณรศักดิ์สิทธิ์มอญไธสง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๗.สามเณรสุรัตน์บุตรเกื้อ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๙๘.พระมหาดรัญภพวณฺณเนโตวรรณเนตรโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๐ป.ธ.๕๒๕๕๖
๙๙.พระมหาสุริยาฐานิสฺสโรกิ่งสุวรรณโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๐๐.พระมหาธีระวุฒิรตนนาโครูปแก้วโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๐๑.พระมหาเกียรติศักดิ์สุธีโรเบ้าคำโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๐๒.สามเณรธีระวัชร์ศรีงามฉ่ำโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๐๓.สามเณรบอยเข็มมีโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๐๔.สามเณรพิสิษฐ์ประทุมมาโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๐๕.พระมหาชนาภัทร์อุตฺตมปญฺโญสุขเนตรตรีโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๓ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๐๖.พระมหาสดใสภทฺทธมฺโมจันทรัตน์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๔ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๐๗.สามเณรรุ่งอรุณหอมนามโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๕ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๐๘.สามเณรสกุลรัตน์เข็มมาโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๐๙.พระมหาชินกรณ์เตชปญฺโญกองธรรม๓๙๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๑๐.พระมหาสุวรรณฐิตวํโสโคตรทารินทร์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๑๑.พระมหาสุพจน์เตชพโลแดนค้างพลู๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๑๒.สามเณรจตุภูมิแสนคำ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๑๓.สามเณรบัณฑิตอินทริง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๙ป.ธ.๖๒๕๕๖
๑๑๔.พระมหาทองลักษ์เตชสีโลขยันวงษ์๓๑๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๑๕.พระมหาบุญรอดฐิติโกอุททา๓๑๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๑๖.พระพีระยุทธ ป.อคฺคธมฺโมผลธรรม๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๑๗.พระมหาดนัยธีรวํโสมีบุญ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๑๘.สามเณรทศพรพรมดอนกลอย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๑๙.พระมหาสาครวรนาโมนามสุขี๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔ป.ธ.๘๒๕๕๖
๑๒๐.พระมหาพีระพงษ์วิญฺญุวํโสประทุมลี๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕ป.ธ.๘๒๕๕๖
๑๒๑.พระมหาสำรวญสีลสํวโรโพธิ์ทองโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐ป.ธ.๙๒๕๕๖
๑๒๒.พระมหาจำลองธมฺมวโรไชยสิทธิ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑ป.ธ.๙๒๕๕๖
๑๒๓.พระมหาโอภาสวรรํสีพริ้งเพราะโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒ป.ธ.๙๒๕๕๖
๑๒๔.พระมหาสนธยาวรรตฺติรินชารีโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓ป.ธ.๙๒๕๕๖