ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๕๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระณัฐทศพลกตธมฺโมปิมปา๓๘๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒.พระกฤษณ์กตธมฺโมศรีสด๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๓.พระเอกลักษณ์สุจิณฺโณดีตลอด๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๔.พระสนิทศิลป์ติกฺขฌาโนแก้วพวง๔๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๕.พระชินกรอาภาชลิโตจูมหาวงศ์ตระกูล๔๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๖.พระสุพรรณพุทฺธญาโณพิมพา๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๗.พระกำพลปญฺญาพโลกลางราช๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๘.พระก้องเกียรติโกวิโทนาคจู๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๙.พระวัชระโกสโลเครือเล็ก๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐.พระวุฒิภัทรกนฺตวีโรลักษมีกุล๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑.พระวัชระจตฺตภโยตับสันเทียะ๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๒.พระอนันต์สิทธิ์อิทฺธิญาโณยืนยง๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๓.พระมาวินอินฺทปญฺโญสรสิทธิ์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๔.สามเณรเอกสิทธิ์สมหวัง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๕.สามเณรสุริยาลาดตะกั่ว๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๖.สามเณรณัฐกานต์ฤทธิ์เรืองศักดิ์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๗.สามเณรณัฐนันต์กาดรัมย์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๘.สามเณรภูรินทร์พันเลียว๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๙.สามเณรเฉลิมชัยบุญเกิด๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๐.สามเณรสันติภาพแหวนวงษ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๑.สามเณรธวัชชัยน้ำนวล๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๒.สามเณรอภิสิทธิ์ครองชัย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๓.สามเณรสหภาพล้ำเลิศ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๔.สามเณรกิติพงษ์ทองทวน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๕.สามเณรอินทัชมาตย์วิเศษ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๖.สามเณรชเยนต์ทรายเพชร๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๗.สามเณรศุภชาติคำบรรลือ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๘.สามเณรสรศักดิ์ศิริญาณ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๙.สามเณรสุทธิชัยซองดี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๐.สามเณรชัชวาลย์สังข์กูล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๑.สามเณรสิระดนัยชัยชนะ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๒.สามเณรกฤษดาภาษิต๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๓.สามเณรวิทยาทิพย์รักษา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๔.สามเณรพัลลภชาสุดสี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๕.สามเณรภูมิไพฑูรย์คงทันดี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๖.สามเณรประพลวายโศก๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๗.สามเณรภาณุพงศ์พงษ์ธนู๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๘.สามเณรกิตติประกายแก้ว๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๙.สามเณรพุทธนาบุญยง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๐.สามเณรธนภัทรถือดียิ่ง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๑.สามเณรสรชัชวงษ์ณรงค์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๒.สามเณรรวีโรจน์ภารุนัย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๓.สามเณรกุลธรสุขปัญญา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๔.สามเณรยศธพันธุ์สุภวารี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๕.สามเณรทยาธรพลพรม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๖.สามเณรปรเมศวร์ธิตาปัน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๗.สามเณรพงษ์รวีแสนทวีสุข๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๘.สามเณรนทีบุญประกอบ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๙.สามเณรปวริศยาดี๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๐.สามเณรอัครพงษ์พรมลา๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๑.สามเณรอนุกูลศรีไพดร๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๒.สามเณรกัมพลวิเศษชาติ๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๓.สามเณรวิฑูรย์คำภิกุล๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๔.สามเณรศุภชัยวงเวียน๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๗๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๕.สามเณรวิทวัสจัตุกูล๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๗๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๖.พระศิวกรปสนฺนจิตฺโตยุงยุทธอำไพ๕๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๖๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๗.สามเณรประสิทธิ์ถนอมพลกรัง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๖๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๘.สามเณรธนชิตมาสิงห์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๖๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๙.สามเณรวรินทรแนบเนียม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๖๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๐.พระรัตนชัยคุณวํโสพุกลิ้ม๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๑.พระหัสดรสุทสฺสโนบัวทองจันทร์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๒.พระจำเริญชัยสิริคุตฺโตศรีสุข๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๓.พระสีพรญาณสมฺปนฺโนช่วยสุข๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๔.พระอนันต์อนาวิโลเนาว์นาน๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๕.พระพรประสิทธิ์ฐิตสีโลสีเหลือง๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๖.สามเณรภาระริ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๗.สามเณรกิตติศักดิ์เจริญสินศรีสุข๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๘.สามเณรสมาธิวิเชียร๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๖๙.สามเณรภานุพงค์คุณศิลป์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๐.สามเณรณัฐวุฒิหวังทางมี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๑.สามเณรวิชมัยนุ่มวงษ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๒.สามเณรกิตติศักดิ์แพร่งสุวรรณ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๓.สามเณรรัชฎากรโปแอ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๔.สามเณรเกิดมั่นจูงวงษ์สุข๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๕.สามเณรวุฒิชัยแสนทวีสุข๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๖.สามเณรศักดิ์ดาวุฒิพุทหอม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๗.สามเณรเกียรติภูมิมาน้อย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๘.สามเณรปารเมศแจ้งบ้าน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๗๙.สามเณรคณาธิปศรีสุข๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๐.สามเณรพิเชฐอสิพงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๑.พระอำนวยธมฺมกาโมจุ้ยด้วง๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๒.พระณพลกลฺยาโณน้อยศิริสุข๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๓.สามเณรสุระชัยกล้วยประโคน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๔.สามเณรรัฐวัฒน์บัวทองจันทร์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๕.สามเณรดนัยหวังทางมี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๖.สามเณรศุภณัฐอาทวัง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๗.สามเณรปภานันท์รัชนีศิริภาพ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๘.สามเณรธฤติเปี่ยมประเสริฐ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๘๙.สามเณรสิรภพณบางช้าง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๐.สามเณรศรายุทธสีดาดี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๑.สามเณรไกรวิชญ์เข็มช่อ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๒.พระมหาชัยชาญชยฺยรตโนบุญแก้ว๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๙๓.พระมหาอุดมศักดิ์อาภากโรโมหมื่นไวย๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๙๔.พระมหาสุวิทธมฺมธโรอุดมดัน๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๙๕.พระมหาสถิตย์ฐิตวโรแสงรัมย์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๙๖.พระมหาสมปองวรสิทฺธิชูเกาะ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๙๗.พระมหาธานีวรภาณีขยันดี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๙๘.สามเณรรัฐฒพงษ์คำควร๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๙๙.สามเณรศราวุธวะกะกัน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๐.สามเณรภูวดลจรูญภาค๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๑.สามเณรรัฐพงษ์อินทรศร๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๒.สามเณรนนท์ณชัยว่องไว๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๓.สามเณรสุริยะสีมันตะ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๔.สามเณรจิรพลวงษ์คำรัตน์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๕.สามเณรธีรยุทธหงวนไธสง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๖.สามเณรนฤพลนามคำ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๗.สามเณรดิสทัศน์คงทันดี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๘.สามเณรวิสิษฐ์พลพันพม่า๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๙.สามเณรพงศธรชัยเสน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๐.สามเณรจอมพลมหาสุขบุญวงศ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๑.สามเณรสุชาติบุษยาตรัส๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๒.สามเณรธนพลจันทวงศ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๓.สามเณรพิพัฒน์สุขปัญญา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๔.พระมหาสมบัติสีลเตโชดำบรรพ์๔๐๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๕.พระมหาทองแดงถิรจิตฺโตทองละมุล๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๖.สามเณรอำนาจมณฑาทิพย์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๗.สามเณรทรงภพชัยยิ่ง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๘.สามเณรธีรพลเสาศิริ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๑๙.พระมหาเกรียงศักดิ์กิตฺติโสภโณผาเหลา๔๑๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๐.พระมหาสุรัตนพรสทฺธาธิโกแก้วนรินทร์๓๒๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๑.พระมหาทองเหรียญธนิสฺสโรแพงหอม๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๙ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๒.พระมหาสมานขนฺติธมฺโมคำดวงศรี๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๐ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๓.พระมหาภูวนัยภทฺทจารีอสิพงษ์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๔.สามเณรประสิทธิ์แสนซุ้ง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๕.สามเณรธีรจักรสุวรรณราช๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๖.สามเณรสัมฤทธิ์บัวจันทร์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๗.สามเณรปรีชาจำปาทอง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๘.สามเณรโชคทวีสาระสิงห์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๒๙.สามเณรรุ่งชัยเพียรเสร็จ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๐.สามเณรวันมงคลดีเลิศ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๑.สามเณรกิจติชัยจัตุกูล๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๒.สามเณรสมชายเข็มมี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๓.สามเณรณรงค์ล้อมนาค๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๔.สามเณรวรวุฒิเที่ยงทัศน์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๕.สามเณรวีรยุทธบุตรราช๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๖.สามเณรธนวัฒน์กิ่วไธสง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๗.สามเณรสุรัตน์บุตรเกื้อ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๘.สามเณรอภิวัฒน์สีหะวงษ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๙.พระมหาชัยณรงค์สิริปุญฺโญถนอมจันทร์๓๕๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๐ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๔๐.พระมหาสมเจตน์สมจิตฺโตอินทร์พิบูลย์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๑ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๔๑.พระมหาวิโมกข์วณฺณเนโตวรรณเนตร๓๓๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๒.พระมหาภวัตฐานิสฺสโรกิ่งสุวรรณ๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๓.พระมหาธีระวุฒิรตนนาโครูปแก้ว๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๔.พระมหาสดใสภทฺทธมฺโมจันทรัตน์๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๕.พระมหาเกียรติศักดิ์สุธีโรเบ้าคำ๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๖.พระมหาสุรศักดิ์สุรสกฺกวโรการะเกต๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๗.สามเณรวีระศักดิ์อินทริง๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๘.สามเณรธีระวัชร์ศรีงามฉ่ำ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๔๙.สามเณรบอยเข็มมี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๕๐.สามเณรพิสิษฐ์ประทุมมา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๕๑.พระมหาไสวสิริปญฺโญเถาว์ยา๓๓๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑ป.ธ.๗๒๕๕๗
๑๕๒.พระมหาณรงค์รกฺขิตสีโลสุทธิมา๔๐๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒ป.ธ.๗๒๕๕๗
๑๕๓.พระมหาสุพจน์เตชพโลแดนค้างพลู๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓ป.ธ.๗๒๕๕๗
๑๕๔.พระมหาจตุภูมิภูมิเวทีแสนคำ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๗๒๕๕๗
๑๕๕.สามเณรอำพลวิเชียรเพริศ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๗๒๕๕๗
๑๕๖.พระมหาบุญรอดฐิติโกอุททา๓๒๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๖ป.ธ.๘๒๕๕๗
๑๕๗.สามเณรธีรพงษ์ล้อประโคน๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๗ป.ธ.๘๒๕๕๗
๑๕๘.สามเณรทศพรพรมดอนกลอย๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๘ป.ธ.๘๒๕๕๗