ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๗๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระประสิทธิ์สิริธมฺโมมีสัตย์๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.พระชาติชายนรินฺโทแก้วดอกรัก๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.พระมานิตโชติธมฺโมณลำปาง๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.พระธวัชปสนฺนจิตฺโตเทียนปัญจะ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.พระสรายุทธกลฺยาณเมธีแก้วม่วง๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๖.สามเณรก้องเกียรติบ้งชมโพธิ์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๗.สามเณรณัฐชัยสุทธิแพทย์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๘.สามเณรวันชัยมะปรางก่ำ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๙.สามเณรบุญธรรมอินธิภูมิ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๐.สามเณรขวัญชัยไชยศรีรัมย์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๑.สามเณรกิตติแหวนวงษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๒.สามเณรสิทธิพงษ์ไชยเสน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๓.สามเณรเอกรัตน์อุผา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๔.สามเณรปรวุฒิขันทิน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๕.สามเณรธนชัยผมทอง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๖.สามเณรปุรวัฒน์น่าชม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๗.สามเณรธีรวัฒน์ม่วงสาย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๘.สามเณรจตุพลสุระการ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๙.สามเณรธวัชชัยเทือกท้าว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๐.สามเณรทองดีสุขบรรเทิง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๑.สามเณรโยธินทรงรัมย์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๒.สามเณรกิตติพรตรวจมรรคา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๓.สามเณรทองเจือกลมเกลียว๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๔.สามเณรพีรศักดิ์กุหลาบกุลี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๕.สามเณรณัฐพลคำภูวัน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๖.สามเณรปารเมศพลาผล๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๗.สามเณรวีรภัทรพานิชย์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๘.สามเณรก้องภพพันธุ์แตง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๒๙.สามเณรเจษฎาโททำ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๐.สามเณรปริญญาโททำ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๑.สามเณรพีระยุทธพรมชาติ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๒.สามเณรชายชาญศรีวงษ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๓.สามเณรพรสวรรค์จันทร์หอม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๔.สามเณรฤกษ์ชัยเสาศิริ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๕.สามเณรธนากรณ์บุญกัน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๖.สามเณรทิวทัศน์อวงประโคน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๗.สามเณรปรมินทร์เอี่ยมศิริ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๘.สามเณรปฏิพลศรีแก้ว๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๓๙.สามเณรนราธิปแจ้งบ้าน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๐.สามเณรคมสันต์เลาเลิศ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๑.สามเณรศุภกรประมวล๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๒.สามเณรปฏิภาณกอนรัมย์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๓.สามเณรกฤษดาถาจันทร์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๔.สามเณรเมธาทรงศรีสด๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๕.พระสุพรรณญาณวีโรแพงษา๕๒๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๖.สามเณรภัทรพลเพ็งบุญ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๗.สามเณรเชษฐ์ณากานต์จำปาเงิน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๘.สามเณรสุชาติมานะศรี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๔๙.สามเณรณรงค์ศักดิ์รัสเสมอ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๐.สามเณรจิรภัทรเกตุนาค๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๑.พระเจนณรงค์สุทฺธสีโลแซ่ลี้๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๒.พระจตุรงค์อุตฺตปญฺโญโสดา๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๓.พระนภาจนฺทสาโรสิงสู่๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๔.พระกิตติชินวํโสโกมุทกลาง๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๕.พระสุนทรนิราสโยจันทะแจ่ม๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๖.สามเณรพงศ์ภัคถนอมเมือง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๗.สามเณรศราวุฒิยิ่งผล๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๘.สามเณรวุฒิชัยจันทะดวง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๙.สามเณรวีรพงษ์หงษ์ศิริ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๐.สามเณรกิตติพงษ์ขยายวงศ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๑.สามเณรกฤษฎาชาภักดี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๒.สามเณรไพรัตน์คำสี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๓.สามเณรณัฐภูมิโพยนอก๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๔.สามเณรศุภกรณ์งอกวงษ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๕.สามเณรปฐมพงศ์คำมา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๖.สามเณรทินภัทรทูลฉลอง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๗.สามเณรพีรพลบุญสอน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๘.สามเณรทีปกรอย่านอนใจ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๙.สามเณรชานนท์ทองหล่อ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๐.สามเณรธรรมสถิตจันแดง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๑.สามเณรนครรูปเหมาะ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๒.สามเณรอรรถพลดีศิริ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๓.สามเณรอภิวัฒน์คงทันดี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๔.พระสมชัยอภิปุณฺโณจั้นพลแสน๓๓๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๕.พระเชิดชายนาควโรสินารายณ์๓๑๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๖.พระนพพรฐิตญาโณบูระภี๕๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๗.พระวสันต์สุทฺธิสทฺโธโมกมัน๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๘.พระคมสันต์อภิปุณฺโณโสระชาติ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๗๙.สามเณรประสิทธิ์ถนอมพลกรัง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๙
๘๐.สามเณรณัฐพงศ์อุปทุม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๙
๘๑.สามเณรไชยภัทรแดงสีบัว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๘๒.สามเณรธวัชชัยแหวนวงษ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๘๓.สามเณรเชษฐ์ตรากาญจน์จำปาเงิน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๘๔.สามเณรอาณาจักรคงทันดี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๘๕.พระมหากฤษณ์กตธมฺโมศรีสด๓๒๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๖.พระมหาอนันท์จิรสุโขคำโทพล๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๗.พระมหาสนิทศิลป์ติกฺขฌาโนแก้วพวง๔๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๘.พระมหาสมยศฐานวโรจารุทรรศนา๔๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๘๙.พระมหาปัญญาสิริปญฺโญแก้วจันทร์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๐.พระมหากำพลปญฺญาพโลกลางราช๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๑.พระมหาวัชระโกสโลเครือเล็ก๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๒.พระมหาวุฒิภัทรกนฺตวีโรลักษมีกุล๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๓.พระมหาวัชระจตฺตภโยตับสันเทียะ๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๔.พระมหาโกเชฐโภคินอิทฺธิญาโณยืนยง๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๕.พระมหามาวินอินฺทปญฺโญสรสิทธิ์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๖.พระมหากิตติกิตฺติวรเมธีแซ่ง้อง๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๗.พระมหาณัฐกานต์ณฏฺฐิสฺสโรฤทธิ์เรืองศักดิ์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๘.พระมหาเอกสิทธิ์สิทฺธิเมธีสมหวัง๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๙๙.สามเณรสุริยาลาดตะกั่ว๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๐.สามเณรภาณุมาศเจริญขุน๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๑.สามเณรภูรินทร์พันเลียว๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๒.สามเณรวิชมัยนุ่มวงษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๓.สามเณรกิติพงษ์ทองทวน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๔.สามเณรชเยนต์ทรายเพชร๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๕.สามเณรธนชิตมาสิงห์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๖.สามเณรถิรเจตน์สินพูน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๗.สามเณรศุภชาติคำบรรลือ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๘.สามเณรวิทยาทิพย์รักษา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๐๙.สามเณรพัลลภชาสุดสี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๐.สามเณรประพลวายโศก๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๑.สามเณรกิตติประกายแก้ว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๒.สามเณรชัยฉัตรชาติประโคน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๓.สามเณรกุลธรสุขปัญญา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๔.สามเณรทยาธรพลพรม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๕.สามเณรนทีบุญประกอบ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๖.สามเณรอนุกูลศรีไพดร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๗.สามเณรวิฑูรย์คำภิกุล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๘.สามเณรวิทวัสจัตุกูล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๑๙.สามเณรแสงสุรีย์หวังทางมี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๙
๑๒๐.พระมหาธงชัยวณฺณวีโรวรรณวีระ๓๐๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๑.พระมหาจตุพรจตุพโลศรีประเสริฐ๓๐๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๒.พระมหายศธนาปภากโรศรีวัฒนปภา๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๓.พระมหาหัสดรสุทสฺสโนบัวทองจันทร์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๔.พระมหาณพลกลฺยาโณน้อยศิริสุข๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๕.พระมหากิตติศักดิ์วรกิตฺติธาตาเจริญสินศรีสุข๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๖.สามเณรภาระริ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๗.สามเณรสมาธิวิเชียร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๘.สามเณรสุระชัยกล้วยประโคน๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๒๙.สามเณรจิรพลวงษ์คำรัตน์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๐.สามเณรรัชฎากรโปแอ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๑.สามเณรภานุพงค์คุณศิลป์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๒.สามเณรกิตติศักดิ์แพร่งสุวรรณ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๓.สามเณรณัฐนนท์วิจิตรขากี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๔.สามเณรเกิดมั่นจูงวงษ์สุข๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๕.สามเณรดนัยหวังทางมี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๖.สามเณรศุภณัฐอาทวัง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๗.สามเณรวุฒิชัยแสนทวีสุข๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๘.สามเณรศักดิ์ดาวุฒิพุทหอม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๓๙.สามเณรธฤติเปี่ยมประเสริฐ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๐.สามเณรเกียรติภูมิมาน้อย๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๑.สามเณรศรายุทธสีดาดี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๒.สามเณรปารเมศแจ้งบ้าน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๓.สามเณรไกรวิชญ์เข็มช่อ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๔.สามเณรคณาธิปศรีสุข๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๕.สามเณรพิเชฐอสิพงษ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๖.พระมหาจำเริญชัยสิริคุตฺโตศรีสุข๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๘๑ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๗.พระมหาอนันต์อนาวิโลเนาว์นาน๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๘๒ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๘.พระพีรธร ป.จนฺทสโรลาพันธ์๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๘๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๔๙.สามเณรนราชัยผุยลา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๘๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๑๕๐.พระมหาอุดมศักดิ์อาภากโรโมหมื่นไวยโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๑.พระมหาทองแดงถิรจิตฺโตทองละมุลโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๒.พระมหาภัทรพงศ์ฐิตธมฺโมจุติกะสะโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๓.พระมหาสุวิทธมฺมธโรอุดมดันโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๔.พระมหาสถิตย์ฐิตวโรแสงรัมย์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๕.พระมหาสมปองวรสิทฺธิชูเกาะโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๖.สามเณรวุฒิศักดิ์จันทร์คง๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๗.สามเณรศราวุธวะกะกันโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๘.สามเณรสุริยะสีมันตะโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๕๙.สามเณรดิสทัศน์คงทันดีโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๖๐.สามเณรวิสิษฐ์พลพันพม่าโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๖๑.สามเณรพงศธรชัยเสน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๖๒.สามเณรธีรพลเสาศิริโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๖๓.สามเณรสุชาติบุษยาตรัสโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๖๒๕๕๙
๑๖๔.พระมหาสดใสภทฺทธมฺโมจันทรัตน์๔๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๖ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๖๕.พระมหาวุฒิไกรปุณฺณวุฑฺฒิแจ่มพันธ์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๗ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๖๖.พระมหาประสิทธิ์สิทฺธิวโรแสนซุ้ง๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๘ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๖๗.พระมหาสัมฤทธิ์วริทฺธิโกบัวจันทร์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๖๘.พระมหาบอยสุเมโธเข็มมี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๐ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๖๙.สามเณรรุ่งชัยเพียรเสร็จ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๗๐.สามเณรวันมงคลดีเลิศ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๗๑.สามเณรกิจติชัยจัตุกุล๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๗๒.สามเณรณรงค์ล้อมนาค๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๗๓.สามเณรวรวุฒิเที่ยงทัศน์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๗๔.สามเณรวีรยุทธบุตรราช๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๗๕.สามเณรธนวัฒน์กิ่วไธสง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๗ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๗๖.สามเณรสุรัตน์บุตรเกื้อ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘ป.ธ.๗๒๕๕๙
๑๗๗.พระมหาภวัตฐานิสฺสโรกิ่งสุวรรณ๓๐๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖ป.ธ.๘๒๕๕๙
๑๗๘.พระมหาทัศพลคนฺธวโรสุดหอม๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕ป.ธ.๙๒๕๕๙
๑๗๙.พระมหาจตุภูมิภูมิเวทีแสนคำ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖ป.ธ.๙๒๕๕๙