ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๐๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระประสพสิริปญฺโญพรมศร๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.พระสมปอนสุจิตฺโตศรีประเสริฐ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.พระภาณุพงศ์อตฺถยุตฺโตกลิ่นถือศิลป์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.พระหฤษฏ์ขนฺติพโลทาโพธิ์ทอง๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.พระสุริยาสิริธมฺโมทองนา๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.พระเมธวินภัทร์เมธวินฺโทภัคธเนศนิธิยศ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.พระส่งศักดิ์สุขิโตพันพา๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.พระกฤษฎาตปสีโลสมบูรณ์การณ์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.พระคมกริชวชิราวุโธภู่จีน๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.สามเณรชาติชายบุญตะหล้า๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.สามเณรศุภจุฑาพีระยุทธ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.สามเณรสุนทรดุจจานุทัศน์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๓.สามเณรวีระศักดิ์คาสมบัติ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.สามเณรสิทธิพงษ์รูปคม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๕.สามเณรชัยอนันต์ทองด้วง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๖.สามเณรปริญญาหดราช๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๗.สามเณรรวิชญ์ภูหอม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๘.สามเณรเจษฎากรแก้วตะยา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๙.สามเณรวรรธนัยจันทะนาข่า๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๐.สามเณรวาสนาทาคำ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๑.สามเณรวีรภัทรสุขนิรันดร์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๒.สามเณรสุรสิทธิ์แจ่มแจ้ง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๓.สามเณรอภิชาแพงบุตร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๔.สามเณรภูริภัทรคำหว่าน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๕.สามเณรศราวุฒิชัยสุวรรณ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๖.สามเณรมนตรีอะโรคา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๗.สามเณรจีรพัฒน์พันธุชิน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๘.สามเณรจิรภัทรจีนดอน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๒๙.สามเณรจีรวัฒน์ทองคำพันธ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๐.สามเณรกิตติธัชบัวแก้ว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๑.สามเณรดนัยสิงห์งอย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๒.สามเณรศุกิจวงษ์แหวน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๓.สามเณรจักรพรรณ์จูมบุตร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๔.สามเณรเพชรชรัตน์อิ่นคำ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๕.สามเณรสุบินสกุลทอง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๖.สามเณรปิยวัฒน์เปิดโปง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๗.สามเณรสุทธวีร์วิเศษเนตร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๘.สามเณรชาคริตแสงห้าว๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๓๙.สามเณรจตุรงค์ทรงหอม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๐.สามเณรวรภพสีกะพา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๑.สามเณรภานุวัฒน์ผิวทอง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๒.สามเณรอานุภาพพรหมบุตร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๓.สามเณรวงศกรพูนทอง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๔.สามเณรณัฐวัฒน์บุญทูล๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๕.สามเณรกวินท์บุญเสริม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๖.สามเณรสุพลคงสมบูรณ์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๗.สามเณรอนุชิตแหวนเงิน๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๘.สามเณรภูทฤทธิ์ศรศรี๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๔๙.สามเณรราชตศักดิ์แหวนวงศ์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๐.สามเณรนัตตพลรัตนวงค์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๑.สามเณรมณฑลภูมิประโคน๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๒.สามเณรศุภกิตติ์สหชาติ๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๓.พระธงชัยขนฺติพโลผ่องสาร๕๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๔.พระณรงค์ฐานุตฺตโรสัจจะสมบัติฐานะดี๔๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๕.พระรณชัยอภิปสนฺโนกาลพัฒน์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๖.สามเณรเดนแดน๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๗.สามเณรบุญนามสายแก้ว๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๘.สามเณรศิวกรกลิ่นหอม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๕๙.สามเณรปรมินทร์เที่ยงตรง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๖๐.สามเณรณัฐพลอินทริง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๖๑.พระทราทิตย์อุตฺตโรอุทธา๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๒.พระชาญชัยชยวํโสบูรณะ๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๓.พระเสกสรรพลวโรปานกลาง๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๔.พระปวินท์ปวโรดีกุดตุ้ม๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๕.พระคิมหันต์ธมฺมวโรหวังดี๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๖.สามเณรอิศราภัทร์พาทิศศิวรัตน์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๗.สามเณรวีระพลดอนโมกข์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๘.สามเณรอนุชาจำปาทิพย์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๖๙.สามเณรจักรพงษ์วงศ์ศรีชา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๐.สามเณรธนาวุฒิฤาเดช๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๑.สามเณรกิตติพงษ์พันเพชร์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๒.สามเณรวุฒิชัยวะกะกัน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๓.สามเณรวัชรพงษ์ไชยสุระ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๔.สามเณรชัยวัฒน์พะเลียง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๕.สามเณรธนาพรทองละมุล๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๖.สามเณรณัฐวุฒิวงคำแสง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๗.สามเณรยศพนธ์สุนันท์ชัย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๘.สามเณรทรงพลเหล่าเลิศ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๗๙.สามเณรภาณุวัฒน์เนตรคำกูล๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๐.สามเณรภาณุพงศ์เนตรคำกูล๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๑.สามเณรสุรเชษฐ์วงศ์สุโพธิ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๒.สามเณรวีระชัยบุญเยี่ยมจิตร๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๓.สามเณรกาลวันต์ณบางช้าง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๔.สามเณรพุทฒิพงษ์ประสงค์ดี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๕.สามเณรปิยพัทธ์ปัดถานะ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๖.สามเณรนฤดลอุดมพันธ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๗.สามเณรอนุชิตเจริญผล๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๘.สามเณรพิชัยยุทธนามปัญญา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘๙.สามเณรศุภจิตรแก้ววิลัย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๐.สามเณรชิติสรรค์มั่งเรืองสกุล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๑.สามเณรนิรวิทธิ์ระยับศรี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๒.สามเณรชยพลมีศรี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๓.สามเณรธีรวัตสาสีมา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๔.สามเณรภูมินทร์ภูจำปา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๕.สามเณรศุภโชติจันทร์แดง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๖.สามเณรทศพรศรชัย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๗.สามเณรโกเมศแหลมไธสง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๘.สามเณรธนากรวิเศษธาร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙๙.สามเณรภานุวัฒน์กองทุ่งมน๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐๐.พระวิชาฐานิโยแก้วแป้น๕๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐๑.พระคณากรสุชาโตสราวุฒน์๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐๒.สามเณรเบญจพลเหล่าเขตการณ์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐๓.สามเณรวิรชัยใหม่ตา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐๔.สามเณรมนตรีเสสา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐๕.สามเณรนราธิปแจ้งบ้าน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐๖.สามเณรสุทธินันท์นิ่มคำ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐๗.สามเณรมงคลโคตรคันทา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐๘.สามเณรธนวัฒน์บุษราคัม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐๙.สามเณรวีรภัทรไม้หนองกอย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๑๐.สามเณรเอกประดิษฐ์เจริญราช๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๑๑.พระมหาชาติชายนรินฺโทแก้วดอกรัก๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๒.พระมหาภาคภูมิภูริญาโณดาราช๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๓.พระมหาอิทธิศักดิ์ถิรธมฺโมคำพาลักษณ์๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๔.พระมหามานิตโชติธมฺโมณ ลำปาง๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๕.พระมหาสมยศโสตฺถิโกสุขกาย๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๖.สามเณรขวัญชัยไชยศรีรัมย์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๗.สามเณรธารารัตนประทุม๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๘.สามเณรกิตติชัยตรีมาตร๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๑๙.สามเณรทองตันไชลำพัน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๐.สามเณรพันกรสุดแดน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๑.สามเณรธนชัยผมทอง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๒.สามเณรเชษฐ์ตรากาญจน์จำปาเงิน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๓.สามเณรจตุพลสุระการ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๔.สามเณรธวัชชัยเทือกท้าว๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๕.สามเณรทองดีสุขบรรเทิง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๖.สามเณรพีรศักดิ์กุหลาบกุลี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๗.สามเณรเจษฎาโททำ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๘.สามเณรปริญญาโททำ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๒๙.สามเณรชายชาญศรีวงษ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๐.สามเณรพรสวรรค์จันทร์หอม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๑.สามเณรปรมินทร์เอี่ยมศิริ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๒.สามเณรคมสันต์เลาเลิศ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๓.สามเณรกฤษดาถาจันทร์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๔.พระมหาธวัชปสนฺนจิตฺโตเทียนปัญจะ๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๕.สามเณรสิทธิพงษ์ไชยเสน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๖.สามเณรเฉลิมชัยขันสิงห์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๗.สามเณรปุรวัฒน์น่าชม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๘.สามเณรวีรภัทรพานิชย์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓๙.พระมหาเชิดชายนาควโรสินารายณ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๐.พระมหาเจนณรงค์สุทฺธสีโลแซ่ลี้โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๑.พระมหานภาจนฺทสาโรสิงสู่โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๒.พระมหากิตติชินวํโสโกมุทกลางโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๓.พระมหาบรรพตจกฺกวโรโสภาภักดีโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๔.พระมหาณัฐกานต์ณฏฺฐิสฺสโรฤทธิ์เรืองศักดิ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๕.สามเณรศราวุฒิยิ่งผลโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๐ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๖.สามเณรกิตติพงษ์ขยายวงศ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๗.สามเณรกฤษฎาชาภักดีโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๘.สามเณรประพลวายโศกโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๔๙.สามเณรทยาธรพลพรมโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๐.สามเณรพีรพลบุญสอนโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๑.สามเณรทีปกรอย่านอนใจโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๒.สามเณรธรรมสถิตจันแดงโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๓.สามเณรอรรถพลดีศิริโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๔.สามเณรอภิวัฒน์คงทันดีโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๙ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๕.พระมหาสมชัยอภิปุณฺโณจั้นพลแสน๓๔๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๖.พระมหานพพรฐิตญาโณบูระภี๕๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๗.สามเณรณัฐพงศ์อุปทุม๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๘ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๘.สามเณรสิทธิเดชด้วงแหวะ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๙ป.ธ.๕๒๕๖๑
๑๕๙.พระมหาหัสดรสุทสฺสโนบัวทองจันทร์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๖๐.พระมหาอนันท์จิรสุโขคำโทพลโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๖๑.พระมหาสนิทศิลป์ติกฺขฌาโนแก้วพวงโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๖๒.พระมหาไกรวิชญ์ปุญฺญสิริตันวิเศษโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๖๓.พระมหาสมยศฐานวโรจารุทรรศนาโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๖๔.พระมหากำพลปญฺญาพโลกลางราชโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๖๕.พระมหาณพลกลฺยาโณน้อยศิริสุขโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๖๖.พระมหาวุฒิภัทรกนฺตวีโรลักษมีกุลโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๖๗.พระมหามาวินอินฺทปญฺโญสรสิทธิ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๖๘.สามเณรจิรพลวงษ์คำรัตน์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๖๙.สามเณรวิชมัยนุ่มวงษ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๐.สามเณรกิตติศักดิ์แพร่งสุวรรณ์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๑.สามเณรภานุพงค์คุณศิลป์โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๒.สามเณรชเยนต์ทรายเพชรโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๓.สามเณรศรายุทธสีดาดีโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๔.สามเณรไกรวิชญ์เข็มช่อโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๕.สามเณรพัลลภชาสุดสีโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๖.สามเณรชัยฉัตรชาติประโคนโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๗.สามเณรนทีบุญประกอบโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๘.สามเณรวิฑูรย์คำภิกุลโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๕ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๗๙.สามเณรวิทวัสจัตุกูลโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖ป.ธ.๖๒๕๖๑
๑๘๐.พระมหาภัทรพงศ์ฐิตธมฺโมจุติกะสะ๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๐ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๑.พระมหาวิโรจน์วิโรจโนแผ่นผา๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๒.พระมหาสถิตย์ฐิตวโรแสงรัมย์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๓.พระมหากิตติศักดิ์วรกิตฺติธาตาเจริญสินศรีสุข๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๔.พระมหาภาระวิริยารมฺโภริ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๕.พระมหาสกุลรัตน์วรรตโนเข็มมา๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๖.สามเณรสมชายเข็มมี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๗.สามเณรรัชฎากรโปแอ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๘.สามเณรดิสทัศน์คงทันดี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๘๙.สามเณรพงศธรชัยเสน๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๐.สามเณรเกิดมั่นจูงวงษ์สุข๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๑.สามเณรศุภณัฐอาทวัง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๒.สามเณรธฤติเปี่ยมประเสริฐ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๓.สามเณรเกียรติภูมิมาน้อย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๔.สามเณรปารเมศแจ้งบ้าน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๕.สามเณรคณาธิปศรีสุข๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๖.สามเณรพิเชฐอสิพงษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๗๒๕๖๑
๑๙๗.พระมหาทองเหรียญธนิสฺสโรแพงหอม๔๑๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕ป.ธ.๘๒๕๖๑
๑๙๘.พระมหาสมานขนฺติธมฺโมคำดวงศรี๔๔๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖ป.ธ.๘๒๕๖๑
๑๙๙.พระมหาวุฒิไกรปุณฺณวุฑฺฒิแจ่มพันธ์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗ป.ธ.๘๒๕๖๑
๒๐๐.พระมหาสมปองวรสิทฺธิชูเกาะ๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘ป.ธ.๘๒๕๖๑