ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๑๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระมนตรีชุตินฺธโรคำเกิด๓๓๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.พระสมโภชมหาวิริโยสุวรรณมณี๓๔๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.พระวิชาญชินวํโสจันทร์ศิล๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.พระวิศิษฎ์อินฺทโชโตดวงประทุม๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๕.พระมงคลกตธมฺโมโคตาโม๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๖.พระอวิรุดขนฺติพโลแก้วคง๔๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๗.พระจิระเดชจารุวณฺโณสวัสดิ์รัมย์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๘.พระอดิเรกเตชวณฺโณมะกรูดอินทร์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๙.พระรัฐฐารฏฺฐธมฺโมจารัส๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๐.พระทิณกรเตชธมฺโมสีพิลา๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๑.พระอังคารจิรธมฺโมทัศวงษ์๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๒.สามเณรเกตุสุวรรณี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๓.สามเณรวิไลสีมาลัยพร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๔.สามเณรกิตติภพบุญไชย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๕.สามเณรกิตติธรวรคันทักษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๖.สามเณรสิทธิศักดิ์สมัครกสิการ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๗.สามเณรธนารักษ์จันแดง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๘.สามเณรนฤเบศร์เสนาลา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๙.สามเณรจตุพรทุมนานอก๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๐.สามเณรพลวัตกุลสา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑.สามเณรมนูญสมหล้า๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๒.สามเณรนัฐพลแน่นหนา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๓.สามเณรโชดกพะโย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๔.สามเณรสมโภชพรมขาว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๕.สามเณรภานุกรไกรเกรียงนิยม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๖.สามเณรศิริชัยขันธุรา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๗.สามเณรภูวฤทธิ์ศรีทน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๘.สามเณรธนภัทรสุทิพย์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๙.สามเณรปิยวิทย์บุญเสือ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๐.สามเณรวรพันธุ์ศรีจันทร์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๑.สามเณรสุพัฒชัยสุนทรชัย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๒.สามเณรอาทิตย์เสงี่ยมงาม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๓.สามเณรอรรถพรสอนเศษ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๔.สามเณรธนพัฒน์สุขกากิจ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๕.สามเณรกรินทร์สีสันต์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๖.สามเณรจรัลพงศ์แสงสว่าง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๗.สามเณรยศภัทรพวกดี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๘.สามเณรพีรพลเขียวหอม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๓๙.สามเณรศักรินทร์ผายเงิน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๐.สามเณรธนาวินโคตรธรรม๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๑.สามเณรวรรณชัยขำขจร๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๒.สามเณรธนากรพรหมรักษา๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๓.สามเณรภคินภัทรอาฒัยวัต๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๔.สามเณรวรวุฒิศรีโยหะ๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๕.พระภาณุวชิโรสุดสวาสดิ์๓๙๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๔๖.พระณรินทร์จิรธมฺโมภูมิเรศสุนทร๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๔๗.พระประเสริฐธมฺมวโรสุวรรณแก้ว๕๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๔๘.พระบุญทวีอธิปุญฺโญคงเพิ่มพูล๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๔๙.พระอนุวรรตน์ถาวรจิตฺโตเอการัมย์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕๐.พระกฤษดาสญฺญโมประสงค์ดี๔๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕๑.พระสุเทพธมฺมสาโรลุนหล้า๕๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕๒.พระเทพกรสิริมงฺคโลศรีกาญจน์๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕๓.พระเด่นพงศ์เตชพโลประไวย์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕๔.พระปุณณวิชอภิปุณฺโณแสนทวีสุข๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕๕.พระทวีศักดิ์วฑฺฒนเมธีรักอิ่ม๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕๖.สามเณรยุทธการพรหมรังสี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕๗.สามเณรกิดาวงไชคำ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕๘.สามเณรศิวพงษ์แก้วรัศมี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๕๙.สามเณรทศพลสุทิน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖๐.สามเณรบุญช่วยพูนจันทึก๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖๑.สามเณรอดิทัตตุ่มดาวเรือง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖๒.สามเณรอรรถพรหาแก้ว๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖๓.สามเณรสุบินสกุลทอง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖๔.สามเณรสุริยาเกนสาคู๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖๕.สามเณรกำพลศรีลาชัย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖๖.สามเณรกษาปณ์สาระปัญญา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖๗.สามเณรศุภกรเชื้อนุ่น๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖๘.สามเณรปวริศว์มีวงศ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๖๙.สามเณรปฐมพรโชคประเสริฐ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗๐.สามเณรศรายุทธพรมหนู๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗๑.สามเณรวราพลวิลา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗๒.สามเณรนัฐฤทธิ์ยวงเดชกล้า๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗๓.สามเณรชัยธวัชสอนบุญมี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗๔.สามเณรพลภูมิวาตะ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗๕.สามเณรจักรภพใจมั่น๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗๖.สามเณรสิทธิศักดิ์มูลตรีภักดี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗๗.สามเณรชัยประสิทธิ์สัมโย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗๘.สามเณรธนบูรณ์อ่อนช้อย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๗๙.สามเณรพุฒินาทประมวล๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๘๐.สามเณรณัฐพงศ์ไตรล้ำ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๘๑.สามเณรณัฐวุฒิสมศรี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๘๒.สามเณรภูริภัทรมาลาสาย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๘๓.สามเณรภาณุเดชประทุม๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๘๔.พระมหาวิรัชกนฺตสีโลอนวัชมรรคา๕๒๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๔๒๕๖๓
๘๕.พระมหาณรงค์ฤทธิ์ฐิตธมฺโมละอองเทพ๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๐ป.ธ.๔๒๕๖๓
๘๖.พระมหาประสพสิริปญฺโญพรมศร๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑ป.ธ.๔๒๕๖๓
๘๗.พระมหาภาณุพงศ์อตฺถยุตฺโตกลิ่นถือศิลป์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๔๒๕๖๓
๘๘.พระมหาสุริยาสิริธมฺโมทองนา๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๔๒๕๖๓
๘๙.พระมหากฤษฎาตปสีโลสมบูรณ์การณ์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๔๒๕๖๓
๙๐.พระมหาคมกริชวชิราวุโธภู่จีน๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๔๒๕๖๓
๙๑.พระมหารณชัยอภิปสนฺโนกาลพัฒน์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๔๒๕๖๓
๙๒.พระมหาเบญจพลวรพโลเหล่าเขตการณ์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๙๓.สามเณรวีระศักดิ์คาสมบัติ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๙๔.สามเณรสิทธิพงษ์รูปคม๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๙ป.ธ.๔๒๕๖๓
๙๕.สามเณรบุญเถิงมนีวงศ์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๐ป.ธ.๔๒๕๖๓
๙๖.สามเณรปริญญาหดราช๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๔๒๕๖๓
๙๗.สามเณรปรมินทร์เที่ยงตรง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๔๒๕๖๓
๙๘.สามเณรรวิชญ์ภูหอม๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๔๒๕๖๓
๙๙.สามเณรสหชาติภูลายยาว๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๐๐.สามเณรสิรภพบัวงาม๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๐๑.สามเณรเจษฎากรแก้วตะยา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๐๒.สามเณรสุรสิทธิ์แจ่มแจ้ง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๐๓.สามเณรพีรยชสุวรรณชาตรี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๐๔.สามเณรจีรวัฒน์ทองคำพันธ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๐๕.สามเณรกิตติธัชบัวแก้ว๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๐๖.สามเณรเพชรชรัตน์อิ่นคำ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๐๗.สามเณรธนากรวิเศษธาร๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๐๘.สามเณรชาคริตแสงห้าว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๐๙.สามเณรณัฐพลอินทริง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๑๐.สามเณรอานุภาพพรหมบุตร๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๑๑.สามเณรวงศกรพูนทอง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๑๒.สามเณรราชตศักดิ์แหวนวงศ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๑๓.สามเณรวุฒิชัยละมูล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๑๔.พระมหาฉัตรชัยกนฺตาโภกล้าณรงค์๒๙๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๑๕.พระมหาทราทิตย์อุตฺตโรอุทธา๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๙ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๑๖.พระมหาชาญชัยชยวํโสบูรณะ๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๐ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๑๗.พระมหาอธิวัฒน์ฐานธมฺโมสุโท๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๑๘.พระมหาคิมหันต์ธมฺมวโรพืชการ๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๑๙.พระมหาวันชัยวชิรปญฺโญมะปรางก่ำ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๒๐.พระมหาอิศราภัทร์วรวฑฺฒโนพาทิศศิวรัตน์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๒๑.พระมหาวีระพลวรโมกฺโขดอนโมกข์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๒๒.สามเณรเอกรัตน์อุผา๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๒๓.สามเณรอนุชาจำปาทิพย์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๒๔.สามเณรธนาวุฒิฤาเดช๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๒๕.สามเณรกิตติพงษ์พันเพชร์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๒๖.สามเณรวุฒิชัยวะกะกัน๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๒๗.สามเณรวัชรพงษ์ไชยสุระ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๒๘.สามเณรชัยวัฒน์พะเลียง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๒๙.สามเณรพิทักษ์พงศ์แซ่กี้๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๓๐.สามเณรยศพนธ์สุนันท์ชัย๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๓๑.สามเณรณัฐพลคำภูวัน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๓๒.สามเณรปิยพัทธ์ปัดถานะ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๓๓.สามเณรนฤดลอุดมพันธ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๓๔.สามเณรพิชัยยุทธนามปัญญา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๓๕.สามเณรศุภจิตรแก้ววิลัย๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๓๖.สามเณรชิติสรรค์มั่งเรืองสกุล๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๓๗.สามเณรชยพลมีศรี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๓๘.สามเณรภูมินทร์ภูจำปา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๓๙.สามเณรภานุวัฒน์กองทุ่งมน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๕๒๕๖๓
๑๔๐.พระมหาเชิดชายนาควโรสินารายณ์๓๕๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๔๑.พระมหาอนันต์อนาวิโลเนาว์นาน๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๔๒.พระมหาภาคภูมิภูริญาโณดาราช๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๔๓.พระมหาอิทธิศักดิ์ถิรธมฺโมคำพาลักษณ์๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๔๔.พระมหามานิตโชติธมฺโมณ ลำปาง๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๔๕.พระมหาวสันต์สุทฺธิสทฺโธโมกมัน๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๔๖.พระมหากิตติชินวํโสโกมุทกลาง๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๔๗.พระมหาสมยศโสตฺถิโกสุขกาย๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๔๘.สามเณรกิตติพงษ์ขยายวงศ์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๔๙.สามเณรกิตติชัยตรีมาตร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๕๐.สามเณรพันกรสุดแดน๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๕๑.สามเณรทองตันไชลำพัน๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๕๒.สามเณรกิตติประกายแก้ว๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๕๓.สามเณรธนชัยผมทอง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๕๔.สามเณรทยาธรพลพรม๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๕๕.สามเณรวรัชขันสิงห์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๕๖.สามเณรธวัชชัยเทือกท้าว๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๕๗.สามเณรอภิวัฒน์คงทันดี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๕๘.สามเณรทองดีสุขบรรเทิง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๕๙.สามเณรศุภมิตรปะตังถาโต๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๖๐.สามเณรเจษฎาโททำ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๖๑.สามเณรปริญญาโททำ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๖๒.สามเณรชายชาญศรีวงษ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๖๓.สามเณรพรสวรรค์จันทร์หอม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๖๔.สามเณรปรมินทร์เอี่ยมศิริ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๖๕.สามเณรคมสันต์เลาเลิศ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๖๖.สามเณรกฤษดาถาจันทร์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๖๒๕๖๓
๑๖๗.พระมหาสมชัยอภิปุณฺโณจั้นพลแสน๓๖๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๖๘.พระมหาจำเริญชัยสิริคุตฺโตศรีสุข๓๔๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๐ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๖๙.พระมหาณพลกลฺยาโณน้อยศิริสุข๔๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๗๐.พระมหาวุฒิภัทรกนฺตวีโรลักษมีกุล๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๗๑.พระมหาวัชระโกสโลเครือเล็ก๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๗๒.พระมหาเจนณรงค์สุทฺธสีโลแซ่ลี้๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๗๓.พระมหานภาจนฺทสาโรสิงสู่๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๗๔.พระมหาบรรพตจกฺกวโรโสภาภักดี๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๗๕.พระมหาณัฐกานต์ณฏฺฐิสฺสโรฤทธิ์เรืองศักดิ์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๗๖.พระมหาจิรพลวรเมธาวีวงษ์คำรัตน์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๗๗.พระมหาศราวุฒิปญฺญาวุฑฺฒิยิ่งผล๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๙ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๗๘.สามเณรภานุพงค์คุณศิลป์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๐ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๗๙.สามเณรกฤษฎาชาภักดี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๘๐.สามเณรศรายุทธสีดาดี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๘๑.สามเณรไกรวิชญ์เข็มช่อ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๘๒.สามเณรชัยฉัตรชาติประโคน๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๘๓.สามเณรพีรพลบุญสอน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๘๔.สามเณรทีปกรอย่านอนใจ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๘๕.สามเณรธรรมสถิตจันแดง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๘๖.สามเณรอรรถพลดีศิริ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๗๒๕๖๓
๑๘๗.พระมหาไกรวิชญ์ปุญฺญสิริตันวิเศษ๒๙๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๘๘.พระมหาวสันต์มหาวีโรสายสมบัติ๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๘๙.พระมหาวิโรจน์วิโรจโนแผ่นผา๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๙๐.พระมหากำพลปญฺญาพโลกลางราช๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๙๑.พระมหามาวินอินฺทปญฺโญสรสิทธิ์๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๙๒.พระมหาปรีชาวรญาโณจำปาทอง๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๙๓.พระมหากิจติชัยทกฺขวโรจัตุกูล๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๙๔.พระมหารุ่งชัยวรญฺชโยเพียรเสร็จ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๙๕.พระมหาณรงค์นาควโรล้อมนาค๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๙๖.พระมหาธนวัฒน์วรวาทีกิ่วไธสง๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๙๗.พระมหาสุชาติวรชาติบุษยาตรัส๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๙๘.พระมหารัชฎากรวรากโรโปแอ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑ป.ธ.๘๒๕๖๓
๑๙๙.พระมหาดิสทัศน์ติสฺสวโรคงทันดี๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒ป.ธ.๘๒๕๖๓
๒๐๐.สามเณรเกิดมั่นจูงวงษ์สุข๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓ป.ธ.๘๒๕๖๓