ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเอกชัยคุณงฺกโรงามเหมาะ๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๕๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๒.พระทรงศักดิ์ขนฺติธมฺโมจำปาชัย๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๕๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๓.พระวินสันต์ญาณธโรอ้วนตรงต้น๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๕๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๔.พระประพันธ์ฉินฺนถาโมมณีคง๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๕๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๕.พระวินอินฺทาโภนวลฉวี๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๕๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๖.พระอนันทวุฒินนฺทปญฺโญรักซ้อน๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๕๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๗.พระวิรุฬห์กนฺตวณฺโณสมศรี๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๕๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๘.พระอนันตชัยอนนฺตชโยงามเหมาะ๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๕๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๙.พระชาตรีเตชธมฺโมดวงมณี๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๕๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๐.สามเณรประจักรชนะบุตร๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๖๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๑.สามเณรบรรจงพลเยี่ยม๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๖๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๒.สามเณรสัญญาเพียพาเพ็ง๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๖๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๓.สามเณรอำพรชัยบัณฑิต๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๖๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๔.สามเณรวัฒนาชยะวัตร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๖๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๕.สามเณรกมลจันชะนะ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๖๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๖.สามเณรมาโนชไชยภักดี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๖๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๗.สามเณรสมชายกันตรง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๖๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๘.สามเณรแสวงโมธรรม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๖๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๙.สามเณรภานุพงษ์ไทยนุรัฐ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๖๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๐.สามเณรสุขมงคลอาจสม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๑.สามเณรณัฐวุฒิเชิญรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๒.สามเณรธงชัยศรีอำนวยการ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๓.สามเณรอุทิศมาตกลาง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๔.สามเณรขวัญชัยคำแพทย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๕.สามเณรภูเบสแก้วดวงดี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๖.สามเณรสุพันสมซื่อ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๗.สามเณรอาทรคำลาย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๘.สามเณรรอลองวันเพ็ญ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๙.สามเณรปัญญาโพธิ์ทอง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๐.สามเณรแขกคัทเนตร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๑.สามเณรพรชัยดาบพิมพ์ศรี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๒.สามเณรพูมพันธ์ชำนาญกิจ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๓.สามเณรบัญชาชีรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๔.สามเณรดินแก้วประสิทธิ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๕.สามเณรไกรสรวิเศษสัตย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๖.สามเณรประวินสาวเหล่า๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๗.สามเณรปิยณัฐชัยจันทา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๘.สามเณรสุวิทย์แซวรัมย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๙.สามเณรสมคิดภูบ้านหม้อ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๐.สามเณรเอกราชแสงสุข๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔๑๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๑.สามเณรฆาลมคงกะเรียน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔๑๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๒.สามเณรสิทธิพงศ์เสียงเสนาะ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔๑๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๓.สามเณรอุเทนเสนารักษ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔๑๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๔.พระประสิทธิ์อภิฉนฺโทคงคาใส๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๕.พระทิวาจนฺทสาโรเหมมาลา๓๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๖.พระศุภฤกษ์กิจฺจสาโรเป้าประดิษฐ์๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๗.พระจันดีพุทฺธสีโลสว่างเนตร๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๘.พระสรพงษ์กิตฺติโสภโณสงครามสงค์๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๙.สามเณรณรงค์สีลาผอง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๐.สามเณรอะหนึ่งศรีนา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๑.สามเณรนิคมโคตรบัณฑิต๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๒.สามเณรสุขสันต์สุดตาซ้าย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๓.สามเณรวันชัยนาชัย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๔.สามเณรสุพรรณศรีสุราช๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๕.พระมหาวรรณรวิวณฺโณสายตา๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๕๖.สามเณรกิตติศักดิ์ศิริเอี่ยม๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๓
๕๗.พระมหาสมหมายสิริจนฺโทต้นกันยา๒๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๓
๕๘.พระมหาพีชายมก์ปริปุณฺโณเพียซ้าย๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙ป.ธ.๗๒๕๔๓