ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระนฤพจน์เตชสีโลธีรสานต์๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๔๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๒.พระฉลองเขมรโตทิพวัฒน์๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๕๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๓.พระเสถียรอริยวํโสยอดอาจ๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๕๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๔.พระสมชายโชติวุฑฺโฒคำแก้ว๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๕๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๕.พระสนิทสมนฺตปาสาทิโกลีดี๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๕๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๖.สามเณรแซดกรรลา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๕๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๗.สามเณรนริศพันธพัฒน์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๕๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๘.สามเณรสะพานทองบุดดาชัย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๕๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๙.สามเณรสุนทรวงษ์ประจักร์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๕๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๐.สามเณรทองมีพรมศรี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๕๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๑.สามเณรณัฐพลจุมปูสิงสา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๕๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๒.สามเณรปัญญาโทมา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๖๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๓.สามเณรสุระศักดิ์การเพียร๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๖๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๔.สามเณรพรชัยจันผาย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๖๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๕.สามเณรสายัณห์ตรีรัตน์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๖๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๖.สามเณรวีระศักดิ์อัฐนาค๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๖๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๗.สามเณรนิรันดร์วังญาติ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๖๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๘.สามเณรมานัสพงษ์คำมูล๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๖๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๙.สามเณรสถาพรไชยะโอชะ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๖๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๐.สามเณรพิพัฒน์ใยอุ่น๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๖๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๑.สามเณรชวลิตจิตต์สะอาด๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๖๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๒.สามเณรบังเอิญเวียงจันทร์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๓.สามเณรสงกรานต์กิ่งจันมล๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๔.สามเณรพิชิตพันอากาศ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๕.สามเณรปรีชาทองดีนอก๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๖.สามเณรศรัญยูสาที๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๗.สามเณรปิยะพงษ์ตัวดี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๘.พระขวัญยืนสุทนฺโตฟางทสวัสดิ์๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๙.พระธีรศักดิ์ถิรจิตฺโตผูกจันทร์๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๐.สามเณรวีระศักดิ์กระทุมขันธ์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๑.สามเณรสเด่นนามวงค์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๒.สามเณรสำราญจันทร์แก้ว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๓.สามเณรอำนาจบุญทะเพ็ชร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๔.สามเณรอาวุธศรีนา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๕.สามเณรประมาณพันธ์เดช๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๖.สามเณรประวุฒิมะลิซ้อน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๗.สามเณรสนองบุตรโชติ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๘.สามเณรประทีปชินธุวงษ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๙.สามเณรสุริยาปัญญานวล๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๐.สามเณรวิชินสุพรรณ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๑.สามเณรพินิจกระแสพร๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๒.สามเณรศุภกิจจิตต์สะอาด๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๓.สามเณรสามารถแพงกลาง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๔.สามเณรคัมภีร์เสกประโคน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๕.สามเณรขวัญทองหลวงเดช๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๖.สามเณรสัญญาวิจารณรงค์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๗.สามเณรจิราวัฒน์ผ่องแผ่ว๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๘.สามเณรบรรพตปานสีดำ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๙.สามเณรนรินทร์แก้วก่อง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๕๐.สามเณรวุฒิไกรพรมแสง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๕๑.สามเณรพงษ์เทพเจริญภูมิ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๕๒.สามเณรพรภิรมย์ยอดบุญ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๕๓.สามเณรวิญญูแสนจำลา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๕๔.พระวินัยกิตฺติปญฺโญมั่นกุศล๔๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๕.พระนิพนธ์ยโสธโรตาคำทรัพย์๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๖.พระอนันทวุฒินนฺทปญฺโญรักซ้อน๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๗.พระมานพฐานรโตชินช่วยแรง๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๘.พระชาตรีเตชธมฺโมดวงมณี๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๙.สามเณรศักดิ์ดาบาตาลเรียน๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๐.สามเณรแขกคัทเนตร๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๑.สามเณรอาทรคำลาย๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๒.สามเณรภานุพงษ์ไทยนุรัฐ๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๓.สามเณรธีรวัฒน์พรมพันห่าว๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๔.สามเณรเอกราชแสงสุข๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๕.สามเณรพรชัยดาบพิมพ์ศรี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๖.สามเณรอุเทนเสนารักษ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๗.สามเณรโชคจรจันทร์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๘.สามเณรทนงศักดิ์ดวงเพชร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๙.สามเณรไชยาทองสุด๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๐.สามเณรชาติชายจำปาวัลย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๑.สามเณรอาคมหนุนทรัพย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๒.สามเณรเอกชัยเจริญรูป๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๓.สามเณรบัญชาชีรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๔.สามเณรสมานตระกาล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๕.สามเณรณัฐพลปัญญางาม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๖.สามเณรคำสิงห์จิตงาม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๗.สามเณรสุรศักดิ์ลีเขียว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๘.สามเณรสมบัติคุณโพธิ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๙.สามเณรประสพสุขสุขล้วน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๘๐.สามเณรปิยณัฐชัยจันทา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๘๑.สามเณรอำพลมูลพันธ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๘๒.สามเณรสวาสคำนึง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๘๓.สามเณรสมชายขอประสงค์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๘๔.สามเณรกุนธรพรงูเหลือม๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๕.สามเณรประวินสาวเหล่า๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๖.สามเณรสุขสันต์สารบรรณ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๗.สามเณรธวัชชัยมาตาเบ้า๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๘.พระมหาศุภฤกษ์กิจฺจสาโรเป้าประดิษฐ์๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๕
๘๙.สามเณรวันชัยนาชัย๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๒ป.ธ.๕๒๕๔๕
๙๐.พระครูศรีปริยัติวิมลจนฺทวณฺโณผลเจริญ๔๑๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒ป.ธ.๗๒๕๔๕