ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระชาตินันท์ขนฺติสาโรผันผ่อน๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๗๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒.สามเณรเอกชัยขาวล้วน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๗๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๓.สามเณรเอกรินทร์ช้างเทศ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๗๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๔.สามเณรกลไกพืชทอง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๗๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๕.สามเณรศุภกิจภักดีแสน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๗๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๖.สามเณรวีระพจน์โกนกระโทก๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๗๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๗.พระบุญสืบธมฺมิโกสังขำ๔๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๘.พระภิญโญจนฺทาโภจันทมาลา๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๙.พระสุรินทร์ธมฺมทินฺโนวงษ์เจริญ๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๐.พระรังสิพลทานธมฺโมนิพัฒน์๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๑.พระอนุสรณ์สุเมโธงามเหมาะ๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๒.พระบุญรอดปภาโสหิรัญวงศ์๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๓.สามเณรพงค์ศิษย์กระสังข์๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๔.สามเณรบุญธรรมพูลเพิ่ม๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๕.สามเณรทองพูลทานอุทิศ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๖.สามเณรสุทธิพงษ์ชนะชัย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๗.สามเณรอุทัยนิยม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๘.สามเณรโชคชัยสายพิมพ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๙.สามเณรอานันท์ดีหล้า๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๐.สามเณรไกรศรเปียบยอดยิ่ง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๑.สามเณรประเวศแย้มงาม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๒.สามเณรนันทีแก้วหล้า๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๓.สามเณรยุรนันท์ชัยชาญ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๔.สามเณรพนาเสน่หา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๕.สามเณรเสถียรพลโยธา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๖.สามเณรวาทีสุดวิสัย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๗.สามเณรวีระทองศรี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๘.สามเณรประสงค์โพธิ์สาชัย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๙.สามเณรวาทิตย์ประเวชสมบัติ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๐.สามเณรสัมฤทธิ์หอมพิทักษ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๑.สามเณรสากลพรศรีพิมพ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๒.สามเณรนพดลยะหัตตะ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๓.สามเณรอำพลพันธ์คำ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๔.สามเณรตรีมาสอยู่เสนาสน์๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๕.พระขวัญยืนสุทนฺโตฟางทสวัสดิ์๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๖.พระนฤพจน์เตชสีโลธีรศานต์๓๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๗.พระธีรศักดิ์ถิรจิตฺโตผูกจันทร์๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๘.พระฉลองเขมรโตทิพวัฒน์๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๙.พระเสถียรอริยวํโสยอดอาจ๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๐.พระสมชายโชติวุฑฺโฒคำแก้ว๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๑.พระสนิทสมนฺตปาทาทิโกลีดี๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๒.สามเณรนิรันดร์วังญาติ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๓.สามเณรสนทยาบุญดี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๔.สามเณรมานัสพงษ์คำมูล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๕.สามเณรพิพัฒน์ใยอุ่น๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๖.สามเณรพิจิตรกองใจ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๗.สามเณรวิญญูแสนจำลา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๘.สามเณรสถาพรไชยะโอชะ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๙.สามเณรวีระศักดิ์อัฐนาค๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๐.สามเณรปิยพงษ์ตัวดี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๑.สามเณรพรภิรมย์ยอดบุญ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๒.สามเณรจำลองสุภารัตน์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๓.สามเณรสำรองสุภารัตน์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๔.สามเณรประพัฒน์พิทักษ์ธนสารโสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๕.สามเณรแขกคัทเนตรโสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๖.สามเณรชาติชายจำปาวัลย์โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๗.สามเณรประสพสุขสุขล้วนโสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๘.สามเณรยุทธนาพงศาวลีกุลโสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๙.สามเณรดินแก้วประสิทธิ์โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๐.สามเณรสมานตะกาลโสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๑.สามเณรประยงค์อาญาเมืองโสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๒.สามเณรสวาสคำนึงโสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๙ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๓.สามเณรสุวิทย์พาวงษ์โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๐ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๔.สามเณรสุวิทย์แซวรัมย์โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๕.สามเณรปิยณัฐชัยจันทาโสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๖.สามเณรจันทร์ดีสมเสนาโสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๗.สามเณรวีระชาติลิ่งไธสงโสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๘.สามเณรสุขสันต์สารบรรณ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๒ป.ธ.๕๒๕๔๖
๖๙.สามเณรธวัชชัยมาตาเบ้า๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๓ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๐.พระมหาเกียรติขจรอภิวณฺโณอะสงค์๓๓๑๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒ป.ธ.๗๒๕๔๖