ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๒๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระใบฏีกาอาคมฉนฺทกาโมโคทัด๔๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๒.พระสายลมปญฺญาวโรดนตรี๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๓.พระธีรวัฒน์ปญฺญาธโรตรีแก้ว๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๔.สามเณรวรวุธลีกุด๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๕.สามเณรพรมสรรค์กัติการ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๖.สามเณรคำสิงห์เพ็ชรเลิศ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๗.สามเณรสุริยันศรีขาว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๘.สามเณรอวยพรโคยะทา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๙.สามเณรรุ่งโรจน์ทุมชะ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๐.สามเณรอัศนัยแป้ไทสงค์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๑.สามเณรสมนึกพลเสน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๒.สามเณรอาทิตย์โพนชัยยา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๓.สามเณรมนตรีวิเศษสังข์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๔.สามเณรประเวชไชยเพ็ง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๕.สามเณรประเสริฐอ่อนบ้านแดง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๖.สามเณรสุริยาทำนาดี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๗.สามเณรบุรินทร์นาคพิณ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๘.สามเณรธีรเดชหงษ์คำ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๙.สามเณรสายัณต์คุณสิทธิ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๐.สามเณรเสรีฉลวยศรี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๑.สามเณรอุทิศโคตรพันธ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๒.สามเณรครรชิตพงษ์อุดทา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๓.สามเณรพิเชษฐ์กอนรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๔.สามเณรสุริยันต์พรรษา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๕.สามเณรสุรัตน์เลือนลด๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๔๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๖.สามเณรสุรศักดิ์ตรีอินทร์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๔๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๗.สามเณรทวีพงษ์อุทัยรัมย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๔๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๘.สามเณรกิตติศักดิ์เณรพึ่ง๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๔๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๙.สามเณรวรวุธการะเกษ๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๔๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๐.สามเณรราเชนทร์ห้าวสาย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๔๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๑.สามเณรสุรพงษ์ชุมชัยภูมิ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๔๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๒.สามเณรสุรชัยบำบาน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๔๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๓.สามเณรฉลาดละลึกถึง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๔๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๔.สามเณรพรชัยจันทนะภัค๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๔๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๕.สามเณรเสรีแก้วทอง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๕๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๖.สามเณรเรืองศิลป์พรมนต์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๕๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๗.สามเณรชัยวิชิตพยังเฆ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๕๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๘.สามเณรวีระชัยสุวรรณสุข๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๕๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๓๙.สามเณรประสิทธิ์คำนวณ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๕๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๐.สามเณรธนจพงศ์สมศรี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๕๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๑.สามเณรณนทพงษ์สีใส๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๕๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๒.สามเณรไกรวุฒิบุญยงค์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๕๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๓.สามเณรสุชาติศิลาวุธ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๕๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๔.สามเณรสงบไชยคาจันทร์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๕๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๕.สามเณรพิษณุสาระจันทร์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๖๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๖.สามเณรปัญญาด้วงเงิน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๖๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๗.สามเณรเกล้าแจ้งสว่าง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๖๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๘.สามเณรยุทธพงษ์ผูกจันทร์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๖๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๔๙.สามเณรฉัตรชัยอามาตย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๖๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๐.สามเณรภูพานสารคำ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๖๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๑.สามเณรวัฒนาดอบุตร๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๖๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๒.สามเณรมรกตเขียมภูเขียว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๖๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๓.สามเณรธีรวุฒิเทียนไธสง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๖๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๔.สามเณรดำรงบุญเสริม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๖๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๕.สามเณรอนุลักษณ์บุญมาก๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๗๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๖.สามเณรยงค์ยุทธกิ่งนาคม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๗๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๗.สามเณรวาทิตย์ศรแผลง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๗๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๘.สามเณรสุระศักดิ์พันธ์งาม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๗๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๕๙.พระบุญสืบธมฺมิโกสังขำ๔๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๐.พระภิญโญจนฺทาโภจันทมาลา๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๑.พระสุรินทร์ธมฺมทินฺโนวงษ์เจริญ๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๒.พระรังสิพลทานธมฺโมนิพัฒน์๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๓.พระอนุสรณ์สุเมโธงามเหมาะ๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๔.พระชาตินันท์ขนฺติสาโรผันผ่อน๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๕.พระบุญรอดปภาโสหิรัญวงศ์๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๖.สามเณรพรชัยจันผาย๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๗.สามเณรเล็กแก้วประทุม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๘.สามเณรอณิวัฒน์พูลเพิ่ม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๖๙.สามเณรอรรถพรการะเกษ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๐.สามเณรนิเรศบุตรแผงชัย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๑.สามเณรบุญหลงชัยชาญ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๒.สามเณรวิทยานาบุญเรือง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๓.สามเณรสุระศักดิ์การเพียร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๔.สามเณรคัมภีร์เสกประโคน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๕.สามเณรขวัญทองหลวงเดช๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๖.สามเณรศิริชัยแหวนอาจ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๗.สามเณรพินิจกระแสพร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๘.สามเณรสายัณห์ตรีรัตน์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๗๙.สามเณรโชคชัยสายพิมพ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๐.สามเณรนัททีแก้วหล้า๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๑.สามเณรประเวศแย้มงาม๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๒.สามเณรไกรศรเปรียบยอดยิ่ง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๓.สามเณรอุทัยนิยม๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๔.สามเณรเอกชัยขาวล้วน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๕.สามเณรสามารถแปงกลาง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๖.สามเณรสมพงศ์ฆ้องหลวง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๗.สามเณรวุฒิไกรพรมแสง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๘.สามเณรธีระนิตย์อาภรณ์ศรี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๘๙.สามเณรสงกรานต์โสภี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๐.สามเณรสากลพลศรีพิมพ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๑.สามเณรโยธินกิ่งจันมล๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๒.สามเณรเสถียรพลโยธา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๓.สามเณรยุรนันท์ชัยชาย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๔.สามเณรประสงค์โพธิ์สาชัย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๕.สามเณรอำพลพันธ์คำ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๖.สามเณรวีระทองศรี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๗.สามเณรวาทีสุดวิสัย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๘.สามเณรวีระพจน์โกนกระโทก๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๙๙.สามเณรศุภกิจภักดีแสน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๐.สามเณรตรีมาสอยู่เสนาสน์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๐๑.พระมหาประกาศอรุโณกัญจนา๒๙๑๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๐๒.พระมหาวินัยกิตฺติปญฺโญมั่นกุศล๔๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๐๓.พระมหาขวัญยืนสุทนฺโตฟางสวัสดิ์๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๐๔.พระมหานฤพจน์เตชสีโลธีรศานต์๓๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๐๕.พระมหาธีรศักดิ์ถิรจิตฺโตผูกจันทร์๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๐๖.พระมหาชาตรีเตชธมฺโมดวงมณี๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๐๗.พระมหาฉลองเขมรโตทิพวัฒน์๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๐๘.พระมหาเสถียรอริยวํโสยอดอาจ๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๐๙.พระมหาสนิทสนฺตปาสาทิโกลีดี๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๑๐.สามเณรนิรันดร์วังญาติ๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๑๑.สามเณรสนทยาบุญดี๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๑๒.สามเณรมนัสบุญหว่าน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๑๓.สามเณรมานัสพงษ์คำมูล๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๑๔.สามเณรพิพัฒน์ใยอุ่น๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๑๕.สามเณรพิจิตรกองใจ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๑๖.สามเณรสถาพรไชยะโอชะ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๑๗.สามเณรวีระศักดิ์อัฐนาค๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๑๘.สามเณรจิระชนรักสุข๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๑๙.สามเณรจำลองสุภารัตน์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๒๐.สามเณรพรภิรมย์ยอดบุญ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๒๑.สามเณรสุริยันต์ทิ้งเทพ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๑๒๒.สามเณรประยงค์อาญาเมือง๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๒๓.สามเณรสุวิทย์แซวรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๒๔.สามเณรจันทร์ดีสมเสนา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๑๒๕.สามเณรสุขสันต์สารบรรณ์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๑ป.ธ.๖๒๕๔๗
๑๒๖.สามเณรธวัชชัยมาตาเบ้า๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๒ป.ธ.๖๒๕๔๗