ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๖๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระชาญชัยปริปุณฺโณคำชมภู๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๒.สามเณรนภาอานชม๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๓.สามเณรจักรีรัตนา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๔.สามเณรวิภาสสว่างแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๕.สามเณรณัฐชัยแดงเขียว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๖.สามเณรลำไผ่แสวงวงศ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๗.สามเณรภานุวัฒน์ยวนจิต๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๘.สามเณรเทวินยางงาม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๙.สามเณรวสันต์สุวรรณะ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๐.สามเณรโชคสนิทสุราช๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๑.สามเณรวสันต์วาชัยญะ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๒.สามเณรธนธรณ์ชูคะรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๓.สามเณรสุรัตน์กรมแสง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๔.สามเณรเกียรติศักดิ์กุมภิโร๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๕.สามเณรสัมฤทธิ์นิวินรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๖.สามเณรอุทิศพันธ์พรหม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๖๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๗.สามเณรอธิวัฒน์หงษ์แก้ว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๘.สามเณรเทพพนมศรีเมฆ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๑๙.สามเณรอาทิตย์ยางน้อย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๐.สามเณรวิรัตน์มากมาย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๑.สามเณรศรัณยูศรีพิทักษ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๒.สามเณรสัมพันธ์ขันแก้ว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๓.สามเณรสุพงษ์ทองรักษ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๔.สามเณรอลงกรณ์ไชยณรงค์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๕.สามเณรสืบพงษ์ก้านจุลเกตุ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๗๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๖.พระสมบูรณ์อธิปุญฺโญผิวพรรณ๓๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๖๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๗.พระเอนกเตชวโรใยอินทร์๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๖๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๘.สามเณรแสงทองจิรชุติกุล๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๖๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๒๙.สามเณรเอกพงศ์ชุ่มจิต๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๖๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๐.สามเณรแชมป์สุขไกร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๖๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๑.สามเณรวุฒิพงษ์ศรีพรมษา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๖๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๒.สามเณรวสันต์ด้อมสุธรรม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๖๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๓.สามเณรยุทธนาศรีชัย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๖๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๔.สามเณรบุญมีตะโสรัตน์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๖๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๕.สามเณรรัตน์กะวีทองขันธ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๗๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๖.สามเณรจตุพลทิสิงห์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๗๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๗.สามเณรวันชัยสีแหล้๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๗๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๘.สามเณรอภิชาติศรีคำ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๗๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๓๙.สามเณรชัยรัตน์ภักดีศรี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๗๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๐.สามเณรนาวีอนุรัตน์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๗๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๑.สามเณรภุชงค์เลี่ยงฮับ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๗๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๒.สามเณรปรีชาจุลเหลา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๗๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๓.สามเณรชวลิตรูปทอง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๗๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๔.สามเณรวีรยุทธปานทอง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๗๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๕.สามเณรจักรพันธ์ยิ้มรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๘๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๖.สามเณรจักรพงษ์ยิ้มรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๘๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๗.สามเณรธรรมนูญศรีมาศ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๘๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๘.สามเณรอุทัยพุฒเทศ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๘๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๔๙.สามเณรนราธิปยางขันธ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๘๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๕๐.สามเณรวีระแก้วน้ำ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๘๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๕๑.สามเณรลัทธพลผลเจริญ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๘๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๕๒.สามเณรพงษ์สิทธิ์สุวรรณ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๘๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๕๓.สามเณรจิตรพงษ์นาสอ้าน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๘๘ป.๑-๒๒๕๕๐
๕๔.สามเณรประโทนหงษ์พรม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๘๙ป.๑-๒๒๕๕๐
๕๕.สามเณรเสริมชัยเลิศศักดิ์พนิชย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๙๐ป.๑-๒๒๕๕๐
๕๖.สามเณรก้องเกียรติเต็งรัมย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๙๑ป.๑-๒๒๕๕๐
๕๗.สามเณรนราธิปศรีมหาพรหม๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๙๒ป.๑-๒๒๕๕๐
๕๘.สามเณรกิตติพงษ์คลองแสนเมือง๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๙๓ป.๑-๒๒๕๕๐
๕๙.สามเณรบารมีอาภรณ์ศรี๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๙๔ป.๑-๒๒๕๕๐
๖๐.สามเณรจิรพงษ์หงษ์คำ๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๙๕ป.๑-๒๒๕๕๐
๖๑.สามเณรวิศรุตม์เมฆลอย๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๙๖ป.๑-๒๒๕๕๐
๖๒.สามเณรสุทธิพงษ์สุขแสนสุข๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๙๗ป.๑-๒๒๕๕๐
๖๓.พระสรรเพชญ์ปญฺญาวชิโรรุ่งรสธรรม๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๔.สามเณรเถลิงศักดิ์งามนาศรี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๕.สามเณรบุญรักษ์อินทร์ลี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๖.สามเณรสุรวิทย์วัฒนาตระกูลวงศ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๗.สามเณรจักรพันธ์จอมพล๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๘.สามเณรพินัตพิมโยยาง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๖๙.สามเณรปัญญาอินทะชาติ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๐.สามเณรอนันต์พงษ์อุดทา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๑.สามเณรเฉลิมพรแหวนประเสริฐ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๒.สามเณรวิทยาชำรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๓.สามเณรสุรศักดิ์เครือสัง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๔.พระกิตติธารรวิวณฺโณคะวิลัย๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๕.พระประยอมกลฺยาโณล่มไมล์๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๖.พระพิณโชติปญฺโญสุดสังข์๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๗.พระวิภัชน์นนฺทภทฺโทบรรดาศักดิ์๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๘.พระเสกสรรค์อมโรแก้วบุตรดี๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๗๙.พระศิริพงษ์สิริวํโสสิริวงษ์๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๘๐.พระเอกสิทธิ์สนฺตจิตฺโตเทาศิริ๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๘๑.พระวิรุณสุรปญฺโญทองลาย๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๘๒.สามเณรภาณุพงษ์แย้มกรานต์๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๘๓.สามเณรณรงค์ชัยเพ็ชรสุก๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๘๔.สามเณรประกายฟ้าเพชรนิคม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๘๕.สามเณรลิขิตสว่างทรัพย์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๘๖.สามเณรไพวัลย์ศรีนวลแสง๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๘๗.สามเณรชาญชัยสิงห์แก้ว๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๘๘.สามเณรประยุทธวาชัยญะ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๘๙.สามเณรบุญช่วยบุญบู่๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๙๐.สามเณรเอกลักษณ์พลชารี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๙๑.สามเณรณัฐพลนุกูล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๙๒.สามเณรอุดมศักดิ์สัตตารัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๙๓.สามเณรกี้แซ่ท้าว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๙๔.สามเณรสานนท์บัวแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๙๕.สามเณรคำสันสายแสง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๙๖.สามเณรพิทักษ์มัดหา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๙๗.สามเณรศิริพลพงษ์บรรเทา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๙๘.สามเณรต่อพงศ์บุญโปร่ง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๙๙.สามเณรวีระม่วงอ่อน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๐๐.สามเณรวีระชาติอินทริง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๐๑.สามเณรสมยศพลเสน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๐๒.สามเณรเวียนโพนแสนคำ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๐๓.สามเณรบรรยงค์ศรีทองคำ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๐๔.สามเณรที่รักสายเสมา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๐๕.สามเณรณรงค์ศักดิ์เข็มศรี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๐๖.สามเณรพลนวัฒน์อาจภักดี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๐๗.สามเณรธเนศนพพวง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๐๘.สามเณรวิราษฎร์มีเจริญ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๐๙.สามเณรมิตรประชาประเสริฐรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๑๐.สามเณรปรีดีเยรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๑๑.สามเณรวรุฒิหาญพรม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๐
๑๑๒.พระมหาเมธาอภินนฺโทดวงคุณ๓๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๑๓.พระมหาปิยบุตรปญฺญาวฑฺฒโนวงษ์กันทราภัย๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๑๔.พระมหาสนธยาสิริธมฺโมชามารัตน์๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๑๕.พระมหาเรวัตรปภาสปญฺโญแพงไทย๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๑๖.สามเณรปัญญาด้วงเงิน๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๑๗.สามเณรสุระศักดิ์พันธ์งาม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๑๘.สามเณรสุวรรณทรงงาม๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๑๙.สามเณรทินกรกันจะนา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๒๐.สามเณรไกรสรแดงนา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๒๑.สามเณรพิเชษฐ์กอนรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๒๒.สามเณรสุเมธสวยรูป๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๒๓.สามเณรจักรพงษ์ชูมณี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๒๔.สามเณรธีรพงษ์สมมาตร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๒๕.สามเณรจักรกฤษสิทธิทา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๒๖.สามเณรธีระพงษ์พรมหาญ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๒๗.สามเณรสมศรีพัจนา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๒๘.สามเณรนิรุทธิ์ชัยภูมี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๒๙.สามเณรสมบัติคีรีขันธ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๓๐.สามเณรมงคลพื้นผา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๓๑.สามเณรณัฐพลยศธิพานา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๓๒.สามเณรวิสุทธิ์กลุ่มยา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๓๓.สามเณรวีรยุทธโพธิยา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๓๔.สามเณรพิพัฒน์นวนประโคน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๓๕.สามเณรโกวิทอาญาเมือง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๓๖.สามเณรวิรัตน์ดลราษี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๓๗.สามเณรจีระศักดิ์แก้วพระคุณ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๓๘.สามเณรมนตรีคำศิลา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๓๙.สามเณรสนองชัยสุภารัตน์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๔๐.พระมหาเสรีวิชิโตน้อยจินดา๕๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๔๑.พระมหาอัครเดชชินวโรสอนกลาง๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๔๒.พระมหาสาธิตอาภสฺสโรเวชเจริญ๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๔๓.พระมหาโกศลสุขิโตบุญสร้าง๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๓ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๔๔.พระมหาณรงค์ปญฺญาวุฑฺโฒโหลแก้ว๓๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๔ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๔๕.พระมหานิพรกิตฺติปาโลอุทโท๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๕ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๔๖.พระมหาสมถวิลอธิจิตฺโตสมยิ่ง๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๖ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๔๗.สามเณรกฤษณัฐไชยสิทธิ์๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๗ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๔๘.สามเณรณนทพงศ์สีใส๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๘ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๔๙.สามเณรอุทิศโพธิ์แสงทอง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๕๐.สามเณรอานนท์ปิ่นคล้าย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๕๑.สามเณรเฉลิมพลยุบลนวน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๕๒.สามเณรชัชวาลย์อุทโท๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๐
๑๕๓.สามเณรวชิรญาณแจ้งสว่าง๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๔ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๕๔.สามเณรจักรพงษ์ไชยคำจันทร์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๕ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๕๕.สามเณรธีรเดชหงษ์คำ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๖ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๕๖.สามเณรดำรงค์บุญเสริม๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๗ป.ธ.๕๒๕๕๐
๑๕๗.พระมหาประกาศอรุโณกัญจนา๓๒๑๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๓ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๕๘.สามเณรสถาพรไชยะโอชะ๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๔ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๕๙.สามเณรพรภิรมย์ยอดบุญ๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๕ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๖๐.สามเณรสงกรานต์โสภี๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๖ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๖๑.สามเณรวิญญูแสนจำลา๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๗ป.ธ.๖๒๕๕๐
๑๖๒.พระมหาประยงค์โฆสการีอาญาเมือง๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๔ป.ธ.๘๒๕๕๐
๑๖๓.สามเณรวิทยาแผ่นแก้ว๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๕ป.ธ.๘๒๕๕๐