ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๕๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระนกเล็กสุธาโสมากนวล๒๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๒.พระสุรศักดิ์สุรตฺถิโกสุคนธ์๔๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๓.พระอิศเรศฐิตจิตฺโตสุขสวัสดิ์๔๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๔.พระบัญชาปภาโสนัดหา๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๕.สามเณรกฤษณาสาวก๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๖.สามเณรชิดชนกขันชนะ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๗.สามเณรอภินันท์ชมภูวิเศษ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๘.สามเณรสถาพรรัตนวงศ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๙.สามเณรสมศักดิ์ตัวไธสง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐.สามเณรจีรศักดิ์สามหมอ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๑.สามเณรภูริภพวัดคราว๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๒.สามเณรทวีศักดิ์มะลิทอง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๓.สามเณรพรชัยลาดหนองขุ่น๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๔.สามเณรคณิตหอกคำ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๕.สามเณรธีรพงษ์ดีแก้ว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๖.สามเณรธิติวัฒน์บุญปก๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๗.สามเณรวรวุฒิจุมจันทร์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๘.สามเณรณัฐวุฒิอุทรักษ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๙.สามเณรอโนชากัลยา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๐.สามเณรวันชัยวันเอ้ย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๑.สามเณรสุนทรทองคำ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๒.สามเณรจันทรวงษ์จิปูนาโพธิ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๓.สามเณรทรงวิทย์ปลัดศรีช่วย๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๔.สามเณรยุทธศักดิ์บึงอำพันธ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๕.สามเณรพิชิตทิยอดรัมย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๖.สามเณรสำรวยคลองห้วยบง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๗.สามเณรแสงสุรีย์โภคทรัพย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๘.สามเณรวัลลภดะสมุทร๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๙.สามเณรฤทธิชัยอุ่มภูธร๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๐.สามเณรสกลแดงงาม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๑.สามเณรธนวัตรพรมชาติ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๒.สามเณรปุณมานัสยอดสุรินทร์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๓.สามเณรคณาพรบุตรงาม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๔.สามเณรประสิทธิ์บุตรงาม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๕.สามเณรพงศกรวงศ์ชาลี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๖.สามเณรอิทธิฤทธิ์มาลา๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๗.สามเณรศรัญญูแสงวงษ์๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๘.สามเณรสุทธิพงศ์เสมสูงเนิน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๖๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๓๙.พระสมพงษ์กิตฺติสาโรจันทนเทศ๓๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๐.พระธีรเดชจนฺทโชโตช้างแก้วมณี๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๑.พระจำลองสีลธโรปฐวี๔๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๒.พระอุดมศักดิ์รกฺขิตธมฺโมสุขสบาย๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๓.พระภูวดลฉฬภิญฺโญเหล่าราช๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๔.พระไกษรถาวโรถาวร๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๕.สามเณรนวพลทรัพย์คง๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๖.สามเณรอนุสรณ์แสนทวีสุข๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๗.สามเณรธวัชชัยทองนำ๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๘.สามเณรไพโรจน์แสงทินกร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๙.สามเณรธีระพงษ์ศรีขาว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๐.สามเณรวราพลเมินธนู๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๑.สามเณรเดชาตวงบุญ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๒.สามเณรพรประเสริฐสุราช๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๓.สามเณรอภิรักษ์นุโยนรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๔.สามเณรณัฐพงษ์ชัยคำนวณ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๕.สามเณรสมเดชพรหม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๖.สามเณรวรวุฒิวามะลุน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๗.สามเณรสนธยาอาบรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๘.สามเณรณัฐพลราชเสนา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๕๙.สามเณรทรงวิทย์พุ่มสระ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๐.สามเณรสัญญาซุนเฮงกุล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๑.สามเณรนพพลเอี่ยมรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๒.สามเณรเชษฐาอินทริง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๓.สามเณรวัชรพลกลิ่นนิ่มนวล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๔.สามเณรอาทิตย์ท้าวแสง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๕.สามเณรสุภัทธิศักดิ์เครือแก่นแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๖.สามเณรอนุชาสืบเพ็ง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๗.สามเณรณัฐพงษ์เหล่าราช๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๘.สามเณรจักรกฤษณ์ศรีสุข๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๖๙.สามเณรยุทธชัยอุบัวบล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๐.สามเณรสุชาติแอกทอง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๑.สามเณรศรายุทธประจญหาญ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๒.สามเณรพงศกรมังครัตน์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๓.สามเณรสุเทพกาวรรณ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๔.สามเณรอาทรแดงนา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๕.สามเณรธีรพลศิริมงคล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๖.สามเณรอำพลทบวงษ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๗.สามเณรเปี่ยมศักดิ์แซ่ท้าว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๘.สามเณรจรัญอุตวงษา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๗๙.สามเณรณัฐวุฒิสายลาด๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๐.สามเณรยุทธนาประเสริฐ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๑.สามเณรนิคมชื่นตา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๒.สามเณรกิตติพงษ์คลองแสนเมือง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๓.สามเณรประสมประดับเดือนเด่น๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๔.สามเณรอติชาตแซ่จัง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๕.สามเณรประชิตคำมูล๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๖.สามเณรธีรวัฒน์สุวรรณไตร๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๗.สามเณรกมลภพแซ่ตัง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๘.สามเณรธีรพลอยู่สุข๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๘๙.สามเณรอาทิตย์ธัญญะพืช๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๐.สามเณรฐิติพงศ์เทียมพานิช๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๑.สามเณรจีรศักดิ์นาคโต๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๒.สามเณรพยุงศักดิ์ฟรอมไธสงค์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๓.สามเณรชาญณรงค์นงค์ทอง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๔.สามเณรสุริยาโสภาสุข๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๕.สามเณรธวัชชัยไพรัตน์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๖.สามเณรสมภพตุมผะกา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๗.สามเณรณัฐพลมูลสนาม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๘.สามเณรนัฐพลจิรวัฒน์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๙๙.สามเณรปรีชาไชยประทุม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๐.สามเณรศุภชัยแก่นจันทร์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๑.สามเณรอภินันท์พังคะลี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๒.สามเณรจีระยุทธอุต้น๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๓.สามเณรธีรพลหินนอก๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๔.สามเณรพิศาลรักษาภักดี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๕.สามเณรศรายุทธบุตรพรม๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๖.พระกฤษณะอกิญฺจโนแซ่หุ่น๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๗.พระสมสนิทโชติกโรเกษการ๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๘.สามเณรพลากรสมหมุด๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๐๙.สามเณรเรืองยศบางปา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๐.สามเณรไชยาวาสิงหน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๑๑๑.พระมหาเอนกฐิตโสภโณนิ่มศรีนวล๔๔๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๑๒.พระมหาประกิจสุทฺธจิตฺโตนาคสมบูรณ์๓๕๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๑๓.สามเณรแชมป์สุขไกร๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๑๔.สามเณรวิภาสสว่างแก้ว๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๑๕.สามเณรเดชารังภูรีย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๑๖.สามเณรนราธิปยางขัน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๑๗.สามเณรเชาวลิตรูปทอง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๑๘.สามเณรวันชัยสีแหล้๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๑๙.สามเณรอภิชาติศรีคำ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๐.สามเณรชัยรัตน์ภักดีศรี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๑.สามเณรภุชงค์เลี่ยงฮับ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๒.สามเณรปรีชาจุลเหลา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๓.สามเณรเกียรติศักดิ์กุมภิโร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๔.สามเณรเทพพนมศรีเมฆ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๕.สามเณรวุฒิพงศ์ศรีพรมษา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๖.สามเณรบุญมีตะโสรัตน์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๗.สามเณรจักรพันธ์ยิ้มรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๘.สามเณรจักรพงษ์ยิ้มรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๒๙.สามเณรนาวีอนุรัตน์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๐.สามเณรโชคสนิทสุราช๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๑.สามเณรอิษฎามาศสุวรรณะ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๒.สามเณรณัฐชัยแดงเขียว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๓.สามเณรธนธรค์ชุคะรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๔.สามเณรสุรัตน์กรมแสง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๕.สามเณรจตุพลทิสิงห์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๖.สามเณรวันชัยพลแก้ว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๗.สามเณรเกรียงไกรใจสว่าง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๘.สามเณรอุทัยพุฒเทศ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๓๙.สามเณรสัมฤทธิ์นิวินรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๐.สามเณรอธิวัฒน์หงษ์แก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๑.สามเณรเสริมชัยเลิศศักดิ์พณิชย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๒.สามเณรทองสาบุญช่วย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๓.สามเณรธรรมนูญศรีมาศ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๔.สามเณรจิรพงษ์หงษ์คำ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๕.สามเณรสุทธิพงษ์สุขแสนสุข๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๖.สามเณรนราธิปศรีมหาพรหม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๗.สามเณรบารมีอาภรณ์ศรี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๘.สามเณรสืบพงษ์ก้านจุลเกตุ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๑๔๙.สามเณรณนทพงษ์สีใส๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๑ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๕๐.สามเณรอนันต์พงษ์อุดทา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๒ป.ธ.๕๒๕๕๒
๑๕๑.พระมหาเมธาอภินนฺโทดวงคุณ๓๔๑๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๒.พระมหาเสรีวิชิโตน้อยจินดา๕๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๓.พระมหาวชิรญาณวชิรญาโณแจ้งสว่าง๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๗ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๔.สามเณรอุทิศโคตรพันธ์๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๘ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๕.สามเณรพิพัฒน์นวนประโคน๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๙ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๖.สามเณรวิรัตน์ดลราษี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๐ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๗.สามเณรจีระศักดิ์แก้วพระคุณ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑ป.ธ.๖๒๕๕๒
๑๕๘.พระมหาฉลองเขมรโตทิพย์วัฒน์๓๑๑๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗ป.ธ.๗๒๕๕๒
๑๕๙.พระมหาพรภิรมย์ปญฺญาวโรยอดบุญ๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘ป.ธ.๗๒๕๕๒