ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรอนุศักดิ์นิคงรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๒.สามเณรพงศกรทั่งทอง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๓.สามเณรโชคประสิทธิ์เพชรนิคม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๔.สามเณรอภิชาตตรีรัตน์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๕.สามเณรเทพพรพลดงนอก๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๖.สามเณรเอกชัยสติมั่น๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๗.สามเณรสุชัจจ์สารบัน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๘.สามเณรธนพงษ์สร้อยมาลัย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๙.สามเณรจรกฤตญาณศิริ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๐ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๐.สามเณรประพจน์อินนะใจ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๑ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๑.สามเณรวงศกรจิตรพรม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๒.สามเณรศรัณยูขอสูงเนิน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๓.สามเณรศุภฤทธิ์นาเมืองรักษ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๔.สามเณรณรงค์ฤทธิ์พรมเภา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๕.สามเณรณัฐวัตรตะโสรัตน์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๖.สามเณรศรัณย์เจียวก๊ก๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๗.สามเณรอรุณบุญกล้า๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๘.สามเณรรลึกพงษ์สมบูรณ์กุล๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๑๙.สามเณรพิทักษ์ชัยเหลาหาภัก๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๐.สามเณรชัยทวีโชคนัติพันธ์๑๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๑.พระณัฐพรกุสลจิตฺโตเขียวสีม่วง๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๒.พระณภัทรกิตฺติญาโณสินเพ็ชร๓๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๓.สามเณรจีรศักดิ์สามหมอ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔.สามเณรอภิพงค์คำหงษา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕.สามเณรเฉลิมพัฒน์สุขช่วย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖.สามเณรอัคนีแสงศุภจันทรา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗.สามเณรวีระยุทธนิกระโทก๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘.สามเณรสานิตย์ประจบดี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙.สามเณรพลวัฒน์กาหลง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๐.สามเณรอนุชาเอี่ยมรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๑.สามเณรยุทธศักดิ์บึงคำพันธ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๒.สามเณรสายทองฤทธิสิงห์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๓.สามเณรวีระพลสวาทวงค์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๔.สามเณรสุพจน์วรรณทอง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๕.สามเณรสุทธิพงศ์เสมสูงเนิน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๖.สามเณรอานนท์ทุมทราย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๗.สามเณรสาธิตหิรัญรักษ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๘.สามเณรไกรศรลาดหนองขุ่น๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๓๙.สามเณรสุริยะฤาษี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๐.สามเณรวัฒนาหินนอก๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๑.สามเณรจักรกฤษแก้วเกิด๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๒.สามเณรธนพลลือเรื่อง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๓.สามเณรภัทรดรขัตติยะบุตร๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๔.สามเณรวินาทีกรมแสง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๕.สามเณรประดิษฐ์คุชิตา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๖.สามเณรอำนาจหอมทอง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๗.สามเณรวิรพลเพชรฤทธิ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๘.สามเณรสุรสิทธิ์อินไชยยา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๔๙.สามเณรนิวัฒน์อนุชม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๐.สามเณรศักดิ์สิทธิ์สิทธิธรรม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๑.สามเณรจิระพงษ์ญาณศิริ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๒.สามเณรธวัชชัยพรหมพิทัศน์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๓.สามเณรธนาภรณ์ถอดศรี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๔.สามเณรรัตนชัยบุญมาก๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๕.สามเณรศุกลเครือเสน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๖.สามเณรพิษณุไชยโคตร๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๗.สามเณรณัฐพงษ์นาคเครือ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๘.สามเณรทัศนัยมหายศ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๕๙.สามเณรอธิวัฒน์ไทยธานี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๐.สามเณรวุฒิชัยประสาททอง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๑.สามเณรจตุพรภางาม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๒.สามเณรณัฐภัทรตะโสรัตน์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๓.สามเณรรัฐมนตรีเงยไชย๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๔.สามเณรพีรยุทธศรีเกษม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๕.สามเณรภูมิสรรค์ภูดาย๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๖.สามเณรเชาว์นิลจันทึก๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๗.สามเณรอนุกูลบุญมาก๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๘.สามเณรณัฐวุฒิอุทรักษ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๖๙.สามเณรสมศักดิ์บัวอ่อน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๗๐.พระมหาหฤทัยปภสฺสโรคำเม้า๓๗๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๑.พระมหาศุภกรจนฺทูปโมสอนจันทึก๓๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๒.พระมหาไกรษรถาวโรถาวร๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๓.พระมหาวีระยุทธติสฺสวโรกุลสิงห์๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๔.พระมหาเชษฐไชยปญฺญาวฑฺโฒชาญนอก๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๕.พระมหานวพลอคฺคเมธีทรัพย์คง๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๖.สามเณรดุษฎีชุ่มจิตต์๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๗.สามเณรเสกสรรยะไวย์๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๘.สามเณรพงษ์นรินทร์ป้อมหิน๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๗๙.สามเณรสถาพรรัตนวงศ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๐.สามเณรธีรพลอยู่สุข๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๑.สามเณรฐิติพงศ์เทียมพานิช๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๒.สามเณรไชยาวาสิงหน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๓.สามเณรเรืองยศบางปา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๔.สามเณรพิศาลรักษาภักดี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๕.สามเณรธีระวัฒน์สุวรรณไตร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๖.สามเณรประชิตคำมูล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๗.สามเณรสมศักดิ์ตัวไธสง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๘.สามเณรธิติวัฒน์บุญปก๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๘๙.สามเณรธีรพลพันภา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๐.สามเณรโยธินทิพชัย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๑.สามเณรชำนาญวิชัยณรงค์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๒.สามเณรสถิตอัปการณ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๓.สามเณรทรงวิทย์ปลัดศรีช่วย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๔.สามเณรวัลลภดะสมุทร๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๔
๙๕.สามเณรพรชัยลาดหนองขุ่น๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๔