ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๕๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระทวีศักดิ์อธิจิตฺโตนาคสัมฤทธิ์๔๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๒.พระนครเมตฺติโกฤทธิมาศ๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๓.พระธนาฉนฺทกาโมไสยนารถ๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๔.พระคณาธิปสนฺตจิตฺโตภาไตรวัฒน์๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๕.สามเณรคำพันธ์กาวัน๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๖.สามเณรธวัชชัยดอนเหลือม๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๗.สามเณรลาภประเสริฐเพชรนิคม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๘.สามเณรชินบัญชรทองทับ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๙.สามเณรสัญชัยมีผิว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐.สามเณรวีรชัยโคแล๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑.สามเณรอภิเดชมีชัยรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๒.สามเณรนิวัฒน์มนตรีวงษ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๓.สามเณรศุภวิชญ์ศิริวงษ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๔.สามเณรชัยยศชูคะรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๕.สามเณรสุทธิชัยอุปวันดี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๖.สามเณรสิทธิโรจน์ปันมิตร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๗.สามเณรสุรสิทธิกุลแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๘.สามเณรอิทธิพงศ์วงษาเสน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๙.สามเณรชัยสิทธิ์ดลราษี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๐.สามเณรพิชัยศรีสวาท๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๑.สามเณรธุวานนท์นุสุวรรณรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๒.สามเณรรัฐพงษ์เสนคราม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๓.สามเณรธีรวัฒน์ธรรมลา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๔.สามเณรอัมรินทร์มืดทัพไทย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๕.สามเณรคุณากรณ์สำราญจิต๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๖.สามเณรพัทธพลพัดเพ็ง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๗.สามเณรวรโชติทองภาพ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๘.สามเณรพิเชษฐ์ไพรบึง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๙.สามเณรไพรัชช์แสงแก้ว๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๐.สามเณรทัตพงศ์ชะชัย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๑.สามเณรจตุรงค์เรืองศักดิ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๒.สามเณรรดิศดอกพวง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๓.สามเณรณรงค์สรรละลง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๔.สามเณรโยธินจงท่องกลาง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๕.สามเณรกิตติภูมิกาวีวน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๖.สามเณรพรรคพงษ์โยธานันท์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๗.สามเณรจิรัฏฐ์สุขุมดี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๘.สามเณรไพฑูรย์พุ่มห้วยรอบ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๙.สามเณรกฤษดาไทยธานี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๐.สามเณรนิรันดร์เข็มทิศ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๑.สามเณรธีรวุฒิวงษ์ปุ่น๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๒.สามเณรธิติสรรค์พุทธพิม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๓.สามเณรวันชัยกอเทียนชัย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๔.สามเณรจตุรวิชญ์อินทร์ประเสริฐ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๕.สามเณรอรรคเดชสิริกาญจนรัชต์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๖.สามเณรธนวัฒน์ระสะมัน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๗.สามเณรรุ่งโรจน์หาวิชา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๘.สามเณรณัฐพลสุระพล๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๙.สามเณรณัฐพงษ์ศรีษะโม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๐.สามเณรสังคมปาปะไกร๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๑.สามเณรกัมปนาทสิมัยนาม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๒.สามเณรปิยะพงษ์สนั่นนารี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๓.สามเณรเจษฎาวุฒิกล่อมสูงเนิน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๔.สามเณรศรัทธายะสะวุฒิ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๕.สามเณรอภิชาติชนะสิทธิ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๔๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๖.สามเณรณัฐพลแก้วดี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๔๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๗.สามเณรศุภชัยราชาทร๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๔๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๘.สามเณรพีระพงษ์ภูมิสูงเนิน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๔๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๙.สามเณรนันทวัฒน์พุ่มบัว๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๔๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๐.สามเณรวสันต์กอบการดี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๔๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๑.สามเณรธนกรเล็กชะอุ่ม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๔๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๒.สามเณรภูริทัตตรีประโคน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๔๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๓.สามเณรพงศ์เทพกองศรี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๔๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๔.สามเณรสิทธิโชคเอกวัตร์๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๔๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๕.สามเณรธนวัฒน์หมื่นหาญ๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๖.สามเณรศิริพลพฤษกรรม๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๗.สามเณรณัฐดนย์เจตกาลบุญชู๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๘.สามเณรณัฐพลโยธี๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๙.สามเณรธานีจันชะนะ๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๐.สามเณรมนต์มนัสทองย้อย๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๑.สามเณรต่อตระกูลบุโรบน๑๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๒.พระสิทธิชัยถาวโรสังฆะศรี๓๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๓๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๓.พระเปรมสิรินฺธโรวงค์มาตร๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๓๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๔.พระศรศิลป์โสภณจิตฺโตปรางค์ฉัตร๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๓๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๕.สามเณรศุภชัยชูสงฆ์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๓๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๖.สามเณรวัศพลพันธ์ภักดี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๓๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๗.สามเณรเดชาเมธวงศ์รักษ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๓๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๘.สามเณรภานุวัฒน์ครองยุทธ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๓๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๙.สามเณรพิทธิยะแคนสิงห์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๓๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๐.สามเณรธนพงศ์คำโพธิ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๓๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๑.สามเณรอนุกูลบุตรดี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๓๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๒.สามเณรธวัชชัยโทคำมูล๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๔๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๓.สามเณรสมศักดิ์ลงนุ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๔๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๔.สามเณรสุรชัยแหยงกระโทก๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๔๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๕.สามเณรบรรพตอำมะเหียะ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๔๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๖.สามเณรเกรียงไกรกะตะศิลา๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๔๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๗.สามเณรชนะชัยบุญมา๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๔๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๘.สามเณรทรงพลใยเพ็ง๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๔๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๙.สามเณรดุลยวัตสำอางค์พิศ๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๔๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๐.สามเณรนิพนธ์ซ้ายหุ่ย๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๒๔๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๑.พระจิตกรณ์จาริโกท้ายหวัน๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๒.พระพิชาภพสิริจนฺโทจันทสิโร๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๓.พระเจษฎาธนปาโลรักษาทรัพย์๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๔.สามเณรวิโรจน์สมศรี๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๕.สามเณรมงคลร่มโพธิ์ทอง๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๖.สามเณรศุภวิทย์สาระหนี๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๗.สามเณรวัชระศรีสอง๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๘.สามเณรวัชรชัยศรีพรม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๙.สามเณรอภิสิทธิ์ตรีสา๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๐.สามเณรตะวันสมตน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๑.สามเณรประสงค์บัวศรี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๒.สามเณรยุทธพงศ์อยู่หนู๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๓.สามเณรสรศักดิ์คำมะนาถ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๔.สามเณรธรรพ์ณธรจวนสุวรรณ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๕.สามเณรสารัชบัณฑิตย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๖.สามเณรพนัสชลมูลสนาม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๗.สามเณรพิทักษ์ทิพวัน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๘.สามเณรณัฐนนท์ดุริยานนท์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๙.สามเณรณัฐพงษ์พิกุลแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๐.สามเณรณรงค์อินสา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๑.สามเณรธีรภัทร์ถ้วนสูงเนิน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๒.สามเณรภัทรพงษ์หินนอก๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๓.สามเณรพิทักษ์ชัยเหล่าหาภัก๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๔.สามเณรภัทรพลเมืองปลาด๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๕.สามเณรอติชาติทองขาว๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๖.สามเณรวาฑิตพิมพ์โพธิ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๗.สามเณรปิยะบัวอ่อน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๘.สามเณรเฉลิมชัยอาป้อง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๙.สามเณรภานุพงศ์พันอาษา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๐.สามเณรเทพรังสรรค์พรหมชาติ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๑.สามเณรจิรศักดิ์แสนสี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๒.สามเณรรณชัยกลิ่นดอกแก้ว๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๓.สามเณรประสิทธิ์สายทะเล๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๔.สามเณรจักรพรรณสุขทวี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๕.พระดิพเปนดร้าจนฺทโสภโณเดซาร๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๖.สามเณรโชคประสิทธิ์เพชรนิคม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๗.สามเณรประวันวิทย์ประกอบมี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๘.สามเณรวีระพงษ์น่านโพธิ์ศรี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๙.สามเณรสุริยามานัส๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๐.พระมหาธีรวัฒน์ธีรวฑฺฒโนเสาวิจิตร๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๑.พระมหาอดิเทพธมฺมธีโรอินทะศรี๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๒.สามเณรโยธินมาศสุข๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๓.สามเณรอนุกูลบุญมาก๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๔.สามเณรศรีรัตน์เพชรชะนู๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๓๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๕.สามเณรสุชัจจ์สารบัน๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๖.สามเณรรัตนชัยบุญมาก๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๗.สามเณรอดิศักดิ์ชาริมา๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๘.สามเณรสมพลภางาม๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๙.สามเณรรัชนัยดอนไพร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๔๐.สามเณรศรายุทธสุสดี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๔๑.สามเณรปวริศรมยานนท์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๔๒.สามเณรศรัณยูขอสูงเนิน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๔๓.สามเณรเมธาสิทธิ์พลอยสมบูรณ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๔๔.สามเณรธวัชชัยพรหมพิทัศน์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๔๕.สามเณรสมศักดิ์บัวอ่อน๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๔๖.สามเณรประเสริฐอุตรา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๔๗.สามเณรจตุรพรขุมทอง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๘ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๔๘.สามเณรสายทองฤทธิสิงห์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๘ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๔๙.พระมหาวีระยุทธติสฺสโรกุลสิงห์๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๓๙ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๕๐.พระมหานัดธมฺมาวุโธรามรินทร์๖๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔๐ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๕๑.สามเณรโยธินทิพชัย๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๕๗