ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอดุลย์สุนฺทโรสีลา๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๗๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.สามเณรวรากรณ์บุญเหลื่อม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๗๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.สามเณรนพคุณชื่นเชื่อม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๘๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.สามเณรณัฐวุฒิโอชารส๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๘๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.สามเณรอัศดาวุฒิแก้ววันนา๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๘๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.สามเณรวรพลควรแสวง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๐๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.สามเณรยอดธงสีหานาท๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๐๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.สามเณรนันทยศเดียวตระกูล๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๐๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.พระทวีศักดิ์อธิจิตฺโตนาคสัมฤทธิ์๔๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๐.พระธวัชชัยฐิตสีโลดอนเหลือม๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๑.สามเณรศิริผลพรมลิ๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๒.สามเณรชินบัญชรทองทับ๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๓.สามเณรฉัตรชัยพลศรี๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๔.สามเณรสุรสิทธิกุลแก้ว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๕.สามเณรอิทธิพงศ์วงษาเสน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๖.สามเณรชัยสิทธิ์ดลราษี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๗.สามเณรพิชัยศรีสวาท๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๘.สามเณรศุภวิชญ์ศิริวงษ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๑๙.สามเณรชัยยศชูคะรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๐.สามเณรสุทธิชัยอุปวันดี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๑.สามเณรศศิวงศ์พิมพิการ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๒.สามเณรชนะชัยแซ่อึ้ง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๓.สามเณรภูเมธธาดาวุฒินันท์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๔.สามเณรอาทิตย์สินชัย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๕.สามเณรวัศพลพันธ์ภักดี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๖.สามเณรสิทธิโรจน์ปันมิตร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๗.สามเณรรดิศดอกพวง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๘.สามเณรณรงค์สรรละลง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๙.สามเณรวรโชติทองภาพ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๐.สามเณรไพรัชแสงแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๑.สามเณรจตุรงค์เรืองศักดิ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๒.สามเณรธุวานนท์นุสุวรรณรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๓.สามเณรอัมรินทร์มืดทัพไทย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๔.สามเณรคุณากรณ์สำราญจิต๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๕.สามเณรพัทธพลพัดเพ็ง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๖.สามเณรตระกูลชัยจำปาซ้อน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๗.สามเณรพรรคพงษ์โยธานันท์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๘.สามเณรอนุกูลบุตรดี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๙.สามเณรธนพลคชราช๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๐.สามเณรอรรคเดชสิริกาญจนรัชต์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๑.สามเณรสิทธิโชคเอกวัตร์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๒.สามเณรวีระศักดิ์ศรีจันทวงศ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๓.สามเณรจิรัฏฐ์สุขุมดี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๔.สามเณรกฤษฎาไทยธานี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๕.สามเณรนิรันดร์เข็มทิศ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๖.สามเณรธีรวุฒิวงษ์ปุ่น๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๗.สามเณรชนะพงษ์กือสูงเนิน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๘.สามเณรจักรพงศ์ศรีสอง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๔๙.สามเณรธีระพงษ์คะแก้ว๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๐.สามเณรสิรวัฒน์ปทุมวิไลลักษณ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๑.สามเณรณัฐพงษ์ศรีษะโม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๒.สามเณรกัมปนาทสิมัยนาม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๓.สามเณรปิยะพงษ์สนั่นนารี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๔.สามเณรโชคอนันต์รันนะโคตร๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๕.สามเณรศรัทธายะสะวุฒิ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๖.สามเณรณัฐพลแก้วดี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๗.สามเณรบรรพตอำมะเหียะ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๘.สามเณรภูริทัตตรีประเคน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๙.สามเณรพงศ์เทพกองศรี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๐.สามเณรดุลยวัตสำอางค์พิศ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๑.สามเณรต่อตระกูลบุโรบน๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๒.พระสิทธิชัยถาวโรสังฆะศรี๓๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๓.พระนครเมตฺติโกฤทธิมาศ๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๔.พระเปรมสิรินฺธโรวงค์มาตร๓๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๕.สามเณรคำพันธ์กาวัน๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๖.สามเณรนิวัฒน์มนตรีวงษ์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๗.สามเณรกิตติภูมิกาวีวน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๘.สามเณรรัฐพงษ์เสนคราม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๙.สามเณรนันทวัฒน์พุ่มบัว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๐.สามเณรสุรชัยแหยงกระโทก๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๑.สามเณรศิริพลพฤษกรรม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๒.สามเณรณัฐดนย์เจตกาลบุญชู๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๓.สามเณรธานีจันชะนะ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๔.สามเณรมนมนัสทองย้อย๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๕.สามเณรทรงพลใยเพ็ง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๖.พระมหาวสิรวิชญ์อภินนฺโทพัฒนมหมนตรี๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๗.พระมหาศุภวิทย์หิเตสีสาระหนี๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๘.สามเณรโชคประสิทธิ์เพชรนิคม๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๙.สามเณรตะวันสมตน๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๐.สามเณรพิทักษ์ทิพวัน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๑.สามเณรธรรพ์ณธรจวนสุวรรณ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๒.สามเณรภัทรพลเมืองปลาด๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๓.สามเณรเทพรังสรรค์พรมชาติ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๔.สามเณรอติชาติทองขาว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๕.สามเณรจักรพรรณสุขทวี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๘๖.สามเณรจักรกฤษแก้วเกิด๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๙ป.ธ.๕๒๕๕๘
๘๗.สามเณรจตุรพรขุมทอง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๖ป.ธ.๖๒๕๕๘
๘๘.พระมหาวีระยุทธติสฺสโรกุลสิงห์๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙ป.ธ.๗๒๕๕๘
๘๙.พระมหานัดธมฺมาวุโธรามรินทร์๖๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐ป.ธ.๗๒๕๕๘
๙๐.พระมหาสถิตย์สปฺปุริสเสวีอัปการณ์๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๕๘