ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสุพจน์กนฺตวโรมาดชัยภูมิ๕๒ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๐๙๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.พระชัชพิสิฐธีรปญฺโญเล้าวรกุล๓๒๑๒ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๐๙๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.พระเทพอภิวฑฺฒโนสอนอ้อ๓๑๑๐ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๐๙๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.พระนิวัฒน์สิริวฑฺฒนเมธีเรือนทิศ๓๐๑๐ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๐๙๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.สามเณรวสันต์ไทยธานี๑๘ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๐๙๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.สามเณรบุญพิทักษ์มาลา๑๗ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๐๙๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.สามเณรธีระพัฒน์ทัดแก้ว๑๖ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๐๙๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.สามเณรสัจสรณ์ปิตุภูมินาค๑๖ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๐๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.สามเณรพงษ์พิทักษ์ขวัญเจริญ๑๖ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๐๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.สามเณรวสันต์ธงชัย๑๖ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๐๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.สามเณรณัฐวุฒิปัญญาประสิทธิ์๑๖ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๐๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.สามเณรรัตนชัยฉิมหนองเป็ด๑๕ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๐๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.สามเณรอ๊อฟทับแอน๑๕ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๐๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.สามเณรบูริพัฒน์พลจัตุรัส๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๑๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.สามเณรนครินทร์ไทยธานี๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๑๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.สามเณรเอกราชแสนรัง๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๑๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.สามเณรเดชาวัตสีทาทุม๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๑๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.สามเณรสิทธิพรภูสิมมา๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๑๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.สามเณรณัฐพลกลอนค้างพูล๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๑๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๐.สามเณรธีรรัตน์กิจเดช๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๑๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๑.สามเณรวุฒิชัยเทียบแสน๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๑๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๒.สามเณรธรรมรัตน์สุวรรณสินธุ์๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๑๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๓.สามเณรวรพงษ์แวงชัยภูมิ๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๑๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๔.สามเณรฐากูรสังเจิด๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๒๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๕.สามเณรกิตติพงศ์เกษมบุญมี๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๒๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๖.สามเณรอัฎษดาฦาชา๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๒๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๗.สามเณรปัญญาศรีนนท์๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๒๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๘.สามเณรกวินบุญเลิศ๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๒๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๙.สามเณรพรชัยอาสูงเนิน๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๒๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๐.สามเณรจตุพลอ่อนอยู่๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๒๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๑.สามเณรชนะชัยอินทร์เจริญ๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๒๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๒.สามเณรศักดิ์สิทธิ์แสงทอง๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๑๒๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๓.สามเณรอำพลเรืองเจริญ๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๒๐๕๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๔.สามเณรอาทิตย์ทองเชื้อ๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๒๐๕๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๕.สามเณรบัญชรคล้ายสิทธิ์๑๔ไพรีพินาศชัยภูมิ๒๐๖๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๖.พระวิทยาจารุวํโสโหน่งบึ้ง๔๐ไพรีพินาศชัยภูมิ๖๑๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๗.พระวิษณุจิรวฑฺฒนเมธีเจริญผล๒๒ไพรีพินาศชัยภูมิ๖๑๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๘.สามเณรวันชัยพิทักษ์วงศ์๑๘ไพรีพินาศชัยภูมิ๖๑๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๙.สามเณรพิทักษ์พงษ์พรมชินวงศ์๑๖ไพรีพินาศชัยภูมิ๖๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๐.สามเณรปรีชาทองแม้น๑๖ไพรีพินาศชัยภูมิ๖๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๑.สามเณรคำกองด้ายรินรัมย์๑๘ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๒.สามเณรชินกฤษภูษิตเมฆากุล๑๘ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๓.พระพร้อมพันธ์ฐิตสิริค่อมสิงห์๒๒ไพรีพินาศชัยภูมิ๒๕๗ป.ธ.๔๒๕๖๐