ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๑๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๒๐๑.พระมหาประสิทธิ์สิทฺธิกนฺโตพริ้งเพราะ๓๑๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๒ป.ธ.๘๒๕๔๖
๒๐๒.พระมหาสิริคมน์ธมฺมานนฺโทหลอมทอง๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๓ป.ธ.๘๒๕๔๖
๒๐๓.พระมหาสมบัติธมฺมทีโปฤกษ์สว่าง๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๔ป.ธ.๘๒๕๔๖
๒๐๔.พระมหาเทพเทวินทร์ธมฺมินฺโทสิงห์ทองบุญ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๕ป.ธ.๘๒๕๔๖
๒๐๕.พระมหาวิวัตฌาเนสโกศิริรัตน์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖ป.ธ.๘๒๕๔๖
๒๐๖.พระมหาสมัยฌานิสฺสโรพันธ์ศิริ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗ป.ธ.๘๒๕๔๖
๒๐๗.พระมหายงยุทธวิชฺชาชโยใหม่เอี่ยม๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๘ป.ธ.๘๒๕๔๖
๒๐๘.สามเณรอำนาจจันทร์ละมูล๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๙ป.ธ.๘๒๕๔๖
๒๐๙.สามเณรวิริยะใจเที่ยง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๐ป.ธ.๘๒๕๔๖
๒๑๐.สามเณรพรเทพมีพารา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๘ป.ธ.๙๒๕๔๖