ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๑๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๒๐๑.พระมหาศิริศักดิ์เหมมูโลเหมะมูล๓๙๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๙๖ป.ธ.๘๒๕๔๗
๒๐๒.พระมหาสมบัติอินฺทปญฺโญศรีนะรัตน์๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๙๗ป.ธ.๘๒๕๔๗
๒๐๓.สามเณรชาตรีวงศ์วรรณ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๙๘ป.ธ.๘๒๕๔๗
๒๐๔.สามเณรธรรมรงค์สุราราษฎร์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๙ป.ธ.๘๒๕๔๗
๒๐๕.พระมหาวีรวัฒน์วีรวฑฺฒโกเกษดี๓๒๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๗ป.ธ.๙๒๕๔๗
๒๐๖.พระมหาธนาวิทย์ธนวิชฺโชนาคนวล๓๑๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๘ป.ธ.๙๒๕๔๗
๒๐๗.พระมหาไผ่พุทฺธิสมฺปุณฺโณผมทำ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๙ป.ธ.๙๒๕๔๗
๒๐๘.พระมหาทิพย์โอภาสโกขันแก้ว๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๐ป.ธ.๙๒๕๔๗
๒๐๙.พระมหาธีรธรรมธมฺมธีโรบุญเสริม๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๑ป.ธ.๙๒๕๔๗
๒๑๐.พระมหาสมพรพุทฺธิธโรพันธ์มณี๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๒ป.ธ.๙๒๕๔๗
๒๑๑.พระมหาสมปรีดาสุมนชโยบุญเสริม๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๓ป.ธ.๙๒๕๔๗
๒๑๒.พระมหายงยุทธวิชฺชาชโยใหม่เอี่ยม๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๔ป.ธ.๙๒๕๔๗
๒๑๓.สามเณรจันทร์ดีเหตุเกษ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๕ป.ธ.๙๒๕๔๗