ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๓๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๒๐๑.พระมหาธานินทร์ทินฺนชโยตะวะนะ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๐๒.พระมหาพิเชษฐ์โยคชโยชินมา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๐๓.สามเณรโชคชัยคมวิเศษ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๐๔.สามเณรพงศธรมหาวงค์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๐๕.สามเณรวิริทธิพลอภิวิชญ์ชลชาติ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๐๖.สามเณรพิพัฒน์คงกระพันธ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๐๗.สามเณรอภิสิทธิ์บุญเลี้ยง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๐๘.สามเณรภัควัฒน์อำไพ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๐๙.สามเณรธนกรแก้วเจริญวิริยะ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๑๐.สามเณรนำบุญตั้งตระกูล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๑๑.สามเณรณัฐดนัยจันทะพันธ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๖๒๕๕๘
๒๑๒.พระมหาพลวัฒน์อรุณโชโตเอกอรุณรุ่งฤทธิ์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๖๕ป.ธ.๗๒๕๕๘
๒๑๓.พระมหาประวิทย์ปุณฺณชโยหลักด่าน๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๖๖ป.ธ.๗๒๕๕๘
๒๑๔.สามเณรเทวัญจ้อยสระคู๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๗ป.ธ.๗๒๕๕๘
๒๑๕.สามเณรณัชทยุตบุญคุ้มครอง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๖๘ป.ธ.๗๒๕๕๘
๒๑๖.สามเณรญาณวรุตม์กสิวงศ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๖๙ป.ธ.๗๒๕๕๘
๒๑๗.สามเณรศุภณัฐเนตรสิน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๐ป.ธ.๗๒๕๕๘
๒๑๘.สามเณรพงศธรเนาว์เภา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๗๑ป.ธ.๗๒๕๕๘
๒๑๙.พระมหากฤษดาอาโลกชโยอินเมอะ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๓ป.ธ.๘๒๕๕๘
๒๒๐.พระมหาพงศ์ศิริสิริวิชโยเดือนขาว๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๔ป.ธ.๘๒๕๕๘
๒๒๑.พระมหาศุภณัฐจนฺทชโยดวงจันทร์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๕ป.ธ.๘๒๕๕๘
๒๒๒.พระมหาอรรถพลกุลสิทฺโธสหกาญจนกุล๒๙๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๘ป.ธ.๙๒๕๕๘
๒๒๓.พระมหาสมศักดิ์อาชญฺญชโยศรีขาว๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๙ป.ธ.๙๒๕๕๘
๒๒๔.พระมหาเกียรติศักดิ์กิตฺติวณฺโณกรวยทอง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๐ป.ธ.๙๒๕๕๘
๒๒๕.นางสาวภัคภรแจ่มจันทร์ชนก๓๔พระธรรมกายปทุมธานีบ.ศ.๑-๒๒๕๕๘
๒๒๖.นางสาวจามรีตั้งกสิกิจ๔๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๘บ.ศ.๑-๒๒๕๕๘
๒๒๗.นางสาวสุภาพรพงศ์ชีวะกุล๓๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙บ.ศ.๑-๒๒๕๕๘
๒๒๘.นางสาวศันสนีย์ชุมพลบัญชร๓๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐บ.ศ.๑-๒๒๕๕๘
๒๒๙.นางสาวมณีวรรณเลิศเกียรติวงศ์๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๑บ.ศ.๑-๒๒๕๕๘
๒๓๐.นายเสฐียรทั่งทองมะดัน๔๑พระธรรมกายปทุมธานีบ.ศ.๕๒๕๕๘
๒๓๑.นางสาววรนุชเจริญพันธ์๕๓พระธรรมกายปทุมธานีบ.ศ.๖๒๕๕๘
๒๓๒.นางสาวประสงค์สมน้อย๓๙พระธรรมกายปทุมธานีบ.ศ.๖๒๕๕๘