ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๑๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๒๐๑.พระมหาวัชระวิทูรชโยทิศทะษะ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๗ป.ธ.๙๒๕๖๑
๒๐๒.พระมหายอดนภาวิสิฏฺฐชโยบัตรวิเศษ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๘ป.ธ.๙๒๕๖๑
๒๐๓.พระมหารณภพกิตฺติธมฺโมขุนสังวาลย์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๙ป.ธ.๙๒๕๖๑
๒๐๔.พระมหาทินพัฒน์สารตฺถชโยศิริพันธุ์๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๐ป.ธ.๙๒๕๖๑
๒๐๕.พระมหาจิรายุโพธิชโยโพธิ์ศรีทอง๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑ป.ธ.๙๒๕๖๑
๒๐๖.นายชัยสิทธิ์สุวรรณวรางกูล๕๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๘บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๐๗.นางสาวรุ่งอรุณเพชรทะเล๔๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๙บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๐๘.นางสาวจิตราแซ่จง๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๐บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๐๙.นางสาวรักธรรมมหาสุทธิกุล๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๑บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๐.นางสาวแววจิบสันเทียะ๕๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๖บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๑.นายเสฐียรทั่งทองมะดัน๔๔พระธรรมกายปทุมธานีบ.ศ.๘๒๕๖๑
๒๑๒.นางสาวประสงค์สมน้อย๔๒พระธรรมกายปทุมธานีบ.ศ.๘๒๕๖๑