ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๓๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๒๐๑.พระมหาสาครสาครเมธีสำเนียง๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙ป.ธ.๘๒๕๖๑
๒๐๒.พระมหารุ่งอรุณวรารุโณหอมนาม๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐ป.ธ.๘๒๕๖๑
๒๐๓.สามเณรวันมงคลดีเลิศ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑ป.ธ.๘๒๕๖๑
๒๐๔.สามเณรสุรัตน์บุตรเกื้อ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒ป.ธ.๘๒๕๖๑
๒๐๕.พระมหาสังทองกิตฺติวิปุโลแก้วโท๓๖๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘ป.ธ.๙๒๕๖๑
๒๐๖.พระมหาประสิทธิ์สิทฺธิวโรแสนซุ้ง๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙ป.ธ.๙๒๕๖๑
๒๐๗.นางสาวธอขวัญฐิภาเกียรติโกศลกิจ๕๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๐๘.นางสาวศิริพรมงคลทวีสิทธิ์๔๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๐๙.นายสุริยะสีมันตะ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๐.ม.ร.ว.สุภาณีดิศกุล๕๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๑.นางสาวอรอนงค์เทพาคำ๕๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๒.นางสาวสุธาทิพย์ชุนรัตน์๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๓.นางสาวพรพรรณลิ้มธรรมนันท์๕๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๗บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๔.นายวิโรจน์สิมะทองธรรม๔๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๘บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๕.นางสาววัลย์ลดาอัศวศิริเลิศ๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๖.นางสาวดวงนภาทองแดง๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๐บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๗.นางสาวอุษาวัลย์หิรัณย์จิรา๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๘.นายพาณุด้วงกัน๔๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๑๙.นายธนพลนุภาพ๕๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๒๐.นายสุริยาคุ้มเมฆ๔๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๒๑.นางสาวรุ่งอรุณธิตะจารี๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕บ.ศ.๑-๒๒๕๖๑
๒๒๒.นางสาวนงลักษณ์พิสุทธิ์จรุงใจ๔๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๓๒๕๖๑
๒๒๓.นางสาววิจิตเมฆสกุล๖๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕บ.ศ.๓๒๕๖๑
๒๒๔.นางสุทิศากิจบำรุงศิลป์๕๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖บ.ศ.๓๒๕๖๑
๒๒๕.นางสาวสุรางค์สุวรรณโณชิน๕๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗บ.ศ.๓๒๕๖๑
๒๒๖.นางสาวณภัทรมีอยู่เต็ม๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘บ.ศ.๓๒๕๖๑
๒๒๗.นางสาวขวัญฤดีดวงคำจันทร์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙บ.ศ.๓๒๕๖๑
๒๒๘.นางสาววิมลทับมาโนช๕๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๔๒๕๖๑
๒๒๙.นายปรีชาแก้วทาสี๔๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๔๒๕๖๑
๒๓๐.นายชญตว์ไชยดี๔๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๔๒๕๖๑
๒๓๑.นายสุรเชษฐ์วินิยกูล๕๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔บ.ศ.๔๒๕๖๑
๒๓๒.แม่ชีศศพรจันทร์โท๕๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๕๒๕๖๑