ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๒๐๑.พระมหาเจนณรงค์สุทฺธสีโลแซ่ลี้๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๐๒.พระมหานภาจนฺทสาโรสิงสู่๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๐๓.พระมหาบรรพตจกฺกวโรโสภาภักดี๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๐๔.พระมหาณัฐกานต์ณฏฺฐิสฺสโรฤทธิ์เรืองศักดิ์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๐๕.พระมหาศราวุฒิปญฺญาวุฑฺฒิยิ่งผล๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๐๖.สามเณรกฤษฎาชาภักดี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๐๗.สามเณรพีรพลบุญสอน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๐๘.สามเณรทีปกรอย่านอนใจ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๐๙.สามเณรธรรมสถิตจันแดง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๑๐.สามเณรอรรถพลดีศิริ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๑๑.พระมหาสมคิดโอภาโสละม้าย๓๖๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๑๒.พระมหาอนันท์จิรสุโขคำโทพล๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๑๓.พระมหาไกรวิชญ์ปุญฺญสิริตันวิเศษ๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๑๔.พระมหากำพลปญฺญาพโลกลางราช๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๗ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๑๕.พระมหามาวินอินฺทปญฺโญสรสิทธิ์๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๑๖.พระมหาศราวุธอินฺทปญฺโญวะกะกัน๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๑๗.พระมหาสุระชัยสุรวโรกล้วยประโคน๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๐ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๑๘.สามเณรวิชมัยนุ่มวงษ์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๑๙.สามเณรวิสิษฐ์พลพันพม่า๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๒๐.สามเณรชเยนต์ทรายเพชร๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๒๑.สามเณรพัลลภชาสุดสี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๒๒.สามเณรนทีบุญประกอบ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๒๓.สามเณรวิทวัสจัตุกูล๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๗๒๕๖๒
๒๒๔.พระมหาสุวิทธมฺมธโรอุดมดัน๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖ป.ธ.๘๒๕๖๒
๒๒๕.พระมหาสัมฤทธิ์วริทฺธิโกบัวจันทร์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗ป.ธ.๘๒๕๖๒
๒๒๖.พระมหาวุฒิศักดิ์ฐานปญฺโญจันทร์คง๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘ป.ธ.๘๒๕๖๒
๒๒๗.พระประมินทร์ ป.เขมปญฺโญพิงคารักษ์๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙ป.ธ.๘๒๕๖๒
๒๒๘.พระมหาวีรยุทธวรวีโรบุตรราช๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐ป.ธ.๘๒๕๖๒
๒๒๙.สามเณรพงศธรชัยเสน๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑ป.ธ.๘๒๕๖๒
๒๓๐.สามเณรธฤติเปี่ยมประเสริฐ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒ป.ธ.๘๒๕๖๒
๒๓๑.สามเณรเกียรติภูมิมาน้อย๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓ป.ธ.๘๒๕๖๒
๒๓๒.พระมหาวุฒิไกรปุณฺณวุฑฺฒิแจ่มพันธ์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕ป.ธ.๙๒๕๖๒
๒๓๓.พระมหาดนัยธีรวํโสมีบุญ๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖ป.ธ.๙๒๕๖๒
๒๓๔.พระมหาธีรพงษ์วรญาณโมลีล้อประโคน๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗ป.ธ.๙๒๕๖๒
๒๓๕.พระมหาบอยสุเมโธเข็มมี๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘ป.ธ.๙๒๕๖๒
๒๓๖.สามเณรวันมงคลดีเลิศ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙ป.ธ.๙๒๕๖๒
๒๓๗.นางสรียาวุฒิชาญ๖๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๘.นางวงศ์พรรณสัจจะรัตนะโชติ๖๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๓๙.นายอดุลย์คนแรง๕๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๙บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๐.นางสาวศรีสุวรรณจุฑาบัณฑิตกุล๔๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๐บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๑.แม่ชีปราณีเฉลยศาสตร์๔๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๒.นางสาวพิมพ์วรีย์รุจิวิทูรกุล๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๓.นางสาวอัญชฎาอูปแก้ว๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๔.แม่ชีวันวิสาสิทธิการ๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๕.แม่ชีณัฏฐกมลอิทธยา๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๖.นางสาววริศนันท์เจริญนิธิกุล๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๗.นางสาววารุณีจารุวิมลรัตน์๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๘.นางสาวกชวรรณกอบเงินทอง๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๘บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๔๙.นางสาวรุ่งนภาชาญพิทักษ์สมุทร๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๐.นางสาวสุจรรยาสมมิตร๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๑.นางสาวมยุรีศรีอุดมศักดิ์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๒.นางสาววิไลพีรยาพูนสิน๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๓.นางสาวโศรตาลาภเจริญรักษ์๖๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๔.นางสุภาพรชูแสง๖๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๕.นางสายสมรนาคลดา๕๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๖.แม่ชีศรีบุษบาทองคำ๔๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๗.นางสาวสินีรัตน์ศรีประทุม๔๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๘.นางสาวเบญจาฉวีวรรณชล๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๕๙.นางสาวรุ่งทิพย์เจริญศิริสุทธิกุล๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๐.นายธันยพัตคงขาว๕๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๑.นายสกนธ์กิติ๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๒.นางสาวจินตนาพรหมอักษร๕๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๓.นายวุฒิชัยปัญญาคำ๔๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๔.นางสาวมาลีเตรียมวงษ์๔๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๕.นายพงษ์นทีตูบทา๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๖.นายวิทธวัชมิตรภาพ๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๗.นางสาวกฤตพรอินต๊ะปัน๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๘.นางสาวดรรชนีปันสา๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๖๙.นางสาวมาริสาเที่ยงแท้๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๐.นายธนพลนุภาพ๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๑.นายมารุตอินถา๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๒.นางสาวทัศนาพรหล้าประเสริฐ๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๓.นายสุริยาคุ้มเมฆ๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒บ.ศ.๑-๒๒๕๖๒
๒๗๔.นางสาวศิริพรมงคลทวีสิทธิ์๔๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๓๒๕๖๒
๒๗๕.นายสุริยะสีมันตะ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๓๒๕๖๒
๒๗๖.นางสาวสุธาทิพย์ชุนรัตน์๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๓๒๕๖๒
๒๗๗.นางสาวอุษาวัลย์หิรัณย์จิรา๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๓๒๕๖๒
๒๗๘.ม.ร.ว.สุภาณีดิศกุล๕๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒บ.ศ.๓๒๕๖๒
๒๗๙.นางสาวอุไรเดชคง๕๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔บ.ศ.๓๒๕๖๒
๒๘๐.ม.ร.ว.อรอนงค์เทพาคำ๕๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕บ.ศ.๓๒๕๖๒
๒๘๑.นางสาวดวงนภาทองแดง๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖บ.ศ.๓๒๕๖๒
๒๘๒.นายสรณดลรักเอี่ยมสะอาด๕๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗บ.ศ.๓๒๕๖๒
๒๘๓.แม่ชีไพรินทร์หมื่นสาย๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๔๒๕๖๒
๒๘๔.นางสาววิจิตเมฆสกุล๖๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๔๒๕๖๒
๒๘๕.นางสาวนงลักษณ์พิสุทธิ์จรุงใจ๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๔๒๕๖๒
๒๘๖.นายสุรเชษฐ์วินิยกูล๕๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๕๒๕๖๒
๒๘๗.นางสาววิมลทับมาโนช๕๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๕๒๕๖๒
๒๘๘.นายปรีชาแก้วทาสี๔๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๕๒๕๖๒