ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๐๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๒๐๑.สามเณรมนตรีคำศิลา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๐๒.สามเณรวิรัตน์ดลราษี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๐๓.สามเณรวิรัตน์ดลราษี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๐๔.พระมหาชาตินันท์ขนฺติสาโรผันผ่อน๓๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๓๔ป.ธ.๖๒๕๕๑
๒๐๕.พระมหาสนิทสมนฺตปาสาทิโกลีดี๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๓๕ป.ธ.๖๒๕๕๑
๒๐๖.พระมหาอุทัยวชิรเมธีนิยม๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๓๖ป.ธ.๖๒๕๕๑
๒๐๗.พระมหาประกาศอรุโณกัญจนา๓๓๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๑ป.ธ.๗๒๕๕๑
๒๐๘.สามเณรวิญญูแสนจำลา๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๒ป.ธ.๗๒๕๕๑