สถิติผลสอบบาลี/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
สถิติผลสอบบาลี พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒
พ.ศ. ป.๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ รวม
๒๕๔๐๒,๒๕๒๑,๔๒๘๗๗๐๔๒๓๔๑๒๑๓๙๕๐๓๘๕,๕๑๒
๒๕๔๑๑,๕๓๔๘๒๗๕๒๒๔๒๘๑๕๖๒๒๐๔๐๔๑๓,๗๖๘
๒๕๔๒๒,๒๑๑๗๖๕๖๕๗๓๕๓๓๙๘๑๓๙๑๑๒๔๑๔,๖๗๖
๒๕๔๓๒,๕๐๑๑,๐๑๓๖๑๘๓๖๖๓๐๘๑๕๘๕๕๖๓๕,๐๘๒
๒๕๔๔๓,๑๖๐๑,๓๐๘๕๙๙๓๙๒๒๘๙๒๑๐๗๓๕๗๖,๐๘๘
๒๕๔๕๒,๒๖๗๑,๒๓๖๕๐๙๓๗๙๒๖๕๑๖๔๖๖๖๒๔,๙๔๘
๒๕๔๖๒,๔๘๑๑,๐๐๔๘๓๖๓๔๑๒๑๖๑๕๘๘๓๕๘๕,๑๗๗
๒๕๔๗๒,๒๗๕๑,๒๕๖๕๔๖๔๒๓๓๐๐๑๔๔๑๐๖๕๘๕,๑๐๘
๒๕๔๘๒,๓๐๔๑,๓๓๓๗๗๖๔๙๘๓๕๐๒๑๓๑๓๐๖๗๕,๖๗๑
๒๕๔๙๒,๓๑๔๑,๓๐๘๘๐๖๕๑๖๓๐๓๑๐๙๑๑๓๔๔๕,๕๑๓
๒๕๕๐๑,๕๖๖๑,๐๒๑๗๑๘๔๗๔๓๔๘๒๐๓๑๒๗๙๐๔,๕๔๗
๒๕๕๑๑,๙๖๑๙๐๙๕๗๖๕๘๐๒๔๘๑๙๒๑๐๒๒๕๔,๕๙๓
๒๕๕๒๒,๓๙๓๑,๐๐๕๕๖๔๓๐๓๒๙๐๑๖๐๑๐๐๔๐๔,๘๕๕
๒๕๕๓๒,๑๓๔๙๙๙๔๔๘๓๑๖๒๘๔๑๒๒๖๖๔๓๔,๔๑๒
๒๕๕๔๒,๓๕๕๑,๒๘๙๖๕๓๒๕๗๒๒๘๑๐๕๗๒๖๐๕,๐๑๙
๒๕๕๕๒,๗๑๙๑,๑๓๖๕๖๗๒๖๙๑๖๗๑๓๒๕๐๖๓๕,๑๐๓
๒๕๕๖๒,๘๖๘๙๑๘๖๒๐๒๗๔๑๕๘๑๖๖๕๐๖๕๕,๑๑๙
๒๕๕๗๓,๓๓๘๑,๓๗๖๕๗๔๓๗๗๒๗๙๑๒๐๘๔๒๖๖,๑๗๔
๒๕๕๘๒,๒๖๘๑,๔๑๙๖๕๐๒๙๒๒๗๔๑๒๗๗๕๔๙๕,๑๕๔
๒๕๕๙๑,๘๑๙๖๔๙๖๗๓๔๘๐๒๓๒๑๔๒๓๔๔๔๔,๐๗๓
๒๕๖๐๒,๑๘๙๑,๔๖๗๔๖๐๓๖๘๒๑๘๑๐๙๕๙๒๘๔,๘๙๘
๒๕๖๑๑,๙๒๘๑,๒๒๒๗๗๒๓๒๑๒๙๓๒๐๕๗๖๕๑๔,๘๖๘
๒๕๖๒๒,๓๑๖๙๙๙๗๑๖๔๔๕๒๕๑๑๕๕๖๖๔๐๔,๙๘๘
สถิติผลสอบบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๒
พ.ศ. บ.ศ.๑-๒ บ.ศ.๓ บ.ศ.๔ บ.ศ.๕ บ.ศ.๖ บ.ศ.๗ บ.ศ.๘ บ.ศ.๙ รวม
๒๕๕๖๒๑๑๑-๕๖
๒๕๕๗๔๗๑๕๑๔๑๐๑๐๔
๒๕๕๘๒๗๑๓--๕๑
๒๕๕๙๕๐๑๔๑๒-๘๖
๒๕๖๐๖๙๒๘-๑๑๘
๒๕๖๑๕๘๒๖๑๗-๑๑๓
๒๕๖๒๑๐๙๓๕๑๖๑๖--๑๘๔