จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๐ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา๑๑๕
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒
พระธรรมกายปทุมธานี๗๒
ธาตุขอนแก่น๖๕
ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๓
จองคำลำปาง๕๘
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๕๕
หนองบัวกาฬสินธุ์๔๙
กลางกาฬสินธุ์๔๖
๑๐พระพุทธบาทสระบุรี๔๓
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๔๓
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๔๓
๑๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๒
๑๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๐
๑๓กลางสุรินทร์สุรินทร์๓๙
พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙
๑๔พายัพนครราชสีมา๓๘
๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๔
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๓๔
๑๖ชัยศรีขอนแก่น๓๓
พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๓
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๓
๑๗ชากมะกรูดระยอง๓๒
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๒
หนองแวงขอนแก่น๓๒
สุทธิวารีจันทบุรี๓๒
๑๘บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๓๑
ศรีวิชัยวนารามเลย๓๑
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด๓๑
บูรพารามใต้ยโสธร๓๑
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๓๑
๑๙กลางบุรีรัมย์๒๗
พรหมสุรินทร์สุรินทร์๒๗
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๗
๒๐โพธารามนครสวรรค์๒๖
ท่าตอนเชียงใหม่๒๖
พระงามนครปฐม๒๖
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี๒๖
๒๑ศรีมงคลอุบลราชธานี๒๕
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๕
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๒๕
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)๒๕
ไสกระดานเพชรบุรี๒๕
๒๒ขันเงินชุมพร๒๔
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๔
๒๓พระธาตุช่อแฮแพร่๒๓
๒๔ศรีโคมคำพะเยา๒๒
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๒
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๒๒
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)๒๒
เขียนเขตปทุมธานี๒๒
๒๕ศาลาลอยสุรินทร์๒๐
พระประโทนเจดีย์นครปฐม๒๐
ศาลานครราชสีมา๒๐
ศรีบุญเรืองเลย๒๐
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๒๐
เวฬุวันหนองคาย (ธ)๒๐
๒๖พญาภูน่าน๑๙
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี๑๙
สะแกนครราชสีมา๑๙
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๙
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๙
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๙
๒๗กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๘
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์๑๘
๒๘ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๗
บางไผ่นนทบุรี๑๗
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๑๗
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา๑๗
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ๑๗
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๗
๒๙พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๑๖
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๖
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์๑๖
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๖
โพธิ์ทองขอนแก่น๑๖
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี๑๖
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม๑๖
ศรีประวัตินนทบุรี๑๖
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์๑๖
๓๐คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์๑๕
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)๑๕
มหาธาตุยโสธร๑๕
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๕
สระเกศวัดสระเกศ๑๕
ไชโยวรวิหารอ่างทอง๑๕
บัวงามราชบุรี๑๕
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๕
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๕
๓๑สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด๑๔
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช๑๔
ตาลล้อมชลบุรี๑๔
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่๑๔
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๔
บางหลวงปทุมธานี๑๔
อริยวงศารามราชบุรี๑๔
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๔
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์๑๔
เหนือร้อยเอ็ด๑๔
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๑๔
เขาพุทธโคดมชลบุรี๑๔
ตากฟ้านครสวรรค์๑๔
๓๒ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม๑๓
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา๑๓
คฤหบดีวัดคฤหบดี๑๓
พระบาทมิ่งเมืองแพร่๑๓
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด๑๓
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๓
๓๓สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)๑๒
ศิรินทราวาสอุดรธานี๑๒
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๒
ตราชูวนารามขอนแก่น๑๒
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา๑๒
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์๑๒
ดอยสะเก็ดเชียงใหม่๑๒
ละหารนนทบุรี๑๒
เจดีย์หลวงเชียงใหม่๑๒
สระแก้วสระแก้ว๑๒
สิมนาโกกาฬสินธุ์๑๒
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๒
๓๔ดงมะไฟสกลนคร๑๑
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)๑๑
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม๑๑
ลำนารายณ์ลพบุรี๑๑
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๑
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่๑๑
พันษีสุรินทร์๑๑
มะขามเตี้ยพิษณุโลก๑๑
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๑
สุวรรณวิจิตรสุรินทร์๑๑
เครือวัลย์ชลบุรี๑๑
ยางน้อยอุบลราชธานี๑๑
อู่ทองสุพรรณบุรี๑๑
ตาลเรีองขอนแก่น๑๑
๓๕เปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด๑๐
ป่างิ้วเชียงราย๑๐
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๐
สุวรรณรังสรรค์ระยอง๑๐
ภูมินทร์น่าน๑๐
แสงสวรรค์นครสวรรค์๑๐
นากลางนครราชสีมา๑๐
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๐
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม๑๐
บึงนครราชสีมา๑๐
สุทัศน์ร้อยเอ็ด๑๐
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๐
บางนาในเขตพระโขนง๑๐
๓๖โพธิสมภรณ์อุดรธานี
สัตหีบชลบุรี
ห้วยยางชลบุรี
ศรีนวลขอนแก่น
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สวนดอกเชียงใหม่
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
จอมพระสุรินทร์
ในวังสงขลา
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
กลางร้อยเอ็ด
ประทุมเมฆสุรินทร์
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
ใหม่จันทบุรี
บูรพ์นครราชสีมา
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
เวฬุวันหนองคาย
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
โกศลสิตารามนครราชสีมา
ทรงศิลาชัยภูมิ
มหาสวัสดิ์นาคพุฒิรามนครปฐม
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
แก้วโกรวารามกระบี่
ยานนาวาวัดยานนาวา
กุฏิการามกำแพงเพชร
ศรีโสดาเชียงใหม่
๓๗นาคกลางวัดนาคกลาง
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โพธิ์นครราชสีมา
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
พัฒนารามสุราษฏร์ธานี
บุพพารามเชียงใหม่
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
ไชยวารกาฬสินธุ์
ต้นสนอ่างทอง
ประชานิยมกาฬสินธุ์
สกุณปักษีสุพรรณบุรี
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
อิสาณบุรีรัมย์
โพธิ์ชัยหนองคาย
สว่างใต้กาฬสินธุ์
สังลานปทุมธานี
หนองบอนตราด
เทพากรวัดเทพากร
หาดใหญ่สิตารามสงขลา
มหาวนารามอุบลราชธานี
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
โคกเลาะอำนาจเจริญ
สระทองร้อยเอ็ด
อิสาณนครราชสีมา
๓๘อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อินทารามวัดอินทาราม
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
ไชยมงคลอุบลราชธานี
รัตนชมภูปราจีนบุรี
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
จำปาสุรินทร์
บ้านโป่งราชบุรี
ท่าหลวงพิจิตร
หนองเป็ดอุบลราชธานี
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ดอนไชยพะเยา
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
โพนทองบุรีรัมย์
มงคลทัพคล้อพิจิตร
หลักสี่เขตดอนเมือง
ราชโอรสารามวัดราชโอสาราม
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
เนินบุญญารามชลบุรี
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
เวฬุวนารามเขตดอนเมือง
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ป่าจันทรังษีอุบลราชธานี
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
๓๙เวฬุวันอุบลราชธานี
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวกสิตาราม
สมรโกฏินนทบุรี
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
ปากน้ำอุบลราชธานี
คลองชันปทุมธานี
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
ศรีวิไลอำนาจเจริญ
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
ทุ่งเหียงชลบุรี
ท่ากระท่อมตราด
พระสิงห์เชียงราย
จักรวรรดิราชาวาสจักรวรรดิราชาวาส
ไตรมิตรวิทยาคมวัดไตรมิตรวิทยาราม
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
ราชโอรสรามวัดราชโอรสราม
มรรคสำราญขอนแก่น
แสงอรุณผดุงสันต์ร้อยเอ็ด
บูรพารามยโสธร
ศรีเจริญอุบลราชธานี
วังตะกูนครปฐม
เมืองรามน่าน
สระแก้วร้อยเอ็ด
เจดีย์งามเชียงใหม่
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
ปราสาททองสุพรรณบุรี
โพธิ์ศรีขอนแก่น
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
หนองบัวสุรินทร์
เขาวังราชบุรี
คงคารามวรวิหารเพชรบุรี
๔๐สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศรีสะอาดนามนกาฬสินธุ์
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
ท่ากฤษณาชัยนาท
เหนือร้อยเอ็ด (ธ)
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
ธาตุร้อยเอ็ด
ปากน้ําวัดปากน้ํา
ลุ่มระยอง
พระนางสร้างภูเก็ต
หัวลําโพงวัดหัวลําโพง
ท่าสว่างบุรีรัมย์
หนองทะเลปราจีนบุรี
สระเรียงนครศรีธรรมราช
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
อมรคีรีวัดคฤหบดี
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
ราษฎร์ประคองธรรมนนทบุรี
แม่สะนามเชียงใหม่
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
ศรีขุนหาญศรีสะเกษ
ศรีชมชื่นหนองคาย
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
ศรีโพธิ์ชัยอุบลราชธานี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
โพธิ์พิพัฒนารามสูงเนินกาฬสินธุ์
มงคลน่าน
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
ใหม่ศรีมากทองสุรินทร์
นอกชลบุรี
จุกเฌอฉะเชิงเทรา
จันทรังสีพิจิตร
ราษฏร์บูรณะปัตตานี
มหาธาตุนครพนม
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ท่าถนนอุตรดิตถ์
กลางรัตนบุรีสุรินทร์
ไผ่เลี้ยงเขตหนองแขม
ปราสาทนนทบุรี
๔๑สุสานนครราชสีมา
หนองโพธิ์นครนายก
โนนติ้วศรีสะเกษ
บ้านหนองตูมขอนแก่น
ดงลานแพร่
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
นครอินทร์นนทบุรี
อรัญญาวาสน่าน
เทพรังษียโสธร
มะนาวสุพรรณบุรี
พระธาตุราษฏร์บำรุงหนองคาย
กลางขอนแก่น
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร
สิตารามวัดเทพธิดาราม
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
ห้วยบงลำพูน
อโศการามกาฬสินธุ์
เปรมประชาปทุมธานี
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
ราชสิทธาราวัดราชสิทธารา
กรูดนครราชสีมา
ทรงธรรมชัยภูมิ
พระสิงห์เชียงใหม่
แสงบูรพาสุรินทร์
พุทธภูมิยะลา
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
อนงคารามวัดอนงคาราม
ตามูลจันทบุรี
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
บางหลวงนนทบุรี
ป่าพุทธชัยมงคลขอนแก่น
ศรีชมชื่นอุดรธานี
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด
ศรีบุญเรืองลำพูน
ท่าเรือภูเก็ต
สำโรงนครปฐม
เชตุพนเชียงใหม่
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
มณีบรรพตตาก
สิริปุณณารามยะลา
ตำหนัก, ใต้นนทบุรี
ชำนิหัตถการวัดพระพิเรนทร์
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
หนองขุนชาติอุทัยธานี
สวนพลูวัดหัวลําโพง
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เสาธงทองลพบุรี
ชัยสามหมอชัยภูมิ
มูลจินดารามปทุมธานี
คณิศรธรรมิการามนครพนม
๔๒พระนครนครศรีธรรมราช
เทียนถวายปทุมธานี
ราษฏร์บูรณารามชุมพร
ธาตุทองวัดธาตุทอง
สารภาณนิมิตนครพนม (ธ)
สามัคคีรังสรรค์อุทัยธานี
ราชธานีสุโขทัย
ป่าชัยรังษีสมุทรสาคร
ชัยมงคลพิจิตร
สะแกแสงนครราชสีมา
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
ศรีบุญเรืองเขตบางกะปิ
กลางมหาสารคาม
สมรโกฎินนทบุรี
ไร่สีสุกอำนาจเจริญ
โกรกพระใต้นครสวรรค์
วารินทรารามอุบลราชธานี
ซับตะคร้อนครราชสีมา
หัวช้างลพบุรี
สุวรรณมงคลตราด
หนองยาวใต้สระบุรี
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
บางกะพ้อมสมุทรสงคราม
ศรีดอนคำแพร่
สุทธารามวัดทองนพคุณ
ศรีสมพรยโสธร
ห้วยจระเข้นครปฐม
ทองนพคุณมหาสารคาม
ขุมทองอ่างทอง
ราษฎร์บำรุงนครราชสีมา
บ้านใหม่โพธิ์งามอุทัยธานี
วังคันสุพรรณบุรี
ศรีจันทร์ขอนแก่น
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
อรัญวิเวกหนองคาย
หนังราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
สระเกศเพชรบูรณ์
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กะพังสุรินทร์ตรัง
เชตวันแพร่
สระขุดปราจีนบุรี
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
บุญยืนน่าน
สว่างบูรพารามนครราชสีมา
พระพุทธฉายสระบุรี
นครสวรรค์นครสวรรค์
เลียบราษฎร์บำรงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ตะคร้อนครราชสีมา
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
หัวคู้สมุทรปราการ
หลวงเมืองปานลำปาง
ศรีสุทธาวาสเลย
มกุฎกษัตริยารามวัดมกุฎกษัตริยาราม
เบญจมบพิตรวัดเบญจบพิตร
พุคำบรรพตสระบุรี
เกาะหลักประจวบคีรีขันธ์
พิกุลทองสิงห์บุรี
เพียนามศรีสะเกษ
ป่าเห็วลำพูน
บ่อทองราษฏร์บำรุงชลบุรี
ไผ่ล้อมจันทบุรี
วชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนง
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
ม่วงนครราชสีมา
บัวลอยสระบุรี
ด่านประชากรชุมพร
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ทินกรนิมิมิตนนทบุรี
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี (ธ)
มหาสอนลพบุรี
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
ทินกรนิมิตนนทบุรี
สายไหมปทุมธานี
พันอ้นเชียงใหม่
พระยาทำวัดหงส์รัตนาราม
โนนไทยนครราชสีมา
บางรักใหญ่นนทบุรี
ไผ่ดำพระนครศรีอยุธยา
ป่าประดู่ระยอง
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
สุวรรณวัดทองนพคุณ
สวรรคนิเวศแพร่
สันติธรรมเชียงใหม่
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
เขาป่าแก้วสระแก้ว
อุทัยทิศมหาสารคาม
๔๓หล่ายหินลำพูน
วิเวกธรรมคุณเลย
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ตะกรุดเครือปลอกนครราชสีมา
ป่าเหียงลำพูน
สามกอพระนครศรีอยุธยา
พลับพลานนทบุรี
อัปสรสวรรค์วัดปากน้ำ
ประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
ป่าทรงคุณปราจีนบุรี
แจ้งนครศรีธรรมราช
นางในธัมมิการามอ่างทอง
หนองยัวจันทบุรี
คลองตาสังข์จันทบุรี
หนองริวหนังกาฬสินธุ์
โพธิ์งามชัยนาท
ในช่องกระบี่
ครองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ป่าแพ่งเชียงใหม่
ราชสิทธิทารามวัดราชสิทธิทาราม
บูรพารามขอนแก่น
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
นครบาลชัยภูมิ
โคนอนมหาสวัสดิ์นนทบุรี
สบแจ่มฝั่งขวาเชียงใหม่
นาพร้าวเก่าชลบุรี
โบสถ์สิงห์บุรี
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
บูรณ์นครราชสีมา
ศาลาแดงเขตภาษีเจริญ
บ้านใหม่ลำปาง
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
จตุรมิตรประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
สังข์กระจายวัดราชโอรสาราม
บางนานอกเขตพระโขนง
โพนชัยเลย
พระรูปเพชรบุรี
ธาตุมหาชัยนครพนม
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
ปากน้ำโพใต้นครสวรรค์
พิกุลเงินนนทบุรี
สร้างแก้วนครพนม
พัฒนาราษฏร์บำรุงกำแพงเพชร
ตระพังทองสุโขทัย
ป่าโคพระนครศรีอยุธยา
ตำหนักใต้นนทบุรี
ลานคาสุพรรณบุรี
โชติทายการามราชบุรี
สุวรรณรามวัดสุวรรณราม
อิสานนครราชสีมา
บางบัวเขตบางเขน -จตุจักร
ดอนแก้วตาก
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
ราษฏร์ศรัทธาธรรมชัยนาท
ท่าคอยเพชรบุรี
หนองหญ้างามนครราชสีมา
ทินกรนิมิตรนนทบุรี
นังคัลจันตรีปทุมธานี
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม
กุสุมภ์สัทธารามนครราชสีมา
ชีแวะลพบุรี
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
วิเชียรธรรมารามชัยภูมิ
น้ำบ่อหลวงเชียงใหม่
โคกมะตูมสระบุรี
ตโปทารามชลบุรี
ตาลเรียงขอนแก่น
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
ดอนวัดทองนพคุณ
สมานราษฤร์ชลบุรี
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
โพธิ์โนนทันขอนแก่น
เวฬุวันร้อยเอ็ด
พรหมรังษีลพบุรี
หนังราชวรวิหารวัดหนังราชวรวิหาร
ศรีอุบลรัตนารามอุบลราชธานี (ธ)
พิกุลทองนนทบุรี
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
ศรีมงคลปราจีนบุรี
ราษฏร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
กอม่วงลำพูน
อินทรวิหารวัดชนะสงคราม
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
ท่ากระท้อนตราด
โตนด(๑)พระนครศรีอยุธยา
บางปิ้งสมุทรสาคร
วังตะวันตกนครศรีธรรมราช
อภัยทายารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บางเสาธงวัดชัยพฤกษมาลา
กิตติวงศ์แม่ฮ่องสอน
เกียรติประดิษฐ์เขตราษฏร์บูรณะ
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
ต้นธงแพร่
จันทร์กะพ้อปทุมธานี
สุทธจินดานครราชสีมา
นางพญาพิษณุโลก
อรัญญวิเวกหนองคาย
ฉิมทายกาวาสวัดสุวรรณาราม
กวิศรารามลพบุรี
เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
น้ำยืนอุบลราชธานี
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
โนนสูงวนารามศรีสะเกษ
สันป่าข่อยเชียงใหม่
ระฆังโฆสิตารามวัดพิชยญาติการาม
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
เทพรังษียโสธร (ธ)
ช่างฆ้องลำพูน
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
ประสาทพระนครศรีอยุธยา
ใหม่วัดศรีสุดาราม
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
ดอนวัดยานนาวา
หลวงแพร่
พัฒนาราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
ท่าพาณิชย์ปราจีนบุรี
สระแก้ววารีรามสกลนคร
เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
สวนตาลน่าน
ป่าแสงอรุณขอนแก่น
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา
โกเมศรัตนาราม/ปทุมธานีวัดโสมนัสวิหาร
ประดู่ฉิมพลีวัดปากน้ำ
ใหม่สุนทรนครราชสีมา
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
โพธิ์กลางขอนแก่น
โคกพลูตาก
ศรีสะเกษหนองคาย
ท่ามะโอลำปาง
ราษฏร์บำรุงชลบุรี
ขวัญเมืองกาฬสินธุ์ (ธ)
สว่างคงคากาฬสินธุ์
๔๔ท่าในนครปฐม
ใหม่ไทยเจริญนครราชสีมา
อุโมงค์เชียงใหม่
นาคปรกวัดปากน้ํา
กันตทารารามวัดอินทาราม
เจ้าอามวัดสุวรรณาราม
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
เขาวงษ์พรหมจรรย์อุทัยธานี
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่าน้ำพองขอนแก่น
โคกเดื่อนครสวรรค์
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
คีรีวงศ์นครสวรรค์
จตุรมิตรประดิษฐารามวัดสระเกศ
ขะจาวเชียงใหม่
ใหม่อมตรสวัดชนะสงคราม
ธรรมสังเวชวัดบพิตรพิมุข
ท่าสะต๋อยเชียงใหม่
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี(ธ)
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
ท่าศาลาลำพูน
บ้านกาบเชิงสุรินทร์
สลักเหนือนนทบุรี
ประสิทธิชัยตรัง
อินทขิลลำพูน
สวนส้มสมุทรสาคร
วิเศษการวัดชนะสงคราม
พิบูลสัณหธรรมชลบุรี
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
ราษฏร์บำรุงสงขลา
แม่สันลำปาง
ม่วงเขตหนองแขม
ดอนแก้วลำพูน
ชัยพระเกียรติเชียงใหม่
สามวิหารพระนครศรีอยุธยา
ศรีรัตนารามสุรินทร์
หลวงหนองคาย
แสนฝางเชียงใหม่
ญานเสนพระนครศรีอยุธยา
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
บางน้ำวนสมุทรสาคร
ธรรมิการามลพบุรี
สนามพราหมณ์เพชรบุรี
บึงทองหลางวัดศรีสุดาราม
วิมลวัฒนารามปัตตานี
พระร่วงแพร่
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
สลักเหนิอนนทบุรี
แก้วไพฑูรย์วัดราชโอสาราม
โปรดเกษเชษฐารามสมุทรปราการ
ลุ่มเจริญศรัทธาวัดยานนาวา
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
ดอนยายหอมนครปฐม
ธรรมนิมิตต์ชลบุรี
เลียบนครราชสีมา
ต้นสนเพชรบุรี
บางตะคอยสมุทรสาคร
พงษ์สุนันท์แพร่
ใหม่พระยาทำชลบุรี
สวนธรรมวัดโสมนัสวิหาร
ใหม่อัมพวันนครราชสีมา
อินทารามเชียงใหม่
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
วังหลวงลำพูน
ทุ่งศรีมืองอุบลราชธานี
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจบพิตร
สิริมหากัจจายน์หนองคาย
มหาชัยขอนแก่น
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
หนองไม้ตายยโสธร
น้อยโพธิ์คำนครพนม
อุดมพิชัยร้อยเอ็ด
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
ปทุมคงคาวัดปทุมวนาราม
กลางวัดสร้อยทอง
แก้วไพฑูรย์วัดราชโอรสราม
บางไส้ไก่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
สันดอนมูล/เชียงใหม่ลำพูน
บ้านหนองบัวกาฬสินธุ์
สมุหเขตตาราม/ชุมพรสุรินทร์
หอพระไตรปิฎการามกาฬสินธุ์
คณิกาผลวัดไตรมิตรวิทยาราม
บ้านบวกลำพูน
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
ศรีวิชัยวัฒนารามชัยนาท
ราษฎร์บำรุงสงขลา
ธรรมิการามวัดบพิตรพิมุข
ศรีเมืองจันทบุรี
ประดู่ในทรงธรรมวัดปากน้ำ
อุทัยมัคคารามนครราชสีมา
จตุรมิตรประดิษฐารามวัดดาวดึงษาราม
เปาสามขาเชียงใหม่
พระพุทธฉายาสระบุรี
หนองคูสุรินทร์
ใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช
ใหม่วัดสุวรรณาราม
นาเชือกมหาสารคาม
อ้อมน้อยสมุทรสาคร
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ครีสุพรรณ
สุคนธาวาสสุราษฎร์ธานี
ทางหลวง /นนทบุรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ดอยเกิ้งแม่ฮ่องสอน
ราษฏร์ศรัทธาธรรมเขตมีนบุรี
เมืองค่าแพร่
สว่างอารมณ์กาฬสินธุ์ (ธ)
เมืองใหม่ลพบุรี
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
เหนือสุรินทร์
ไร่ดอนเพชรบุรี
ปทุมแพร่
พะโคะสงขลา
เวฬุวนารามนครราชสีมา
โตนด (๑)พระนครศรีอยุธยา
ชลอนนทบุรี
สุทธาวาสวัดปากน้ำ
เขาเป่าแก้วสระแก้ว
หลวงอรัญญ์สระแก้ว
ชัยมงคลวัดพระพิเรนทร์
สระเกษอำนาจเจริญ
บ้านหญ้าคานครราชสีมา
ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
ดอนผวานครราชสีมา
กองแก้ววัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ออนกลางเชียงใหม่
วรามาตยภัณฑสารารามวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
นวลนรดิศเขตภาษีเจริญ
โพธิคุณวัดอินทาราม
ทุ่งศรีนวลศรีสะเกษ
บุรณศิริมาตยรามวัดบวรนิเวศวิหาร
ราษฏร์ศรัทธาธรรมสระบุรี
ฟ้าฮ่ามเชียงใหม่
แจ้งอุบลราชธานี
หนองสิมน้อยศรีสะเกษ
แสงฝางเชียงใหม่
กระโจมทองวัดชนะสงคราม
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
เลียบสงขลา
บางบำหรุวัดสุวรรณาราม
บ้านแพะลำพูน
พระธาตุเชิงชุมสกลนคร
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
กะทู้ภูเก็ต
บ้านก้องลำพูน
เขาคันธมาทน์ชลบุรี
บางบำหรุวัดชนะสงคราม
บางใผ่นนทบุรี
โคกคีรีพัทลุง
เลาเขตบางขุนเทียน
จันทารามวัดปากน้ำ
บางสะแกในวัดปากน้ำ
สุวรรณารามลำพูน
ท่าข้ามเชียงใหม่
ดอกเอื้อเชียงใหม่
ร่มประดู่ขอนแก่น
เกาะสมุทรสาคร
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
เขาทะโมนเพชรบุรี
มุจลินทารามสระแก้ว
จันทารามนครศรีธรรมราช
ตำหนักธรรมแพร่
เรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
สว่างภูมิดลสกลนคร
หนองอ้อจันทบุรี
สวนดอกลำปาง
เหนือกาฬสินธุ์
ทุ่งน้อยนครปฐม
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
หนองออกนครราชสีมา
ดอนไก่ดีสมุทรสาคร
วิเวกวรารามตราด
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตรเขตบางเขน-จตุจักร
ประดิษฐารามวัดประยูรวงศาวาส
หงษ์นครราชสีมา
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจบพิตร
สว่างศรีสะเกษ
ราชพฤกษ์ชัยภูมิ
วิเศษการวัดดุสิดาราม
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
วรรณวารีอุบลราชธานี
พระธาตุพนมนครพนม
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
สันทรายมูลเชียงใหม่
รวกบางบําหรุวัดคฤหบดี
ทองวัดศรีสุดาราม
บางยี่ขันกรุงเทพมหานคร
เศวตวันวนารามกาฬสินธุ์
บางพลัดวัดไตรมิตรวิทยาราม
ห้วยแหนลำพูน
ไทรเหนือนครสวรรค์
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
คูยางกำแพงเพชร
ท่าหัวแหวนวัดบพิตรพิมุข
บ่อทองราษฎร์บํารุงชลบรี
อัมพวาวัดราชสิทธาราม
ชัยมงคลลำพูน
ไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานี
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
หลักสี่ราษฏร์สโมสรสมุทรสาคร
ถาวรคุณาราภูเก็ต
แจ้งเจริญดอนชลบุรี
ปากน้ำฝั่งใต้เขตภาษีเจริญ
โพธิ์สุราษฎร์ธานี
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
พระธาตุขิงแกง /นนทบุรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บ้านเกาะนครราชสีมา
แจ้งแสงอรุณเขตมีนบุรี
เหมืองหม้อแพร่
บางช้างเหนือนครปฐม
สหกรณ์โฆสิตารามสมุทรสาคร
คงคารามเพชรบุรี
สมุหเขตตารามสุรินทร์
สุรชายารามราชบุรี (ธ)
เมธังกราวาสแพร่
พระยาทําวรวิหารวัดพระยาทําวรวิหาร
หัวลำโพงวัดหัวลําโพง
ราษฎร์ศรัทธาธรรมเขตมีนบุรี
คนชุมนครราชสีมา
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่
เขาคูบาสระบุรี
นครธรรมสระแก้ว
ธงน้อยน่าน
นรสิงห์อ่างทอง
หัวตะพานนครราชสีมา
ไร่ตอนเพชรบุรี
เวียงสุราษฏร์ธานี
กระเพรานครราชสีมา
ศาลาแดงวัดราชสิงขร
หัวสะพานนครราชสีมา
บางแพรกเหนือนนทบุรี
มะพร้าวเตี้ยเขตภาษีเจริญ
บ้านโฮ่งหลวงลำพูน
สว่างอารมณ์อุบลราชธานี
สว่างอารมณ์กำแพงเพชร
โพนค้อสกลนคร
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
สวนพลูวัดหัวลำโพง
ท้าวโคตรนครศรีธรรมราช
วิเวกวนารามเชียงใหม่
ชุมพลสวรรค์วัดบพิตรพิมุข
หลักร้อยนครราชสีมา
มหัตตมังคลารามสงขลา
รางวาลย์/ราชบุรีวัดบพิตรพิมุข
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
สีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
ตาลเดี่ยวหนองคาย
อินทะวิชัยลำพูน
ราษฏร์สามัคคีชลบุรี
ป่าวิเวกธรรมขอนแก่น
ดอนกลางพระนครศรีอยุธยา
ยอดแก้วศรีวิชัยนครพนม
ทองบนวัดไตรมิตรวิทยาราม
สุทธาวาสปทุมธานี
ไทรห้อยพัทลุง
ศิริพงษาวาสชัยภูมิ
นางชีเขตภาษีเจริญ
นางนองวัดปากน้ำ
ชัยชนะสงครามวัดพิชยญาติการาม
บางเสาธงวัดชัยพฤษมาลา
พระเจ้าเม็งรายเชียงใหม่
โตนด 1พระนครศรีอยุธยา
สุเขตตารามสุรินทร์
กำแพงแลงเพชรบุรี
พันแหวนเชียงใหม่
คลองเกตุลพบุรี
มหาธาตุราชบุรี
จอมบึงราชบุรี
ฉิมทายกาวาสวัดสุวรรณราม
ร้องกวางแพร่
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ชัยพฤกษ์มาลาวัดชัยพฤกษ์มาลา
ศรีสุพรรณเชียงราย
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ป่าประดูระยอง
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
ดุสิตารามวัดดุสิตาราม
ราษฏร์ศรัทธาธรรมลพบุรี
บ่อไร่ตราด
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
บางบัวเขตบางเขน-จตุจักร
บ้านกรูดนครราชสีมา
สามัคคีสุทธาวาสวัดสัมพันธวงศ์
ราษฎร์บำรุงบุรีรัมย์
เลียบราษฎร์บำรุงวัดเบญจบพิตร
อัมพวนารามศรีสะเกษ
วะตะแบกชัยภูมิ
สารภาณนิมิตนครพนม
ดอนโม่นครสวรรค์
คูหาสรรค์วัดปากน้ำ
อีสานนครราชสีมา
จอมสุดารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สันต้นกอกเชียงใหม่
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม
ญาณโสภิตวนารามนครราชสีมา
พวงคำลำพูน
วุฒารามขอนแก่น
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
มณีสถิตกปิฏฐารามวัดบพิตรพิมุข
หล่ายแก้วลำพูน
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
ฉิมทายกาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
อำมาตย์เชียงราย
โรงช้างพิจิตร
รางวาลย์วัดบพิตรพิมุข
ชุมพรชัยภูมิ
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
เหมืองง่าลำพูน
เขื่อนผากเชียงใหม่
หนองอ่างทองสระบุรี
บ้านกาเจาะสุรินทร์
เชิงเลนนนทบุรี
ป่าซางน้อยลำพูน
ศิริธรรมิกาวาสขอนแก่น
บ้านแพนพระนครศรีอยุธยา
สันติธรรมารามวัดอนงคาราม
โรงเข้สมุทรสาคร
ควรแร่พัทลุง
จันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
ราษฎร์บูรณะเขตราษฎร์บูรณะ
ประดดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
ลำผักชีวัดประยุรวงศาวาส
หนองกระทุ่มนครราชสีมา
คลองครุเขตลาดพร้าว -บึงกุ่ม
ใหม่ห้วยทรายเชียงใหม่
นิยมยาตราสมุทรปราการ
ศาลารีนนทบุรี
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
สีหไกสรวัดระฆังโฆสิตาราม
คลองครุสมุทรสาคร
ยางเพชรบุรี
กาซ้องแพร่
สุทธิวรารามวัดบพิตรพิมุข
พระยาสุเรนทร์เขตมีนบุรี
ดอนชมพูนครราชสีมา
สหมิตรมงคลสระบุรี
นางนองวรวิหารวัดราชโอสาราม
สวนมะม่วงจันทบุรี
หัวข่วงแพร่
หนองกะโดนนครปฐม
ศรัชัยวัฒนารามชัยนาท
ใหมจันทบุรี
บุ่งนครราชสีมา
บุ่งอุทัยมุกดาหาร
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร (ธ)
ไตรรัตนารามสุรินทร์ (ธ)
ไทรวัดราชสิงขร
โกเมศรัตนรามวัดโสมนัสวิหาร
หนองจะบกนครราชสีมา
เขียนนนทบุรี
บ้านเมืองดู่บุรีรัมย์
ห้วยก้านลำพูน
หนองไหลอุบลราชธานี
อัมพวันวัดเบญจบพิตร
สุปัญญารามร้อยเอ็ด
จันทรังษีอำนาจเจริญ
ภาษีเขตคลองเตย
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
อัมพวนารามศรีสะเกษ (ธ)
อรุณรังษีหนองคาย
บรมนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
มงคลวรารามวัดราชโอรสราม
สารภี/เชียงใหม่ลำพูน
ครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
โพธิพฤษารามสุรินทร์
สีหไกรสรวัดชนะสงคราม
บ้านปูลำพูน
ไผ่ล้อมตราด
พุทโธธัมมธโรมุกดาหาร (ธ)
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศรีอุทุมพรศรีสะเกษ
แสงสวรรค์ปทุมธานี
ธรรมโฆษณ์สงขลา
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
เทพปูรณารามขอนแก่น
ภคนีนาถวัดภคนีนาถ
ศรีลังกา /เชียงใหม่ลำพูน
ดอกคำเชียงใหม่
มัชฉิมาวาสอุดรธานี
สนามนอกนนทบุรี
บางลำภูเพชรบุรี
ทรายมูลเชียงใหม่
รากสุทธารามวัดศรีสุดาราม
ท่ากระบือสมุทรสาคร
เวียงสุราษฎร์ธานี
จันทนารามจันทบุรี (ธ)
พระธาตุปูล้านวัดสุวรรณราม
ราชบุรณะวัดราชบูรณะ
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
สิทธิมงคลแม่ฮ่องสอน
บำเพ็ญเหนือเขตมีนบุรี
บุญนาคน่าน
โขดระยอง
สุวรรณดารามพระนครศรีอยุธยา
ปากคลองมะขามเฒ่าลพบุรี
ทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี
กะทิงบุรีรัมย์
ป่าจันทวนารามยโสธร
นาคารามภูเก็ต
แก้วโกรวรารามกระบี่
สุทัศน์เทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
บางหัวเสือสมุทรปราการ
ศรีคุณเมืองเลย
กันตทารารามวัดปากน้ำ
ชัยมงคลมุนีวาสสุรินทร์
หัวร้องพิษณุโลก
มูลจินดาปทุมธานี
อภัยทายารามวัดเบญจบพิตร
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
มหานามอ่างทอง
ประทุมลัยอุบลราชธานี
แจ้งนอกนครราชสีมา
พิชยญิการามวัดพิชยญิการาม