จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๒

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๒ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๙๘
จองคำลำปาง๘๖
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๔
ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๕๐
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๕๐
พระพุทธบาทสระบุรี๔๗
หนองแวงขอนแก่น๔๕
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๔๕
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๔๔
บ้านหนองกุงขอนแก่น๔๓
๑๐ตากฟ้านครสวรรค์๓๙
ธาตุขอนแก่น๓๙
๑๑สุทธิวารีจันทบุรี๓๘
สามพระยาวัดสามพระยา๓๘
๑๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๕
๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔
๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๓
บางนาในเขตพระโขนง๓๓
๑๕ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๓๒
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๒
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๓๒
๑๖บูรพารามใต้ยโสธร๓๑
๑๗ชัยศรีขอนแก่น๒๙
๑๘กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๒๘
๑๙อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๗
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๗
หนองบัวกาฬสินธุ์๒๗
กลางกาฬสินธุ์๒๗
อมรคีรีวัดคฤหบดี๒๗
๒๐แก้วโกรวารามกระบี่๒๖
พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๖
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๖
๒๑บางไผ่นนทบุรี๒๕
สะแกนครราชสีมา๒๕
๒๒พายัพนครราชสีมา๒๔
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๔
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๔
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๒๔
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๔
๒๓บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๓
นากลางนครราชสีมา๒๓
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๓
พระงามนครปฐม๒๓
สุวรรณวิจิตรสุรินทร์๒๓
ชากมะกรูดระยอง๒๓
๒๔สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี๒๒
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๒
ศรีบุญเรืองเลย๒๒
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๒
๒๕บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)๒๑
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๒๑
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๒๑
โพธารามนครสวรรค์๒๑
ศรีบุญเรืองเขตบางกะปิ๒๑
๒๖หัวดงนาค่ายมหาสารคาม๒๐
๒๗หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๙
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๙
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๙
บัวงามราชบุรี๑๙
ขันเงินชุมพร๑๙
๒๘สระแก้วสระแก้ว๑๘
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม๑๘
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๘
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๘
๒๙ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๗
ละหารนนทบุรี๑๗
ศรีสะแก้วหนองบัวลำภู๑๗
ศรีโสดาเชียงใหม่๑๗
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ๑๗
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๗
ท่าตอนเชียงใหม่๑๗
๓๐ทรงศิลาชัยภูมิ๑๖
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๖
ทัพป่าจิกมหาสารคาม๑๖
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๖
๓๑โพธิ์ศรีสิงห์บุรี๑๕
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๕
สายไหมปทุมธานี๑๕
บูรพ์นครราชสีมา๑๕
ศรีโคมคำพะเยา๑๕
๓๒ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี๑๔
บึงนครราชสีมา๑๔
เขียนเขตปทุมธานี๑๔
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๔
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๔
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา๑๔
ศรีประวัตินนทบุรี๑๔
กลางมหาสารคาม๑๔
๓๓พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่๑๓
สิมมาโกกาฬสินธุ์๑๓
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ๑๓
พระพุทธบาทลำพูน๑๓
ดอนหวายนครราชสีมา๑๓
๓๔พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๒
เทพลีลาเขตบางกะปิ๑๒
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม๑๒
โพธิ์ชัยหนองคาย๑๒
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม๑๒
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๑๒
ชัยสามหมอชัยภูมิ๑๒
๓๕ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)๑๑
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร๑๑
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๑
โพธิ์กลางขอนแก่น๑๑
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ๑๑
ศาลานครราชสีมา๑๑
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๑
โพธิ์ทองขอนแก่น๑๑
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๑
อริยวงศารามราชบุรี๑๑
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๑
๓๖เนินบุญญารามชลบุรี๑๐
สระเกศวัดสระเกศ๑๐
พรหมสุรินทร์สุรินทร์๑๐
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๐
ตองปุพระนครศรีอยุธยา๑๐
กลางบุรีรัมย์๑๐
พระนอนจักรสีห์วรวิหารสิงห์บุรี๑๐
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์๑๐
มหาสอนวัดหัวลำโพง๑๐
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๐
แจ้งนครศรีธรรมราช๑๐
ป่าประดู่ระยอง๑๐
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๐
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ๑๐
บุพพารามเชียงใหม่๑๐
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๐
๓๗พญาภูน่าน
เครือวัลย์ชลบุรี
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
ตาลล้อมชลบุรี
ยางน้อยอุบลราชธานี
บางหลวงปทุมธานี
เขาพุทธโคดมชลบุรี
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
คลองหาดสระแก้ว
สระเรียงนครศรีธรรมราช
พระสิงห์เชียงใหม่
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปากน้ำอุบลราชธานี
ท่าสว่างบุรีรัมย์
๓๘เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
ลำนารายณ์ลพบุรี
โพธิ์นครราชสีมา
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
เจดีย์งามเชียงใหม่
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
เปรมประชาปทุมธานี
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
หลักสี่เขตดอนเมือง
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
ทรงธรรมชัยภูมิ
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
๓๙สว่างใต้กาฬสินธุ์
พุคำบรรพตสระบุรี
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
กลางขอนแก่น
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
บางรักใหญ่นนทบุรี
บุญยืนน่าน
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
โพธิพฤกษารามสุรินทร์
ไสกระดานเพชรบุรี
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา
อิสาณบุรีรัมย์
ศาลาลอยสุรินทร์
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
ป่างิ้วเชียงราย
เสมียนนารีเขตบางเขน-จตุจักร
อโศการามกาฬสินธุ์
กลางสุรินทร์สุรินทร์
สัตหีบชลบุรี
สง่างามปราจีนบุรี
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
๔๐หนองเป็ดอุบลราชธานี
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
มงคลรัตน์สุรินทร์
ตาลเรียงขอนแก่น
คฤหบดีวัดคฤหบดี
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
หนองหลักอุบลราชธานี
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
หนองทะเลปราจีนบุรี
เวฬุวนารามเขตดอนเมือง
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
กะพังสุรินทร์ตรัง
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
อีสานนครราชสีมา
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
๔๑บ้านหนองตูมขอนแก่น
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
สุวรรณมงคลตราด
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
ราษฎร์บูรณารามชุมพร
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
ศรีนวลขอนแก่น
บีงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ครุในสมุทรปราการ
เหนือร้อยเอ็ด (ธ)
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
อุดมรังสีเขตหนองแขม
แสงสวรรค์นครสวรรค์
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
ตราชูวนารามขอนแก่น
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด
เสาธงทองลพบุรี
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ม่วงเขตหนองแขม
ลุ่มระยอง
บ่อทองราฏษร์บำรุงชลบุรี
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
ศรีชมชื่นหนองคาย
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
โกศลสิตารามนครราชสีมา
บางนานอกเขตพระโขนง
วารินทรารามอุบลราชธานี
นครสวรรค์นครสวรรค์
หนองม่วงสระแก้ว
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
๔๒กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
บางบัวเขตบางเขน-จตุจักร
ดอนไชยพะเยา
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
หนองขุนชาติอุทัยธานี
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
ศรีสมพรยโสธร
อนงคารามวัดอนงคาราม
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
กำแพงดินพิจิตร
ไตรมุขชยารามชลบุรี
ทองบนวัดราชสิงขร
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
ท่าพาณิชย์ปราจีนบุรี
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
ประสิทธิชัยตรัง
ภูมินทร์น่าน
ใหญ่อินทารามชลบุรี
พระสิงห์เชียงราย
สมรโกฏินนทบุรี
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ไชยมานัสนครราชสีมา
เทพากรวัดเทพากร
กุฎิการามกำแพงเพชร
พระนางสร้างภูเก็ต
ศรีดอนคำแพร่
ราษฎร์บำรุงนครราชสีมา
เหนือสุรินทร์
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
จุกเฌอฉะเชิงเทรา
ใหม่จันทบุรี
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
บูรณ์นครราชสีมา
เจดีย์หลวงเชียงใหม่
ห้วยยางชลบุรี
ห้วยบงลำพูน
สวนพลูวัดหัวลำโพง
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
ศรีเมืองจันทบุรี
นครอินทร์นนทบุรี
กลางรัตนบุรีสุรินทร์
ลำดวนหนองคาย
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
หงษารามนครราชสีมา
มหาธาตุนครพนม
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
ไผ่ล้อมตราด
บ้านใหม่โพธิ์งามอุทัยธานี
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
นังคัลจันตรีปทุมธานี
ท่าเรือภูเก็ต
ธาตุมหาชัยนครพนม
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
ดงมะไฟสกลนคร
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
นครบาลชัยภูมิ
ป่ดาราภิรมย์เชียงใหม่
ป่าพุทธชัยมงคลขอนแก่น
มหาธาตุเพชรบูรณ์
๔๓สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ดอนกลางพระนครศรีอยุธยา
บ้านโป่งราชบุรี
โพธิ์งามชัยนาท
ชำนิหัตถการวัดพระพิเรนทร์
สว่างพานิชสุรินทร์
ชุมแสงระยอง
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
สมอรายนครราชสีมา
หนองยาวใต้สระบุรี
โนนติ้วศรีสะเกษ
ท่ามะโอลำปาง
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
โพธารามสุพรรณบุรี
สิมนาโกกาฬสินธุ์
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
อรัญญาวาสน่าน
ท่าตำหนักนครปฐม
ป่าแพ่งเชียงใหม่
บ้านใหม่ลำปาง
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
กลางร้อยเอ็ด
สุวรรณวัดทองนพคุณ
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
เต็มรักสามัคคีนนทบุรี
วะตะแบกชัยภูมิ
ปราสาททองสุพรรณบุรี
หัวช้างลพบุรี
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร
มิ่งเมืองน่าน
กุฏิการามกำแพงเพชร
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
สะแกแสงนครราชสีมา
พระพุทธฉายสระบุรี
หนองบอนตราด
อัมพวนารามศรีสะเกษ (ธ)
ทองนพคุณมหาสารคาม
ตาพระยาสระแก้ว
บัวขวัญนนทบุรี
ทินกรนิมิตนนทบุรี
ท่ากฤษณาชัยนาท
เวฬุวันหนองคาย (ธ)
ยานนาวาวัดยานนาวา
เชตุพนเชียงใหม่
สวนดอกลำปาง
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
อภัยทายารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
นอกชลบุรี
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
หนองโว้งสุโขทัย
นาคกลางวัดนาคกลาง
ราษฏร์บำรุงนครราชสีมา
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
สมรโกฎินนทบุรี
๔๔ราชนัดดารามวัดสุทัศนเทพวราราม
ห้วยจระเข้นครปฐม
มรุกขนครนครพนม
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด (ธ)
เขาวังราชบุรี
โตนด (๑)พระนครศรีอยุธยา
เหนือร้อยเอ็ด
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม
คู่สร้างสมุทรปราการ
ศรีวิชัยวนารามเลย
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
คร้อพนันกาญจนบุรี
ไผ่โรงวัวสุพรรณบุรี
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
หนองไม้ตายยโสธร
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
สวนดอกเชียงใหม่
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
ตาไก้พลวงบุรีรัมย์
ไผ่ล้อมจันทบุรี
โตนด (1)พระนครศรีอยุธยา
ม่วงนครราชสีมา
วรามาตยภัณฑสารารามวัดหงส์รัตนาราม
ลานคาสุพรรณบุรี
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
มหาวนารามอุบลราชธานี
สุสานนครราชสีมา
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
บ้านหาญนครราชสีมา
มูลจินดารามปทุมธานี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ไร่ดอนเพชรบุรี
สกุณปักษีสุพรรณบุรี
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี (ธ)
เชียงยืนเชียงใหม่
ปราสาทนนทบุรี
ทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี
อินทรวิหารวัดสามพระยา
เมืองรามน่าน
ภคินีนาถวรวิหารวัดภคินีนาถวรวิหาร
มงคลน่าน
จอมพระสุรินทร์
หนองตาแดงลพบุรี
หลักร้อยนครราชสีมา
หนองบัวสุรินทร์
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
เสถียรรัตนารามนครปฐม
บึงทองหลางเขตบางกะปิ
ป่าจันทวนารามยโสธร
โชติทายการามราชบุรี
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
เพียนามศรีสะเกษ
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
สุพรรณรังษีลำพูน
ศรีษะเกษหนองคาย
สุทธิวาตาวรารามสมุทรสาคร
มงคลสามัคคีธัมโมทัยระยอง (ธ)
กันตทารารามวัดหงส์รัตนาราม
สี่แยกประจวบคีรีขันธ์
นาพร้าวเก่าชลบุรี
ศรีโพธิ์ชัยอุบลราชธานี
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ใหม่พระยาทำชลบุรี
คีรีวันต์นครราชสีมา
จักรวรรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
จันทารามนครศรีธรรมราช
บูรพารามยโสธร
ตระพังทองสุโขทัย
สวนพริกไทยนครราชสีมา
บูรพารามสุรินทร์
ชัยมงคลวัดพระพิเรนทร์
ท่าคอยเพชรบุรี
พระธาตุช่อแฮแพร่
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
ใหม่วัดศรีสุดาราม
ตะพานหินพิจิตร
หนังราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
ปัจจันตารามสมุทรสาคร
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
นครป่าหมากวัดรัชฎาธิษฐาน
มะเดื่อนนทบุรี
เทพรังษียโสธร (ธ)
หรงบนนครศรีธรรมราช
ธรรมจักรพิษณุโลก
เจ้าอามวัดสร้อยทอง
ป่าลิไลยก์พัทลุง
ศรีอาเสกสุรินทร์
เสนหานครปฐม
แก้วโกรวรารามกระบี่
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
จอมไตรตรัง
วชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนง
ท่าหลวงพิจิตร
หน้าพระธาตุชลบุรี
ต้นสนอ่างทอง
หนองโสมงนครราชสีมา
โคกมะตูมสระบุรี
สุทธิวรารามวัดหัวลำโพง
ศรีบุญเรืองอำนาจเจริญ
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
ธาตุทองวัดธาตุทอง
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
เวฬุวนารามนครราชสีมา
สุทธารามวัดทองนพคุณ
พานิชสิทธิการามลำพูน
อู่ทองสุพรรณบุรี
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
ฟ้าฮ่ามเชียงใหม่
๔๕บ้านก้องลำพูน
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
เวตวันวิทยารามอุบลราชธานี
สว่างอารมณ์กำแพงเพชร
ศรีทวีนครศรีธรรมราช (ธ)
กุฎยารามตรัง
ลำพญานครปฐม
สมุทรการนครราชสีมา
บางหัวเสือสมุทรปราการ
พิชัยปุรณารามอุทัยธานี
โพธิญาณสุรินทร์
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
บึงบาประภาสะวัตปทุมธานี
ตะคลองหลงนครราชสีมา
เจษฎารามสมุทรสาคร
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ป่าโมกข์วรวิหารอ่างทอง
เชตวันเชียงใหม่
โคกพระเจดีย์นครปฐม
แหลมปอชุมพร
สิทธาวาสตาก
ยางสุทธารามวัดศรีสุดาราม
มหานามอ่างทอง
จตุราษฎร์บำรุงบุรีรัมย์
ท่าต้นงิ้วลำพูน
พลับพลาชัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
โสมนัสประดิษฐ์มหาสารคาม
เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
บางหญ้าแพรกสมุทรสาคร
ประทุมเมฆสุรินทร์
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
บ้านจานศรีสะเกษ
พระธาตุเสด็จลำปาง
พันชนะนครราชสีมา
พันอ้นเชียงใหม่
ชัยชนะสงครามวัดบุณยประดิษฐ์
ช้างสีลำพูน
ช่องลมราชบุรี
บึงแก้วขอนแก่น
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา
มงคลสามัคคีธัมโมทัยระยอง
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
ศาลาแดงเขตภาษีเจริญ
แจ้งนอกนครราชสีมา
ควนสระใหญ่นครศรีธรรมราช
สุดสวาสดิ์พิษณุโลก
ศูนย์วิปัสสนาฯน่าน
เทวีวรญาติวัดสระเกศ
เกาะโพธิ์น้อยชัยภูมิ
ศรีเมืองยู้ลำพูน
ศรีขุนหาญศรีสะเกษ
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
พันษีสุรินทร์
จอมมณีหนองคาย
เพลงวัดสร้อยทอง
วังตะกูนครปฐม
อ่างทองสมุทรปราการ
ราษฎร์ศรัทธาธรรมเขตมีนบุรี
ศรีสะอาดนามนกาฬสินธุ์
โพธิ์ศรีหนองคาย
ตะโหนดรายสมุทรสงคราม
โคกเลาะอำนาจเจริญ
กันมาตุยารามเทพศิรินทราวาส
เจริญสุขนครราชสีมา
ทุ่งเม็งน่าน
พุทธิการามวัดโสมนัสวิหาร
บ้านไร่วัดชนะสงคราม
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
สันปงเชียงใหม่
มณีบรรพตวรวิหารตาก
จันทรังสีพิจิตร
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
หนองโพธิ์นครนายก
สว่างโคกสะอาดสุรินทร์
สังลานปทุมธานี
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
เกาะเพชรบุรี
มุจลินทรารามอุบลราชธานี
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
เมธังกราวาสแพร่
ทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
พันตองเชียงใหม่
โคนอนมหาสวัสดิ์นนทบุรี
ใหม่จำปาทองลพบุรี
อินทขิลลำพูน
วิเศษการวัดดุสิดาราม
ควนมะพร้าวพัทลุง
โคกพลูตาก
มะทายจันทบุรี
โพธิ์สุราษฎร์ธานี
บ้านหมอสระบุรี
คลองเกตุวัดบพิตรพิมุข
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
ต้นแก้วลำพูน
วรามาตยภัณฑสารามวัดหงส์รัตนาราม
หลักแก่นพังงา
เวฬุวันร้อยเอ็ด
โพธิ์ศรีสกลนคร
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฏาธิษฐาน
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
ไผ่ล้อมสุโขทัย
ประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
ชิโนรสารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ตะคร้อนครราชสีมา
พญาวัดน่าน
บางเลนเจริญนนทบุรี
ทาปลาดุกลำพูน
นายโรงวัดระฆังโฆสิตาราม
สำโรงนครปฐม
กมลธัชชยารามลำพูน
ศรีสุมังคล์หนองคาย
เชิงเลนนนทบุรี
บางพลีสมุทรสาคร
จันทนารามสมุทรปราการ
สระทองร้อยเอ็ด
หนองไฮอุบลราชธานี
อำนาจอำนาจเจริญ
โบสถ์มณีศรีบุญเรืองตาก
วิเศษการวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
โสภณารามเชียงใหม่
วุฒารามขอนแก่น
นาโบสถ์ตาก
โชติรสธรรมากรหนองคาย
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช
ท่าราษฏร์ขอนแก่น
กองแก้ววัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สันกำแพงลำพูน
กุฎีดาวเพชรบุรี
ด่านประชากรชุมพร
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
โนนหมันนครราชสีมา
วังธารเชียงใหม่
ยางเขตประเวศ
ประสาทพระนครศรีอยุธยา
โพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
ขุมทองอ่างทอง
อุโมงค์เชียงใหม่
สุปัฏนารามวรวิหารอุบลราชธานี (ธ)
เขาบ่อแก้วนครสวรรค์
ศรีสวัสดิ์นครพนม
ทุ่งฟ้าฮ่ามเชียงใหม่
ใหม่เทพนิมิตรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สันติธรรมเชียงใหม่
เลาเขตบางขุนเทียน
กะทิงบุรีรัมย์
ขุนจันทร์วัดมหาพฤฒาราม
เนินสุทธาวาสชลบุรี
ศรีบุรพารามตราด
ศรีเมืองนาเชือกมหาสารคาม
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา(ธ)
ทุ่งสะเดียงเพชรบูรณ์
บางปิ้งสมุทรสาคร
บ้านไร่อุทัยธานี
จำปาสุรินทร์
ศรีทวีนครศรีธรรมราช
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
จันทร์ประสิทธิ์ขอนแก่น
สระจรเข้นครราชสีมา
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
คันลัดสมุทรปราการ
วังทองลำพูน
เพลงวัดสุวรรณาราม
พลับพลาชัยเพชรบุรี
พยัคฆ์ภูมิวรารามมหาสารคาม
วังสพุงพัฒนารามเลย
เลียบสงขลา
ศรีชมชื่นขอนแก่น
กองพระทรายนครราชสีมา
ศรีธรรมารามยโสธร (ธ)
ราษฏร์บูรณะปัตตานี
บริบูรณ์ชัยภูมิ
พระคงฤาษีลำพูน
โนนลอยนครราชสีมา
มีชัยท่าหนองคาย
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
ตุ๊กตานครปฐม
ดอนวิเวกสมุทรปราการ
ชัยพรหนองคาย
เพชรสมุทรสมุทรสงคราม
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
เนินทรายพิจิตร
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วิเศษการวัดชนะสงคราม
ประดู่ฉิมพลีวัดปากน้ำ
บุญศรีมุนีกรณ์เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ทุ่งกวาวแพร่
สระเกศเพชรบูรณ์
อุดมธานีนครนายก
บ้านกาเจาะสุรินทร์
คลองชันปทุมธานี
อโสการามกาฬสินธุ์
ชัยมงคลลำพูน
ทุ่งสว่างอุบลราชธานี
สวนส้มสมุทรสาคร
วิชิตสังฆารามวัดสร้อยทอง
"แค,นอก"นนทบุรี
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ทุ่งเหียงชลบุรี
เทพปูรณารามขอนแก่น
สุมังคลารามกาฬสินธุ์
หัวขัวพะเยา
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
อัมพวนารามศรีสะเกษ
หัวเขาสามัคคีลพบุรี
รัชฏาธิษฐานวัดรัชฏาธิษฐาน
สำโรงอ่างทอง
สระมะค่าบุรีรัมย์
อารามสันต้นผึ้งลำพูน
สิงห์วัดหงส์รัตนาราม
ถาวรคุณารามภูเก็ต (ธ)
สว่างภูมิดลสกลนคร
มูลจินดาปทุมธานี
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
เขาวงษ์พรหมจรรย์อุทัยธานี
ดอนขวางนครราชสีมา
ราชธานีสุโขทัย
มะพร้าวเตี้ยวัดปากน้ำ
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
บางช้างเหนือนครปฐม
สันเจดีย์ลำพูน
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา
ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ
ศรีมงคลอุบลราชธานี
ไผ่สีซอตาก
สุวรรณารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ไหล่น่านน่าน
ธาตุทองวัดธาตุทอง (ธ)
ดอนวัดยานนาวา
กกวัดราชโอรสาราม
หนองกินเพลอุบลราชธานี
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
พรมศิลาแตลสุรินทร์
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
บางค้อนนทบุรี
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
เลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
ไชยวารกาฬสินธุ์
ป่าเหียงลำพูน
มหาสมณารามเพชรบุรี
ตันตยาภิรมตรัง
ต่างตานครราชสีมา
ใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช
ดงเค็งนครราชสีมา
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ใต้ศรีมงคลยโสธร
นาใหญ่นครราชสีมา
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
โพรงมะเดื่อนครปฐม
พันแหวนเชียงใหม่
เพชรพลีเพชรบุรี
สุทัศนารามอุบลราชธานี (ธ)
คูยางกำแพงเพชร
มะนาวสุพรรณบุรี
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
ต้นสารเชียงใหม่
ป่าดราภิรมย์เชียงใหม่
นวลนรดิศเขตภาษีเจริญ
คุ้มเหนือสุรินทร์
วิารินทรารามอุบลราชธานี
ธรรมาวุธสรณารามกระบี่
ยางสีสุราชมหาสารคาม
นางพญาพิษณุโลก
บูรพารามสุรินทร์ (ธ)
ท่าไทรสุราษฏร์ธานี
ประดิษฐารามวัดหงส์รัตนาราม
อุทัยทิศมหาสารคาม
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ประดู่บางจากวัดปากน้ำ
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
จตุราษฏร์บำรุงบุรีรัมย์
หนองเส้งลำพูน
พระยาทำวรวิหารวัดหงส์รัตนาราม
บางกะพ้อมสมุทรสงคราม
มิ่งเมืองพัฒนารามขอนแก่น
เขาจำศีลกาญจนบุรี
ดอนชมพูนครราชสีมา
สิริปุณณารามปัตตานี
ตาลชุมน่าน
ปลูกศรัทธาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระธรรมกายวัดสามพระยา
หนองสังข์ชัยภูมิ
หนองซิวลำพูน
มนต์มาวาสนครราชสีมา
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
อัปสรสวรรค์วัดศรีสุดาราม
คลองครุสมุทรสาคร
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ธรรมจักรวัดเทพากร
ขุนไกรสุพรรณบุรี
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
นาซาวน่าน
ชุมพลสวรรค์วัดบพิตรพิมุข
ชัยประสิทธิ์ชัยภูมิ
สันป่าขี่อยเชียงใหม่
น้ำบ่อหลวงเชียงใหม่
ถ้ำเนรมิตกาญจนบุรี
โยธาประสิทธิ์สุรินทร์ (ธ)
แสงสรรค์ปทุมธานี
ไร่ขิงนครปฐม
ป่าเห็วลำพูน
ใต้อุบลราชธานี (ธ)
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
บ้านหนองรังกานครราชสีมา
กกตาลนครปฐม
ศาลาแดงวัดสร้อยทอง
เทียนถวายปทุมธานี
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
ทองศาลางามวัดปากน้ำ
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
โตนด(๑)พระนครศรีอยุธยา
หัวข่วงแพร่
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
ท่ากระท้อนตราด
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แม่สาเชียงใหม่
ป่าทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
โพธิ์ราษฎร์อ่างทอง
สระตะโกบุรีรัมย์
ต้นผึ้งลำพูน
สีหไกรสรวัดชนะสงคราม
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
โกรกกรากสมุทรสาคร
ยวดลพบุรี
ธาตุร้อยเอ็ด
สระหลวงบุรีรัมย์
แก้วไพฑูรย์วัดราชโอรสาราม
สามัคคีรังสรรค์อุทัยธานี
ศาลาลอยนครราชสีมา
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดบุณยประดิษฐ์
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ช้างรองลำพูน
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
ศิรินทราวาสอุดรธานี
ป่าทรงคุณปราจีนบุรี
หนองจอกนครราชสีมา
มรรคสำราญขอนแก่น
บางปะกอกเขตราษฎร์บูรณะ
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
พระนอนสิงห์บุรี
มหาธาตุยโสธร
ศรีกลางเวียงน่าน
ลุ่มเจริญศรัทธาวัดยานนาวา
มหาวันลำพูน
จตุรมิตรประดิษฐารามวัดดาวดึงษาราม
อัมพวันยโสธร
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
ใหญ่สมุทรปราการ
ชีแวะลพบุรี
ทาหมื่นข้าวลำพูน
ใหม่อมตรสวัดชนะสงคราม
สระบัวเกลื่อนนครราชสีมา
ป่าคาน่าน
กลางเวียงเชียงใหม่
นาตาดีพิษณุโลก
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
มงคลวรารามวัดราชโอรสาราม
สว่างศรีสะเกษ
ปทุมาวาสชัยภูมิ
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่
ยางเพชรบุรี
พัฒนราษฏร์บำรุงกำแพงเพชร
ศรีโลหะราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
ต้นธงแพร่
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
พญาปราบปัจจามิตรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โตนดเขตภาษีเจริญ
พระเจ้าตนหลวงลำพูน
ชัยมงคลสงขลา
บ่อไร่ตราด
หัวร้องพิษณุโลก
เมืองคงศรีสะเกษ
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
ลานนาบุญนนทบุรี
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
อัปสรสวรรค์วัดปากน้ำ
ศรีบุญชู (วังไฮ)ลำพูน
ไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานี
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
รวกบางบำหรุวัดคฤหบดี
หนองหงส์จันทบุรี
รัตนชัยพระนครศรีอยุธยา
สุวรรณดารารามพระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือกาญจนบุรี
หน้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
สิริปุณณารามยะลา
ป่าหลักร้อยนครราชสีมา
นาเหลืองนอกน่าน
ครุฑวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ม่วงแควัดหัวลำโพง
กล้วยนนทบุรี
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
ไผ่ล้อมนครปฐม
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ไผ่เหลืองนนทบุรี
พลับพลาชัยวัดสุวรรณาราม
พันธุวงษ์สมุทรสาคร
ป่าเกดสมุทรปราการ
เขายายกะตาลพบุรี
ศรีมงคลอำนาจเจริญ
ราษฏร์บำรุงสงขลา
แช่พลางน่าน
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
บางไส้ไก่วัดบพิตรพิมุข
หม้อคำตวงเชียงใหม่
คูหาสุวรรณสุโขทัย
เหนือรัตนบุรีสุรินทร์
พระธาตุราษฏร์บำรุงหนองคาย
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร