จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๔

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๔ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๙
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๔
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖
จองคำลำปาง๗๕
บ้านหนองกุงขอนแก่น๖๔
ตากฟ้านครสวรรค์๕๗
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๕๓
บูรพารามใต้ยโสธร๕๓
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๔๙
๑๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๘
๑๑หนองแวงขอนแก่น๔๖
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๖
๑๒พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๔
๑๓พระพุทธบาทสระบุรี๔๓
ชัยศรีขอนแก่น๔๓
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๔๓
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๓
๑๔อมรคีรีวัดคฤหบดี๔๒
๑๕สามพระยาวัดสามพระยา๔๑
๑๖พระธาตุพนมนครพนม๔๐
ละหารนนทบุรี๔๐
๑๗มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๓๘
บางไผ่นนทบุรี๓๘
๑๘หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๗
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๓๗
๑๙ธาตุขอนแก่น๓๕
๒๐ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๓๔
๒๑พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๓
สุทธิวารีจันทบุรี๓๓
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๓๓
๒๒ชากมะกรูดระยอง๓๒
๒๓บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๓๑
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๑
๒๔บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด(ธ)๓๐
๒๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๙
พระงามนครปฐม๒๙
ท่าตอนเชียงใหม่๒๙
๒๖เทพลีลาคณะเขตบางกะปิ๒๘
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๒๘
เขียนเขตปทุมธานี๒๘
โพธิ์ทองขอนแก่น๒๘
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๘
๒๗จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๗
๒๘โพธารามนครสวรรค์๒๖
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๖
๒๙ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๕
เหนือร้อยเอ็ด๒๕
๓๐ศรีวิชัยวนารามเลย๒๔
สังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง๒๔
๓๑บางนาในวัดบางนาใน๒๓
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๒๓
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)๒๓
ศรีบุญเรืองเลย๒๓
๓๒เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๒
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๒๒
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๒
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๒๒
๓๓แจ้งสว่างนอกขอนแก่น๒๑
แสงสวรรค์นครสวรรค์๒๑
พายัพนครราชสีมา๒๑
พรหมสุรินทร์สุรินทร์๒๑
บางหลวงปทุมธานี๒๑
จุกเฌอฉะเชิงเทรา๒๑
๓๔บัวงามราชบุรี๒๐
ขันเงินชุมพร๒๐
มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๐
กลางกาฬสินธุ์๒๐
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๒๐
กลางบุรีรัมย์๒๐
๓๕ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๙
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๙
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๙
๓๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๘
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๘
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์๑๘
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๘
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๘
๓๗เชิงเลนนนทบุรี๑๗
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๗
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๗
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา(ธ)๑๗
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๗
พระสิงห์เชียงราย๑๗
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๗
๓๘บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี๑๖
พญาภูน่าน๑๖
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม๑๖
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๖
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๖
หนองเป็ดอุบลราชธานี๑๖
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด๑๖
ตาลล้อมชลบุรี๑๖
๓๙บึงนครราชสีมา๑๕
ครุในสมุทรปราการ๑๕
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๕
ไตรภูมิกาฬสินธุ์๑๕
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๕
ตาลเรียงขอนแก่น๑๕
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๕
ทรงธรรมชัยภูมิ๑๕
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๕
๔๐ห้วยจระเข้นครปฐม๑๔
ศาลานครราชสีมา๑๔
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์๑๔
บ้านหนองตูมขอนแก่น๑๔
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี๑๔
นครสวรรค์นครสวรรค์๑๔
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช๑๔
๔๑นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม๑๓
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๓
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๓
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๓
ป่าประดู่ระยอง๑๓
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๓
๔๒พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่๑๒
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๒
ศรีนครารามอุดรธานี๑๒
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา๑๒
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี๑๒
เวฬุวันอุบลราชธานี๑๒
ไสกระดานเพชรบุรี๑๒
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๒
ท่าตำหนักนครปฐม๑๒
ประชานิยมกาฬสินธุ์(ธ)๑๒
ศรีโคมคำพะเยา๑๒
กลางร้อยเอ็ด๑๒
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด๑๒
สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๒
บูรพ์นครราชสีมา๑๒
๔๓แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๑
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น๑๑
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๑
ศรีประวัตินนทบุรี๑๑
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม๑๑
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ๑๑
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี๑๑
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด๑๑
สุวรรณรังสรรค์ระยอง๑๑
พุคำบรรพตสระบุรี๑๑
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร๑๑
๔๔ศรีบุรีรตนารามสระบุรี๑๐
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร๑๐
สุทธจินดานครราชสีมา๑๐
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๑๐
วิเวกวรารามตราด๑๐
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม๑๐
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู๑๐
บัวขวัญนนทบุรี๑๐
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี๑๐
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)๑๐
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด๑๐
ทรงศิลาชัยภูมิ๑๐
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๐
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา๑๐
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๑๐
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๐
ทัพคล้ายอุทัยธานี๑๐
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน๑๐
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง๑๐
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์๑๐
สระเกศวัดสระเกศ๑๐
๔๕คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
บูรพารามยโสธร
สัตหีบชลบุรี
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
ชัยสามหมอชัยภูมิ
วังสพุงพัฒนารามเลย
บุญญฤทธยารามชลบุรี
สวนดอกเชียงใหม่
สายไหมปทุมธานี
ป่าจันทวนารามยโสธร
บุพพารามเชียงใหม่
สุวรรณบำรุงราชวรารามปทุมธานี
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
สะแกนครราชสีมา
ศรีสุทธาวาสเลย(ธ)
บางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
เขาพุทธโคดมชลบุรี
วารินทรารามอุบลราชธานี
แจ้งนครศรีธรรมราช
ต้นสนอ่างทอง
๔๖สระกำแพงใหญ่ศรีษะเกษ
คุ้มวนารามร้อยเอ็ด
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด(ธ)
สิงห์ปทุมธานี
พรหมบุรีวัดบพิตรพิมุข
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
เนินหอมปราจีนบุรี
บ้านหนองกุ้งขอนแก่น
พระสิงห์เชียงใหม่
แก้วโกรวารามกระบี่
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
ท่ากระท้อนตราด
โพธิสมภารหนองคาย
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู(ธ)
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
สระแก้วสระแก้ว
หนองบัวจันทบุรี
ภูมินทร์น่าน
โพธิ์ชัยหนองคาย
บางรักใหญ่นนทบุรี
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
เรือแข่งพระนครศรีอยุธยา
๔๗ก้ำก่อแม่ฮ่องสอน
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
คลองหาดสระแก้ว
ทุ่งกวาวแพร่
ไตรมุขชยารามชลบุรี
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
หนองโพธิ์นครนายก
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
คฤหบดีวัดคฤหบดี
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
ชลประทานรังศฤษฎ์นนทบุรี
ศรีโสดาเชียงใหม่
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
มหาวนารามอุบลราชธานี
เจดีย์งามเชียงใหม่
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
ใหม่จันทบุรี
เวฬุวันร้อยเอ็ด
กำแพงดินพิจิตร
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
๔๘มูลจินดารามปทุมธานี
มหาสอนวัดหัวลำโพง
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
โพธิสมภรณ์อุดรธานี(ธ)
ไร่ขิงนครปฐม
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
มหาธาตุยโสธร
จำปาสุรินทร์
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
ศรีเมืองจันทบุรี
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
หนองขุนชาติอุทัยธานี
อริยวงศารามราชบุรี
ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
เวฬุวันหนองคาย(ธ)
สว่างอารมณ์ร้อยเอ็ด
เจ้าอามวัดสร้อยทอง
นอกชลบุรี
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ปากน้ำอุบลราชธานี
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
ปลายคลองขุนศรีนนทบุรี
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
โนนไทยนครราชสีมา
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ท่าคอยเพชรบุรี
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
ศรีชมชื่นหนองคาย
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
ตราชูวนารามขอนแก่น
เมืองรามน่าน
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
โพธิ์ศรีสกลนคร
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
อรุณธรรมรังษีร้อยเอ็ด
๔๙หนองหลักอุบลราชธานี
โพธิ์พระนครศรีอยุธยา
กลางสุรินทร์สุรินทร์
โตนด (1)พระนครศรีอยุธยา
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
อรัญญิกาวาสอ่างทอง
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
เครือวัลย์ชลบุรี
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
แสนสุขอุบลราชธานี(ธ)
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
บัวลอยสระบุรี
รัตนชมภูปราจีนบุรี
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
ทรงบนนครศรีธรรมราช
สุปัญญารามร้อยเอ็ด(ธ)
บุญรอดธรรมารามวัดหัวลำโพง
กลางขอนแก่น
อโสการามร้อยเอ็ด
อุดมธานีนครนายก
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
บูรพาสกลนคร
ห้วยยางชลบุรี
ไผ่ล้อมนครปฐม
ศรีมงคลอุบลราชธานี
บุญยืนน่าน
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ท่ากระบือขอนแก่น
ท่ามะโอลำปาง
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
ราษฎร์บูรณารามชุมพร
เสนหานครปฐม
จำปาบุรีรัมย์
สามง่ามนนทบุรี
ดงมะไฟสกลนคร
โพธิ์กลางขอนแก่น
เสถียรรัตนารามนครปฐม
ศรีนวลขอนแก่น
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
นาคกลางวัดนาคกลาง
บรบือสรารามมหาสารคาม
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
๕๐ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ป่างิ้วเชียงราย
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
สมรโกฎินนทบุรี
พุทธนิมิตนครสวรรค์
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
สุนีย์ศรัทธาธรรมฉะเชิงเทรา
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
วะตะแบกชัยภูมิ
มหาธาตุเพชรบูรณ์
บ้านโป่งราชบุรี
เต็มรักสามัคคีนนทบุรี
ราษฎร์บำรุงสงขลา
จันทรสามัคคีหนองคาย(ธ)
ศิริธรรมิกาวาสขอนแก่น
กุฏิการามกำแพงเพชร
ประดิษฐารามวัดหงส์รัตนาราม
กำแพงบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
หนองโว้งสุโขทัย
เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น
เกาะอ่างทอง
โพธิพฤษารามสุรินทร์
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร(ธ)
สวนพลูวัดหัวลำโพง
ป่าแสงอรุ่นขอนแก่น(ธ)
ท่าถนนอุตรดิตถ์
ใหม่วัดศรีสุดาราม
คร้อพนันกาญจนบุรี
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
พระโตอุบลราชธานี
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
แสนสุขอุบลราชธานี (ธ)
ควนสบายกระบี่
เปรมประชาปทุมธานี
โพธิ์นครราชสีมา
เสาธงทองลพบุรี
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ศรีขุนหาญศรีสะเกษ
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
บางนานอกคณะเขตพระโขนง
อำนาจอำนาจเจริญ
นครอินทร์นนทบุรี
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
วุฒารามขอนแก่น
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ศรีชมชื่นอุดรธานี
ฟ้าฮ่ามเชียงใหม่
ศรีจันทร์ขอนแก่น(ธ)
พระนางสร้างภูเก็ต
ปราสาททองสุพรรณบุรี
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
ฝายหินเชียงใหม่
ศิรินทราวาสอุดรธานี
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
ทินกรนิมิตนนทบุรี
ประสิทธิชัยตรัง
ดอนกลางพระนครศรีอยุธยา
ป่าพุทธชัยมงคลขอนแก่น
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
๕๑สันติธรรมเชียงใหม่(ธ)
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
ลุ่มระยอง
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
สุวรรณวิจิตรสุรินทร์
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
ทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
โคกสมานคุณสงขลา
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เนินสุทธาวาสชลบุรี
สุวรรณมงคลตราด
โนนติ้วศรีษะเกษ
ชัยพรหนองคาย
ลำนารายณ์ลพบุรี
ไทยชุมพลสุโขทัย
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีษะเกษ
บ้านไร่อุทัยธานี
กาญจนสิงหาสห์วัดกาญจนสิงหาสห์
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
พลับพลาชัยวัดสามพระยา
โสภณารามเชียงใหม่
โพธิ์ศรีหนองคาย
ภาชีพระนครศรีอยุธยา
สุทธารามวัดทองนพคุณ
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
สังลานปทุมธานี
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ผาแดงหลวงลำปาง
อรุณราชวนารามวัดอรุณราชวนาราม
อรัญญวิเวกหนองคาย
โนนคูณศรีษะเกษ
อิสานนครราชสีมา
จอมมณีหนองคาย
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
ตระพังทองสุโขทัย
ศรีษะเกษหนองคาย
อุทัยทิศมหาสารคาม
พระธาตุช่อแฮแพร่
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สารภาณนิมิตนครพนม
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
บ้านหม้อลำปาง
มหาธาตุนครพนม
ดอนหวายนครราชสีมา
ทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
กลางมหาสารคาม
หนองปลิงนครสวรรค์
ลำดวนหนองคาย
โพธารามสุพรรณบุรี
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
อนงคารามวัดอนงคาราม
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
เนินบุญญารามชลบุรี
คูยางกำแพงเพชร
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
สำดวนหนองคาย
สุวรรณวัดทองนพคุณ
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
เขาฉกรรจ์สระแก้ว
พันตำลึงสุพรรณบุรี
ศรีดอนคำแพร่
เขาวังราชบุรี
หัวคู้สมุทรปราการ
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
ม่วงคณะเขตหนองแขม
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์
ดอนผวานครราชสีมา
ปานจัยนารามบุรีรัมย์
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
ชีแวะลพบุรี
หัวช้างลพบุรี
ป่าเรไลย์นครสวรรค์
โพนชัยเลย
ศรีหนาถนครพนม
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
หนองบัวสุรินทร์
เกีรยติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
พลับพลาชัยเพชรบุรี
ท่ายางกลางชุมพร
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
๕๒มะสงนนทบุรี
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
บางกระเบาปราจีนบุรี
บางช้างเหนือนครปฐม
ฟุ้งประชาธรรมารามสมุทรสาคร
แสนฝางเชียงใหม่
ทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
ป่าสามัคคีสันติธรรมอุดรธานี
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ปราสาทนนทบุรี
รวกสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
สว่างอารมณ์กำแพงเพชร
อมรินทรารามคณะเขตประเวศ
โคกเลาะอำนาจเจริญ
ผ่าแดงหลวงลำปาง
โพธิ์งามหนองคาย
ชัยประชาราษฎร์กาฬสินธุ์
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ประชุมโยธีพังงา
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
สกุณปักษีสุพรรณบุรี
มะเดื่อนนทบุรี
พระญาติการามพระนครศรีอยุธยา
พลับจันทบุรี
เทพรังษียโสธร(ธ)
สุทธิวรารามวัดหัวลำโพง
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด (ธ)
ศาลาแดงคณะเขตภาษีเจริญ
ยางน้อยอุบลราชธานี
ดอนไชยพะเยา
เขาเม็งอมรเมศร์กาญจนบุรี
หว่านบุญปทุมธานี
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
สระมะค่าบุรีรัมย์
ท่าราษฎร์ขอนแก่น
แก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ไทยเจริญเหล่าหัวภูร้อยเอ็ด
อินทารามวัดอินทาราม
น้ำอ้อมศรีษะเกษ
เทียนถวายปทุมธานี
สวนป่าวิปัสสนารามหนองคาย
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
ศาลาลอยสุรินทร์
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
แจ้งสุราษฎร์ธานี
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
คลองชันปทุมธานี
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ
บกน้อยยโสธร
พันตองเชียงใหม่
พิกุลเงินนนทบุรี
ศิลาชัยมุกดาหาร
โปรดเกษเชษฐารามสมุทรปราการ
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง
เขาจำศีลกาญจนบุรี
สระเรียงนครศรีธรรมราช
พระยาทำวรวิหารวัดระฆังโฆสิตาราม
นาตาดีพิษณุโลก
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เมืองคงศรีษะเกษ
จันทราวาสชุมพร
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
พิกุลทองนนทบุรี
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
สระทองร้อยเอ็ด
ทับคล้อพิจิตร
หนองไม้ตายยโสธร
บูรณารามนครศรีธรรมราช
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่
ดงเค็งนครราชสีมา
หนองอ้ายสามชัยนาท
อัมพวันหนองคาย
บ้านหว้าพระนครศรีอยุธยา
เทพากรวัดเทพากร
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
อภัยทายารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
คลองสักตาก
กระบี่ศรีษะเกษ
สว่างภพปทุมธานี
อิสาณบุรีรัมย์
กลางทุมมาวาสชลบุรี
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
วิเศษการวัดดุสิดาราม
รัชฏาธิษฐานวัดรัชฏาธิษฐาน
ศาลาปูนวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
เหนือสกลนคร
เสนานฤมิตรสระบุรี
มหาวงษ์สมุทรปราการ
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร
เทพรังษียโสธร (ธ)
มหัตตมังคลารามสงขลา
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
ป่าแสงอรุณขอนแก่น(ธ)
ไผ่ล้อมสุโขทัย
ใหม่พระยาทำชลบุรี
อัปสรสวรรค์วัดศรีสุดาราม
เกีรยติแก้วสามัคคีศรีษะเกษ
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร
พระนอนสิงห์บุรี
ทัศนารุณสุนทริการามวัดสร้อยทอง
หน้าพระธาตุชลบุรี
อัมพวนารามศรีษะเกษ
สันติวิเวกร้อยเอ็ด
ศรีแก้งค้อนครราชสีมา (ธ)
เกษทองอ่างทอง
สันติธรรมเชียงใหม่
ชัยมงคลพิจิตร
หนองขุ่นอุบลราชธานี
บ้านกาบเชิงสุรินทร์
เนินหลังเต่าชลบุรี
หนองบัวกาฬสินธุ์
สมรโกฏินนทบุรี
พระอินทร์แปลงนครพนม
ห้วยบงลำพูน
นังคัลจันตรีปทุมธานี
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
คูหาสวรรค์วัดปากน้ำ
กระบี่ศรีสะเกษ
ศรีบุญเรืองลำพูน
หนองน้ำส้มพระนครศรีอยุธยา
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่าพาณิชย์ปราจีนบุรี
ท่าวังหินอุบลราชธานี
ถ้ำสิงโตทองราชบุรี
สามัคคีผดุงพันธ์สุราษฎร์ธานี(ธ)
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
มะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
ใหม่เจริญธรรมชัยนาท
ท่าหลวงพิจิตร
อัปสรสวรรค์วัดปากน้ำ
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี
คลองท่อมกระบี่
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
มณีบรรพตตาก
เหนืออุบลราชธานี
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
ทาผาตั้งลำพูน
ศรีสุมังคล์หนองคาย
เวฬุนครารามบุรีรัมย์
หนองเสม็ดสันติธรรมารามชลบุรี
ศิริวราวาสศรีษะเกษ
สระเกศเพชรบูรณ์
ศรีอุดมอุบลราชธานี
ดงลานแพร่
๕๓ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร (ธ)
อัมพวาวัดระฆังโฆสิตาราม
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
หนองจอกนครราชสีมา
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
รีนิมิตรสระแก้ว
ปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ต้นเหียวเชียงใหม่
ส้มเกลี้ยงนนทบุรี
ท่าน้ำพองขอนแก่น
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
กลางเวียงเชียงใหม่
สมบูรณ์ธรรมกายารามพิจิตร
พลับนครราชสีมา
อัมพรวนารามศรีสะเกษ (ธ.)
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
พุทธภูมิยะลา
เลาคณะเขตบางขุนเทียน
หนองพังนาคชัยนาท
เลียบราษฎร์บำรุงวัดสร้อยทอง
มงคลน่าน
ไชยวารกาฬสินธุ์
คลองตันราษฎร์บำรุงนครปฐม
ศรีวิสารวาจานครปฐม
กระต่ายเต้นกาญจนบุรี
อุปนันทารามระนอง
โอกาสนครพนม
ศรีมงคลเพชรบูรณ์
สะพานนครราชสีมา
โคกพระเจดีย์วัดสามพระยา
ศรีจันทร์ขอนแก่น
ใหม่อมตรสวัดชนะสงคราม
วังปลาดุกพิษณุโลก
ราชคฤห์วัดอินทาราม
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ดอนขมิ้นกาญจนบุรี
เจดีย์น่าน
โพธาวาสสุราษฎร์ธานี
ไก่แก้วลำพูน
แพรกษาสมุทรปราการ
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สะพานพระโขนงคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
ท่าสว่างบุรีรัมย์
หนองเลาลพบุรี
สามผานจันทบุรี
ชุมแสงนครสวรรค์
อินทรวิหารวัดชนะสงคราม
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
ป่าคลองกุ้งจันทบุรี
บึงพระรามสระแก้ว
หนองขอนอุบลราชธานี
หนังราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
ยางเพชรบุรี
อริยวงศารามราชบุรี(ธ)
เวฬุราชิณวัดอินทาราม
หนองปรูนครราชสีมา
อ้อมน้อยสมุทรสาคร
อมรทายิการามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
คู่สร้างสมุทรปราการ
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
บ้านกลางลำพูน
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด
หลักสี่วัดสร้อยทอง
โคกศรีสะเกษนครราชสีมา
หนองไฮอุบลราชธานี
กู่แดงเชียงใหม่
หนองไม้เลื้อยวัดบพิตรพิมุข
ซับพงโพดนครราชสีมา
ศรีภูเรือเลย
พัฒนาราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
ธรรมิกาวาสชัยนาท
ลุ่มคงคารามนนทบุรี
กลางเมืองมิ่งร้อยเอ็ด
วรามาตยภัณฑสารารามวัดหงส์รัตนาราม
คู้บอนคณะเขตมีนบุรี
บ้านโดดศรีสะเกษ
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ดอกเอื้องเชียงใหม่
คลองเรียนสงขลา
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
ศรีสว่างนครพนม
ในสองวิหารสมุทรปราการ
สุนทรศิริเชียงใหม่
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
ปุรณาวาสวัดหงส์รัตนาราม
บางขุนนนท์วัดชัยพฤกษมาลา
เพลงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
น้ำบ่อหลวงเชียงใหม่
สุปัฏนารามวรวิหารอุบลราชธานี (ธ)
ธาตุร้อยเอ็ด
นาแส่งลำปาง
ท่ายางเหนือชุมพร
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
ทุ่งสว่างศรีษะเกษ
ทากาศลำพูน
ตาชูนครราชสีมา
นาคารามภูเก็ต
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
ประดิษฐารามวัดประยุรวงศาวาส
นาพร้าวเก่าชลบุรี
ถ้ำมังกรทองกาญจนบุรี
เวียงเกษมอุบลราชธานี
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
กำแพงแลงเพชรบุรี
เชตวัน(หนองหมู)ลำพูน
หนองสายไพรนครราชสีมา
จตุรมิตรประดิษฐารามวัดชนะสงคราม
เวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
อินทรรังสฤษฎิ์สกลนคร
เกาะแก้วอรุณครามสระบุรี
บุ่งนครราชสีมา
ศรีเมืองนาเชือกมหาสารคาม
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
บูรพาร้อยเอ็ด
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่(ธ)
แก้วฟ้านนทบุรี
ยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
กระทอนนครราชสีมา
ตาพระยาสระแก้ว
ทัศนารุณสุนทริการามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ศรีลำดวนสกลนคร
บูรพารามขอนแก่น
มหาวันลำพูน
ตะพานหินพิจิตร
ระเบาะเกตุปราจีนบุรี
ศรีโพธิ์ชัยอุบลราชธานี
อุทธารามเชียงราย
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
สุทธจินดานครราชสีมา(ธ)
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
วิจิตรการนิมิตรคณะเขตภาษีเจริญ
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
จตุรมิตรประดิษฐารามวัดศรีสุดาราม
วิมุตยารามวัดสร้อยทอง
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
ตปะโยคารามสุพรรณบุรี
โคกยาวยโสธร
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
นิโครธารามตรัง
พระธาตุดอยกองมูแม่ฮ่องสอน
คูหาสุวรรณสุโขทัย
พัฒนราษฎร์บำรุงวัดบพิตรพิมุข
ต้นสนชลบุรี
เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
โคนอนมหาสวัสดิ์นนทบุรี
ห้วยเจริญผลนครปฐม
พระธาตุช้างค้ำน่าน
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
เหมืองง่าลำพูน
ลำมหาเมฆปทุมธานี
บางน้ำผึ้งในสมุทรปราการ
บึงทองหลางคณะเขตบางกะปิ
หินปักใหญ่ลพบุรี
โคกพระเจดีย์นครปฐม
ธรรมสังเวชสิงห์บุรี
ยานนาวาวัดยานนาวา
ไผ่ล้อมสกลนคร
โยธานิมิตตราด
อู่ทองสุพรรณบุรี
เวตวันวิทยารามอุบลราชธานี
เพชรลีเพชรบุรี
สนามพราหมณ์เพชรบุรี
คลองตาคล้ายนนทบุรี
พุฒิปรางค์ปราโมทย์นนทบุรี
พญาปราบปัจจามิตรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โพธิ์ชัยภูมิ
ประดู่สระบุรี
หนองอ้มอุบลราชธานี
คลองหินปูนสระแก้ว
โนนติ้วศรีสะเกษ
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
วิลัยสายทองร้อยเอ็ด
ทุ่งสะเดียงเพชรบูรณ์
กำแพงบางจากภาษีเจริญ
กลางสุพรรณบุรี
ช่องลมราชบุรี
เพียนามศรีษะเกษ
สวนพริกไทยนครราชสีมา
สามัคคีนครราชสีมา
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ประชาราษฎร์นิมิตเลย
หัวร้องพิษณุโลก
ป่าทรงคุณปราจีนบุรี
โพธิ์งามชัยนาท
ทองพุ่มพวงสระบุรี
บุญศรีมุนีกรณ์วัดสามพระยา
ทุ่งสนเชียงใหม่
ประชุมธรรมชัยนาท
บ้านจานศรีสะเกษ
ท่าพูดนครปฐม
บางปิ้งสมุทรสาคร
ร้องขุ้มเชียงใหม่
สว่างสามัคคีอุดรธานี
ขุมทองอ่างทอง
ครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
กลางรัตนบุรีสุรินทร์
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
ม่อนเจริญธรรมลำปาง
นครบาลชัยภูมิ
กันตทารารามวัดหงส์รัตนาราม
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
สหธรรมารามสมุทรสาคร
ป่ายางชุมพร
เขาแดงประจวบคีรีขันธ์
ไม้สาลีลำพูน
สว่างวงษ์นครสวรรค์
หัวป้อมในสงขลา
ดงพลับนครสวรรค์
ชัยสุนทรกาฬสินธุ์
ศรีบุรพารามตราด
บ้านทองกาญจนบุรี
กระจับพินิจวัดอินทาราม
หรงบนนครศรีธรรมราช
กู่เรืองลำพูน
ขจรรังสรรค์ภูเก็ต
สุธาโภชน์พระนครศรีอยุธยา
จองคำวัดบพิตรพิมุข
บางรักน้อยวัดสร้อยทอง
ศรัทธารามสกลนคร(ธ)
ด่านกระชากรชุมพร
เขาบายศรีจันทบุรี
บ้านกาเจาะสุรินทร์
พระรูปเพชรบุรี
ปราสาทราชบุรี
เสาธงหินนนทบุรี
เขานิพันธ์สุราษฎร์ธานี
หลักร้อยนครราชสีมา
สุขไพรวันระยอง
สุพรรณรังษีลำพูน
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
บ่อทับใต้อุทัยธานี
นาดูนพัฒนารามมหาสารคาม
หนองเส้งลำพูน
ป่าโนนรังร้อยเอ็ด
สันติพลารามพิจิตร
สีหไกรสรวัดชนะสงคราม
สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์มุกดาหาร (ธ)
อัมพวันอุบลราชธานี
หนองพะองสมุทรสาคร
ศิริมังคลารามเชียงใหม่
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช
สุวรรณประดิษฐ์มุกดาหาร
ปริวาศสมุทรปราการ
มรรคสำราญขอนแก่น
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
วิชิราลงกรณนครราชสีมา(ธ)
ใหม่สันติอรัญญิการามเลย
พลับพลานนทบุรี
ตะโนคณะเขตภาษีเจริญ
โพธารามสุรินทร์
ทับขี้เหล็กชัยนาท
อมรทายิการามวัดสุวรรณาราม
แม่ย่อยเชียงใหม่
ตลิ่งชันวัดกาญจนสิงหาสน์
สามกระบือเผือกนครปฐม
เหนือร้อยเอ็ด(ธ)
ทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี
สาริการามตรัง
เสมาเมืองนครศรีธรรมราช
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
โพธารามแม่ฮ่องสอน
โคกพลูตาก
โนนหมันนครราชสีมา
โชติรสธรรมากรหนองคาย
เวฬุวนารามวัดหลักสี่
โบสถ์สิงห์บุรี
คลองโพธิ์วัดบพิตรพิมุข
ใหม่ช่องลมวัดพรหมวงศาราม
บึงบาประภาสะวัตปทุมธานี
สะพานคณะเขตคลองเตย
สัมปทวนนครปฐม
แสงดาวน่าน
กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน
ไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานี
บางกะพ้อมสมุทรสงคราม
ป่าไม้แดงลำพูน
ป่าโคพระนครศรีอยุธยา
ประชาวาสนครราชสีมา
หนองว้าบุรีรัมย์
ใหม่จำปาทองลพบุรี
คงคารามวรวิหารเพชรบุรี
ยางสีสุราชมหาสารคาม
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
ไผ่ล้อมตราด
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
ปฐมบุตรอิศรารามวัดสุวรรณาราม
เกาะเพชรบุรี
ไร่ดอนเพชรบุรี
ห้วยน้ำดิบลำพูน
ไผ่เหลืองนนทบุรี
เนินพระเนาวนารามหนองคาย
เกาะหลักประจวบคีรีขันธ์
สามัคคีธรรมสกลนคร
สระเกษอำนาจเจริญ
รัตนชัยพระนครศรีอยุธยา
ศรีสวัสดิ์มหาสารคาม
ธาตุมหาชัยนครพนม
ดิสานุการามวัดพระพิเรนทร์
สันเจดีย์ลำพูน
ศรีบูรณาวาสสมุทรสาคร
ภคินีนาถวรวิหารวัดภคินีนาถวรวิหาร
โฉลกศิลาสุราษฎร์ธานี
หนองจะบกนครราชสีมา
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
สุจิตต์ธัมมารามบุรีรัมย์
สวนดอกลำปาง
ราษฎร์ประคองธรรมนนทบุรี
ไผ่งามปราจีนบุรี
พิชัยปุรณารารมอุทัยธานี
กวิศรารามลพบุรี
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
พระธาตุเชิงชุมสกลนคร
เมืองคงศรีสะเกษ
นครชื่นชุ่มนครปฐม
วิเชตร์มณีเชียงราย
บางยางสมุทรสาคร
ดอนโฆสิตารามสมุทรสาคร
น้ำคำน้อยยโสธร
พวกแต้มเชียงใหม่
โพธิ์ท่าทรายวัดบพิตรพิมุข
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
ศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
มหาธาตุชัยนาท
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
น้ำโซ้งน่าน
สวนมะม่วงจันทบุรี
เก่าบ่ออำนาจเจริญ
ดงสักกาญจนบุรี
สามัคคีชัยชุมพร
บึงนารางพิจิตร
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
มงคลเทพารามสงขลา
จันทรังสีพิจิตร
ช่องมะเฟืองชลบุรี
วิเศษไชยารามกาฬสินธุ์
วรามาตยภัณฑสารารามวัดอินทาราม
อโศการามกาฬสินธุ์
อ่าวใหญ่ตราด
ไผ่สีซอตาก
หนองบอนตราด
ท่ามะกากาญจนบุรี
แจงร้อนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ถ้ำทองพรรณรานครศรีธรรมราช
ลาดสนุ่นปทุมธานี
สว่างโหราวัดบพิตรพิมุข
ไผ่ล้อมจันทบุรี
ป่าลิไลยก์พัทลุง
อรัญญานีหนองคาย
ท่าหัวแหวนจันทบุรี
อุดมไพรสนร้อยเอ็ด
ท่ามะปรางพิษณุโลก
อินทรวิหารวัดดุสิดาราม
ดอนกอกเพชรบุรี
โพธิคุณวัดอินทาราม
ป่าหลักร้อยนครราชสีมา
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
โพรงมะเดื่อนครปฐม
ไทยงามสระบุรี
โพธิ์สรีสกลนคร
เทพศิริทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ใหญ่สมุทรปราการ
หนองม่วงสระแก้ว
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด
สุวรรณรามลำพูน
หนังราชวรวิหารวัดสร้อยทอง
เรไรวัดกาญจนสิงหาสน์
ปะคำนครราชสีมา
หลวงแพร่
มเหยงคณ์นครศรีธรรมราช(ธ)
ศรีวิชัยมุกดาหาร
ไพชยนต์สมุทรปราการ
อุตมพิสัยร้อยเอ็ด
ศาลาลอยนครราชสีมา
อัมพวันอ่างทอง
คันลัดสมุทรปราการ
เหนือรัตนบุรีสุรินทร์
สารอดคณะเขตราษฎร์บูรณะ
สันต้นกอกเชียงใหม่
โพธารามพะเยา
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
ไร่สีสุกอำนาจเจริญ
มหาวันเชียงใหม่
ป่าตันเชียงใหม่
หนองพลองนครราชสีมา
บึงสาราษฎร์หนองคาย
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
พระบรมธาตุวรวิหารชัยนาท
ภาณุรังสีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บ่อสามแสนกำแพงเพชร
โป่งน้อยเชียงใหม่
ป่ายางร้อยเอ็ด
แม่ไฮลำปาง
ภาวนาภิรตารามวัดศรีสุดา
ลานคาสุพรรณบุรี
สามัคคีผดุงพันธ์สุราษฎร์ธานี (ธ)
ตะคร้อนครราชสีมา
อินทร์บรรจงวัดราชสิงขร
รวกบางบำหรุวัดคฤหบดี
พีระภูมารามลพบุรี
ถ้ำดาวรายประจวบคีรีขันธ์
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านใหม่ชัยนาท
ใหญ่อินทรารามชลบุรี
ประชาบำรุงมหาสารคาม(ธ)
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
ภาวนาภิรตารามวัดสร้อยทอง
ไทรทองตราด
กุดลาดอุบลราชธานี
ทุ่งม่านลำพูน
รังสิตปทุมธานี
ชินวรารามวรวิหารปทุมธานี
พระธาตุบังพวนหนองคาย
จันทารามนครศรีธรรมราช
เพลงวัดสร้อยทอง
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
ศรีมงคลใต้มุกดาหาร
สบสวรรค์พระนครศรีอยุธยา
วังน้ำเย็นสระแก้ว
กกตาลนครปฐม
หลวงเพ็ญอุดรธานี
โนนดินแดงเหนือบุรีรัมย์