จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๕

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๕ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
จองคำลำปาง๑๑๒
พระธรรมกายปทุมธานี๙๗
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๐
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐
บ้านหนองกุงขอนแก่น๖๕
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๕๓
ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๑
พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๙
๑๐สามพระยาวัดสามพระยา๔๘
๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๕
๑๒เทพลีลาคณะเขตบางกะปิ๔๔
๑๓บูรพารามใต้ยโสธร๔๓
๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๒
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๒
๑๕อมรคีรีวัดคฤหบดี๔๑
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๔๑
๑๖บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๓๙
๑๗บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๓๖
ธาตุขอนแก่น๓๖
ตากฟ้านครสวรรค์๓๖
บางนาในวัดบางนาใน๓๖
๑๘พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๕
ชัยศรีขอนแก่น๓๕
พระพุทธบาทสระบุรี๓๕
๑๙ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๓๔
๒๐หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๓
๒๑ไสกระดานเพชรบุรี๓๒
๒๒ราชสิงขรวัดราชสิงขร๓๑
ชากมะกรูดระยอง๓๑
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด(ธ)๓๑
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๑
๒๓พระงามนครปฐม๓๐
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๐
๒๔จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๙
๒๕ละหารนนทบุรี๒๘
๒๖มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๒๗
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๗
๒๗สุทธิวารีจันทบุรี๒๖
๒๘บางไผ่นนทบุรี๒๕
๒๙อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๒๔
๓๐หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๒๓
๓๑ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๒
เขียนเขตปทุมธานี๒๒
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๒๒
๓๒นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๒๑
ศรีวิชัยวนารามเลย๒๑
๓๓ศรีบุญเรืองเลย๒๐
พิกุลทองสิงห์บุรี๒๐
๓๔สะแกนครราชสีมา๑๙
๓๕สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๘
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๘
จุกเฌอฉะเชิงเทรา๑๘
๓๖สระเกศวัดสระเกศ๑๗
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๗
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๗
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๗
บ้านหม้อลำปาง๑๗
๓๗ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๖
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม๑๖
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๖
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๖
สุทัศน์ร้อยเอ็ด๑๖
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๖
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช๑๖
๓๘ตาลล้อมชลบุรี๑๕
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา๑๕
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)๑๕
ต้นสนอ่างทอง๑๕
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๕
๓๙บัวขวัญนนทบุรี๑๔
พระสิงห์เชียงราย๑๔
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๔
มหาวนารามอุบลราชธานี๑๔
วิเวกวรารามตราด๑๔
ขันเงินชุมพร๑๔
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๔
พายัพนครราชสีมา๑๔
ท่าตอนเชียงใหม่๑๔
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๔
๔๐บ้านใหม่ชัยนาท๑๓
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๓
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๓
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๓
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี๑๓
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๓
เพชรวรารามเพชรบูรณ์๑๓
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น๑๓
ป่าประดู่ระยอง๑๓
ราษฏร์บูรณะปัตตานี๑๓
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๓
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๓
๔๑แสงสวรรค์นครสวรรค์๑๒
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน๑๒
บึงนครราชสีมา๑๒
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๒
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)๑๒
ศาลานครราชสีมา๑๒
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๒
แม่สุกลำปาง๑๒
โพธารามนครสวรรค์๑๒
๔๒สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๑
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๑
พุคำบรรพตสระบุรี๑๑
บัวงามราชบุรี๑๑
ครุในสมุทรปราการ๑๑
ทรงธรรมชัยภูมิ๑๑
กลางบุรีรัมย์๑๑
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์๑๑
อริยวงศารามราชบุรี๑๑
สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๑
กลางกาฬสินธุ์๑๑
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑
๔๓เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม๑๐
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๐
ทัพป่าจิกมหาสารคาม๑๐
เจดีย์งามเชียงใหม่๑๐
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ๑๐
ยางน้อยอุบลราชธานี๑๐
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๑๐
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร๑๐
พรหมสุรินทร์สุรินทร์๑๐
มหาพุทธารามศรีสะเกษ๑๐
ศรีโคมคำพะเยา๑๐
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๑๐
กลางสุรินทร์สุรินทร์๑๐
พระประโทนเจดีย์นครปฐม๑๐
๔๔ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
เปรมประชาปทุมธานี
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
ห้วยจระเข้นครปฐม
โพธิ์ศรีสกลนคร
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา(ธ)
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
ป่างิ้วเชียงราย
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
พญาภูน่าน
สุวรรณบำรุงราชวรารามปทุมธานี
เวฬุวันอุบลราชธานี
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
ชัยสามหมอชัยภูมิ
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
๔๕บ้านโป่งราชบุรี
ศรีโสดาเชียงใหม่
ผาแดงหลวงลำปาง
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา(ธ)
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
นอกชลบุรี
เวฬุวันร้อยเอ็ด
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู
ราษฏร์บูรณารามชุมพร
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
๔๖สายไหมปทุมธานี
กำแพงดินพิจิตร
หนองโพธิ์นครนายก
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
เครือวัลย์ชลบุรี
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
ท่ากระท้อนตราด
ป่าจันทวนารามยโสธร
กลางบุรีรัมย์บุรีรัมย์
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
ตระพังทองสุโขทัย
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
บรบือสรารามมหาสารคาม
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
อนงคารามวัดอนงคาราม
สิงห์ปทุมธานี
ใหม่จันทบุรี
๔๗ศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
พระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเชียงใหม่
เสถียรรัตนารามนครปฐม
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
ศรีมงคลอุบลราชธานี
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
อรุณธรรมรังษีร้อยเอ็ด
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
หนองเป็ดอุบลราชธานี
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
บ่อทองราษฏร์บำรุงชลบุรี
โปรดเกศเชษฐารามสมทุรปราการ
ศรีประวัตินนทบุรี
นังคัลจันตรีปทุมธานี
นาอุ่นพระนครศรีอยุธยา
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
เขาวังราชบุรี
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร
พระแก้วดอนเต้าลำปาง
ทรงศิลาชัยภูมิ
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ภูมินทร์น่าน
สุนีย์ศรัทธาธรรมฉะเชิงเทรา
บางหลวงปทุมธานี
สัตหีบชลบุรี
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
เนินหลังเต่าชลบุรี
วารินทรารามอุบลราชธานี
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
คฤหบดีวัดคฤหบดี
๔๘เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
นครสวรรค์นครสวรรค์
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง
เมืองคงศรีสะเกษ
กำแพงบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
บูรพารามยโสธร
มหาสอนวัดหัวลำโพง
โพธิ์ชัยหนองคาย
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
บ้านหาญนครราชสีมา
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
บริบูรณ์ชัยภูมิ
ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ด่านประชากรชุมพร
ทางกระบือนครนายก
สระแก้วสระแก้ว
บูรพาสกลนคร
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
ชัยมงคลชลบุรี
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
ประดิษฐารามวัดหงส์รัตนาราม
โพธิ์พระนครศรีอยุธยา
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
เรือแข่งพระนครศรีอยุธยา
โพธิ์ทองขอนแก่น
ทับคล้อพิจิตร
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
๔๙ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
อภัยทายารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
ใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรี
ลำนารายณ์ลพบุรี
ช่องลมราชบุรี
วังตะกูนครปฐม
สุวรรณมงคลตราด
ท่าสว่างบุรีรัมย์
ธาตุร้อยเอ็ด
มหาธาตุยโสธร
สวนพลูวัดหัวลำโพง
รัตนชมภูปราจีนบุรี
สุทธาวาสชลบุรี
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
ห้วยยางชลบุรี
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
โพธิ์ศรีวนารามร้อยเอ็ด
โนนติ้วศรีสะเกษ
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ท่าคอยเพชรบุรี
เจ้าอามวัดสร้อยทอง
ชัยพรหนองคาย
ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
ลำดวนหนองคาย
สัมปทวนนครปฐม
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
พระนางสร้างภูเก็ต
ท่ามะโอลำปาง
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
เนินสุทธาวาสชลบุรี
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
อุดมธานีนครนายก
เจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร
๕๐คลองหาดสระแก้ว
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
ลาดปลาเค้าเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เนินบุญญารามชลบุรี
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด(ธ)
เสนหานครปฐม (ธ)
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
บุญญฤทธยารามชลบุรี
โพธิ์นครราชสีมา
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
สิงห์วัดราชโอรสาราม
ไผ่งามปราจีนบุรี
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
หนองบัวสุรินทร์
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
เลาคณะเขตบางขุนเทียน
สวนมะม่วงจันทบุรี
ท่าหลวงพิจิตร
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
สันต้นผึ้งเชียงราย
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
เขาพุทธโคดมชลบุรี
บ้านขุนเชียงใหม่
พัฒนารามสุราษฏร์ธานี
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
สระเรียงนครศรีธรรมราช
พระธาตุพนมนครพนม
โพธิสมภารหนองคาย
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
เทียนถวายปทุมธานี
ลุ่มระยอง
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
บุญรอดธรรมารามวัดหัวลำโพง
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ประชุมโยธีพังงา
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
หว่านบุญปทุมธานี
กลางร้อยเอ็ด
วิเชียรธรรมารามชัยภูมิ
หัวช้างลพบุรี
เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
แจ้งนครศรีธรรมราช
สามัคคีนครราชสีมา
พิกุลเงินนนทบุรี
โพธิ์กลางขอนแก่น
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
บัวลอยสระบุรี
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
อัปสรสวรรค์วัดปากน้ำ
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
โพธิ์ทัยมณีเพชรบุรี
อิสานนครราชสีมา
อิสาณบุรีรัมย์
ศรีสุทธาวาสเลย(ธ)
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ลาดพร้าวเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
บกน้อยยโสธร
อินทารามวัดอินทาราม
หนัง ราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
ศรีเมืองจันทบุรี
หนองไม้ตายยโสธร
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
จันทราวาสชุมพร
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
ไรขิงนครปฐม
ชีแวะลพบุรี
พระสมุทรเจดีย์สมทุรปราการ
ไตรสามัคคีสมทุรปราการ
กระชงคารามสุโขทัย
คูหาสวรรค์วัดปากน้ำ
ฟ้าฮ่ามเชียงใหม่
ต้นสนชลบุรี
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
บ้านแดงพระนครศรีอยุธยา
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
๕๑บุพพารามเชียงใหม่
คู่สร้างสมุทรปราการ
จินตาวาสพัทลุง
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
ชัยมงคลสงขลา
สี่แยกประจวบคีรีขันธ์
ครุในสมทุรปราการ
หนองผักแว่นกาญจนบุรี
สันติวนารามเลย
โบสถ์สิงห์บุรี
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
บ้านส้องสุราษฏร์ธานี
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
ใหม่พระยาทำชลบุรี
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
ป่าเรไลย์นครสวรรค์
ท่าช้างนครศรีธรรมราช
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
บางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
ใหม่วัดศรีสุดาราม
โพธารามสุรินทร์
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
ท่าถนนอุตรดิตถ์
เสมาเมืองนครศรีธรรมราช
สังข์กระจายวัดอรุณราชวราราม
ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม
ปฐมเกษารามกาฬสินธุ์
คร้อพนันกาญจนบุรี
ไผ่ล้อมนครปฐม
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
ราษฎร์บำรุงสงขลา
กำแพงวัดราชโอรสาราม
สุวรรณวัดทองธรรมชาติ
ยอดแก้วหนองคาย
บ้านใหม่ลำปาง
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
ศรีบูรณาวาสสมุทรสาคร
สวนดอกลำปาง
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง
กลางสุรินทร์
มณีสถิตกปิฎฐารามอุทัยธานี
ประสิทธิชัยตรัง
ฉิมทายกาวาสวัดสุวรรณาราม
พุทธนิมิตนครสวรรค์
หนองบัวจันทบุรี
มหาธาตุเพชรบูรณ์
เหนือร้อยเอ็ด
ท่ายางกลางชุมพร
สวนดอกเชียงใหม่
บางนานอกคณะเขตพระโขนง
ครองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สามง่ามนนทบุรี
พระญาติการามพระนครศรีอยุธยา
ป่าโนนรังร้อยเอ็ด
ดงหมีสระบุรี
ศรีทวีนครศรีธรรมราช (ธ)
บึงสุรินทร์
เดิมนครราชสีมา
ม่วงคณะเขตบางแค
กลางวรวิหารสมทุรปราการ
ทับขี้เหล็กชัยนาท
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
ศรีเมืองนาเชือกมหาสารคาม
อู่ทองสุพรรณบุรี
ราษฏร์บำรุงนครราชสีมา
รวกบางบำหรุวัดคฤหบดี
พระธาตุศรจอมทองวรวิหารเชียงใหม่
เครือวัลย์วัดบุปผาราม
เชิงเลนนนทบุรี
สุทธิวรารามวัดหัวลำโพง
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
ไร่ขิงนครปฐม
นิโครธารามพัทลุง
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
มงคลเทพารามสงขลา
สีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
บางเลนเจริญนนทบุรี
หนองแวงขอนแก่น
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
หนองบอนตราด
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
ศาลาลอยสุรินทร์
ราษฏร์ศรัทธารามชัยนาท
โยธานิมิตตราด
ดอนวัดยานนาวา
พระธาตุช่อแฮแพร่
วิเศษการวัดดุสิดาราม
สามัคคีธรรมร้อยเอ็ด
นากลางนครราชสีมา
ช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
ศรีชมชื่นหนองคาย
สมานราษฎร์ชลบุรี
แคสมุทรปราการ
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
เพชรสมุทรสมุทรสาคร
นิโครธารามตรัง
ตาก้องนครปฐม
เกาะอ่างทอง
หมากยางศรีสะเกษ
นวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
แก้วโกรวารามกระบี่
โกศลสิตารามนครราชสีมา
จำปาสุรินทร์
ศรีษะเกษหนองคาย
ท่าพริกตราด
เหนือร้อยเอ็ด(ธ)
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์
ใหม่เทพนิมิตรวัดภคินีนาถ
ศรีภูเรือเลย
ศรีอริยวงศ์ร้อยเอ็ด
พลับพลาชัยเพชรบุรี
นาคกลางวัดนาคกลาง
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
มะสงนนทบุรี
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
บูรพ์นครราชสีมา
ตะพานหินพิจิตร
หนองอีบุตรกาฬสินธุ์
อัมพนารามศรีสะเกษ(ธ)
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
ศรีดอนคำแพร่
วังสพุงพัฒนารามเลย
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
เวฬุวันหนองคาย (ธ)
สามัคคีชัยชุมพร
หนองเสม็ดสันติธรรมารามชลบุรี
๕๒ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
มีชัยท่าหนองคาย
โคกพระเจดีย์วัดสามพระยา
หนองน้ำส้มพระนครศรีอยุธยา
ทุ่งเหียงชลบุรี
พุทธมงคลมหาสารคาม
กกตาลนครปฐม
กัลยาณบรรพตสระบุรี
สะพานนครราชสีมา
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
กรวดสุราษฏร์ธานี
สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์มุกดาหาร (ธ)
ม่อนเจริญธรรมลำปาง
สระเกศเพชรบูรณ์
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
ทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
ศรีคุณเมืองหนองคาย
ปัจจันตารามสมุทรสาคร
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
สลุดสมทุรปราการ
บ่อทองปทุมธานี
ทุ่งกวาวแพร่
ธรรมศาลานครปฐม
ป่าบำเพ็ญธรรมสระบุรี
เพียนามศรีสะเกษ
บางตะคอยสมุทรสาคร
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
ธาตุมหาชัยนครพนม
สมรโกฏินนทบุรี
โนนไทยนครราชสีมา
เนินพระเนาวนารามหนองคาย
กลางชลบุรี
สัตตนารถปริวัตรราชบุรี
ราชบูรณะพิษณุโลก
ไผ่ล้อมตราด
กลางอุบลราชธานี
ใหม่เจริญธรรมชัยนาท
ธรรมจักรพิษณุโลก
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
ดงเค็งนครราชสีมา
อรัญญาวาสน่าน
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
อัมพวันบุรีรัมย์
บุญเรืองน่าน
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา(ธ)
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)
มหาธาตุชัยนาท
ท่าหัวแหวนจันทบุรี
ป่าทุ่งศรีเมืองกาฬสินธุ์
ทำเลทองปทุมธานี
โพนทองขอนแก่น
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
ธัญญารามชุมพร
พันตำลึงสุพรรณบุรี
อมรทายิการามวัดสุวรรณาราม
บางเสาธงวัดระฆังโฆสิตาราม
ใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
วรามาตยภัณฑสารารามวัดเทพากร
ป่าลิไลยก์พัทลุง
ศรีนครารามอุดรธานี
สองห้องนครปฐม
ปอแดงนครราชสีมา
มหาธาตุวรวิหารเพชรบุรี
สระเกษอำนาจเจริญ
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
ใต้วัดบางนาใน
ราษฎร์บูรณารามชุมพร
ทองหลางนครราชสีมา
สบลืนลำปาง
ศรีทองไพบูลย์วรารามร้อยเอ็ด (ธ)
ราชนัดดารามวัดสระเกศ
จันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
โนนอุดมคงคารามหนองคาย
"บางแพรก,เหนือ"นนทบุรี
อินทร์บรรจงวัดราชสิงขร
มหาชัยขอนแก่น (ธ)
ใหญ่สมุทรปราการ
อุโมงค์ (สวนพุทธธร)เชียงใหม่
แสงดาวน่าน
สระแก้วร้อยเอ็ด
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร (ธ)
หนองตาแดงลพบุรี
ท่ายางเหนือชุมพร
เวตวันธรรมาวาสวัดสร้อยทอง
รังสิตปทุมธานี
เสาธงกลางสมทุรปราการ
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
หนองบัวกาฬสินธุ์
แสวงหาอ่างทอง
อำนาจอำนาจเจริญ
สามัคคีรังสรรค์อุทัยธานี
กาญจนบุรีเก่ากาญจนบุรี
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
สังฆารามสุโขทัย
เขาแก้วตรัง
ทองในวัดบางนาใน
ดอนชัยลำพูน
มูลจินดารามปทุมธานี
สามผานจันทบุรี
นางพญาพิษณุโลก
ระเบาะเกตุปราจีนบุรี
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
ไผ่เหลืองน่าน
ใหม่เจริญผลกาญจนบุรี
หลวงเพ็ญอุดรธานี
คันลัดสมุทรปราการ
ถ้ำผาสวรรค์เลย
ทินกรนิมิตนนทบุรี
พรหมรังษีลพบุรี
กลางมหาสารคาม
ธัญญเขตพังงา
ประชาราษฎร์นิมิตเลย
โพธิ์ศรี(ธ)สิงห์บุรี
หนองทะเลปราจีนบุรี
ลุ่มโพธิ์ทองเพชรบุรี
ภูพางพัฒนารามชุมพร
ราษฏร์สามัคคีชลบุรี
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส (ธ.)
โสภณารามเชียงใหม่
สุทธารามวัดทองนพคุณ
วังน้ำเย็นสระแก้ว
โคกโพธิ์พระนครศรีอยุธยา
คลองตันราษฏร์บำรุงสมุทรสาคร
เทียนดัดนครปฐม
ดอนผวานครราชสีมา
ป่าจันทรังษีอุบลราชธานี
เขาแดงประจวบคีรีขันธ์
คลองครุเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
มณีบรรพตตาก
อัมพวนารามพัทลุง
หมื่นเงินกองเชียงใหม่
โพธิ์ศรีหนองคาย
ท้ายเมืองนนทบุรี
ใหญ่ชัยมงคลนครศรีธรรมราช
บางพึ่งสมุทรปราการ
ร่องฟองแพร่
ระกาศรีสะเกษ
โพธิ์แจ้สมุทรสาคร
รัตนชัยพระนครศรีอยุธยา
ครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
โพธาวาสสุราษฏร์ธานี
พลับพลาชัยวัดพระพิเรนทร์
โขดระยอง
เต็มรักสามัคคีนนทบุรี
ไทรทองขอนแก่น
สุวรรณคีรีวัดชนะสงคราม
เกาะแก้วประชานุรักษ์พิษณุโลก
หนองขุ่นอุบลราชธานี
อินทารามกาญจนบุรี
แคนครปฐม
สระไม้แดงพิษณุโลก
ดิสหงษารามวัดราชสิงขร
ป่าศรัทธารวมนครราชสีมา
แก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
โพธิ์พฤกษารามสุรินทร์
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
ราษฎร์บูรณะคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ป่าพร้าวนอกเชียงใหม่
พิมพาวาสฉะเชิงเทรา(ธ)
โพนชัยเลย
พัฒนาราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
ทัพคล้ายอุทัยธานี
ศรีบุญเรืองขอนแก่น
โพธิ์ภาวนารามชัยนาท
สุขไพรวันระยอง
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
เจริญสุขนครราชสีมา
ดุสิตารามวัดดุสิดาราม
ราษฏร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
กระจับพินิจวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
ถ้ำสิงโตทองวัดบุณยประดิษฐ์
ไพรงามวัดบพิตรพิมุข
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
คงคารามวรวิหารเพชรบุรี
บูรพายโสธร
สะแกแสงนครราชสีมา
สบม่าลำปาง
โคกข้าวเหนียวสระแก้ว
มุจลินทวาปีวิหารปัตตานี
ชัยชนะสงครามวัดสร้อยทอง
หนองรีชลบุรี
ศรีสวัสดิ์มหาสารคาม
ใหญ่สมทุรปราการ
กลางขอนแก่น
ป่าแพ่งเชียงใหม่
หัวสะพานนครราชสีมา
แสงเกษมอุบลราชธานี
เขาปอแก้วนครสวรรค์
อุทัยธารามวัดสามพระยา
ยอดแก้วศรีวิชัยมุกดาหาร
ผ้าขาวลำปาง
ธรรมสังเวชสิงห์บุรี
อุปนันทารามระนอง
หายโศกหนองคาย
โพธารามสุพรรณบุรี
อัมพุวรารามปทุมธานี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
บางโฉลงในสมทุรปราการ
ภคินีนาถ วรวิหารวัดภคินีนาถ วรวิหาร
โทกหัวช้างลำปาง
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
สิงห์ท่ายโสธร
สว่างอุบลราชธานี
สาลวนารามอุทัยธานี
ท่าเรือกาญจนบุรี
โคกธาตุนครศรีธรรมราช
บ้านไฮศรีสะเกษ
มณีบรรพตวรวิหารตาก
ใหม่ยายนุ้ยวัดอินทาราม
คลองท่อมกระบี่
ล่ามช้างเชียงใหม่
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด(ธ)
อัมพวนารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
โคกพระเจดีย์นครปฐม
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด
ศรีวิสารวาจานครปฐม
ศรีเมืองเพชรบูรณ์
สำโรงเหนือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
เขาจำศีลกาญจนบุรี
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
โคกพุทราอ่างทอง
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
ปราสาทนนทบุรี
ธรรมจักรสิงห์บุรี
พระแก้วพระนครศรีอยุธยา
เพลงวัดสร้อยทอง
ดงมะไฟสกลนคร
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี(ธ)
เขาป่าแก้วสระแก้ว
ไร่ดอนเพชรบุรี
อัมพวันยโสธร
เทวีวรญาติวัดพระพิเรนทร์
เทพประดิษฐารามชุมพร
ดอยทองเชียงราย
ศรีบุรพารามตราด
บางกระดี่วัดราชโอรสาราม
วิมุตยารามวัดเทพากร
คลองหินปูนสระแก้ว
พระธาตุบังพวนหนองคาย
ดงหวายพระนครศรีอยุธยา
ดาวดึงษ์แกดำมหาสารคาม
ป้อมใหญ่พระนครศรีอยุธยา
ดอนมะกอกประจวบคีรีขันธ์
สุพรรณรังษีลำพูน
เทวาพิทักษ์ร้อยเอ็ด
ตะคร้อนครราชสีมา
แม่ลืนลำปาง
บ้านทุ่งเขตสวนหลวง
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
บางกระเบาปราจีนบุรี
อรัญญิกาวาสหนองคาย
ชัยมงคลวัดพระพิเรนทร์
หัวคู้สมุทรปราการ
โตนด (๑)พระนครศรีอยุธยา
พญาวัดน่าน
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
มณีวนารามอุบลราชธานี
สหธรรมารามสมุทรสาคร
มุมป้อมนครศรีธรรมราช
คณิศรธรรมิการามนครพนม
ศาลาปูนวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
ประเดิมสุราษฏร์ธานี
เหนือสุรินทร์
โชคอำนวยพรหนองคาย
ใหม่ผดุงเขตนนทบุรี
มงคลสามัคคีธัมโมทัยระยอง(ธ)
โป่งตามุขชลบุรี
มหาวงษ์สมทุรปราการ
อินทรวิหารวัดสามพระยา
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา
เหนืออุบลราชธานี
หนองโตนดกาญจนบุรี
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
นครชื่นชุ่มนครปฐม
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
ทุ่งหวังตรัง
ชัยพระเกียรติเชียงใหม่
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แจงร้อนคณะเขตราษฎร์บูรณะ
สุนทรศิริเชียงใหม่
ศรีสุทธาวาสเลย
ราษฏร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
พลับจันทบุรี
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
ไทยเจริญเหล่าหัวภูร้อยเอ็ด
บางรักน้อยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เขาเม็งอมรเมศร์กาญจนบุรี
ดอยติลำพูน
หิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
เวฬุราชิณวัดอินทาราม
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
บางกงสระบุรี
ยางสีสุราชมหาสารคาม
ภาวนาภิรตารามวัดสร้อยทอง
พันษีสุรินทร์
พระรูปเพชรบุรี
ไตรมุขชยารามชลบุรี
ธาตุทองวัดธาตุทอง (ธ.)
เมืองมางเชียงใหม่
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
รีนิมิตรสระแก้ว
อภัยทายารามวัดสามพระยา
หน้าต่างในพระนครศรีอยุธยา
ธรรมนิมิตต์ชลบุรี
หนองโค้งเชียงใหม่
ไทรนครปฐม
สมอรายนครราชสีมา
เวียงเกษมอุบลราชธานี
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
ท่าไทรสุราษฏร์ธานี
ศรีวิชัยมุกดาหาร
บ้านไร่อุทัยธานี
โคกคีรีพัทลุง
ปทุมวันชัยภูมิ
ศาลาครืนวัดสร้อยทอง
บูรพารามสุรินทร์ (ธ)
เขตอุดมหนองคาย
บางรักใหญ่นนทบุรี
พันธุวงษ์สมุทรสาคร
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
หนองใหญ่ศิริธรรมชลบุรี
บางพลีใหญ่กลางสมทุรปราการ
เจ้ามูลวัดอนงคาราม
ร่องคำกาฬสินธุ์
บางปิ้งสมุทรสาคร
ดอนขมิ้นกาญจนบุรี
ท้าวโคตรนครศรีธรรมราช
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง
กู้เต้าเชียงใหม่
ดอนกอกเพชรบุรี
ดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
ราษฏร์เจริญศรัทธาธรรมปราจีนบุรี
สมานราษฏร์ชลบุรี
คอนสวรรค์สกลนคร
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ศรีมหาโพธิ์นครปฐม
ตาปะขาวหายพิษณุโลก
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
ทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี
โพธิ์งามชัยนาท
สามกระบือเผือกนครปฐม
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
โพธิสมภรณ์อุดรธานี
ทองศาลางามคณะเขตภาษีเจริญ
ศรีมงคลเพชรบูรณ์
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
หนองพังนาคชัยนาท
สังเวศวิศยารามวัดสามพระยา
ชำนิหัตถการวัดพระพิเรนทร์
สันทรายใหม่เชียงราย
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ห้วยเจริญผลนครปฐม
โพธิ์ชัยภูมิ
ภคินีนาถ วรวิหารวัดภคินีนาถ
พระยาศิริไอยสวรรค์วัดดาวดึงษาราม
โพธิ์ศรีแกดำมหาสารคาม
ท่าเรือภูเก็ต
ผาผ่าแม่ฮ่องสอน
บ้านอนามัยร้อยเอ็ด
ตาชูนครราชสีมา
ถ้ำสิงโตทองราชบุรี
ศรีคุณคันธรสอำนาจเจริญ
โคกเดื่อนครสวรรค์
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
นาสารสุราษฎร์ธานี
สระแก้วนครราชสีมา
ผาดินลำปาง
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
ใหม่โพธิ์เย็นปราจีนบุรี
มฤคทายวันหนองคาย
กองแก้ววัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศรีเมืองพลขอนแก่น (ธ)
สามกอพระนครศรีอยุธยา
ท่าน้าวน่าน
เสนหานครปฐม
ศรีชมภูนครพนม
ไชยมงคลอุบลราชธานี
หนองปลิงนครสวรรค์
หนองพะองสมุทรสาคร
ศรีหนาถนครพนม
สบสวรรค์พระนครศรีอยุธยา
ประดิษฐารามวัดราชสิทธาราม
ป่ายางชุมพร
ยานนาวาวัดยานนาวา
พรมศิลาแตลสุรินทร์
ศรีสุมังคล์หนองคาย
โพรงมะเดื่อนครปฐม
คลองขุนศรีนนทบุรี
วิเวกธรรมขอนแก่น (ธ)
ต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
ไผ่สีซอตาก
ไชยวารกาฬสินธุ์
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี
หนองขุนชาติอุทัยธานี
บ้างช้างเหนือนครปฐม
ตันตยาภิรมตรัง
จอมสุดารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บางปะกอกคณะเขตราษฎร์บูรณะ
ป่าตึงงามลำพูน
กันตทารารามวัดหงส์รัตนาราม
ปัญญานันทารามปทุมธานี
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่
พลับนครราชสีมา
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
ท่าดอยเพชรบุรี
โฆษิตวิหารภูเก็ต
ราชสีมานครราชสีมา
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
โพนทองบุรีรัมย์
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
ดงมูลเหล็กวัดหงส์รัตนาราม
ใหม่จำปาทองลพบุรี
โตนดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลราษฏร์นครราชสีมา
สุวรรณวิจิตรสุรินทร์
โคกเพชรบุรี
ไทยเจริญยโสธร
มหัตตมังคลารามสงขลา
งิ้วนครราชสีมา
ดอนไชยพะเยา
โยธานิมิตวัดบพิตรพิมุข