จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๖

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๖ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐
จองคำลำปาง๙๑
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘
ตากฟ้านครสวรรค์๗๘
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๐
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๖๘
พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๖๕
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๖๔
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘
๑๐บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๕๒
๑๑บ้านหนองกุงขอนแก่น๕๑
๑๒ศรีวิชัยวนารามเลย๔๘
๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๗
๑๔พระประโทณเจดีย์นครปฐม๔๕
๑๕สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๔
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๔๔
บางนาในวัดบางนาใน๔๔
๑๖สามพระยาวัดสามพระยา๔๒
๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๔๑
๑๘อมรคีรีวัดคฤหบดี๔๐
๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๙
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๓๙
๒๐บูรพารามใต้ยโสธร๓๘
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๘
๒๑บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)๓๗
๒๒บัวขวัญนนทบุรี๓๖
๒๓จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๓๕
๒๔สุทธิวารีจันทบุรี๓๔
๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๓
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๓
๒๖หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๒
๒๗มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๓๐
ละหารนนทบุรี๓๐
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๐
๒๘ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๘
๒๙นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๗
ขันเงินชุมพร๒๗
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๒๗
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๗
๓๐ธาตุขอนแก่น๒๕
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๕
๓๑สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๔
ชัยศรีขอนแก่น๒๔
๓๒มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๒๒
๓๓ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๑
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๒๑
พระนอนจักรสีห์วรวิหารสิงห์บุรี๒๑
เขียนเขตปทุมธานี๒๑
ต้นสนอ่างทอง๒๑
๓๔สระเกศวัดสระเกศ๒๐
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๐
๓๕บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด๑๙
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๙
ไสกระดานเพชรบุรี๑๙
๓๖ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๘
พระงามนครปฐม๑๘
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๘
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๘
บางไผ่นนทบุรี๑๘
๓๗บัวงามราชบุรี๑๗
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด๑๗
ศรีบุญเรืองเลย๑๗
ตาลล้อมชลบุรี๑๗
ชากมะกรูดระยอง๑๗
๓๘พิกุลทองสิงห์บุรี๑๖
๓๙ศรีเมืองนาเชือกมหาสารคาม๑๕
ศรีโสดาเชียงใหม่๑๕
เวฬุวันร้อยเอ็ด๑๕
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๕
ยางน้อยอุบลราชธานี๑๕
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๕
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๑๕
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๕
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๕
๔๐พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๑๔
ใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรี๑๔
๔๑บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๓
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๓
พายัพนครราชสีมา๑๓
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด๑๓
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม๑๓
โพธารามนครสวรรค์๑๓
พญาภูน่าน๑๓
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๓
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๓
๔๒ป่าจันทวนารามยโสธร๑๒
ใหญ่อินทารามชลบุรี๑๒
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์๑๒
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๒
วิเวกวรารามตราด๑๒
นอกชลบุรี๑๒
สุทัศน์ร้อยเอ็ด๑๒
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี๑๒
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม๑๒
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ๑๒
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๒
กลางกาฬสินธุ์๑๒
๔๓คูหาสวรรค์พัทลุง๑๑
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑
ศรีโคมคำพะเยา๑๑
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๑
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร๑๑
จุกเฌอฉะเชิงเทรา๑๑
ทรงศิลาชัยภูมิ๑๑
บึงนครราชสีมา๑๑
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ๑๑
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๑
๔๔ท่าตอนเชียงใหม่๑๐
อุดมธานีนครนายก๑๐
ศาลานครราชสีมา๑๐
ไผ่งามปราจีนบุรี๑๐
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๑๐
ศิริวราวาสศรีสะเกษ๑๐
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๐
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น๑๐
อนงคารามวัดอนงคาราม๑๐
พุคำบรรพตสระบุรี๑๐
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี๑๐
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช๑๐
เชิงเลนนนทบุรี๑๐
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๐
๔๕ภูมินทร์น่าน
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
โพธิ์นครราชสีมา
เพชรวรารามเพชรบูรณ์ (ธ)
แสงสวรรค์นครสวรรค์
ป่างิ้วเชียงราย
กลางสุรินทร์สุรินทร์
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
๔๖บริบูรณ์ชัยภูมิ
ครุในสมุทรปราการ
บางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
ศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
ใหม่จันทบุรี
ราษฎร์บูรณารามชุมพร
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
สายไหมปทุมธานี
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
๔๗โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ทับคล้อพิจิตร
มหาธาตุเพชรบูรณ์
เขาวังราชบุรี
เขาพุทธโคดมชลบุรี
กลาง(นางรอง)บุรีรัมย์
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ศรีชมชื่นหนองคาย
สังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
ป่าโนนรังร้อยเอ็ด
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
พระสิงห์เชียงราย
สวนดอกเชียงใหม่
บูรพารามยโสธร
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ป่าประดู่ระยอง
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ลำนารายณ์ลพบุรี
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
๔๘ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
เหนือสกลนคร
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
ราษฎร์ศรัทธารามปทุมธานี
สะแกนครราชสีมา
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
เมืองคงศรีสะเกษ
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
คฤหบดีวัดคฤหบดี
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
บูรพ์นครราชสีมา
โพธิ์พระนครศรีอยุธยา
ชัยมงคลชลบุรี
ทุ่งลาดหญ้ากาญจนบุรี
ช่องลมราชบุรี
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
เวฬุวันอุบลราชธานี
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ทรงธรรมชัยภูมิ
วังตะกูนครปฐม
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
ห้วยยางชลบุรี
นครสวรรค์นครสวรรค์
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
มณีบรรพตตาก
ปัญญานันทารามปทุมธานี
๔๙พิชัยสงครามสมุทรปราการ
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
หลวงปรีชากูลปราจีนบุรี
บุญญฤทธยารามชลบุรี
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ท่ากระท้อนตราด
ห้วยจระเข้นครปฐม
สิงห์ปทุมธานี
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
สันต้นผึ้งเชียงราย
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
แก้วโกรวารามกระบี่
หนองโพธิ์นครนายก
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง
โนนไทยนครราชสีมา
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
ปราสาททองสุพรรณบุรี
จันทน์กะพ้อปทุมธานี (ธ)
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
หนองไม้ตายยโสธร
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
พลับพลาชัยเพชรบุรี
ชัยสิทธาวาสปทุมธานี
หนัง ราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
ท่าคอยเพชรบุรี
นาอุ่นพระนครศรีอยุธยา
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
อริยวงศารามราชบุรี
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
๕๐บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
ม่วงคณะเขตบางแค
โพธิ์ทองขอนแก่น
โพธิ์ศรีเลย
บางหลวงปทุมธานี
เกาะอ่างทอง
เซิดสำราญชลบุรี
ลำดวนหนองคาย
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ชัยสามหมอชัยภูมิ
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บ้านกล้วยเพชรบุรี
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
ป่าแสงอรุณขอนแก่น
บ้านไร่อุทัยธานี
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
ถ้ำมังกรทองกาญจนบุรี
กลางบุรีรัมย์บุรีรัมย์
ปากน้ำอุบลราชธานี
สระเรียงนครศรีธรรมราช
โพธิ์ทัยมณีเพชรบุรี
ทางกระบือนครนายก
ระกาศรีสะเกษ
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
สังฆารามสุโขทัย
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
โพธารามสุพรรณบุรี
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
สัปปโคนปราจีนบุรี
สวนพลูวัดหัวลำโพง
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
บ้านหาญนครราชสีมา
คลองหาดสระแก้ว
บรบือสรารามมหาสารคาม
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
นครบาลชัยภูมิ
ใหญ่สมุทรปราการ
จอมแจ้งขอนแก่น
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
กำแพงดินพิจิตร
เพชรวรารามเพชรบูรณ์
บ้านโป่งราชบุรี
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
ศรีมงคลอุบลราชธานี
กำแพงบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
จันทราวาสชุมพร
หัวช้างลพบุรี
ชัยสามหมอฃัยภูมิ
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร
นางนอง วรวิหารวัดราชโอรสาราม
ยานนาวาวัดยานนาวา
๕๑สระเกศเพชรบูรณ์
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
โนนติ้วศรีสะเกษ
ภัทรารามเลย
ป่าชัยรังสีสมุทรสาคร (ธ)
บ้านหงาวระนอง
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
นังคัลจันตรีปทุมธานี
เสนหานครปฐม (ธ)
ปากบึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บางรักใหญ่นนทบุรี
สวรรคารามสุโขทัย
ทับไทรจันทบุรี
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
ชูจิตรธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
ศรีบูรณาวาสสมุทรสาคร
ศรีหนาถนครพนม
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
เครือวัลย์ชลบุรี
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
สุนีย์ศรัทธาธรรมฉะเชิงเทรา
ราษฏร์ศรัทธารามชัยนาท
หัวคู้สมุทรปราการ
บุพพารามเชียงใหม่
หลักร้อยนครราชสีมา
บ้านอ่างจันทบุรี
เจดีย์งามเชียงใหม่
สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์มุกดาหาร (ธ)
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
แสงดาวน่าน
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ศาลาปูนวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง
หนองโว้งสุโขทัย
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ท่าตะคร้อเขาทองกำแพงเพชร
รีนิมิตรสระแก้ว
ศรีประวัตินนทบุรี
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
โบสถ์สิงห์บุรี
ประดิษฐารามวัดหงส์รัตนาราม
อุดมธานีนครนาย
เทียนถวายปทุมธานี
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
ศิริพนปุญญาวาสขอนแก่น
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
พระธาตุหริภูญชัยลำพูน
ใหม่ทุ่งคาสงขลา
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
สัตหีบชลบุรี
กลางมหาสารคาม
คูหาสวรรค์ วรวิหารคณะเขตภาษีเจริญ
โบสถ์สิงห์บุรี (ธ)
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
ใหม่วัดศรีสุดาราม
บูรณารามนครศรีธรรมราช
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
โพธารามสุรินทร์
บุญยืนน่าน
ธาตุทองชลบุรี
ด่านประชากรชุมพร
พรหมบุรีสิงห์บุรี
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
มหาวนารามอุบลราชธานี
ธาตุร้อยเอ็ด
ศิรินทราวาสอุดรธานี
สุวรรณบำรุงราชวรารามปทุมธานี
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
เจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่
รัตนชมภูปราจีนบุรี
ศาลาลอยสุรินทร์
ดอนขมิ้นกาญจนบุรี
จำปาสุรินทร์
หนองบัวกาฬสินธุ์
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
ดอนไชยพะเยา (ธ)
เสมาเมืองนครศรีธรรมราช
ธรรมจักรพิษณุโลก
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
๕๒บัวลอยสระบุรี
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
เนินบุญญารามชลบุรี
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
ทับขี้เหล็กชัยนาท
พระนางสร้างภูเก็ต
ทองนพคุณมหาสารคาม
เวฬุราชิณวัดอินทาราม
มะสงนนทบุรี
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา
ท่ายางกลางชุมพร
หนองขุนชาติอุทัยธานี
ปทุมาวาสชัยภูมิ
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
ปลูกศรัทธาวัดหัวลำโพง
ธรรมจักรสิงห์บุรี
คร้อพนันกาญจนบุรี
โกศลสิตารามนครราชสีมา
สามกระบือเผือกนครปฐม
โพธิ์ทูลอ่างทอง
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
สันติวิเวกร้อยเอ็ด
เกาะเพชรบุรี
ม่อนเจริญธรรมลำปาง
วังน้ำเย็นสระแก้ว
มหาธาตุวรวิหารเพชรบุรี
ชีแวะลพบุรี
ดงสักกาญจนบุรี
สระเกษอำนาจเจริญ
ไชยวารกาฬสินธุ์
ฃัยภูมิพิทักษ์ฃัยภูมิ
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
ศรีคุณเมืองเลย
ดงปอกาฬสินธุ์
พลับพลาชัยวัดสามพระยา
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
เขาฉกรรจ์สระแก้ว
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
ศรีชมชื่นอุดรธานี
พันตำลึงสุพรรณบุรี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
คูหาสวรรค์วัดปากน้ำ
ยางสีสุราชมหาสารคาม
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
สลุดสมุทรปราการ
บกน้อยยโสธร
ทุ่งมะสังกาญจนบุรี
วรามาตยภัณฑสารารามวัดอินทาราม
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
โคกสำราญยโสธร
ทุ่งสว่างบุรีรัมย์
ดอนไชยพะเยา
เวตวันวิทยารามอุบลราชธานี
หนองแขมคณะเขตหนองแขม
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด (ธ)
หนองผักแว่นกาญจนบุรี
จันทร์ประสิทธิ์ขอนแก่น
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
บางช้างเหนือนครปฐม
ร่องฟองแพร่
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
ศรีเมืองเพชรบูรณ์
ตองปุลพบุรี
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
พระเจ้าตนหลวงลำพูน
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
หนองบอนตราด
เจษฎารามสมุทรสาคร
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่
ศรีมงคลใต้มุกดาหาร
ศรีภูเรือเลย
วิเศษการวัดดุสิดาราม
โบสถ์ปทุมธานี
สาลวนารามอุทัยธานี
ชัยชนะสงครามวัดราชบุรณะ
มหาสอนลพบุรี
อัมพวันปราจีนบุรี
วิเชียรธรรมารามชัยภูมิ
พิชัยปุรณารามอุทัยธานี
ศรีภูกระดึงเลย
ศรีทวีนครศรีธรรมราช (ธ)
ศรีษะเกษหนองคาย
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รวกบางบำหรุวัดคฤหบดี
เพชรวราราม (ธ)เพชรบูรณ์
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
ลุ่มระยอง
ทุ่งศรีนวลศรีสะเกษ
ศาลจ้าวนครสวรรค์
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
ประสิทธิชัยตรัง
เขาตองกาญจนบุรี
ธาตุมหาชัยนครพนม
เนินพระเนาวนารามหนองคาย
เขาจำศีลกาญจนบุรี
โพธิ์ชัยหนองคาย
จอมมณีหนองคาย
ดอนหวายนครราชสีมา
หนองตาแดงลพบุรี
โสมนัสสันตยารามอุดรธานี
บางปิ้งสมุทรสาคร
เนินหลังเต่าชลบุรี
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
โพธิ์เรียงเพชรบุรี
อินทร์บรรจงวัดราชสิงขร
ร่ำเปิง(ตโปทาราม)เชียงใหม่
โคกข้าวเหนียวสระแก้ว
สุวรรณประสิทธิ์เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
โตนดพระนครศรีอยุธยา
สวนดอกลำปาง
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
มณีสถิตกปิฏฐารามอุทัยธานี
มหาสอนวัดหัวลำโพง
ลานคาสุพรรณบุรี
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
กลางพรหมนครสิงห์บุรี
เปรมประชาปทุมธานี
อิสานนครราชสีมา
สุทธารามวัดทองนพคุณ
อรุณธรรมรังษีร้อยเอ็ด
สวนลำใยลำพูน
สามัคคีนครราชสีมา
ภูผาภิมุขพัทลุง
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
บ้านเขวาศรีสะเกษ
ขันพัทลุง
โพธิ์กลางขอนแก่น
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ
โคกสมานคุณสงขลา
พิกุลเงินนนทบุรี
เสาธงทองลพบุรี
บูรพาสกลนคร
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
กลางบางซื่อนนทบุรี
อินทารามพระนครศรีอยุธยา
สุปัญญารามร้อยเอ็ด
หนองขุ่นอุบลราชธานี
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
ดอนผวานครราชสีมา
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ศรีนครารามอุดรธานี
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
ท่าตำหนักนครปฐม (ธ)
ตะคร้อนครราชสีมา
๕๓อัปสรสวรรค์วัดปากน้ำ
เลาคณะเขตบางขุนเทียน
กันทรารมณ์ศรีสะเกษ
ทุงยูเชียงใหม่
มหาธาตุราชบุรี
พระนอนจักรสีห์วัดบพิตรพิมุข
หน้าพระธาตุชลบุรี
บางเลนใหญ่นนทบุรี
ดอนกอกเพชรบุรี
โสภารามปทุมธานี
สิงห์ทายโสธร
นาคกลางวัดนาคกลาง
เมืองรามน่าน
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
หาดส้มแป้นระนอง
บ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
เชิดสำราญชลบุรี
ดอนกลางพระนครศรีอยุธยา
อุโมงค์เชียงใหม่
จันลมศรีสะเกษ
มณีวนารามอุบลราชธานี
โพธิสมภารหนองคาย
ลุ่มโพธิ์ทองเพชรบุรี
คลองบ้านใหม่คณะเขตดอนเมือง
ท่าน้ำตื้นกาญจนบุรี
โสภณารามเชียงใหม่
ขอนชะโงกสระบุรี
น้อยนางหงษ์สมุทรสาคร
ตาปะขาวหายพิษณุโลก
ป่าบุญญาภิสมภรณ์หนองบัวลำภู
ท่าตำหนักนครปฐม
คูหาสวรรค์วรวิหารคณะเขตภาษีเจริญ
บ้านอานามัยร้อยเอ็ด
โพธารามร้อยเอ็ด
เขาน้อยประจวบคีรีขันธ์
มหาชัยขอนแก่น (ธ)
ดอนวัดยานนาวา
ท่ามะโอลำปาง
ห้วยยางประจวบคีรีขันธ์
เจริญธรรมสระบุรี
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ห้วยกานลำพูน
พันธุวงษ์สมุทรสาคร
ท่าพระหงษ์เทศขอนแก่น
สะแกแสงนครราชสีมา
พัฒนารามสตูล
จันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
ควนมะพร้าวพัทลุง
คลองบางเดื่อนครสวรรค์
นางนองวัดราชโอรสาราม
พระนอนหนองผึ้งเชียงใหม่
อมรทายิการามวัดสุวรรณาราม
ศรีเมืองพลขอนแก่น
สันติธรรมเชียงใหม่
ภาษีคณะเขตคลองเตย
ทินกรนิมิตนนทบุรี
คลองชันปทุมธานี
เขื่องกลางอุบลราชธานี
ควนตรัง
หนองบัวสุรินทร์
บางรักน้อยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ศรีดอนคำแพร่
เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
ปัจจันตารามสมุทรสาคร
ศรีนวลขอนแก่น
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
สังข์กระจายวัดโมลีโลกยาราม
ธรรมาภิรตารามนครราชสีมา
นาทุ่งชุมพร
แก่งศิลาหนองคาย
ภูพางพัฒนารามชุมพร
แสงบูรพาสุรินทร์
ลาดพร้าวเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
บางขุนเทียนในวัดราชโอรสาราม
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
สมรโกฎินนทบุรี
ยางเพชรบุรี
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
สระแก้วสระแก้ว
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
ไชยมงคลอุบลราชธานี
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
มีชัยท่าหนองคาย
คงคารามวรวิหารเพชรบุรี
ยางวัดบางนาใน
อู่ยาสุพรรณบุรี
วังฆ้องนครศรีธรรมราช
บางกะเจ้านอกสมุทรปราการ
เขาเม็งอมรเมศร์กาญจนบุรี
ทองเนียมวัดสัมพันธวงศ์
ตระพังทองสุโขทัย
ประชุมราษฎร์ปทุมธานี
สังลานปทุมธานี
โพธิสมภรณ์อุดรธานี
บ้านหลวงนครปฐม
โคกพระเจดีย์วัดสามพระยา
สิมนาโกกาฬสินธุ์
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
เจริญสุขนครราชสีมา
ธาตุทองวัดธาตุทอง
ตะพานหินพิจิตร
บ้านพร้าวนครราชสีมา
ศรีวิสารวาจานครปฐม
ทองศาลางามคณะเขตภาษีเจริญ
บ้านเปียงเชียงใหม่
หนองพลองนครราชสีมา
ดอกเอื้องเชียงใหม่
สุทธาวาสชลบุรี
โคกคีรีพัทลุง
ศาลาแดงเหนือปทุมธานี (ธ)
หนองปรงปทุมธานี
มหัตตมังคลารามสงขลา
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
อินทรวิหารวัดสามพระยา
ท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
บึงแก้วขอนแก่น
เปาสามขาเชียงใหม่
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
โพนงามเลย
เขาแก้วตรัง
"บางแพรก,เหนือ"นนทบุรี
คงคาวดีสงขลา
เนินสุทธาวาสชลบุรี
สวนมะม่วงจันทบุรี
โนนฤาษีสกลนคร
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
บ่อกรังสุราษฎร์ธานี
บ่อน้ำสถิตย์หนองคาย
กรวดสุราษฎร์ธานี
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
กระต่ายเต้นกาญจนบุรี
บ่กกรังสุราษฎร์ธานี
เสนานฤมิตรสระบุรี
หนองพะองสมุทรสาคร
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
พระบาทลำปาง
ยางคณะเขตภาษีเจริญ
ใหม่ทองสว่างอุบลราชธานี
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
บางขุนเทียนนอกวัดราชโอรสาราม
สิทธารามอ่างทอง
สุสานนครราชสีมา
วิมุตยารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
นวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
สามง่ามนนทบุรี
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
แจ้งนครศรีธรรมราช
ประชาบำรุงมหาสารคาม (ธ)
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
โยธานิมิตตราด
ประยุรวงศาวาสวัดประยุงวงศาวาสวรวิหาร
ราชปักษีอ่างทอง
ญาณแสนพระนครศรีอยุธยา
กลางรัตนบุรีสุรินทร์
บางกระดี่วัดราชโอรสาราม
โป่งแยงเชียงใหม่
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
ไผ่เหลืองน่าน
ปรมัยยิกาวาสมหาสารคาม
คลองเรีนสงขลา
มหาพฤฒารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
ผาสุการามชลบุรี
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
แก้วฟ้านนทบุรี
สนามพราหมณ์เพชรบุรี
กลางอุบลราชธานี
คลองท่อมกระบี่
สัมฤทธิบุญแพร่
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สามัคคีขอนแก่น
ใหม่รางวาลย์กาญจนบุรี
ท่ากระดาษเชียงใหม่
พระเจดีย์ซาวหลังลำปาง
เทพประดิษฐารามชุมพร
สำโรงเหนือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ลาดปลาเค้าเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
กำแพงวัดราชโอรสาราม
พันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
อรัญญานีหนองคาย
ประชุมโยธีพังงา
นาสารสุราษฎร์ธานี
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
กลางเชียงยืนมหาสารคาม
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
ฉัตรแก้วจงกลณีวัดสร้อยทอง
แสงเกษมอุบลราชธานี
ถ้ำแก้วเพชรบุรี
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
ใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
เชียงยืนเชียงใหม่
ประดู่พัฒนารามนครศรีธรรมราช
ห้วยโรงอ่างทอง
ท่าเรือกาญจนบุรี
ป่าโคพระนครศรีอยุธยา
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
ห้วยพลูนครปฐม
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
สระทองร้อยเอ็ด
ราษฎร์สามัคคีสุพรรณบุรี
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม
กลางปักธงชัยนครราชสีมา
ไร่ขิงนครปฐม
ปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กุฏิการามกำแพงเพชร
เจ้าอามวัดระฆังโฆสิตาราม
"บางแพรก,ใต้"นนทบุรี
ดงเก็งนครราชสีมา
เทพอาวาสราชบุรี
ยางงามพัทลุง
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
บางโฉลงในสมุทรปราการ
โคกยาวยโสธร
ครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
คูยางกำแพงเพชร
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
โพนชัยเลย
จินตาวาสพัทลุง
มะพร้าวเตี้ยวัดสามพระยา
กระโจมทองนนทบุรี
สีชมพูขอนแก่น
สองพี่น้องชัยนาท
ห้วยเนียงพัทลุง
ไผ่ล้อมนครปฐม
แสวงหาอ่างทอง
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
ดอกมะกอกประจวบคีรีขันธ์
เวียงเกษมอุบลราชธานี
โพนทองบุรีรัมย์
โพธิ์พิพัฒนารามสูงเนินกาฬสินธุ์
ลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
บ้านกลางอุบลราชธานี
เหมืองง่าลำพูน
ประสาทนิกรชุมพร
บ้านขามสระบุรี
ปทุมชาติชัยภูมิ
ขนอนพระนครศรีอยุธยา
ดอนเสลาราชบุรี
จันทวงศารามคณะเขตบางกะปิ
โพธารามพะเยา
ในสองวิหารสมุทรปราการ
เขากำแพงสุพรรณบุรี
น้ำบ่อหลวงเชียงใหม่
เหนือร้อยเอ็ด (ธ)
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
สุทธิจินดานครราชสีมา
กลางร้อยเอ็ด
พญาวัดน่าน
ศาลาดินอ่างทอง
หนามแดงสมุทรปราการ
กลางสุพรรณบุรี
ฝางวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
พุฒิปรางค์ปราโมทย์นนทบุรี
ใหม่ผดุงเขตนนทบุรี
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ตราชูวนารามมหาสารคาม
มงคลชัยยารามร้อยเอ็ด
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
เทียนดัดนครปฐม
พระรานายณ์มหาราชนครราชสีมา
บ่อไร่ตราด
ลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
พีระภูมารามลพบุรี
พราหมณีนครนายก
เทพนิมิตมงคลกำแพงเพชร
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ธาตุคำเชียงใหม่
ทุ่งสะเดียงเพชรบูรณ์
เจดีย์น่าน
ล้านนาญาณสังวรารามเชียงใหม่
ต้นสนชลบุรี
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
วารีสานเลย
ธรรมิการามวัดบพิตรพิมุข
เต็มรักสามัคคีนนทบุรี
กลางวริวิหารสมุทรปราการ
เกษมสุขศรีสะเกษ
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
ศรีประดู่อุบลราชธานี
ชัยมงคลสงขลา
ช่างเหล็กวัดกาญจนสิงหาสน์
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ตาลเรียงขอนแก่น
ไทรโยคใหญ่กาญจนบุรี
ประมวลราษฏร์นครราชสีมา
โพธิ์ชัยภูมิ
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
กาหลงสมุทรสาคร
บึงขุมเงินยโสธร
หนองแวงขอนแก่น
วาลุการามชุมพร
นันทวันชลบุรี
ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ
บ้านใหม่ชัยนาท
ดอนหวายยโสธร
ไทรสุราษฎร์ธานี
โพธิ์ทองหนองคาย
ไร่ดอนเพชรบุรี
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
ภคินีนาถวรวิหารวัดภคินีนาถวรวิหาร
เมืองมางเชียงใหม่
มเหยงคณ์นครศรีธรรมราช (ธ)
เชิงเขาสระบุรี
ทางกระบือนครนาย
หนองกบสระบุรี
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
ละมุดนครปฐม
คลองละมุงอุตรดิตถ์
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
เทวาพิทักษ์ร้อยเอ็ด
ธรรมรังสีประจวบคีรีขันธ์
ธัญญวารีสุพรรณบุรี
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
ม่วงแควัดมหาพฤฒาราม
ฉิมทายกาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
ไผ่สีซอตาก
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
นครชื่นชุ่มนครปฐม
ใต้วัดบางนาใน
ท่าหลวงพิจิตร
อัมพวาวัดระฆังโฆสิตาราม
บ้านขุนเชียงใหม่
ท่าพริกตราด
นางพญาพิษณุโลก
ป่าทรงคุณปราจีนบุรี
ศรีสะแก้วหนองบัวลำภู
ท่าหัวแหวนจันทบุรี
โพธิ์ศรีวนารามร้อยเอ็ด
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
แก่นเหล็กเพชรบุรี
บางพลีใหญกลางสมุทรปราการ
โพธิ์ชัยนครพนม
ท่าตะโกนครสวรรค์
ด่านตะกั่วสามัคคีปราจีนบุรี
ประดิษฐารามวัดราชสิทธาราม
เชียงมั่นเชียงใหม่
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง
ถ้ำผาสวรรค์เลย
อัมพวนารามพัทลุง
อู่ตะเภาชลบุรี
มะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
ชินวรารามปทุมธานี
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
ทุ่งหวังตรัง
โพธิ์งามชัยนาท
โพธิ์ศรีอ่างทอง
ป่าซางเชียงราย
เสถียรรัตนารามนครปฐม
เจ็ดยอดเชียงใหม่
เอกสงขลา
สระแก้วนครราชสีมา
สุวรรณารามชุมพร
โพธิ์ศรีสร้อยหนองคาย
สิงห์วัดราชโอรสาราม
ท่าเสด็จกาญจนบุรี
ไร่สีสุกอำนาจเจริญ
กมลธัชชยารามลำพูน
เวียงคอยเพชรบุรี
ไผ่ดำสิงห์บุรี (ธ)
ป่าเห็วลำพูน
วังสพุงพัฒนารามเลย
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่ (ธ)
สวนขันนครศรีธรรมราช
ศรีบุญเรืองหนองคาย
บางตะคอยสมุทรสาคร
หนองสังข์ชัยภูมิ
ภาวนาภิรตารามวัดศรีสุดาราม
โป่งคำน่าน
กาญจนบุรีเก่ากาญจนบุรี
ปลายคลองขุนศรีนนทบุรี
สระสี่เหลี่ยมนครปฐม
ลาดบัวขาววัดราชสิงขร
หนองอีบุตรกาฬสินธุ์
อโศกวนารามร้อยเอ็ด
บ้านพระนครราชสีมา
เทวีวรญาติวัดเทพธิดาราม
เพลงวัดปากน้ำ
ใหม่จำปาทองลพบุรี
เรือแข่งพระนครศรีอยุธยา
กองดินระยอง
กู่จานวัดบพิตรพิมุข
เขาป่าแก้วสระแก้ว