จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗
ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๒
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๙
จองคำลำปาง๙๙
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๓
ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๙
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕
เทพลีลาวัดเทพลีลา๗๔
บางนาในวัดบางนาใน๖๙
๑๐พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๘
๑๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๖
๑๒บัวขวัญนนทบุรี๕๔
๑๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๙
พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๙
๑๔สุทธิวารีจันทบุรี๔๗
๑๕หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๔๖
สามพระยาวัดสามพระยา๔๖
๑๖จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๔๕
๑๗อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๔๔
๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๓
๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๔๑
๒๐พระปฐมเจดีย์นครปฐม๔๐
๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๓๙
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๙
๒๒สันต้นผึ้งเชียงราย๓๖
ชัยศรีขอนแก่น๓๖
บูรพารามใต้ยโสธร๓๖
ศรีวิชัยวนารามเลย๓๖
๒๓ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๓๕
๒๔มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๓๔
๒๕ธาตุขอนแก่น๓๒
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๓๒
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๓๒
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๓๒
๒๖พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๓๐
บางไผ่นนทบุรี๓๐
๒๗นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๙
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๙
๒๘ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม๒๘
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๘
๒๙หนองกุงขอนแก่น๒๗
๓๐บึงนครราชสีมา๒๖
เขียนเขตปทุมธานี๒๖
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๒๖
๓๑บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๕
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๒๕
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๕
๓๒ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๔
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๔
๓๓บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๒๓
ตาลล้อมชลบุรี๒๓
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต๒๓
๓๔โพธารามนครสวรรค์๒๒
ปัญญานันทารามปทุมธานี๒๒
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๒๒
๓๕ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี๒๑
๓๖พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๒๐
๓๗สะแกนครราชสีมา๑๙
หนองแวงขอนแก่น๑๙
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๙
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๙
๓๘พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๘
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๑๘
พญาภูน่าน๑๘
๓๙อมรคีรีวัดคฤหบดี๑๗
ขันเงินชุมพร๑๗
เนินพระระยอง๑๗
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๗
๔๐ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๖
บัวงามราชบุรี๑๖
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๖
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๖
แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๑๖
เพชรวรารามเพชรบูรณ์ (ธ)๑๖
๔๑พระสิงห์เชียงราย๑๕
สระเกศวัดสระเกศ๑๕
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๕
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๑๕
"บางแพรก,เหนือ"นนทบุรี๑๕
๔๒พระงามนครปฐม๑๔
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๑๔
ใหญ่อินทารามชลบุรี๑๔
ท่าตอนเชียงใหม่๑๔
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๔
พยัคฆารามสุพรรณบุรี๑๔
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๔
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๔
๔๓ชัยมงคลชลบุรี๑๓
สุทัศน์ร้อยเอ็ด๑๓
ไผ่ดำสิงห์บุรี๑๓
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๓
๔๔ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๒
ใหม่จันทบุรี๑๒
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี๑๒
กิ่งแก้วสมุทรปราการ๑๒
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม๑๒
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๒
นครสวรรค์นครสวรรค์๑๒
สวนหงส์สุพรรณบุรี๑๒
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม๑๒
แสงสวรรค์นครสวรรค์๑๒
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๒
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๒
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๒
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย๑๒
๔๕ทับคล้อพิจิตร๑๑
ศรีโสดาเชียงใหม่๑๑
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร๑๑
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๑
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑
มงคลธรรมกายารามเชียงราย๑๑
ทุ่งสว่างนครราชสีมา๑๑
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา๑๑
ละหารนนทบุรี๑๑
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๑๑
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี๑๑
เสนหานครปฐม (ธ)๑๑
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๑๑
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๑
๔๖เขาวังราชบุรี๑๐
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๐
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร๑๐
เวฬุวันร้อยเอ็ด๑๐
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา๑๐
มะขามเรียงสระบุรี๑๐
เขาพุทธโคดมชลบุรี๑๐
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๐
พายัพนครราชสีมา๑๐
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา๑๐
วิเวกวรารามตราด๑๐
พระสิงห์เชียงใหม่๑๐
๔๗เกาะอ่างทอง
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
สมานราษฎร์ชลบุรี
บ้านอ่างจันทบุรี
ภูมินทร์น่าน
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
อนงคารามวัดอนงคาราม
พระประโทนเจดีย์นครปฐม
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
ชัยสามหมอชัยภูมิ
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
ยานนาวาวัดยานนาวา
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
อัมพวนารามศรีสะเกษ (ธ)
๔๘เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
จอมแจ้งขอนแก่น
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
บางเคียนวิเชียรฉายพระนครศรีอยุธยา
เมืองคงศรีสะเกษ
อิสานนครราชสีมา
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
ม่วงคณะเขตบางแค
กษัตราธิราชวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร
เปรมประชาปทุมธานี
เจดีย์งามเชียงใหม่
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
๔๙เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศาราม
โพธิ์ศรีวนารามร้อยเอ็ด
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
คูเมืองศรีสะเกษ
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ป่าประดู่ระยอง
อนาลโยทิพยารามพะเยา
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
บางกระเบาปราจีนบุรี
บริบูรณ์ชัยภูมิ
ศาลานครราชสีมา
หัวเรืออุบลราชธานี
ไผ่งามปราจีนบุรี
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ตึกคชหิรัญพระนครศรีอยุธยา
รัตนชมภูปราจีนบุรี
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
กลางสุรินทร์สุรินทร์
เจ็ดยอดเชียงราย
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
นอกชลบุรี
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี
ศรีประวัตินนทบุรี
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม
๕๐แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
จำปาสุรินทร์
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
ห้วยยางชลบุรี
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
บ้านขุนเชียงใหม่
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สว่างใต้กาฬสินธุ์
ยางน้อยอุบลราชธานี
สามัคคีธรรมพังงา
ดงสักกาญจนบุรี
ท่าคอยเพชรบุรี
เชิงเลนนนทบุรี
กำแพงดินพิจิตร
มิ่งเมืองพลารามขอนแก่น
สันติวิเวกร้อยเอ็ด
บ้านเขวาศรีสะเกษ
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
ต้นสนอ่างทอง
บางโฉลงในสมุทรปราการ
ใหม่จำปาทองลพบุรี
ท่ามะโอลำปาง
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
ทรงศิลาชัยภูมิ
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
คลองละมุงอุตรดิตถ์
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
อรุณธรรมรังษีร้อยเอ็ด
โพธิ์ทองขอนแก่น
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
๕๑ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
โพธิสมภรณ์อุดรธานี(ธ)
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
เขาฉกรรจ์สระแก้ว
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
ศรีบุญเรืองเลย
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
จันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ชัยมงคลสงขลา
ลากค้อนนนทบุรี
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
หัวช้างลพบุรี
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
บรมวงศ์อิศรวรารามพระนครศรีอยุธยา
หนองไม้ตายยโสธร
บ้านโป่งราชบุรี
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
ชัยสิทธาวาสปทุมธานี
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
เครือวัลย์ชลบุรี
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
ด่านประชากรชุมพร
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
จันทร์แก้วเพ็ชรวัดปทุมวนาราม
ศรีชมชื่นหนองคาย
ศรีโคมคำพะเยา
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
ศรีสว่างอุบลราชธานี
๕๒พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
จันทรปะสิทธิ์ขอนแก่น
บกน้อยยโสธร
พลับพลาชัยเพชรบุรี
สว่างศรีสะเกษ
ท่ากระท้อนตราด
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
ชัยสิทธารามปทุมธานี
บุญญฤทธยารามชลบุรี
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
วังตะกูนครปฐม
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
โนนไทยนครราชสีมา
บางหลวงปทุมธานี
บุพพารามเชียงใหม่
กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
โตนด (๑)พระนครศรีอยุธยา
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
ราษฏร์ศรัทธารามชัยนาท
พัฒนารามสุราษฏร์ธานี
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม
พันตำลึงสุพรรณบุรี
โพธารามสุพรรณบุรี
ห้วยจระเข้นครปฐม
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศเทพวราราม
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
สุขไพรวันระยอง
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
สัตหีบชลบุรี
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
เซิดสำราญชลบุรี
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
ครุในสมุทรปราการ
กลางบุรีรัมย์
ท่าตำหนักนครปฐม (ธ)
พระนางสร้างภูเก็ต
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
บูรพารามยโสธร
ตาก้องนครปฐม
สระแก้วสระแก้ว
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
อริยวงศารามราชบุรี
สวัสดิวารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
จงโกลพบุรี
ศาลาลอยสุรินทร์
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
โสภณารามเชียงใหม่
๕๓สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
พุคำบรรพตสระบุรี
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
พัฒนาราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
พระธาตุช่อแฮแพร่
บูรพ์นครราชสีมา
หัวคู้สมุทรปราการ
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
อัมพวันปราจีนบุรี
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
เหนือร้อยเอ็ด
นครบาลชัยภูมิ
วังกลมพิจิตร
ห้วยบงลำพูน
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
บ่อกรังสุราษฎร์ธานี
ปราสาททองสุพรรณบุรี
พระโยคสุราษฎร์ธานี
ตองปุลพบุรี
ลานคาสุพรรณบุรี
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
หนองใหญ่ร้อยเอ็ด
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
ทองเนียมวัดสัมพันธวงศาราม
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
มหัตตมังคลารามสงขลา
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
แจ้งนครศรีธรรมราช
สระเกศเพชรบูรณ์
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
โป่งสลีเชียงราย
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง
พุคำบรรพตสระบุรี (ธ)
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
ดอนไชยพะเยา
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
ศรีมงคลอุบลราชธานี
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
มหาธาตุเพชรบูรณ์
ลำดวนหนองคาย
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
ใหญ่สมุทรปราการ
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
ชากมะกรูดระยอง
พระธาตุพนมนครพนม
โปรดเกศเชษฐารามสุมทรปราการ
ประสิทธิชัยตรัง
เนินบุญญารามชลบุรี
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
อโสกวนารามร้อยเอ็ด
แจ้งเจริญดอนชลบุรี
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่ (ธ)
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
อุดมธานีนครนายก
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
มูลจินดารามปทุมธานี
พระบรมธาตุไชยาสุราษฎร์ธานี
เทียนถวายปทุมธานี
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
ท่าหลวงพิจิตร
กลางอุบลราชธานี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
โพธิ์ทัยมณีเพชรบุรี
ผาแดงหลวงลำปาง
หนองขุนชาติอุทัยธานี
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
วังน้ำเย็นสระแก้ว
มาบจันทร์ระยอง
๕๔สุทธจินดานครราชสีมา(ธ)
พุทธปัญญานนทบุรี
อินทรวิหารวัดสามพระยา
มงคลในอุบลราชธานี
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
โรงวาสสงขลา
สำโรงเหนือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
หนังราชวรวิหารวัดราชโอรสาราม
ราษฎร์ศรัทธาชลบุรี
จันทารามศรีสะเกษ
นาบัวสุรินทร์
พิกุลเงินนนทบุรี
สว่างอารมณ์มุกดาหาร
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด(ธ)
กระทอนนครราชสีมา
ช่องลม นาเกลือวัดนรนาถสุนทริการาม
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
บัวลอยสระบุรี
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
สุนีย์ศรัทธาธรรมฉะเชิงเทรา
จันทราวาสชุมพร
ท่าหัวแหวนจันทบุรี
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เพชรวรารามเพชรบูรณ์(ธ)
โปรดเกษเชษฐารามสมุทรปราการ
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
บางปิ้งสมุทรสาคร
หวายกรองระยอง
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ปากน้ำอุบลราชธานี
เวตวันวิทยารามอุบลราชธานี
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
ป่าจันทวนารามยโสธร
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
พระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
สระเกษอำนาจเจริญ
สลุดสมุทรปราการ
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
สวนดอกเชียงใหม่
ไร่ขิงนครปฐม
เขาดินพระนครศรีอยุธยา
กู่เต้าเชียงใหม่
สุสานนครราชสีมา
สามง่ามนนทบุรี
ทางกระบือนครนายก
โพธิวงศารามนครศรีธรรมราช
สมบูรณ์ธรรมกายารามพิจิตร
ระกาศรีสะเกษ
ใหม่วัดสุวรรณาราม
ประชาบูรณะบุรีรัมย์
โคกเดื่อนครสวรรค์
สำโรงใหญ่ศรีสะเกษ
สุวรรณมงคลตราด
ประชาศรัทธาธรรมวัดสร้อยทอง
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
เวียงสุราษฎร์ธานี
กลางกาฬสินธุ์
ตะพานหินพิจิตร
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
ศรีใครอำนาจเจริญ
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
ไตรสามัคคีสุมทรปราการ
ปากน้ำฝั่งเหนือคณะเขตภาษีเจริญ
โพธิ์กลางขอนแก่น
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
บ้านบากร้อยเอ็ด
บ้านพาสน์พระนครศรีอยุธยา
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด(ธ)
ทุ่งสว่างโนนโพธิ์ร้อยเอ็ด
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
นาคกลางวัดนาคกลาง
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)
บ้านเปลือยใหญ่ร้อยเอ็ด
สังฆารามสุโขทัย
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
มณีบรรพตตาก
หลักร้อยนครราชสีมา
พรหมบุรีสิงห์บุรี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
เวฬุวันหนองคาย(ธ)
พุทธจักรมงคลชยารามวัดรัชฎาธิษฐาน
ลำนารายณ์ลพบุรี
เขาโบสถ์ประจวบคีรีขันธ์
อัมพวนารามพัทลุง
ประโดกนครราชสีมา
หนองโว้งสุโขทัย
สหธรรมิการามเพชรบุรี
โพธิ์ร้อยต้นร้อยเอ็ด
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
รัตนชัยพระนครศรีอยุธยา
ไทยชุมพลสุโขทัย
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
ไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
วังตะภูนครปฐม
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
อุดมพิชัยร้อยเอ็ด
เขาคันธมาทน์ชลบุรี
กิ่งแก้วสุมทรปราการ
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
โคกมะตูมสระบุรี
ศรีนวลขอนแก่น
หนองเสม็ดสันติธรรมารามชลบุรี
พันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
ท่าตะโกนครสวรรค์
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
ป่าลิไลยก์พัทลุง
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
รังสิตปทุมธานี
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
เดิมนครราชสีมา
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
ทับไทรจันทบุรี
ทองบนวัดยานนาวา
ปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ดอนขมิ้นกาญจนบุรี
ญาณเวศกวันวัดพระพิเรนทร์
๕๕พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช(ธ)
โนนสีลามหาสารคาม
อมรทายิการามวัดรัชฎาธิษฐาน
สำโรงนครราชสีมา
บ้านเปียงเชียงใหม่
จันทรสโมสรวัดสร้อยทอง
ช่องลมราชบุรี
นางพญาพิษณุโลก
ราษฎร์ศรัทธาธรรมคณะเขตมีนบุรี
ใหม่อัมพวันนครราชสีมา
ดอนมูลแพร่
นวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
บางกะพ้อมสมุทรสงคราม
หนองน้ำส้มพระนครศรีอยุธยา
โรงช้างพิจิตร
ควรแร่พัทลุง
ลำโพนนทบุรี
บ้านโป่งเชียงราย
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
กะสังข์พระนครศรีอยุธยา
ใหม่ยายนุ้ยวัดปากน้ำ
ไตรภูมิหนองคาย
โพธารามพะเยา
ศิริมงคลสกลนคร
กุดจอกใหญ่นครราชสีมา
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
อุดมมงคลเขาน้อยกาญจนบุรี
ศรีมหาโพธิ์นครปฐม
ป่าตาลลำพูน
อโสกวนารมร้อยเอ็ด
ทองในคณะเขตสวนหลวง
กลางพรหมนครสิงห์บุรี
สระเกษสงขลา
กำแพงบางจากคณะเขตภาษีเจริญ
บ้านเขินศรีสะเกษ
เกาะแก้วสมุทรปราการ
โคกมะยมพระนครศรีอยุธยา
ธรรมสถิติ์วรารามสมุทรสงคราม
ชัยชนะสงครามคณะเขตบางกะปิ
บ้านใหม่ลำปาง
โนนเกษตรนครราชสีมา
ปากห้วยไม้งามตาก
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
ศรีหนองหินเลย
ท่ายางกลางชุมพร
นางชีพระนครศรีอยุธยา
นาทุ่งชุมพร
นาเชือกมหาสารคาม
ศรีชมภูอุบลราชธานี
เสนหานครปฐม
โพธิ์สำราญสิงห์บุรี
หน้าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
กนิษฐานนท์อำนาจเจริญ
คลองเขนงสุโขทัย
บ้านกล้วยเพชรบุรี
ธาตุทองชลบุรี
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
ทัศนารุณสุนทริการามวัดพรหมวงศาราม
สามกระบือเผือกนครปฐม
ทำเลทองปทุมธานี
แหลมปอชุมพร
ถ้ำมังกรทองกาญจนบุรี
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
วิมลนิวาสร้อยเอ็ด (ธ)
นครอินทร์นนทบุรี
ศรีมงคลเพชรบูรณ์
ชีแวะลพบุรี
กลางปักธงชัยนครราชสีมา
ศรีมงคลน่าน
สลุดสุมทรปราการ
นาแลนครศรีธรรมราช
ธรรมจักรพิษณุโลก
ดอนแก้วตาก
ฝางวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เทียนดัดนครปฐม
กลาง (นางรอง)บุรีรัมย์
กวิศรารามลพบุรี
กษัตาธิราชวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
บางโพโอมาวาสวัดสร้อยทอง
สวนมะม่วงจันทบุรี
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
หันเตยนครราชสีมา
ประดู่ฉิมพลีวัดราชสิทธาราม
ต้นสนเพชรบุรี
ทองเพลงวัดอนงคาราม
บ่อสามแสนกำแพงเพชร
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
หนองตะไก้นครราชสีมา
น้อยโพธิ์คำนครพนม
ภาษีคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
ป่าเห็วลำพูน
หนองกบสระบุรี
หัวขัวลำพูน
โสมนัววิหารวัดโสมนัสวิหาร
แม่ย้อยลำพูน
ใหม่ยายนุ้ยวัดราชสิงขร
จอมมณีหนองคาย
สิงห์วัดราชโอรสาราม
ถ้ำสิงโตทองราชบุรี
วังพัทลุง
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
ป่าโคพระนครศรีอยุธยา
สามัคคีผดุงพันธ์สุราษฎร์ธานี (ธ)
ช่องด่านราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
เปาสามขาเชียงใหม่
บางขวางวัดบวรนิเวศ
กระชงคารามสุโขทัย
ปรางค์นครราชสีมา
ทองบนวัดราชสิงขร
ใหญ่บ้านบ่อสมุทรสาคร
ใหญ่ศรีสุวรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
มหาธาตุราชบุรี
สระแก้ววารีรามสกลนคร
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
บางปิ้งสมุทรปราการ
โยธานิมิตตราด
บางช้างเหนือนครปฐม
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
ดอนมะกอกประจวบคีรีขันธ์
น้อยชลบุรี
สาลวนารามกาญจนบุรี
เขาหนองปลาไหลจันทบุรี
บางนางบุญปทุมธานี
ศรีทวีนครศรีธรรมราช(ธ)
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
หนองโพธิ์นครนายก
จันทารามอุทัยธานี
เขมารามอำนาจเจริญ
คูหาสุวรรณสุโขทัย
สีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
หนังวัดราชโอรสาราม
โพธิ์ทองเจริญนครราชสีมา
ทองศาลางามคณะเขตภาษีเจริญ
เสาธงทองนครศรีธรรมราช
โพธิ์ศรีอ่างทอง
แสงเกษมอุบลราชธานี
คีรีวันต์นครราชสีมา
บางเสาธงวัดระฆังโฆสิตาราม
สันหลวงลำพูน
ไทรทองขอนแก่น
หน้าพระธาตุชลบุรี
หมื่นพุทธเมตตาคุณารามเชียงราย
หนองม่วงกาญจนบุรี
บางหลวงนครปฐม
บ้านธิหลวงลำพูน
เทวาพิทักษ์ร้อยเอ็ด
กำแพงแลงเพชรบุรี
ม่วงชุมสิงห์บุรี
บางเลนเจริญนนทบุรี
ปทุมวนารามปทุมวนาราม
เจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่ (ธ)
นวลนรดิศวัดปากน้ำ
ด่านเกวียนนครราชสีมา
ดอกเอื้องเชียงใหม่
คฤหบดีวัดคฤหบดี
ศรีสุทธาวาสเลย(ธ)
ทุ่งหวังตรัง
วรามาตยภัณฑสารารามวัดอินทาราม
ชัยสุนทรกาฬสินธุ์
บางโคนนทบุรี
นครชื่นชุ่มนครปฐม
ท่าตำหนักนครปฐม
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
ปทุมสรารามเชียงใหม่
สามโก้อ่างทอง
ภาณุรังษีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สระสี่เหลี่ยมนครปฐม
ราษฏร์ศรัทธารามปทุมธานี
คุริงชุมพร
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
ถ้ำเนรมิตกาญจนบุรี
วังสะพุงพัฒนารามเลย
บางสะแกในวัดปากน้ำ
ดอนแดงใหญ่อุบลราชธานี
บางด้วนในสมุทรปราการ
ปากบึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เนินหลังเต่าชลบุรี
ราชธานีสุโขทัย
ดอนผวานครราชสีมา
โอกาสนครพนม
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
เลียบสงขลา
สุวรรณวิจิตรสุรินทร์
ลุ่มระยอง
ศิริเสาธงสุมทรปราการ
นาวงตรัง
โพธิ์ศรีสร้อยหนองคาย
ไผ่สีซอตาก
สันหนองบัวเชียงราย
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
สุเขตตารามสุรินทร์
ดอนแดงอำนาจเจริญ
นาอุ่นพระนครศรีอยุธยา
ปัจฉิมทัศน์มหาสารคาม
ดอนเสลาราชบุรี
ประชานิมิตรนครราชสีมา
ชัยมงคลแพร่
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
นางนองวัดราชโอรสาราม
ใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรี
ศรีคุณเมืองอุดรธานี
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ท่าตะคร้อเขาทองกำแพงเพชร
พระญาติการามพระนครศรีอยุธยา
หนองไผ่ล้อมนครราชสีมา
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
มุจลินทวาปีวิหารปัตตานี
จองคำแม่ฮ่องสอน
คลองกลางชัยนาท
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
โคกคอนอินทร์เจริญธรรมนครราชสีมา
ข่วงสิงห์ลำพูน
โนนฤาษีสกลนคร
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
ยางวัดบางนาใน
ป่าโนนรังร้อยเอ็ด
หนังราชวัดราชโอรสาราม
ในสองวิหารสมุทรปราการ
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
บางหญ้าแพรกสมุทรสาคร
แม่ฮ่องไคร้เชียงใหม่
ตะคร้อนครราชสีมา
โบสถ์มณีศรีบุญเรืองตาก
สามัคคีนครราชสีมา
สามัคคีผดังพันธ์สุราษฎร์ธานี (ธ)
จันทนารามจันทบุรี (ธ)
พระพุทธบาทตะเมาะเชียงใหม่
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ร้องกวางน่าน
หนองนกไข่สมุทรสาคร
ไพชยนต์พลเสพย์สมุทรปราการ
มหาธาตุเพชรบุรี
ท่าน้ำพองขอนแก่น
สามัคคีศรัทธารามสมุทรสาคร
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม (ธ)
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
ผาสุการามชลบุรี
อุโมงค์ (สวนพุทธ)เชียงใหม่
เนินกระปรอกระยอง
ฉางข้าวน้อยเหนือลำพูน
จินตาวาสพัทลุง
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
บูรพาสกลสคร
จันทองวัดสุวรรณาราม
ไพรบึงศรีสะเกษ
หนองบัวสุรินทร์
"แค,นอก"นนทบุรี
เจริญสุขนครราชสีมา
มงคลน่าน
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
สุดสวาสดิ์พิษณุโลก
ต้นสนชลบุรี
โกศลสิตารามนครราชสีมา
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
บางพลัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
กลางขอนแก่น
บ่อทองราษฏร์บำรุงชลบุรี
อภิสิทธิ์มหาสารคาม
ดอนหวายนครราชสีมา
เพลงวัดปากน้ำ
บางปลาสมุทรสาคร
สะปุ๋งหลวงลำพูน
ไสกระดานเพชรบุรี
มะทายวัดเทพากร
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
ทับขี้เหล็กชัยนาท
หว่านบุญปทุมธานี
สระแก้วนครราชสีมา
โนนติ้วศรีสะเกษ
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ธรรมรังสีประจวบคีรีขันธ์
บางรักใหญ่นนทบุรี
ป่าพร้าวนอกเชียงใหม่
เทพนิมิตตารามนครราชสีมา
พลับพลาชัยวัดราชบุรณะ
จำขี้มดลำพูน
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
โพธิคุณวัดอินทาราม
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
สวาทอารมณ์ร้อยเอ็ด
กลางสุพรรณบุรี
เขากำแพงสุพรรณบุรี
อัมพวันเชียงใหม่
ห้วยเนียงพัทลุง
ท่าอู่ชัยนาท
บูรพาอำนาจเจริญ
หรงบนนครศรีธรรมราช
พลงช้างเผือกระยอง
ศรีเมืองจันทบุรี
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
สังข์กระจายวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ท่าน้ำตืนกาญจนบุรี
นครป่าหมากวัดศรีสุดาราม
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
โพธิ์ศรีเลย
หนองหลักอุบลราชธานี
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธ์วงศ์
คลองหาดสระแก้ว
ศาลารีนนทบุรี
สุวรรณคีรีวัดชนะสงคราม
บ้านกาบเชิงสุรินทร์
เขาป่าแก้วสระแก้ว
ไผ่เหลืองน่าน
บ้านทวนกาญจนบุรี
ดอนหวายยโสธร
"บางแพรก,ใต้"นนทบุรี
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
กาซ้องแพร่
ป้านปิงเชียงใหม่
สิงห์ปทุมธานี
บางตะคอยสมุทรสาคร
แสงบูรพาสุรินทร์
เสาธงทองลพบุรี
ศุภารามส่องเหนือมหาสารคาม
ปรินายกวัดสามพระยา
หนองแสงยโสธร
ขุนก้องบุรีรัมย์
ร่องซ้อแพร่
อินทารามวัดอินทาราม
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
เวฬุราชิณวัดปากน้ำ
โตนด(๑)พระนครศรีอยุธยา
คูยางกำแพงเพชร
พรหมสาครสิงห์บุรี
โคกพุทราอ่างทอง
ฉัตรแก้วจงกลณีวัดเทพากร
เมืองยะลายะลา
ม่วยต่อแม่ฮ่องสอน
โพธิสมภารหนองคาย
หนองปรึกนครราชสีมา
โพธิ์ประทับช้างวัดบพิตรพิมุข
ลาดบัวขาวคณะเขตประเวศ
ประชานิยมกาฬสินธุ์(ธ)
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู
จันทวงศรารามคณะเขตบางกะปิ
โคกกะพี้สระบุรี
สาลิการามตรัง
ศาลาครืนวัดราชโอรสาราม
เกตุพระนครศรีอยุธยา
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
สนามพราหมณ์เพชรบุรี
ศาลาลอยนครราชสีมา
สวนพลูวัดหัวลำโพง
สวนดอกลำปาง
หนองโสมงนครราชสีมา
ดอนพังงา
โสภณวนารามระยอง (ธ)
พระธาตุช้างค้ำน่าน
นาคเพชรบุรี
โพธิทองวัดอนงคาราม
สว่างพิทยาขอนแก่น
เสถียรรัตนารามนครปฐม
สะเลียมแพร่
บ้านกล้วยนครราชสีมา
หนองพะองสมุทรสาคร
กลางสมุทรปราการ
อำนาจเจริญอำนาจเจริญ
เสม็ดชลบุรี
หนองอุโบสถเชียงใหม่
สามวิหารพระนครศรีอยุธยา
เกษตรพันธารามสมุทรสาคร
ทวีการะอนันต์ปทุมธานี
ถ้ำขุนกระทิงชุมพร
ห้วยพลูนครปฐม
ก้ำก่อแม่ฮ่องสอน
ชัยมงคลพิจิตร
หิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
ทุ่งศรีนวลศรีสะเกษ
บ้านหมอสระบุรี
บ้านหาญนครราชสีมา
จอมสุทธาวาสสุรินทร์
มิ่งเมืองน่าน
สระเรียงนครศรีธรรมราช
คลองสักตาก
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ใหม่โพธิ์งามนครราชสีมา
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
ทางหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ตะกุดนครราชสีมา
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
เหนือร้อยเอ็ด(ธ)
ฉิมทายกาวาสวัดสุวรรณาราม
ป้อมใหญ่พระนครศรีอยุธยา
หนองจะบกนครราชสีมา
สัมมาชัญวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พิชัยธารารามชุมพร
ล้านนาญาณสังวรารามเชียงใหม่ (ธ)
อิสาณบุรีรัมย์
ประชุมราษฎร์ปทุมธานี
แสนเมืองมาหลวงลำพูน
โพธิ์นครราชสีมา
ดวงแขวัดบวรนิเวศ
ท่าช้างลำพูน
บ้านกลางลำพูน
เหนือสกลนคร
ราษฎร์ประชุมชนารามาวัดอินทาราม
จอมสุดารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
ศรีพนมเขตกาญจนบุรี
เมืองมางเชียงใหม่
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศ
อำนาจอำนาจเจริญ
ประสาทนิกรชุมพร
สาลวนารามอุทัยธานี
บางกระเจ้านอกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โชติทายการามราชบุรี
ท่าเสด็จกาญจนบุรี
แจงร้อนสมุทรปราการ
เขาชานารามสุราษฎร์ธานี
บางน้ำวนสมุทรสาคร
กลางโพธิ์ชัยสกลนคร
วิจิตรการนิมิตรวัดระฆังโฆสิตาราม
ท่าอิฐนนทบุรี
หิรัญญารามจันทบุรี
ปงหอศาลลำปาง
บ้านตูมนครราชสีมา
พระปรางค์สิงห์บุรี
ศรีบุรพารามตราด
หัวบึงทุ่งนครพนม
จันทร์สโมสรวัดสร้อยทอง
พระสมุทรเจดีย์สุมทรปราการ
กุฏิภักดีสังวรพัทลุง
วังรักราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี