จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๔
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๓
ตากฟ้านครสวรรค์๑๒๘
จองคำลำปาง๙๕
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๙
ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๖
บัวขวัญนนทบุรี๖๑
บางนาในวัดบางนาใน๖๐
๑๐พระพุทธบาทสระบุรี๕๖
๑๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๕๒
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๕๒
๑๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๙
สุทธิวารีจันทบุรี๔๙
๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๗
๑๔พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๔๖
๑๕ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๔๒
ธาตุขอนแก่น๔๒
๑๖ชัยศรีขอนแก่น๔๐
๑๗สามพระยาวัดสามพระยา๓๙
๑๘หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๓๗
๑๙หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๓๕
๒๐ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๓๓
๒๑อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๒
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๓๒
๒๒ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๓๑
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๑
บางไผ่นนทบุรี๓๑
ชัยมงคลชลบุรี๓๑
๒๓ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๐
๒๔พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๙
๒๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๘
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๒๘
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๘
๒๖พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๗
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๒๗
๒๗ราชสิงขรวัดราชสิงขร๒๖
เขียนเขตปทุมธานี๒๖
๒๘ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๔
หนองแวงขอนแก่น๒๔
๒๙แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๒๓
๓๐พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๒๒
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๒๒
๓๑พระสิงห์เชียงราย๒๑
บูรพารามใต้ยโสธร๒๑
นครสวรรค์นครสวรรค์๒๑
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี๒๑
๓๒บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๒๐
๓๓ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๙
มงคลธรรมกายารามเชียงราย๑๙
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๙
โพธารามนครสวรรค์๑๙
สระเกศวัดสระเกศ๑๙
สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๙
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๙
สะแกนครราชสีมา๑๙
๓๔นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๘
สวนหงส์สุพรรณบุรี๑๘
๓๕กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๗
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม๑๗
๓๖ปัญญานันทารามปทุมธานี๑๖
ขันเงินชุมพร๑๖
๓๗เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๕
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๕
อมรคีรีวัดคฤหบดี๑๕
๓๘สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๔
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๔
ศาลานครราชสีมา๑๔
พระงามนครปฐม๑๔
กษัตราธิราชวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๔
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๔
เนินพระระยอง๑๔
๓๙พยัคฆารามสุพรรณบุรี๑๓
ท่าตอนเชียงใหม่๑๓
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)๑๓
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๓
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๓
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๑๓
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๓
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา๑๓
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา๑๓
๔๐หนองบัวกาฬสินธุ์๑๒
ยานนาวาวัดยานนาวา๑๒
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๒
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม๑๒
พระธาตุพนมนครพนม๑๒
บ้านขุนเชียงใหม่๑๒
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๒
สันต้นผึ้งเชียงราย๑๒
ไผ่ดำสิงห์บุรี (ธ)๑๒
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี๑๒
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๒
๔๑พญาภูน่าน๑๑
กิ่งแก้วสมุทรปราการ๑๑
ศรีใครอำนาจเจริญ๑๑
ต้นสนอ่างทอง๑๑
บัวงามราชบุรี๑๑
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๑
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี๑๑
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๑
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ๑๑
หนองกุงขอนแก่น๑๑
๔๒ศรีนวลขอนแก่น๑๐
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๐
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์๑๐
ราษฎร์บูรณะปัตตานี๑๐
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา๑๐
หัวช้างลพบุรี๑๐
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๐
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๐
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่๑๐
ละหารนนทบุรี๑๐
กลางร้อยเอ็ด๑๐
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๐
๔๓สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
แจ้งแสงอรุณสกลนคร
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
เขาพุทธโคดมชลบุรี
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
๔๔พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
เชิงเลนนนทบุรี
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
กะพังสุรินทร์ตรัง
มหาวนารามอุบลราชธานี
ลุ่มระยอง
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
ศรีโสดาเชียงใหม่
จอมแจ้งขอนแก่น
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
๔๕มหาธาตุยโสธร
ด่านประชากรชุมพร
อุดมรังสีคณะเขตหนองแขม
เจดีย์งามเชียงใหม่
ศรีชมชื่นหนองคาย
พระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่
๔๖เสมียนนารีคณะเขตบางเขน-จตุจักร
จันทรสามัคคีหนองคาย (ธ)
คูหาสวรรค์พัทลุง
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
กลางบุรีรัมย์
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
อนาลโยทิพยารามพะเยา
เพชรวรารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ศรีโคมคำพะเยา
พายัพนครราชสีมา
เปรมประชาปทุมธานี
ขนอนใต้พระนครศรีอยุธยา
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
ตาลล้อมชลบุรี
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
ราชธานีสุโขทัย
อนงคารามวัดอนงคาราม
เขาวังราชบุรี
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
๔๗ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
กวิศรารามลพบุรี
ท่าหลวงพิจิตร
โพธิ์นครราชสีมา
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
บางโฉลงในสมุทรปราการ
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
บึงนครราชสีมา
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
ศิลานิมิตรเชียงใหม่
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
หนองพันเทาสุพรรณบุรี
พระธาตุสามหมื่นชัยภูมิ
ใหม่จำปาทองลพบุรี
มะขามเรียงสระบุรี
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
คันลัดสมุทรปราการ
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
๔๘ชัยฉิมพลีคณะเขตบางแค
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
ประโดกนครราชสีมา
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
เทียนถวายปทุมธานี
ไชยวารกาฬสินธุ์
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
วิเวกวรารามตราด
โพธิสมภารหนองคาย
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
กลางกาฬสินธุ์
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
ม่วงคณะเขตบางแค
บุญญฤทธยารามชลบุรี
ใหม่จันทบุรี
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
ธาตุมหาชัยนครพนม
พุคำบรรพตสระบุรี (ธ)
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
เมืองคงศรีสะเกษ
คลองละมุงอุตรดิตถ์
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย
บ้านเขวาศรีสะเกษ
ปัจจิมเชียงยืนมหาสารคาม
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
๔๙สังฆารามสุโขทัย
อุดมธานีนครนายก
ท่ามะโอลำปาง
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
กลางเมืองเก่าชัยภูมิ
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ทับคล้อพิจิตร
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
ศรีสุดารามวัดศรีสุดาราม
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
บุปผารามวัดบุปผาราม
ห้วยจรเข้นครปฐม
หงส์ประดิษฐารามสงขลา
เครือวัลย์ชลบุรี
โพธิ์ภาวนารามชัยนาท
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
ตองปุลพบุรี
เพชรวรารามเพชรบูรณ์
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
ศรีประวัตินนทบุรี
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
เขากำแพงสุพรรณบุรี
พลับพลาชัยเพชรบุรี
มหาธาตุเพชรบูรณ์
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
วังตะกูนครปฐม
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
ดอนสามง่ามกาญจนบุรี
แสงสวรรค์นครสวรรค์
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
คูเมืองศรีสะเกษ
ศรีษะทองนครปฐม
โพธิ์ชัยศรีอุดรธานี
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
ท่ากระท้อนตราด
จันทร์ฝั่งตะวันตกพิษณุโลก
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
นางนองวัดราชโอรสาราม
สมรโกฏินนทบุรี
ทุ่งกวาวแพร่
สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
บรมสถลวัดยานนาวา
โกศลสิตารามนครราชสีมา
ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
ปทุมมาลัยอุบลราชธานี
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ดุสิตารามวัดดุสิดาราม
ร่องซ้อแพร่
ท่าบึงขอนแก่น
วังน้ำเย็นสระแก้ว
เหนือสกลนคร
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
ช่องลมนนทบุรี
สุดสวาสดิ์พิษณุโลก
ห้วยยางชลบุรี
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
ทองบนวัดยานนาวา
๕๐ศรีเทพประดิษฐารามนครพนม (ธ)
อินทารามเชียงใหม่
บางเลนเจริญนนทบุรี
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
ไร่ขิงนครปฐม
ปากน้ำอุบลราชธานี
"แค,นอก"นนทบุรี
พระพุทธบาทเขาลูกช้างเพชรบุรี
หนองพลับกาญจนบุรี
เวฬุวนารามนครราชสีมา
ศรีจันทร์ขอนแก่น
ราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
บ้านโป่งราชบุรี
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
สังข์กระจายวัดราชสิทธาราม
วรจรรยาวาสวัดราชสิงขร
มณีบรรพตตาก
โพธิ์ชัยหนองคาย
หัวคู้สมุทรปราการ
สามัคคีธรรมพังงา
ยางน้อยอุบลราชธานี
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ครุในสมุทรปราการ
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
แจ้งนครศรีธรรมราช
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
ถ้ำห้วยกลางชุมพร
มหาธาตุราชบุรี
สมุหประดิษฐารามสระบุรี
ดอนอีลุ่มนครราชสีมา
โภคาจูฑามาตย์กระบี่
บ้านพร้าวนอกปทุมธานี
เพลงวัดปากน้ำ
ทุงยูเชียงใหม่
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
ตาลเรียงขอนแก่น
บูรพ์นครราชสีมา
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ไทยชุมพลสุโขทัย
สวนพลูวัดหัวลำโพง
กองแก้ววัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
ศรีอุบลรัตนารามอุบลราชธานี (ธ)
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
รัตนชมภูปราจีนบุรี
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
บางพูดนอกนนทบุรี
หนองตองเชียงใหม่
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
พระธาตุช่อแฮแพร่
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ช่องลมราชบุรี
เขตชัยภูมิ
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
ใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์
สันทรายมูลเชียงใหม่
ขวัญเมืองระบือธรรมมหาสารคาม
มูลจินดารามปทุมธานี
ทุ่งมะสังกาญจนบุรี
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
แสงสิริธรรมนนทบุรี
สหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
ปรังกาสีกาญจนบุรี
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
หนามแดงสมุทรปราการ
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
เวียงสุราษฎร์ธานี
บกน้อยยโสธร
ศรีแก้งคร้อชัยภูมิ (ธ)
สมานราษฎร์ชลบุรี
โพธารามสุพรรณบุรี
สว่างคงคากาฬสินธุ์
จันทร์แก้วเพ็ชร ถาวรวรารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
บางประทุนนอกวัดราชโอรสาราม
ศรีบูรณาวาสสมุทรสาคร
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
คฤหบดีวัดคฤหบดี
ศาลาปูนวรวิหารพระนครศรีอยุธยา
ท่ามะกากาญจนบุรี
ลำโพนนทบุรี
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
สุวรรณมงคลตราด
กกวัดราชโอรสาราม
สระเกษอำนาจเจริญ
สว่างวงษ์นครสวรรค์
ปรีดารามนครปฐม
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
มหาธาตุเพชรบุรี
บัวลอยสระบุรี
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
จองคำแม่ฮ่องสอน
สลุดสมุทรปราการ
พังตรุกาญจนบุรี
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
ศรีเรืองบุญนนทบุรี
พระสิงห์เชียงใหม่
ธรรมนิมิตต์ชลบุรี
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
พระยาทำวรวิหารวัดระฆังโฆสิตาราม
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
๕๑ชะอำเพชรบุรี
สุวรรณบำรุงราชวรารามปทุมธานี
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)
ตระพังทองสุโขทัย
ช่องรอชุมพร
ศีริวราวาสศรีสะเกษ
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
ยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ต้นไทรย์คณะเขตสวนหลวง
สหกรณ์โฆสิตารามสมุทรสาคร
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
พร้าวพิจิตร
บึงทองหลางวัดเทพลีลา
อ่างทองวรวิหารอ่างทอง
สวนแก้วนนทบุรี
ชัยภูมพิทักษ์ชัยภูมิ
ปฐมเกษารามกาฬสินธุ์
ห้วยจระเข้นครปฐม
คงคารามเพชรบุรี
บุคคโลวัดยานนาวา
นายางเพชรบุรี
หนองนกไข่สมุทรสาคร
พระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
ประชาระบือธรรมวัดทองนพคุณ
สุขไพรวันระยอง
ศรีสุมังคล์หนองคาย
ใหญ่สมุทรปราการ
พระรูปเพชรบุรี
เสนหานครปฐม (ธ)
หนองแวงนครราชสีมา
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
บ้านอ่างจันทบุรี
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
ฝั่งหมิ่นเชียงราย
นิโครธารามตรัง
พระญาติการามพระนครศรีอยุธยา
คลองบุญสระบุรี
สันคะยอมเชียงใหม่
สัตหีบชลบุรี
สระแก้วสระแก้ว
โพธิ์กลางขอนแก่น
เจ้าอามวัดศรีสุดาราม
หนองโสมงนครราชสีมา
บางพูดในนนทบุรี
อินทารามวัดอินทาราม
พระประทานพรชลบุรี
โตนด(๑)พระนครศรีอยุธยา
ทำเลทองปทุมธานี
โบสถ์ดอนพรหมนนทบุรี
บัวแก้วเกษรปทุมธานี
เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
คูหาสุราษฎร์ธานี
ควนแร่พัทลุง
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
มัชฌิมาวาสสงขลา
ใหม่(ยายแป้น)วัดสุวรรณาราม
แก้วอินทยารามชุมพร
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ก้ำก่อแม่ฮ่องสอน
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
บูรพาสกลนคร
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
ปิ่วหลวงลำปาง
"สลัก,ใต้"นนทบุรี
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
วังตะวันตกนครศรีธรรมราช
มณีบรรพตวรวิหารตาก
สว่างแสงจันทร์ร้อยเอ็ด
หนองม่วงกาญจนบุรี
เทพปูรณารามขอนแก่น
ทับขี้เหล็กชัยนาท
ใหญ่สว่างอารมณ์นนทบุรี
หอไตรปิฏการามกาฬสินธุ์
บางกระเบาปราจีนบุรี
เกาะเพชรบุรี
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
กุฏิการามวัดสามพระยา
บางด้วนในสมุทรปราการ
บางหญ้าแพรกสมุทรสาคร
บางแก้วฉะเชิงเทรา
วังกลมพิจิตร
คลองทรายระยอง
พระโยคสุราษฎร์ธานี
วังแดงพิจิตร
หนองปรงปทุมธานี
ท่ากระดาษเชียงใหม่
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
ทุ่งป่าแดดเชียงราย
คลองเตยในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
หลวงอุบลราชธานี
ราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
เพลงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
บางกระเจ้านอกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ดงสักกาญจนบุรี
หนองลานกาญจนบุรี
คูหาสวรรค์คณะเขตภาษีเจริญ
สามัคคีผดุงพันธ์สุราษฎร์ธานี (ธ)
ร่องฟองแพร่
กำแพงวัดราชโอรสาราม
ป่าแสงอรุณขอนแก่น (ธ)
นางในธัมมิการามอ่างทอง
กลางขอนแก่น
สันหลวงลำพูน
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
ผาแดงหลวงลำปาง
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
ประสาทนิกรชุมพร
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
บึงพระนครราชสีมา
เทพรังษียโสธร (ธ)
โสภณารามเชียงใหม่
จงโกวัดระฆังโฆสิตาราม
เวฬุวันหนองคาย (ธ)
หนองโว้งสุโขทัย
แพงศรีร้อยเอ็ด
ร่องคำกาฬสินธุ์
กำแพงดินพิจิตร
จอมสุทธาวาสสุรินทร์
เหนือร้อยเอ็ด
หรงบนนครศรีธรรมราช
กลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เชตุพนเชียงราย
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สบล้องลำพูน
วรมาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
โพรงมะเดื่อนครปฐม
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
อินทารามพระนครศรีอยุธยา
ลานคาสุพรรณบุรี
ท้ายเมืองนนทบุรี
ชยาลังการ์เชียงใหม่
โคกสีทองหลางมหาสารคาม
หนองเส้งลำพูน
ตึกพระนครศรีอยุธยา
ลำนารายณ์ลพบุรี
เมืองสาตรหลวงเชียงใหม่
เทพธงชัยวัดชนะสงคราม
ราษฏร์บำรุงชลบุรี
ดอยหล่อเชียงใหม่
อุทัยทิศมหาสารคาม
ด่านวัดยานนาวา
กู้นนทบุรี
ท่าจัดสุพรรณบุรี
เลียบนครราชสีมา
สวนลำใยลำพูน
แพรกษาสมุทรปราการ
ชัยชุมพลนครศรีธรรมราช
คร้อพนันกาญจนบุรี
ตะพานหินพิจิตร
ป่ากลางทุ่งปทุมธานี
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
จินตาวาสพัทลุง
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
ป่าแสงอรุณขอนแก่น
หนองไผ่ล้อมนครราชสีมา
ดงลานแพร่
นอกชลบุรี
เมืองยะลายะลา
ช่างเหล็กวัดสุวรรณาราม
กันตทารารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ศรีบุญเรืองเลย
เจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู
จันทารามศรีสะเกษ
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
คลองส่งน้ำนครราชสีมา
เขาวงพระจันทร์กาญจนบุรี
กลางสุพรรณบุรี
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
สุขวรารามนครปฐม
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
ศรีชมภูอุบลราชธานี
บ้านฟ่อนลำปาง
คลองเตยนอกคณะเขตสวนหลวง
สังฆนารามสุรินทร์
เจริญสุขารามสมุทรสาคร
สามัคคีมหาสารคาม
ราษฎร์โพธิ์ทองสมุทรปราการ
พระพุทธบาทเขากระโดงบุรีรัมย์
สาลีโขภิตารามนนทบุรี
ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
เกาะแก้วพิศดารกาฬสินธุ์
ศรีจอมทองสระบุรี
พราหมณีนครนายก
ท่าคอยเพชรบุรี
เทพปูรณารามวัดบพิตรพิมุข
ป่าประดู่ระยอง
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
หลักสี่ราษฎร์สโมสรสมุทรสาคร
น้อยชลบุรี
คีรีวันต์นครราชสีมา
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
โพธิ์เอนอ่างทอง
สามโก้อ่างทอง
ธรรมบูชาสุราษฎร์ธานี (ธ)
มัชฌิมาวาสสงขลา (ธ)
เมืองมางเชียงใหม่
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
โพธิ์ชัยนครพนม
ชัยชนะสงครามวัดยานนาวา
เทพนิมิตต์คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ใหม่รางวาลย์กาญจนบุรี
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
จันทารามคณะเขตธนบุรี
อโศการามกาฬสินธุ์
หนองตาแดงลพบุรี
ป่าเทพเจริญธรรมขอนแก่น
ทุ่งสวรรค์ชุมพร
บุมะเขือสามัคคีร้อยเอ็ด
บ้านโฮ่งหลวงลำพูน
ประเดิมสุราษฎร์ธานี
ป่ากล้วยเชียงราย
จันทราวาสชุมพร
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
ชากมะกรูดระยอง
วิมุตยารามวัดเทพากร
เทพเจริญชุมพร
ทางกระบือนครนายก
รวกสุทธารามวัดสุวรรณาราม
เลียบสงขลา
นางพญาพิษณุโลก
ศรีสิทธิการามชัยนาท
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
โนนทองอุบลราชธานี
อุปนันทารามระนอง
สำโรงเหนือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ลอยเคราะห์เชียงใหม่
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สิงห์ปทุมธานี
สุวรรณารามนครปฐม
ไตรภูมิหนองคาย
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
ท่าเสด็จกาญจนบุรี
โคกกลางนครราชสีมา
ปากน้ำนนทบุรี
ช่างฆ้องลำพูน
บ้านม่วงสระบุรี
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน
ชัยมงคลสงขลา
โพธิ์ศรีอ่างทอง
ยางศรีเจริญชัยนาท
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
กุดจอกใหญ่นครราชสีมา
รังสิตปทุมธานี
แจงร้อนสมุทรปราการ
ป่าเห็วลำพูน
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
มุจลินทารามชุมพร
ท่าช้างพิจิตร
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
เกาะแก้วสมุทรปราการ
คลองน้ำเจ็ดตรัง
ช่อแลพระงามเชียงใหม่
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
ตลาดชัยบุรีรัมย์
ท่าทองสุโขทัย
โพธิ์ประทับช้างวัดบพิตรพิมุข
เวฬุวนารามบุรีรัมย์
เหนือเสลภูมิร้อยเอ็ด (ธ)
ภูมินทร์น่าน
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
บางน้อยในนครปฐม
ลาดบัวขาววัดเทพลีลา
เนินบุญญารามวัดอนงคาราม
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
หน้าต่างในพระนครศรีอยุธยา
คลองสายหนึ่งเพชรบุรี
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
อุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
โนนเกษตรนครราชสีมา
หนองหอยราชบุรี
เชี่ยวโอสถนครนายก
ประชุมราษฎร์ปทุมธานี
ไร่ดอนเพชรบุรี
คูยางกำแพงเพชร
ท่าล้อลำปาง
น้ำอ้อมศรีสะเกษ
เจ็ดยอดเชียงใหม่
ทองวัดคฤหบดี
สัจจะธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
บางปลาสมุทรสาคร
กลางมหาสารคาม
โคกเดื่อนครสวรรค์
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
บ้านตะโคงบุรีรัมย์
มะเดื่อนนทบุรี
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
เทพรัตนารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ภาษีคณะเขตคลองเตย
มาบจันทร์ระยอง
จอมมณีหนองคาย
เสาธงนอกสมุทรปราการ
อุบลวรรณารามราชบุรี
ลำพันจันทบุรี
พิกุลเงินนนทบุรี
บุพพารามเชียงใหม่
ศรีสวัสดิ์มหาสารคาม
เกาะอ่างทอง
แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี
บ้านหงาวระนอง
ช่องลมเพชรบูรณ์ (ธ)
บ้านสวนพัทลุง
ต้นสนชลบุรี
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
ป่างิ้วเชียงใหม่
ราษฎร์สามัคคีชลบุรี
บูรพารามยโสธร
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
ทองในคณะเขตสวนหลวง
มหาธาตุวรวิหารราชบุรี
ทุ่งครุคณะเขตราษฎร์บูรณะ
หนองแอวมองอำนาจเจริญ
หนองปลิงนครสวรรค์
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
สามัคคีนครราชสีมา
บ้านหนองตูมขอนแก่น
กุฏยารามตรัง
พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงเชียงราย
โพธิยารามสมุทรปราการ
มหัตตมังคลารามสงขลา
โพธิ์งามชัยนาท
สิรินธรเทพรัตนารามนครปฐม (ธ)
แหลมยางชุมพร
พระมหาชินธาตุเจ้าตอยตุงเชียงราย
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่าช้างลำพูน
ประชารังสรรค์ศรีสะเกษ (ธ)
สวรรคารามสุโขทัย
บางปลานครปฐม
ศีรษะคีรีสงขลา
บางกระเจ้ากลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
อรัญญิกพิษณุโลก
โพธิสมภรณ์อุดรธานี
บึงบาประภาสะวัตปทุมธานี
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
โพธิ์ขอนแก่น
ท่าเดื่อสระบุรี
ศรีธนูสุราษฎร์ธานี
ถ้ำอ่างหินกาญจนบุรี
อุทัยมัคคารามนครราชสีมา
เหนือกาฬสินธุ์
ห้วงพัฒนาตราด (ธ)
สุเขตตารามสุรินทร์
โคกสมานคุณสงขลา
อินทรวิหารวัดสามพระยา
มะขามหลวงลำพูน
กลางสมุทรปราการ
ทิพสุคนธารามกาญจนบุรี
มะลิวัดระฆังโฆสิตาราม
ไผ่งามปราจีนบุรี
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
อ่างทองอ่างทอง
ดงมูลเหล็กวัดระฆังโฆสิตาราม
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
กลางนางรองบุรีรัมย์
คะตึกเชียงมั่นลำปาง
มงคลหลวงขอนแก่น
ยายร่มวัดราชโอรสาราม
ชูจิตธรรมารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
ถ้ำเขาปูนกาญจนบุรี
สิริกาญจนารามกาญจนบุรี (ธ)
บางน้ำชนคณะเขตธนบุรี
โป่งศรีแพร่
นางในอ่างทอง
มงคลประสิทธิ์ร้อยเอ็ด
โรงธรรมสามัคคีเชียงใหม่ (ธ)