จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑
ตากฟ้านครสวรรค์๑๐๔
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๕
จองคำลำปาง๙๔
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๕
ปากน้ำวัดปากน้ำ๖๒
ธาตุขอนแก่น๖๒
บางนาในวัดบางนาใน๖๐
พิชโสภารามอุบลราชธานี๕๙
๑๐พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๔๗
๑๑ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๔๔
๑๒อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๔๓
๑๓หนองแวงขอนแก่น๓๙
๑๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๘
๑๕ชัยมงคลชลบุรี๓๗
สามพระยาวัดสามพระยา๓๗
๑๖ชัยศรีขอนแก่น๓๔
๑๗สวนหงส์สุพรรณบุรี๓๓
บัวขวัญนนทบุรี๓๓
๑๘สร้อยทองวัดสร้อยทอง๓๒
โพธิ์ทองขอนแก่น๓๒
๑๙ชัยพรหนองคาย๓๑
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๑
พระพุทธบาทสระบุรี๓๑
๒๐มหาธาตุเพชรบูรณ์๒๙
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๒๙
๒๑สุทธิวารีจันทบุรี๒๘
จากแดงสมุทรปราการ๒๘
ศรีโคมคำพะเยา๒๘
๒๒ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๗
๒๓ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๖
๒๔บูรพารามใต้ยโสธร๒๕
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๒๕
ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๒๕
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๕
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๒๕
๒๕กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๒๓
๒๖เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๒
โพธารามนครสวรรค์๒๒
๒๗บูรพาภิรามร้อยเอ็ด๒๑
ประชานิมิตเพชรบูรณ์๒๑
พระบรมธาตุกำแพงเพชร๒๑
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๒๑
กลางกาฬสินธุ์๒๑
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๒๑
สังฆารามสุโขทัย๒๑
บางไผ่นนทบุรี๒๑
๒๘ศรีบุญเรืองเลย๒๐
ชลประทานรังสฤษฏ์นนทบุรี๒๐
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๒๐
มหาสอนลพบุรี๒๐
ศรีเอี่ยมคณะเขตพระโขนง-บางนา๒๐
๒๙แสนสุขคณะเขตมีนบุรี๑๙
พระธาตุพนมนครพนม๑๙
นครสวรรค์นครสวรรค์๑๙
พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๙
ธาตุทองวัดธาตุทอง๑๙
๓๐ชัยฉิมพลีคณะเขตบางแค๑๘
บ้านขุนเชียงใหม่๑๘
๓๑หนองเป็ดอุบลราชธานี๑๗
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๗
ศรีสุมังคล์หนองคาย๑๗
๓๒สวนดอกเชียงใหม่๑๖
หัวคู้สมุทรปราการ๑๖
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๑๖
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๑๖
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๖
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๑๖
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๖
พระธาตุแช่แห้งน่าน๑๖
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๑๖
พระสิงห์เชียงใหม่๑๖
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๖
๓๓ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๑๕
ท่าหลวงพิจิตร๑๕
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่๑๕
๓๔ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๔
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๔
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๔
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๔
พระงามนครปฐม๑๔
สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๔
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๔
ศาลานครราชสีมา๑๔
ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๔
จอมแจ้งขอนแก่น๑๔
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๑๔
๓๕โพธิ์ชัยหนองคาย๑๓
ศรีชมชื่นหนองคาย๑๓
พญาภูน่าน๑๓
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๓
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๓
หนองบัวกาฬสินธุ์๑๓
กลางบุรีรัมย์๑๓
สระเกศวัดสระเกศ๑๓
๓๖มงคลธรรมกายารามเชียงราย๑๒
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๑๒
ศรีโสดาเชียงใหม่๑๒
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)๑๒
โคกกะเทียมลพบุรี๑๒
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๒
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย๑๒
มีชัยท่าหนองคาย๑๒
ปากน้ำอุบลราชธานี๑๒
สระมณีอุดรธานี๑๒
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์๑๒
๓๗ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๑
วังสะพุงพัฒนารามเลย๑๑
ศรีวิชัยวนารามเลย๑๑
มหาพุทธารามศรีสะเกษ๑๑
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๑
ท่าตอนเชียงใหม่๑๑
อมรคีรีคณะเขตบางพลัด๑๑
บึงนครราชสีมา๑๑
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)๑๑
พระราม ๙ กาญจนาภิเษกเลย (ธ)๑๑
๓๘คูหาสวรรค์พัทลุง๑๐
เปรมประชาปทุมธานี๑๐
เขียนเขตปทุมธานี๑๐
ศรีใครอำนาจเจริญ๑๐
สว่างสุวรรณารามนครพนม๑๐
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๐
สะแกนครราชสีมา๑๐
น้ำวิ่งเพชรบูรณ์๑๐
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี๑๐
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๐
หนองหอยราชบุรี๑๐
พรสวรรค์สุพรรณบุรี๑๐
ขันเงินชุมพร๑๐
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย๑๐
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก๑๐
๓๙ดงคำอุดรธานี
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
คีรีวงศ์นครสวรรค์
เก่าโบราณชลบุรี
มหาธาตุยโสธร
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
สว่างโยมาลัยอุดรธานี
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ปัญญานันทารามปทุมธานี
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๔๐มหาธาตุราชบุรี
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ชัยสามหมอชัยภูมิ
เนินพระระยอง
ธรรมธีรารามบุรีรัมย์
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
จอมศรีขอนแก่น
สะเดาบุรีรัมย์
ศิริวราวาสศรีสะเกษ
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
กลางร้อยเอ็ด
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
กลางขอนแก่น
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
ไชโยอ่างทอง
๔๑เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ละหารนนทบุรี
พราหมณีนครนายก
ยอดแก้วหนองคาย
ศรีนครารามอุดรธานี
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
ไตรภูมิหนองคาย
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
อโศการามกาฬสินธุ์
โกเสยเขตหนองคาย
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
ศรีษะเกษหนองคาย
คันลัดสมุทรปราการ
คีรีวันต์นครราชสีมา
๔๒สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
ศรีบัวบางหนองคาย
ใหม่จำปาทองลพบุรี
พยัคฆภูมิวรารามมหาสารคาม
พระไชยเชษฐาธิราชหนองคาย
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ไชยมงคลอุบลราชธานี (ธ)
วารินทรารามอุบลราชธานี
โพธิ์งามหนองคาย
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
นางในธัมมิการามอ่างทอง
ศรีบุญเรืองแม่ฮ่องสอน
ศรีเมืองหนองคาย (ธ)
เชิงเลนนนทบุรี
เดิมนครราชสีมา
บางสะพานพิษณุโลก
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
ไร่ขิงนครปฐม
หนองปลิงนครสวรรค์
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
ลุ่มระยอง
บุพพารามเชียงใหม่
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
ศรีประวัตินนทบุรี
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
หนองขุนชาติอุทัยธานี
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
พระสิงห์เชียงราย
พระธาตุช่อแฮแพร่
กุมภประดิษฐ์หนองคาย
๔๓เจ็ดยอดเชียงใหม่
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
บางบำหรุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
มณีวนารามอุบลราชธานี
ลำดวนหนองคาย
หัวช้างลพบุรี
ยานนาวาวัดยานนาวา
ท่าสะอาดหนองคาย (ธ)
สันต้นผึ้งเชียงราย
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
ประโดกนครราชสีมา
เชี่ยวโอสถนครนายก
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
ด้ามพร้าอุบลราชธานี
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
เทียนถวายปทุมธานี
สว่างคงคากาฬสินธุ์
"สลัก,เหนือ"นนทบุรี
สระแก้วขอนแก่น
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
ทองบนวัดยานนาวา
ครุในสมุทรปราการ
แสนุสขคณะเขตมีนบุรี
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
หายโศกหนองคาย
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
สุวรรณมงคลตราด
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี
สุวรรณุทการามอุดรธานี
อัมพวันหนองคาย
หนองสามขากาฬสินธุ์
๔๔โพธิ์นครราชสีมา
บ่อทับใต้อุทัยธานี
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
หนองว่านเหลืองฉะเชิงเทรา
คลองเตยนอกคณะเขตสวนหลวง
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
จันทร์ตะวันตกพิษณุโลก
เขาวังราชบุรี
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
สุริยวงศาวาสหนองคาย
เหล่าอ้อยสระแก้ว
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
ตาขันระยอง
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
พระพุทธฉายสระบุรี
จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
สว่างใต้กาฬสินธุ์
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
เอราวัณพัฒนารามเลย
ชัยมงคลสงขลา
ยางคณะเขตสวนหลวง
ราษฏร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
มัชณิมาวาสอุดรธานี
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
พายัพนครราชสีมา
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
มงคลทับคล้อพิจิตร
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
โพธิ์งามชัยนาท
นอกชลบุรี
กลางสุรินทร์สุรินทร์
แพรกษาสมุทรปราการ
สุวรรณารามหนองคาย
ห้วยจระเข้นครปฐม
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
ไทรเหนือนครสวรรค์
๔๕บัวงามราชบุรี
บูรพารามขอนแก่น
เขาพุทธโคดมชลบุรี
ลาดหญ้าแพรกนครปฐม
บัวลอยสระบุรี
สระทองร้อยเอ็ด
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
แสงสวรรค์นครสวรรค์
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
ยางน้อยอุบลราชธานี
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
บางแก้วฉะเชิงเทรา
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
โพรงมะเดื่อนครปฐม
ม่วงคณะเขตบางแค
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
หนองเคร่าหนองคาย
ต้นสนเพชรบุรี
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
ตาลเรียงขอนแก่น
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
หนังวัดราชโอรสาราม
บางแพรกนนทบุรี
มะขามเรียงสระบุรี
พระธาตุผาเงาเชียงราย
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
เชตวันแพร่
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
เกษมสุขมุกดาหาร
นางนองวรวิหารวัดราชโอรสาราม
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
เรืองยศสุทธารามวัดราชสิงขร
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
ศรีชมชื่นอุดรธานี
แม่สลองในเชียงราย
หนองหงส์จันทบุรี
ป่าเทพนิมิตขอนแก่น
พระลือหนองคาย
อิสานนครราชสีมา
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ชัยประสิทธิ์มหาสารคาม
โพนทองขอนแก่น
โพธิสมภารหนองคาย
ศาลาลอยสุรินทร์
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
ไทรใต้นครสวรรค์
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
ด่านเกวียนนครราชสีมา
โกรกกรากสมุทรสาคร
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
มีชัยทุ่งหนองคาย
ป่าเทพเจริญธรรมขอนแก่น
ก้อน่าน
อุโมงค์(สวนพุทธธรรม)เชียงใหม่
ต้นสนอ่างทอง
มณีบรรพตตาก
พิกุลทองนนทบุรี
เกรียงไกรเหนือนครสวรรค์
ด่านประชากรชุมพร
อุทัยทิศมหาสารคาม
มาบจันทร์ระยอง
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
ศิลานิมิตรเชียงใหม่
หนองบัวสุรินทร์
ท่ามะโอลำปาง
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
อภิสิทธิ์มหาสารคาม
๔๖โตนด(๑)พระนครศรีอยุธยา
พัฒนารามสุราษฎร์ธานี
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
ท่ากระท้อนตราด
กองศรีขอนแก่น
เขาขี้เหล็กสระบุรี
หนองโว้งสุโขทัย
ศิริมงคลอุดรธานี
ศรีจันทร์เลย
ไพรีพินาศชัยภูมิ
สามพรานนครปฐม
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
อ่างทองอ่างทอง
ดอนโพธิ์หนองคาย
ตาคลีนครสวรรค์
นางชีคณะเขตภาษีเจริญ
ป่ารวกลำปาง
สวนลำใยลำพูน
ดาวดึงษ์แกดำมหาสารคาม
กุฏยารามตรัง
พระนารายณ์มหาราชนครราชสีมา
ตองปุลพบุรี
หนองจะบกนครราชสีมา
ดอนสามง่ามกาญจนบุรี
สามขาวอ่างทอง
ใหญ่สมุทรปราการ
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
บ้านโป่งราชบุรี
สีสุกวัดราชโอรสาราม
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
ร่องคำกาฬสินธุ์
ปัญญาวุธารามเชียงใหม่
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
หนองกุงขอนแก่น
ดอนขวางนครราชสีมา
พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
สามัคคีธรรมพังงา
บางกระเบาปราจีนบุรี
ป่าโพนงามหนองคาย
เชตุพนเชียงใหม่
บางอำพันธ์ชัยภูมิ
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
แจ้งเจริญดอนชลบุรี
ใหม่ธงชัยกำแพงเพชร
เขากำแพงสุพรรณบุรี
กลางสมุทรปราการ
โนนพระแก้วหนองคาย
วังคมคายชัยภูมิ
ศรีล้อมลำปาง
ธรรมนาวาพระนครศรีอยุธยา
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
แสงดาวน่าน
วิสุทธิศรีสุมังคลารามนครราชสีมา
แก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เก้าเลี้ยวนครสวรรค์
สามัคคีธรรมหนองบัวลำภู
สระแก้วหนองคาย
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
ป่าเนินกลางปราจีนบุรี
จอมมณีหนองคาย
ชัยมงคลพิจิตร
สิงห์ท่ายโสธร
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
อรัญญวิเวกหนองคาย
อัมพวันปราจีนบุรี
บางรักใหญ่นนทบุรี
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
วังตะกูนครปฐม
ปฐมเกษารามกาฬสินธุ์
โพธิ์ทองอุตรดิตถ์
ไพรบึงศรีสะเกษ
สว่างธรรมาวาสหนองคาย
สะพานนครราชสีมา
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
คู้บอนคณะเขตมีนบุรี
หมอนไม้อุตรดิตถ์
สว่างวงษ์นครสวรรค์
สหกรณ์ธรรมนิมิตพระนครศรีอยุธยา
ทุ่งพร้าวเชียงราย
บางแตนปราจีนบุรี
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สระแก้วร้อยเอ็ด
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
บางโฉลงในสมุทรปราการ
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ทับคล้อพิจิตร
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ศรีคุณเมืองหนองคาย
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
เวียงโพธิ์งามเพชรบูรณ์ (ธ)
เขตอุดมหนองคาย
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
แคสมุทรปราการ
ป่าประดู่ระยอง
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
ชัยมงคลสระแก้ว
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
หนองกระโดนนครปฐม
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
อนาลโยทิพยารามพะเยา
ไชยมงคลอุบลราชธานี
มหาธาตุนครพนม
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
ประชาอุปถัมภ์หนองคาย
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
จันทรังษีอำนาจเจริญ
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
หนองหัวฟานนครราชสีมา
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
สิงห์วัดราชโอรสาราม
ใหม่จันทบุรี
บูรพาสกลนคร
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ศรีอุบลรัตนารามอุบลราชธานี (ธ)
สังคาวอุดรธานี
อนงคารามวัดอนงคาราม
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ถ้ำเขาชะอางค์กาญจนบุรี
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
๔๗กันมาตุยารามวัดเทพศิรินทราวาส
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
เนินพระเนาวนารามหนองคาย
น้ำโท้งลำปาง
สว่างบูรพารามนครราชสีมา
ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมปราจีนบุรี
ศรีนวลขอนแก่น
เวียงสุราษฎร์ธานี
สีชมพูขอนแก่น
หิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
โคกสูงสงขลา
อุตมพิชัยร้อยเอ็ด
ศรีวิชัยวนรามเลย
เกษตรศิริหนองคาย
หนองละมั่งนครราชสีมา
ลำโกฎิทองลพบุรี
ทรงธรรมพิจิตร
อำนาจอำนาจเจริญ
เมืองรามน่าน
เกาะม่วงชัยภูมิ
หนองเสือราชบุรี
ลาดระโหงพระนครศรีอยุธยา
เซิดสำราญชลบุรี
มหาโพธิ์น่าน
มหาวนารามอุบลราชธานี
พลับพลาชัยเพชรบุรี
นาเขื่อนชลบุรี
ศรีภิรมย์กำแพงเพชร
โพธิ์พระองค์ศรีสะเกษ
ญาณโศภิตวนารามนครราชสีมา
ทำเลทองปทุมธานี
รวกสุทธารามวัดสุวรรณาราม
ปงท่าข้ามแพร่
แสงสรรค์ปทุมธานี
ทิพพาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
บางปลานครปฐม
หนองไม้ตายยโสธร
บางสะแกในวัดปากน้ำ
ดอนมูลชัยตาก
ศรีหนองหินเลย
สารนาถธรรมารามระยอง (ธ)
ศรีแก้ววนารามหนองคาย
ทุ่งหวังตรัง
วรนาถบรรพตนครสวรรค์
โกรกพระใต้นครสวรรค์
ชุมพลนิกายารามราชพระนครศรีอยุธยา
บางน้ำชนคณะเขตธนบุรี
สว่างอรุณน่าน
สัตนารถปริวัตรราชบุรี (ธ)
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
ตะกุดนครราชสีมา
สระเกษสงขลา
ร้องเม็งเชียงใหม่
วารีสารเลย
ศรีวิชัยวัฒนารามชัยนาท
เขาสะพายแร้งกาญจนบุรี
ศิริธรรมิกาวาสขอนแก่น
ธรรมจักรพิษณุโลก
สะแกแสงนครราชสีมา
สุวรรณาวาสน่าน
ไสกระดานเพชรบุรี
กลางสุรินทร์
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
มงคลศิลาคุณหนองคาย
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
นาคนิมิตรวัดราชโอรสาราม
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
ขึ่งเจริญน่าน
แพงศรีร้อยเอ็ด
ครัอพนันกาญจนบุรี
หนองเส้งลำพูน
บ้านหนองลาดสกลนคร
พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ
บ่อสุพรรณสุพรรณบุรี
สัมฤทธิบุญแพร่
นครบาลชัยภูมิ
รังงามนครสวรรค์
บ้านระกาศสมุทรปราการ
อรัญญิการามมหาสารคาม
ดอนมูลน่าน
มหาวงษ์สมุทรปราการ
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
หนองแวงนครราชสีมา
น้ำล้อมลำปาง
บัวถนนบุรีรัมย์
พิชัยธารารามชุมพร
ไชยราษฎร์บำรุงอุดรธานี
สุนทรธรรมทานวัดพระพิเรนทร์
ลำโพนนทบุรี
ทองในคณะเขตสวนหลวง
กันตทารารามวัดปากน้ำ
บางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
พระแก้วเชียงราย
หนองอีบุตรกาฬสินธุ์
คลองตาคล้ายนนทบุรี
บ้านอ่างจันทบุรี
ชัยมงคลอ่างทอง
ธรรมคุณหนองคาย
ยางโทนนครสวรรค์
ปริณายกวัดสามพระยา
เทพสิงหารอุดรธานี
หนองโจดนครราชสีมา
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
เทพากรวัดเทพากร
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
ราชธานีสุโขทัย
สามัคคีมหาสารคาม
"สลัก,ใต้"นนทบุรี
ธรรมมงคลวัดธรรมมงคล
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
บึงทองหลางวัดเทพลีลา
ใหม่สันตินครราชสีมา
ม่วงแควัดหัวลำโพง
ป่านันทิกวันขอนแก่น
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
วรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
ศรีชมชื่นเลย
เทวสังฆารามกาญจนบุรี
เชียงบาลน่าน
ลานคาสุพรรณบุรี
นพวงศารามปัตตานี (ธ)
บ้านฮ่างลำปาง
ทุ่งสมอกาญจนบุรี
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
รัตนคูหาอุดรธานี
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ช่องลมชลบุรี
กลางวรวิหารสมุทรปราการ
ประชานิมิตศรีสะเกษ (ธ)
บุละกอนครราชสีมา
บริบูรณ์ชัยภูมิ
บัวษรวนารามอุดรธานี
สุวรรณคีรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ท้องคุ้งสมุทรปราการ
โพธิ์พระนครศรีอยุธยา
จันทร์แก้วเพชรถาวรวนารามวัดระฆังโฆสิตาราม
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ปากทางเชียงใหม่
บ่อกรังสุราษฎร์ธานี
วิเศษวานิชตาก
โพธิ์ชัยโพนใหญ่สกลนคร
สวนจันทร์นครศรีธรรมราช
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
ช่องลมนาเกลือระยอง (ธ)
ส้มเกลี้ยงนนทบุรี
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
เจดีย์งามเชียงใหม่
วังกลมพิจิตร
มัฃฌิมาวาสอุดรธานี
"แค,นอก"นนทบุรี
อุทัยโนนเขวากาฬสินธุ์
ควนแร่พัทลุง
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
ขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
สุธรรมนิมิตรหนองคาย
สุตธรรมารามนครนายก
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
แสงเกษมอุบลราชธานี
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
ท่ากระดาษเชียงใหม่
เทพนิมิตรภูเก็ต
กุ่มพะยานครราชสีมา
สรรพยาวัฒนารามชัยนาท
เชิดสำราญชลบุรี
วังสารพิษณุโลก
โนนเกษตรนครราชสีมา
นาหนุนน่าน
พระรูปเพชรบุรี
พระราม ๙วัดบวรนิเวศวิหาร
เหล่ามีชัยหนองคาย
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
หัวหินขอนแก่น
เพลงวิปัสสนาวัดสุวรรณาราม
บุญทวีเพชรบุรี
ทรงธรรมสมุทรปราการ
หาดเค็ดบนน่าน
เหนือเสลภูมิร้อยเอ็ด
แม่สารป่าขามลำพูน
ปึกจันทบุรี
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
ป่าโมกอ่างทอง
ช่องแสมสารชลบุรี
ยางเกี่ยวแฝกชัยภูมิ
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ราชบุรณะพิษณุโลก
บ้านโป่งราชบรี
สอนประชารามสกลนคร
บกน้อยยโสธร
ก้อดน่าน
เทพนิมิตอุทัยธานี
เพลงวัดปากน้ำ
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
กัลยาโฆสิตารามศรีสะเกษ
สวนดอกลำปาง
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ศรีสุทธาพัฒนารามเลย
โพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
คลองขุดปทุมธานี
ลำบัวสุพรรณบุรี
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
โกเมศรัตนารามวัดโสมนัสวิหาร
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
หนองคายหนองคาย
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
อัปสรรสวรรค์วัดปากน้ำ
เกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาคร
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
หัวขัวมหาสารคาม
หาดใหญ่สิตารามคณะเขตบางกะปิ
บุปผารามวัดบุปผาราม
ในกลางเพชรบุรี
เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น
สัตหีบชลบุรี
ป่าญาณสิทธารามนครราชสีมา
ท่ามะปรางวัดบพิตรพิมุข
พระธาตุบังพวนหนองคาย
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
โบสถ์สิงห์บุรี (ธ)
สีกุกวัดสุวรรณาราม
บ้านพาสน์พระนครศรีอยุธยา
ต้นเปาเชียงใหม่
สุปัญญารามร้อยเอ็ด (ธ)
ศรีภูกระดึงเลย
ราษฎร์บำรุงนครราชสีมา
ดอนยอนครปฐม
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
ทุ่งโพธิ์ชัยนาท
สุริยาเย็นนครราชสีมา
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
สบย่างน่าน
แก้วมงคลสมุทรสาคร
ชัยมงคลเชียงใหม่
หนองแกเพชรบุรี
กลางราชครูธารามอ่างทอง
นางนองวัดราชโอรสาราม
พังตรุกาญจนบุรี
นาล้อมน่าน
ครุนอกสมุทรปราการ
บุญญฤทธยารามชลบุรี
สระบัวอุดรธานี
ป่าศรัทธารวมนครราชสีมา (ธ)
ห้วยยางชลบุรี
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
น้อยโพธิ์คำนครพนม
โคกคอนอินทร์เจริญธรรมนครราชสีมา
ใหม่ศรีสุมังค์อุดรธานี
เจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยา
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
ชัยมงคลสมุทรปราการ
จอมแจ้งเลย
ชีปะขาวสิงห์บุรี
กองอมวัดระฆังโฆสิตาราม
ศรีดอนคำแพร่
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
มณเฑียรเชียงใหม่
โพธิ์ศรีอ่างทอง
พระนอนจักรสีห์วัดบพิตรพิมุข
หนองบัวรองนครราชสีมา
ท่าลี่ศรีสะอาดหนองคาย
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
บึงตาต้าวัดสุวรรณาราม
หนองไฮอุบลราชธานี
โคกเครือมหาสารคาม
พระพุทธบาทเขากระโดงบุรีรัมย์
พระมหาธาตุนครศรีธรรมราช (ธ)
วิจิตรการนิมิตรวัดปากน้ำ
สันฐานลำปาง
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
เจ้าเจ็ดนอกพระนครศรีอยุธยา
พลับพลานนทบุรี
บวรนิเวศโนนทันกาฬสินธุ์
คีรีภาวนารามระยอง (ธ)
เมืองกายเชียงใหม่
หนองตะไก้นครราชสีมา
ไร่ดอนเพชรบุรี
โกมุทพุทธรังษีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ศาลาลำดวนสระแก้ว
สระเกศเพชรบูรณ์
ธาตุกู่ทองขอนแก่น
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
สันป่าฮักเชียงใหม่
ควรแร่พัทลุง
พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
ป่าสุทธาวาสสกลนคร (ธ)
กวิศรารามลพบุรี
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
แหลมทรายสงขลา
กู่คำน่าน
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
เขากระแจะจันทบุรี (ธ)
ใหม่สามัคคีสระบุรี
ใต้ศรีมงคลยโสธร
กำมะเชียรสุพรรณบุรี
ปทุมาวาสชัยภูมิ
มหัตตมังคลารามสงขลา
นาเมืองพิษณุโลก
หนองกลางด่านราชบุรี
อินทรังสฤษฎ์สกลนคร
แก่งขามสามัคคีนครราชสีมา
ซาวหลวงน่าน
บางโฉลงนอกสมุทรปราการ
แม่คำเชียงราย
ธาตุประสิทธิ์นครพนม
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
ระกาศรีสะเกษ
โนนสวรรค์เลย
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี
คฤหบดีสงฆ์กำแพงเพชร
สะแกนนทบุรี
บางหลวงนครปฐม
หนองตะลุมปุ๊กนครราชสีมา
บ้านตะโคงบุรีรัมย์
ชินวรารามปทุมธานี
ศรีสงครามเลย
พระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
ท่าวังหินอุบลราชธานี
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
ลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
วิเวกวรารามตราด
ศิลาเขตอุดมหนองคาย
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
ประตูโขงลำพูน
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สวนพลูวัดหัวลำโพง
อ่างแก้วระยอง
ลครทำวัดระฆังโฆสิตาราม
โชติรสธรรมากรหนองคาย
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
มกุฎกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
สหราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ด่านช้างนครสวรรค์
สุนทรารามพระนครศรีอยุธยา
ภคินีนาถวัดภคินีนาถ
มงคลหลวงขอนแก่น
บิงนครราชสีมา
เต็งสำนักพิษณุโลก
วังวนแพร่
สิงหวนารามนครราชสีมา
หุบกระทิงราชบุรี
อุดมธานีนครนายก
ไพรสณฑ์ตรัง
จันทารามวัดอินทาราม
วังม่วงสระบุรี
ชุ้งสระบุรี
บวกครกใต้เชียงใหม่
โชคอำนวยพรหนองคาย
ม่วงนครราชสีมา
เกาะแรตนครปฐม
ธาตุกุดกว้างขอนแก่น
ถาวรวัฒนาใต้กำแพงเพชร
สบหนองน่าน
เทพอาวาสราชบุรี
คันธาวาสเชียงใหม่
เกาะเพชรบุรี
เจษฎารามสมุทรสาคร
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ
พระเนตรน่าน
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
เขาลอยนครปฐม
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
เกาะแก้วอรุณคามสระบุรี
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
ไพรสณฑ์รัตนารามกำแพงเพชร (ธ)
ศรีสงครามนครพนม
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
ป่าภูเขียวชัยภูมิ
บูรพาอุดรธานี
แก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
หนองพระบางสระบุรี
ราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
พระแท่นศิลาอาสน์อุตรดิตถ์ (ธ)
หนองม่วงไข่แพร่
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
โคกพระเจดีย์วัดสามพระยา
โกศลสิตารามนครราชสีมา
ไผ่เลี้ยงคณะเขตหนองแขม
ศรีมงคลอุบลราชธานี
ท่าสว่างบุรีรัมย์
บุญเรีองสุวรรณารามหนองคาย (ธ)
ปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
เจ็ดยอดเชียงราย
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
ไผ่ล้อมจันทบุรี
ศรีพรหมประสิทธิ์พิจิตร
สันติการามพระนครศรีอยุธยา
แก้วฟ้านนทบุรี
ธรรมพิทักษ์กาฬสินธุ์
อมรินทรารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
จันทบุรีจันทบุรี
พระนอนป่าเก็ตถี่เชียงใหม่
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
เกาะลอยชลบุรี
บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหาร
โกสินารายน์ราชบุรี
ดงพลับนครสวรรค์