จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗
จองคำลำปาง๑๔๐
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๐
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๕
ตากฟ้านครสวรรค์๗๘
บางนาในวัดบางนาใน๖๗
บัวขวัญนนทบุรี๖๑
ปากน้ำวัดปากน้ำ๕๓
๑๐ชัยศรีขอนแก่น๔๓
ชัยมงคลชลบุรี๔๓
๑๑สามพระยาวัดสามพระยา๔๒
สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๒
หนองแวงขอนแก่น๔๒
๑๒กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๐
๑๓พิชโสภารามอุบลราชธานี๓๙
๑๔ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๓๘
๑๕ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๓๗
ธาตุขอนแก่น๓๗
จากแดงสมุทรปราการ๓๗
๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๖
บ้านขุนเชียงใหม่๓๖
ศรีโคมคำพะเยา๓๖
สังฆานุภาพกำแพงเพชร๓๖
๑๗พราหมณีนครนายก๓๕
๑๘ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๔
๑๙ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๓๒
๒๐อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๑
๒๑เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๒๙
๒๒ธาตุทองวัดธาตุทอง๒๘
จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๒๘
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘
โพธิ์ทองขอนแก่น๒๘
ศรีบุญเรืองเลย๒๘
๒๓ป่าหินสูงเจริญธรรมราชบุรี (ธ)๒๖
บูรพารามใต้ยโสธร๒๖
พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๒๖
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)๒๖
พระธาตุพนมนครพนม๒๖
๒๔พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๒๕
ชัยพรหนองคาย๒๕
เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๕
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู๒๕
ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๕
๒๕พระปฐมเจดีย์นครปฐม๒๔
๒๖แสนสุขวัดแสนสุข๒๓
โพธารามนครสวรรค์๒๓
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี๒๓
ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ฉะเชิงเทรา๒๓
สังฆารามสุโขทัย๒๓
๒๗เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๒
๒๘สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๒๑
ศรีวิชัยวนารามเลย๒๑
๒๙พระประโทณเจดีย์นครปฐม๒๐
ปากน้ำอุบลราชธานี๒๐
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี๒๐
๓๐ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๑๙
หัวคู้สมุทรปราการ๑๙
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๙
พระสิงห์เชียงราย๑๙
๓๑กลางกาฬสินธุ์๑๘
๓๒สวนหงส์สุพรรณบุรี๑๗
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๗
เขียนเขตปทุมธานี๑๗
๓๓สุทธิวารีจันทบุรี๑๖
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๑๖
ทรงศิลาชัยภูมิ๑๖
ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๑๖
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๖
๓๔สวนดอกเชียงใหม่๑๕
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๕
บางไผ่นนทบุรี๑๕
พระบาทมิ่งเมืองแพร่๑๕
๓๕ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๔
วรนาถบรรพตนครสวรรค์๑๔
สุวรรณารามบึงกาฬ๑๔
คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๑๔
นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๑๔
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี๑๔
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๔
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๔
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๑๔
ช้างนครนายก๑๔
คลองเตยในคณะเขตคลองเตย๑๔
มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๑๔
๓๖ท่าหลวงพิจิตร๑๓
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี๑๓
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู๑๓
พญาภูน่าน๑๓
อรัญญวิเวกบึงกาฬ๑๓
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๓
สว่างสุวรรณารามนครพนม๑๓
หนองปลิงนครสวรรค์๑๓
๓๗ไพรีพินาศชัยภูมิ๑๒
สว่างใต้กาฬสินธุ์๑๒
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๒
พระพุทธบาทสระบุรี๑๒
อมรคีรีวัดอมรคีรี๑๒
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๒
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๒
มหาวนารามอุบลราชธานี๑๒
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๒
ศิริวราวาสศรีสะเกษ๑๒
๓๘โพธิ์งามหนองคาย๑๑
พระธาตุแช่แห้งน่าน๑๑
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๑
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๑
โพนชัยเลย๑๑
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑
ละหารนนทบุรี๑๑
พายัพนครราชสีมา๑๑
ด้ามพร้าอุบลราชธานี๑๑
หนองหงส์จันทบุรี๑๑
คูหาสวรรค์พัทลุง๑๑
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน๑๑
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๑
พรสวรรค์สุพรรณบุรี๑๑
๓๙สง่างามปราจีนบุรี๑๐
โคกกะเทียมลพบุรี๑๐
ขันเงินชุมพร๑๐
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี๑๐
ลำนารายณ์ลพบุรี๑๐
มหาธาตุยโสธร๑๐
โพธิ์ชัยหนองคาย๑๐
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๐
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย๑๐
เขาวังราชบุรี๑๐
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย๑๐
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๑๐
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)๑๐
หัวช้างลพบุรี๑๐
เนินพระระยอง๑๐
นครสวรรค์นครสวรรค์๑๐
ฝั่งหมิ่นเชียงราย๑๐
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี๑๐
เปรมประชาปทุมธานี๑๐
๔๐ทับกฤชกลางนครสวรรค์
นอกชลบุรี
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
เหล่าอ้อยสระแก้ว
เอราวัณพัฒนารามเลย
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ปัญญานันทารามปทุมธานี
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
หนองกุงขอนแก่น
บ้านบอนหนองคาย
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
ห้วยน้ำทรัพย์ฉะเชิงเทรา
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
พระสิงห์เชียงใหม่
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
สระเกศวัดสระเกศ
๔๑ศรีโสดาเชียงใหม่
โกรกพระใต้นครสวรรค์
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
ศรีนครารามอุดรธานี
หนองเป็ดอุบลราชธานี
ไตรภูมิบึงกาฬ
ศาลานครราชสีมา
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
ท่าตอนเชียงใหม่
สองพี่น้องสุพรรณบุรี
บุละกอนครราชสีมา
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
ศิริมงคลอุดรธานี
ศรีสงครามนครพนม
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ศรีมงคลอุบลราชธานี
ศรีใครอำนาจเจริญ
สุวรรณารามหนองบัวลำภู
พระธาตุช่อแฮแพร่
๔๒โพธิสมภารหนองคาย
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)
ไชยมงคลอุบลราชธานี (ธ)
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ
วารินทรารามอุบลราชธานี
กะพังสุรินทร์ตรัง
ศรีชมชื่นหนองคาย
ศรีษะเกษหนองคาย
อภิสิทธิ์มหาสารคาม
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
๔๓มณีบรรพตตาก
นางในธัมมิการามอ่างทอง
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
โพธิ์ศรีสกลนคร
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
สวนดอกลำปาง
สะแกนครราชสีมา
ห้วยจระเข้นครปฐม
กู้นนทบุรี
ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
มิ่งเมืองน่าน
ศรีนวลขอนแก่น
ยานนาวาวัดยานนาวา
สลักเหนือนนทบุรี
ทุ่งสว่างชัยภูมิยโสธร
กลางบุรีรัมย์
พระงามนครปฐม
กลางสุรินทร์
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ยางคณะเขตสวนหลวง
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
อมรินทรารามสุรินทร์
โกรกกรากสมุทรสาคร
วังสะพุงพัฒนารามเลย
มหาธาตุเพชรบูรณ์
ศรีสุมังคล์หนองคาย
๔๔พิชัยพัฒนารามขอนแก่น
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ตาลเรียงขอนแก่น
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
โศภนาลัยแพร่
ป่าศรีถาวรนิมิตนครนายก (ธ)
ป่าเลไลยก์เลย
มัชฌิมาวาสอุดรธานี
อุดมอินทราวาสอุดรธานี
มหาธาตุราชบุรี
สุวรรณุทการามอุดรธานี
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ตาลเอนพระนครศรีอยุธยา
มหาธาตุนครพนม
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ลุ่มระยอง
ธาตุเรณูนครพนม
จอมไตรตรัง
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)
หนองหอยราชบุรี
มหาสอนลพบุรี
ไร่ขิงนครปฐม
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์
มณีวนารามอุบลราชธานี
โนนสวัสดิการามนครพนม
กลางขอนแก่น
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม
อรัญญิกาวาสหนองคาย
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
ชัยสามหมอชัยภูมิ
พระธาตุผาเงาเชียงราย
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
๔๕พิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู (ธ)
อนงคารามวัดอนงคาราม
โพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
สระแก้วขอนแก่น
ป่าศิวิลัยนครพนม
มีชัยท่าหนองคาย
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
วุฒารามขอนแก่น
ไตรภูมินครพนม
สูงเม่นแพร่
หนองว่านเหลืองฉะเชิงเทรา
ปทุมวนารามนครราชสีมา
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
บุพพารามเชียงใหม่
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ
หนองกระโดนนครปฐม
สระมณีอุดรธานี
กวิศรารามลพบุรี
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
บัวถนนบุรีรัมย์
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
สายทองหนองบัวลำภู
ชัยภูมิวนารามชัยภูมิ
เขาพุทธโคดมชลบุรี
เหนือสกลนคร
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
โชติรสธรรมากรบึงกาฬ
ปัจจิมร้อยเอ็ด
เชตวันแพร่
คีรีวงศ์นครสวรรค์
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)
บางกระเบาปราจีนบุรี
คลองหาดสระแก้ว
หนองขุนชาติอุทัยธานี
๔๖ท่ามะโอลำปาง
พระพุทธบาทห้วยต้มลำพูน
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
พยอมชลบุรี
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
ร่องซ้อแพร่
ผาอ่างแม่ฮ่องสอน
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
บางแก้วฉะเชิงเทรา
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
ทุ่งสว่างนครราชสีมา
เมตตากิตติคุณอุดรธานี (ธ)
ธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ดอนมูลน่าน
สุวรรณมงคลตราด
ชายคลองพัทลุง
จอมแจ้งขอนแก่น
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
บาลีศึกษาสมาคม
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
จอมมณีหนองคาย
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
บ่อทับใต้อุทัยธานี
ไชยวารกาฬสินธุ์
ชัยมงคลสงขลา
ท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
บางปรือตราด
ละหานค่ายชัยภูมิ
โชคอำนวยพรหนองคาย
ท่าบึงขอนแก่น
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
พัฒนราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
ไชยมงคลอุบลราชธานี
ศาลาแดงคณะเขตบางแค
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์
หาดเสี้ยวสุโขทัย
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
นครบาลชัยภูมิ
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
เซกาเจติยารามบึงกาฬ
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
คลองบางเดื่อนครสวรรค์
สังคาวอุดรธานี
เจษฎารามสมุทรสาคร
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
มรรคสำราญขอนแก่น
หนองบัวกาฬสินธุ์
คีรีวันต์นครราชสีมา
บึงนครราชสีมา
ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
ด่านประชากรชุมพร
ราชธานีสุโขทัย
โพธิ์ศรีวรรณารามสุรินทร์
อ่างทองอ่างทอง
ต้นสนอ่างทอง
ทองบนวัดยานนาวา
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
ป่าดอนหายโศกอุดรธานี (ธ)
ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ธาตุโพธิ์ชัยอุดรธานี
ดอนเสลาราชบุรี
ปรีดารามนครปฐม
หนองเคร่าหนองคาย
เสนาสนารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
ประชานิมิตเพชรบูรณ์
๔๗สะพานคณะเขตคลองเตย
กำแพงงามสุโขทัย
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
ศรีชุมพรอุดรธานี
โพนงามหนองคาย
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
บางสะพานพิษณุโลก
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
วารีสารเลย
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
เชิงเลนนนทบุรี
ไตรภูมิเพชรบูรณ์
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
แพรกษาสมุทรปราการ
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
โพธิ์ศรีทุ่งอุดรธานี
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
ม่วงตารศนครปฐม
ประดิษฐารามวัดราชสิทธาราม
โพธิ์งามชัยนาท
ศิลาเขตอุดมหนองคาย
เทวสุนทรวัดเสมียนนารี
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
กลางสมุทรปราการ
หนองอีบุตรกาฬสินธุ์
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
น้ำวิ่งเพชรบูรณ์
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ม่วงแควัดมหาพฤฒาราม
ประสิทธิชัยตรัง
บุญญฤทธยารามชลบุรี
ไทรเหนือนครสวรรค์
ไผ่เหลืองนนทบุรี
ต้นธงแพร่
ร่ำเปิงเชียงใหม่
มีชัยทุ่งหนองคาย
ประดิษฐ์ธรรมคุณหนองคาย
มหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
หัวดงพิจิตร
ป่าอ้อยน่าน
บ้านโดดศรีสะเกษ
เชียวโอสถนครนายก
โคกเดื่อนครสวรรค์
เขาแก้ววนารามสระบุรี
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
เหนือร้อยเอ็ด
ป่าเวียงทองแพร่
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม
อำมาตย์เชียงราย
สุนทรประดิษฐ์อุดรธานี
มหัตตมังคลารามสงขลา
ไชโยวรวิหารอ่างทอง
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
ยางน้อยอุบลราชธานี
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
ศิริบุญธรรมหนองบัวลำภู
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
ศรีชมชื่นอุดรธานี
ป่าหินสูงเจริญธรรมราชบุรี
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
บูรพาสกลนคร
เชี่ยวโอสถนครนายก
สุริยวงศาวาสหนองคาย
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
ทุ่งพร้าวเชียงราย
ศรีบุญเรืองหนองคาย
บางโฉลงในสมุทรปราการ
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
ตะพานหินพิจิตร
โพธิคุณตาก
บูรพาอุดรธานี
ปลาเดิดศรีสะเกษ
เทพนรรัตน์สมุทรสาคร
ลักษณารามเพชรบุรี
ดอนไชยตาก
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
บัวลอยสระบุรี
ตาขันระยอง
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
โป่งคำน่าน
วุฒิมงคลแพร่
ป่าหนองโกสามัคคีธรรมหนองคาย
สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
ประชิตกัลยาณมุนีเพชรบูรณ์
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
มหาโพธิ์แพร่
สุวรรณคีรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
อัมพวันปราจีนบุรี
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
ดอกเอื้องเชียงใหม่
สวนลำใยลำพูน
เทพสิงหารอุดรธานี
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
โพธิยารามหนองคาย
ท่ากระดาษเชียงใหม่
ดงคำอุดรธานี
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
นางนองวัดราชโอรสาราม
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
ราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
สวรรคนิเวศแพร่
คีรีสามัคคีทรงธรรมหนองคาย
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
วังขนายทายิการามกาญจนบุรี
ดงพลับนครสวรรค์
วังคมคายชัยภูมิ
ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
หนองสรวงนครราชสีมา
ลำดวนหนองคาย
จันทราวาสชุมพร
ตาก้องนครปฐม
ดอนแก้วตาก
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
บ้านอ่างจันทบุรี
พระพุทธฉายสระบุรี
สว่างวงษ์นครสวรรค์
ชัยมงคลสระแก้ว
วิจารณ์สว่างโศกขอนแก่น
สะพานคำสกลนคร
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
พะยอมชลบุรี
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
คลองน้ำเจ็ดตรัง
ไทรใต้นครสวรรค์
ยอดแก้วหนองคาย
ตำหนักนครนายก (ธ)
ศรีประวัตินนทบุรี
๔๘บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
เหล่าจั่นมหาสารคาม
แหลมยางชุมพร
พลับพลาชัยเพชรบุรี
มะเกลือใหม่นครราชสีมา
น้ำคาน่าน
อัมพวันตาก
ทุ่งสว่างศรีสะเกษ
เทพชุมพลอุดรธานี
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
พันอ้นเชียงใหม่
กระต่ายเต้นกาญจนบุรี
หลักสี่คณะดอนเมือง-หลักสี่
โรงเจท่งเสียงปากน้ำ
ร่ำเปิง(ตโปทาราม)เชียงใหม่
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แสวงหาอ่างทอง
สุวรรณมงคลมหาสารคาม
ช่างฆ้องเชียงใหม่
วังม่วงสระบุรี
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
ป่าโมกวรวิหารอ่างทอง
หนองจระเข้ระยอง
ป่าประดู่ระยอง
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
กระโจมทองสมุทรสาคร
เนินสูงตราด
ชมนิมิตรสมุทรปราการ
กลางร้อยเอ็ด
ต้นธงชัยลำปาง
ดอนมูลแพร่
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
จันทรังษีอำนาจเจริญ
โสภณาราเชียงใหม่
ท่าเรือกาญจนบุรี
ทุ่งหวังตรัง
สันติพลารามพิจิตร
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
มงคลศรีชัยภูมิ
ไชโยอ่างทอง
เหมืองแดงแพร่
แม่ยางยวงแพร่
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สระสุวรรณหนองคาย
บ้านหาญนครราชสีมา
พันษีสุรินทร์
มณีสพชุมพร
เลียบเลย
ป่าประชาสรรค์เลย (ธ)
บางกระเจ้านอกสมุทรปราการ
โพธิ์นครราชสีมา
หนังวัดราชโอรสาราม
ห้วยพุกพิจิตร
กล้วยกลางลำปาง
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
ต้นเปาเชียงใหม่
ถ้ำจำปากันตสีลาวาสมุกดาหาร
ธาตุน้อยนครศรีธรรมราช
ท่าผาราชบุรี
ไทรคำหนองคาย
บางรักใหญ่นนทบุรี
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
สมุหนาคหนองคาย
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศรีบุญเรืองขอนแก่น
อรัญสถิตย์กำแพงเพชร
เพชรสุวรรณเพชรบุรี
เขาบุญมีดารารามชลบุรี
ศรีมงคลเชียงใหม่
สุริยาเย็นนครราชสีมา
ชัยมงคลพิจิตร
หนองขุ่นอุบลราชธานี
ศรีหนองปลาขาวสุรินทร์
ภาษีคณะเขตคลองเตย
ม่วงแงวลำปาง
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
โกสินารายน์ราชบุรี
บวรมงคลมหาสารคาม
ท่าช้างสุพรรณบุรี
โลกโมฬีเชียงใหม่
นาแกยโสธร
คู้บอนคณะเขตมีนบุรี
ตาลล้อมชลบุรี
กุศลนารีหนองคาย
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
ภูมินทร์น่าน
เขาป่าแก้วสระแก้ว
แสงสรรค์ปทุมธานี
พิกุลทองสิงห์บุรี
ผารางแพร่
บุตาวงษ์บุรีรัมย์
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
หนองโพธิ์นครนายก
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
สิทธิชัยรังสรรค์ตรัง
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
เย้ยปราสาทบุรีรัมย์
อินทารามวัดอินทาราม
ปากน้ำเพชรบูรณ์
แม่สลองในเชียงราย
คูเมืองศรีสะเกษ
โคกเปราะหอมนครราชสีมา
วารีสุทธาวาสเชียงใหม่
สุสานนครราชสีมา
ป่าธรรมดานครราชสีมา
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
ปากลัดเพชรบุรี
กงลาดนครปฐม
หนองโว้งสุโขทัย
พระนอนนนทบุรี
บ้านบางแค-
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
ไทยชุมพลสุโขทัย
เฉลิมราษฎร์ประจวบคีรีขันธ์
แสงดาวน่าน
นารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตบางกะปิ
สหกรณ์โฆสิตารามสมุทรสาคร
ภิรมยารามหนองคาย
จำปาวัดดาวดึงษาราม
บำเพ็ญเหนือคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
นาคเพชรบุรี
พระธาตุดอยกองมูแม่ฮ่องสอน
บางปิ้งสมุทรสาคร
ดอนมูลตาก
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
ท่าสะต๋อยเชียงใหม่
ปูคาน่าน
ดงบ้านนาร้อยเอ็ด
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
แก่งคอยสระบุรี
สัตหีบชลบุรี
พระแท่นดงรังกาญจนบุรี
สุนทรธรรมทานวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
สันต้นผึ้งเชียงราย
สามัคคีชัยขอนแก่น
สำโรงใต้สมุทรปราการ
ราชคีรีหิรัญยารามพิษณุโลก
ศรีล้อมลำปาง
ทุ่งน้อยน่าน
ชัยภูมิพิทักษ์วัดอรุณราชวราราม
ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ขอนแก่น
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ทุ่งเหียงชลบุรี
อุดมธานีนครนายก
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
โคกตานราธิวาส
พร้าวพิจิตร
เกรียงไกรเหนือนครสวรรค์
พิทักษ์โสภณปราจีนบุรี
อ่วมอ่องประชานฤมิตนนทบุรี
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
ศรีบุญเรืองเพชรบูรณ์
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
น้ำชำแพร่
โคกสว่างหนองคาย
เกาะแก้วสุวรรณารามฉะเชิงเทรา
บ้านข่าสุรินทร์
โพธิ์ศรีหนองคาย
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
โพธิ์งามเพชรบูรณ์
เทพนิมิตรภูเก็ต
อู่ทองสุพรรณบุรี
โพนงามเลย
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
เทพหิรัณย์ชัยนาท
ชัยมงคลอ่างทอง
ดอนขวางนครราชสีมา
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
กำแพงดินพิจิตร
ตะกล่ำคณะเขตสวนหลวง
สันป่าเปาลำปาง
ถ้ำสำเภาทองชุมพร
ราชประดิษฐ์วัดบวรนิเวศวิหาร
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
จันทรังษีวรารามหนองคาย
ยอดลำธารสกลนคร
บุญมั่นศรัทธารามกำแพงเพชร
หนองโสมงนครราชสีมา
เฮี้ยน่าน
ทรงธรรมพิจิตร
ไทรงามสุรินทร์
ป่าม่วงเชียงราย
ชุมนุมศรัทธานครปฐม (ธ)
สว่างอรัญญวารีหนองคาย
มกุฏกษัตริยารามวัดมุกฏกษัตริยาราม
ป่าขะนครนายก
ลำบัวพระนครศรีอยุธยา
ป่าแพ่งเชียงใหม่
กู่เต้าเชียงใหม่
ปฐมเกษารามกาฬสินธุ์
บางพูดนอกนนทบุรี
เก่าโบราณชลบุรี
เขตอุดมหนองคาย
โสภณารามเชียงใหม่
โนนฤาษีสกลนคร
บุปผารามวัดบุปผาราม
สะไมย์น่าน
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
มาบจันทร์ระยอง
บางปิ้งสมุทรปราการ
บ้านเปลือยนอกร้อยเอ็ด
พระบรมธาตุชัยนาท
วังหม้อแพร่
ชัยมงคลแพร่
บ้านไร่ลำพูน
พังตรุกาญจนบุรี
โคกสว่างสระแก้ว
เศวตฉัตรวัดทองนพคุณ
ปัญญาวุธารามเชียงใหม่
ศรีสว่างวงศ์สงขลา
ศรีสะอาดเลย
วังตะกูนครปฐม
ช่องแคนครสวรรค์
เทียนดัดนครปฐม
สามัคคีอุทิศชัยภูมิ
โบสถ์บนนนทบุรี
ไตรภูมิกาฬสินธุ์
ศรีภูมิเพชรบูรณ์
ศรีชุมแพร่
ดอนผวานครราชสีมา
ปูคาใต้เชียงใหม่
กระโตนนครราชสีมา
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
คลองครุคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
สีสุกวัดราชโอรสาราม
ประดู่สมุทรสงคราม
ศรีจันทร์เลย
ชัยมงคลเชียงใหม่
ศิริพงษ์ธรรมนิมิตคณะเขตสายไหม
สระทองร้อยเอ็ด
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
ป่าแดดน่าน
กอกน่าน
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
ช่องลมราชบุรี
สามกระบือเผือกนครปฐม
วรามาตยภัณฑสรารามวัดปากน้ำ
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ราษฎร์จำนงค์หนองคาย
ศรีประชาสรรค์ขอนแก่น
ประชารังสรรค์ศรีสะเกษ (ธ)
ปทุมสรารามเชียงใหม่
พุ่มมาลาน่าน
วังกลมพิจิตร
สุทัศน์ร้อยเอ็ด
บ้านหนองแวงสุรินทร์
สุภกิจเจริญหนองคาย
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
อัมพวันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
ท่ากระบือขอนแก่น
ท่ากระท้อนตราด
ราษฎร์รังสรรค์สมุทรปราการ
เชตุพนเชียงราย
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
คุ้มจัดสรรค์ขอนแก่น (ธ)
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
ท้องคุ้งชลบุรี
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
ศรีประชาพระนครศรีอยุธยา
เกรียงไกรกลางนครสวรรค์
สังลานปทุมธานี
แม่กระต๋อมแพร่
ดอกไม้วัดยานนาวา
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
อุดมมหาวันหนองคาย
อุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่
สามัคคีธรรมพังงา
วารีโสภนารามเลย
เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
มะขามเรียงสระบุรี
บ้านไร่อุทัยธานี
มณีสถิตกปิฎฐารามอุทัยธานี
อิสานนครราชสีมา
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ทับคล้อพิจิตร
พระแก้วเชียงราย
อาวอยศรีสะเกษ
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
จอมแจ้งศรีบุญเรืองอุดรธานี
สาครสุ่นประชาสรรค์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
๑๒๖/๓๑๓ ม.๓
เหนือวนราชบุรี (ธ)
ศรีเมืองหนองคาย (ธ)
มะสงนนทบุรี
หนองพระบางสระบุรี
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
ศิริมงคลวรารามบึงกาฬ
ประสิทธิ์ธรรมสารขอนแก่น
ใหม่ธงชัยกำแพงเพชร
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
ม่วงสามสิบอุบลราชธานี
ทุ่งม่านใต้ลำปาง
หนองกาทองเพชรบุรี
สวนดอกน่าน
โนนติ้วศรีสะเกษ
วังศาลากาญจนบุรี
สวนพลูวัดหัวลำโพง
บำเพ็ญเหนือวัดแสนสุข
เวฬุวนารามราชบุรี
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
ป่าเทพนิมิตขอนแก่น
แหลมสุวรรณารามสมุทรสาคร
เมืองมางเชียงใหม่
ศรีพันต้นน่าน
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
สว่างคงคากาฬสินธุ์
จรูญราษฎร์ชลบุรี
สร้างประทายหนองคาย
เจดีย์หลวงเชียงใหม่
โพธิ์ชัยสกลนคร
ตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
ซาวหลวงน่าน
โค้งสนามเป้าจันทบุรี
หนามแดงสมุทรปราการ
เวฬุวันร้อยเอ็ด
สวนอธิษฐานพิษณุโลก
สุนทรประดิษฐ์พิษณุโลก
พระธาตุดอนแก้วแพร่
ลครทำวัดระฆังโฆสิตาราม
พระธาตุศรีมงคลสกลนคร
มหาธาตุเพชรบุรี
ประสิทธิเวชนครนายก
ไทยทรงธรรมอุดรธานี
ศรีภูกระดึงพัฒนารามเลย
เกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาคร
ราษฎร์รังสรรค์กระบี่
ลานคาสุพรรณบุรี
ส้มเกลี้ยงนนทบุรี
ร่องคำกาฬสินธุ์
ประเชชัยเพชรบูรณ์
ป่าตาลใต้เชียงราย
พงษ์ชัยแพร่
ท่าเจริญหนองคาย
ชัขภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
พระศรีรัตนารามวัดอรุณราชวราราม
ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
ใหญ่สมุทรปราการ
ม่วงชุมสิงห์บุรี
บึงทองหลางวัดเทพลีลา
เวฬุวันอุบลราชธานี
ฉิมทายกาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
สำนักขุนเณรพิจิตร
พระธาตุดอยม่วงคำลำปาง
สุปัฏนารามอุบลราชธานี (ธ)
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
วังวารีวนนครราชสีมา
บุญยืนน่าน
สัตตนารถปริวัตรราชบุรี (ธ)
ท่ากระบือสมุทรสาคร
พระยืนหนองคาย
โคนอนวัดปากน้ำ
ป่าลำใยหนองคาย
ดอนผิงแดดเพชรบุรี
ราษฎร์ศรัทธารามชัยนาท
ท่าสว่างบุรีรัมย์
ปทุมมาวาสเชียงใหม่
นิโครธารามน่าน
โพธิ์ประทับช้างพิจิตร
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
โคกสูงสงขลา
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
ลัฏฐิวันเชียงใหม่
บ้านสวนพัทลุง
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
บกน้อยยโสธร
ปากน้ำนนทบุรี
ทัพป่าจิกมหาสารคาม
สามพร้าวน้อยอุดรธานี
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
ช่องลมชลบุรี
บูรณาวาสนครศรีธรรมราช
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ศาลาลำดวนสระแก้ว
จันทารามปทุมธานี
ใหม่จำปาทองลพบุรี
กาซ้องแพร่
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
สระแก้วหนองคาย
บางกระสอบสมุทรปราการ
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ตันตยาภิรมตรัง
ช้างค้ำลำพูน
ใหม่สุนทรนครราชสีมา
หิรัญรูจีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
หนองหอไตรกาฬสินธุ์
เทพากรวัดเทพากร
สันโค้งเชียงราย
ต้นสนเพชรบุรี
หญ้าคานครราชสีมา
อุโบสถเชียงใหม่
ป่าหนองหินอุดรธานี (ธ)
กุสุมภ์สัทธารามนครราชสีมา
ทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ-สะพานสูง
หนองไม้เหลืองเพชรบุรี
บางหลวงนครปฐม
สวนอธิฐานพิษณุโลก
ชะอวดนครศรีธรรมราช
เชตวันวนารามบึงกาฬ