จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษาได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
จัดลำดับวัดที่มีผู้สอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [รวมบาลีศึกษา]
อันดับ วัด สำนักเรียน จำนวนผู้สอบได้
พระธรรมกายปทุมธานี๒๖๘
โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔
จองคำลำปาง๑๕๗
โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๕๑
ตากฟ้านครสวรรค์๑๓๗
หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๗
มัชฌิมาวาสอุดรธานี๗๘
ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๗๗
บัวขวัญนนทบุรี๖๖
๑๐ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา๖๔
๑๑ชัยมงคลชลบุรี๕๘
๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๔
๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๘
กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๘
๑๔ท่าหลวงพิจิตร๔๖
ชัยศรีขอนแก่น๔๖
๑๕พิชโสภารามอุบลราชธานี๔๔
เทพลีลาวัดเทพลีลา๔๔
๑๖สร้อยทองวัดสร้อยทอง๔๓
๑๗สามพระยาวัดสามพระยา๔๒
กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๔๒
๑๘บูรพารามใต้ยโสธร๔๐
๑๙สังฆานุภาพกำแพงเพชร๓๙
๒๐โพธารามนครสวรรค์๓๘
พราหมณีนครนายก๓๘
บ้านขุนเชียงใหม่๓๘
๒๑ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๓๖
มหาธาตุเพชรบูรณ์๓๖
คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖
๒๒จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส๓๕
๒๓มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๓๔
ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๓๔
ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๔
ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๔
๒๔พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๓๓
หัวคู้สมุทรปราการ๓๓
เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ๓๓
๒๕ตรีสวัสดิ์วนารามเลย (ธ)๓๒
พระปฐมเจดีย์นครปฐม๓๒
๒๖คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี๓๑
๒๗ศรีนครารามอุดรธานี๓๐
สองพี่น้องสุพรรณบุรี๓๐
อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม๓๐
อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม๓๐
ศรีโคมคำพะเยา๓๐
๒๘ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๒๘
๒๙ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๒๗
จากแดงสมุทรปราการ๒๗
แสนสุขวัดแสนสุข๒๗
พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่๒๗
๓๐ป่าหินสูงเจริญธรรมราชบุรี (ธ)๒๖
ธาตุขอนแก่น๒๖
สวนหงส์สุพรรณบุรี๒๖
๓๑ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม๒๔
ยานนาวาวัดยานนาวา๒๔
๓๒อมรินทรารามสุรินทร์๒๓
ศรีวิชัยวนารามเลย๒๓
พระธาตุพนมนครพนม๒๓
๓๓นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๒๒
สวนดอกเชียงใหม่๒๒
กลางบุรีรัมย์๒๒
๓๔สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๒๑
ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี๒๑
๓๕คลองเตยในคณะเขตคลองเตย๒๐
เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๒๐
สังฆารามสุโขทัย๒๐
๓๖ศรีบุญเรืองเลย๑๙
ไชโยอ่างทอง๑๙
ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๑๙
บ่อชะเนงอำนาจเจริญ๑๙
๓๗เซกาเจติยารามบึงกาฬ๑๘
ธาตุทองวัดธาตุทอง๑๘
พระพุทธบาทสระบุรี๑๘
กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา๑๘
บางพลีใหญ่ในสมุทรปราการ๑๘
๓๘ชลประทานรังสฤษดิ์นนทบุรี๑๗
กลางกาฬสินธุ์๑๗
อรัญญวิเวกบึงกาฬ๑๗
สระมณีอุดรธานี๑๗
เหนือกาฬสินธุ์๑๗
ราชสิงขรวัดราชสิงขร๑๗
หนองปลิงนครสวรรค์๑๗
มงคลทับคล้อพิจิตร๑๗
บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข๑๗
พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๗
๓๙มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๑๖
นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๑๖
วารินทรารามอุบลราชธานี๑๖
๔๐หนองโพธิ์นครนายก๑๕
ประชานิมิตเพชรบูรณ์๑๕
ปัญญานันทารามปทุมธานี๑๕
สุทัศน์ร้อยเอ็ด๑๕
ระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม๑๕
ศิริวราวาสศรีสะเกษ๑๕
สว่างสุวรรณารามนครพนม๑๕
พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๑๕
สุทธิวารีจันทบุรี๑๕
เขียนเขตปทุมธานี๑๕
นิมมานรดีวัดนิมมานรดี๑๕
สว่างอารมณ์หนองบัวลำภู๑๕
๔๑โชติรสธรรมากรบึงกาฬ๑๔
หนองไผ่ล้อมปราจีนบุรี๑๔
น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๔
หนองว่านเหลืองฉะเชิงเทรา๑๔
สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๔
๔๒พระประโทณเจดีย์นครปฐม๑๓
เสมียนนารีวัดเสมียนนารี๑๓
โพธิ์ศรีปราจีนบุรี๑๓
บึงนครราชสีมา๑๓
พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๑๓
พระธาตุแช่แห้งน่าน๑๓
เกตุสโมสรฉะเชิงเทรา๑๓
ศรีสระแก้วหนองบัวลำภู๑๓
๔๓หงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนาราม๑๒
อมรคีรีวัดอมรคีรี๑๒
ชัยพรหนองคาย๑๒
สว่างโยมาลัยอุดรธานี๑๒
พญาภูน่าน๑๒
ขันเงินชุมพร๑๒
หนองบัวกาฬสินธุ์๑๒
วรนาถบรรพตนครสวรรค์๑๒
สุวรรณารามบึงกาฬ๑๒
มหาธาตุราชบุรี๑๒
อุทัยทิศมหาสารคาม๑๒
๔๔พระสิงห์เชียงราย๑๑
เรืองยศสุทธารามคณะเขตบางคอแหลม๑๑
ประเชชัยเพชรบูรณ์๑๑
หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี๑๑
ประสานศรัทธาหนองบัวลำภู๑๑
พิกุลทองสิงห์บุรี๑๑
บ้านเก่าบ่ออำนาจเจริญ๑๑
โคกกะเทียมลพบุรี๑๑
ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร๑๑
ส้มเสี้ยวนครสวรรค์๑๑
นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๑
ปากน้ำอุบลราชธานี๑๑
ศิริมงคลอุดรธานี๑๑
๔๕ท่าตอนเชียงใหม่๑๐
โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)๑๐
ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย๑๐
มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา๑๐
ป่าศรีถาวรนิมิตนครนายก (ธ)๑๐
วีระวงศาวาสกาฬสินธุ์ (ธ)๑๐
หัวลำโพงวัดหัวลำโพง๑๐
ทุ่งสว่างนครราชสีมา๑๐
หนองเป็ดอุบลราชธานี๑๐
เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์๑๐
หนองแวงขอนแก่น๑๐
สุวรรณารามหนองบัวลำภู๑๐
กะพังสุรินทร์ตรัง๑๐
แจ้งแสงอรุณสกลนคร๑๐
พรสวรรค์สุพรรณบุรี๑๐
สว่างหัวนาคำกาฬสินธุ์๑๐
๔๖พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
พระบรมธาตุกำแพงเพชร
บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
บุพพารามเชียงใหม่
ละหารนนทบุรี
ทับกฤชกลางนครสวรรค์
บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
หลวงพิสัยเจติยารามหนองคาย
บางไผ่นนทบุรี
วิชิตสังฆารามภูเก็ต
นอกชลบุรี
ศรีชมชื่นอุดรธานี
๔๗ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
อาษาสงครามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เขาวังราชบุรี
พระธาตุช่อแฮแพร่
บุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
ศรีใครอำนาจเจริญ
มงคลโกวิทารามอุบลราชธานี
สระเกศวัดสระเกศ
มหาธาตุนครพนม
หนองหงส์จันทบุรี
มหาวนารามอุบลราชธานี
กลางร้อยเอ็ด
ยางตลาดยโสธร
แจ้งสว่างนอกขอนแก่น
ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
มหาชัยมหาสารคาม
บางกระเบาปราจีนบุรี
ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
เหนือร้อยเอ็ด
ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สว่างวงษ์นครสวรรค์
ทุ่งแฝกปราจีนบุรี
พยอมชลบุรี
โคเขตตารามอุดรธานี
บางปรือตราด
ศาลานครราชสีมา
หนองกุงขอนแก่น
๔๘เปรมประชาปทุมธานี
คลองหาดสระแก้ว
ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
ไทรเหนือนครสวรรค์
ไชยวารกาฬสินธุ์
คิรีวิหารตราด (ธ)
พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
จันทรประสิทธิ์ขอนแก่น
ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
หนองกระโดนนครปฐม
ใหม่กรงทองปราจีนบุรี
ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
มีชัยท่าหนองคาย
สะแกนครราชสีมา
แหลมไผ่ศรีฉะเชิงเทรา
ช้างนครนายก
พระพุทธบาทตากผ้าลำพูน
สระเกศเพชรบูรณ์
เพชรสมุทรวรวิหารสมุทรสงคราม
นางในธัมมิการามอ่างทอง
กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
ไร่ขิงนครปฐม
อนงคารามวัดอนงคาราม
๔๙เจียงอีศรีมงคลวรารามศรีสะเกษ
มหาสวัสดิ์นาคพุฒารามนครปฐม
เมืองสรวงเก่าร้อยเอ็ด
สุทธจินดานครราชสีมา (ธ)
โพธิ์นครราชสีมา
เขาพุทธโคดมชลบุรี
ตาลเอนพระนครศรีอยุธยา
หงษ์ประดิษฐารามสงขลา
สายทองหนองบัวลำภู
เนินพระระยอง
มงคลชัยพัฒนาสระบุรี
อโศการามกาฬสินธุ์
บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
เหล่าอ้อยสระแก้ว
ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
ปากน้ำฝั่งใต้คณะเขตภาษีเจริญ
ศรีชมชื่นหนองคาย
นครสวรรค์นครสวรรค์
สำราญนิเวศอำนาจเจริญ (ธ)
ป่าหินสูงเจริญธรรมราชบุรี
สี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
หัวช้างลพบุรี
ป่าโชติการามหนองบัวลำภู
ประมวลราษฎร์นครราชสีมา
ศิรินทราวาสอุดรธานี
สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
คูหาสวรรค์พัทลุง
ศรีบุญเรืองคณะเขตบางกะปิ
โปรดเกศเชษฐารามสมุทรปราการ
๕๐ศาลพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร
เก่าโบราณชลบุรี
โพธิ์ทองขอนแก่น
พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่
ธาตุเรณูนครพนม
ศักดิ์พระนครศรีอยุธยา
ดอนธาตุนรงค์หนองบัวลำภู
ศรีนวลขอนแก่น
พยัคฆารามสุพรรณบุรี
วารีสารเลย
พิกุลทองนนทบุรี
สุวรรณาวาสมหาสารคาม
ประโดกนครราชสีมา
โพธิ์ชัยโคกใหญ่กาฬสินธุ์
ศรีบุญเรืองเชียงใหม่
ชัยภูมิพิทักษ์ชัยภูมิ
กู้นนทบุรี
สุตธรรมารามนครนายก
ยางคณะเขตสวนหลวง
พระธาตุดอยตุงเชียงราย
หาดเสี้ยวสุโขทัย
สุวรรณุทการามอุดรธานี
น้ำวิ่งเพชรบูรณ์
ตาลเรียงขอนแก่น
ศรีภูมิเพชรบูรณ์
โบสถ์สิงห์บุรี (ธ)
พระธาตุผาเงาเชียงราย
อร่ามมงคลกาฬสินธุ์
โกรกกรากสมุทรสาคร
พระสิงห์เชียงใหม่
สังคาวอุดรธานี
อุดมธานีนครนายก
บ้านโภชน์เพชรบูรณ์
หนองสามขากาฬสินธุ์
ใหญ่อินทารามชลบุรี
ศรีโสดาเชียงใหม่
โพธิสมภารหนองคาย
ไทรใต้นครสวรรค์
มะนาวหวานนครศรีธรรมราช
๕๑อ่างทองอ่างทอง
ไพรีพินาศชัยภูมิ
เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
มัชฌิมบุรีอุดรธานี
พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย
ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
ศรีสุธรรมารามนครสวรรค์
ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
พระธาตุหริภุญชัยลำพูน
โพธิ์ชัยหนองคาย
มิ่งเมืองร้อยเอ็ด (ธ)
ญาณเวศกวันนครปฐม
เจษฎารามสมุทรสาคร
ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
ใหม่อมตรสวัดสามพระยา
เชี่ยวโอสถนครนายก
สำนักขุนเณรพิจิตร
พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
หนองหอยราชบุรี
ซับอุดมมงคลธรรมเพชรบูรณ์
โนนดินแดงใต้บุรีรัมย์
ธรรมคุณหนองคาย
ไตรภูมิบึงกาฬ
กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
เวฬุวันอุบลราชธานี
ดงพลับนครสวรรค์
ลุ่มระยอง
สว่างวารีบึงกาฬ
สุวรรณมงคลตราด
โพธิ์ชัยสมสะอาดหนองบัวลำภู
สว่างฟ้าพฤฒารามชลบุรี
โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
ต้นสนอ่างทอง
อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
สวนดอกลำปาง
พระงามนครปฐม
มหาสอนลพบุรี
พายัพนครราชสีมา
โพธิคุณตาก
อินทรประทานพรกาฬสินธุ์
ห้วยจระเข้นครปฐม
คีรีวันต์นครราชสีมา
มณีวนารามอุบลราชธานี
สุคันธาวาสสมุทรปราการ
๕๒ไชโยวรวิหารอ่างทอง
เกรียงไกรเหนือนครสวรรค์
ศรีเมืองหนองคาย (ธ)
ทับคล้อพิจิตร
ศรีบุญเรืองมุกดาหาร
บางสะพานพิษณุโลก
เขาวงจินดารามกาญจนบุรี
ศรีจันทร์ขอนแก่น (ธ)
สามัคคีชัยขอนแก่น
สุคันธารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ดอนไชยตาก
สระแก้วนครราชสีมา
ลานนาปทุมธานี
ห้วยทรายใต้เพชรบุรี
พระศรีเจริญอำนาจเจริญ
เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา (ธ)
มหาธาตุยโสธร
โพธิ์ไทรสว่างอุดรธานี
ปรีดารามนครปฐม
ทุ่งท่าเสานครสวรรค์
อนุภาษกฤษฎารามภูเก็ต
ราษฎร์เจริญธรรมตาก
พระแก้วดอนเต้าสุชาดารามลำปาง
บ่อทับใต้อุทัยธานี
บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
ไพรสณฑ์ศักดารามเพชรบูรณ์
สุวรรณคีรีวิหารระนอง
ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ราษฎร์บูรณะปัตตานี
ประสิทธิชัยตรัง
แก้วแจ่มฟ้าวัดมหาพฤฒาราม
ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
ร่องซ้อแพร่
สว่างใต้กาฬสินธุ์
บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
ดอนมูลน่าน
สว่างคงคากาฬสินธุ์
พรหมสุรินทร์สุรินทร์
สายไหมปทุมธานี
เนินสุทธาวาสชลบุรี
ใหม่สัญญาศิริเขตอุดรธานี
อโศการามสมุทรปราการ
ธรรรมามูลชัยนาท
กำแพงดินพิจิตร
ครุในสมุทรปราการ
ศรีสุธาทิพย์อุดรธานี
กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด
ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
คลองบางเดื่อนครสวรรค์
สง่างามปราจีนบุรี
ป่าดอนหายโศกอุดรธานี (ธ)
สุวรรณภูมิสุพรรณบุรี
คลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
หลักสี่คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
จำปาทองหนองคาย
สระสี่เหลี่ยมนครปฐม
เมตตากิตติคุณอุดรธานี (ธ)
ศรีสะอาดนามนกาฬสินธุ์
ท่ามะโอลำปาง
เฉลิมพระเกียรตินนทบุรี
ตองปุพระนครศรีอยุธยา
สามัคคีธรรมพังงา
ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
กุสุมภ์สัทธารามนครราชสีมา
ศรีษะเกษหนองคาย
กลางสมุทรปราการ
ทองนพคุณวัดทองนพคุณ
ทรงศิลาชัยภูมิ
คลองกลางชัยนาท
ประสิทธิ์ไชยารามกาฬสินธุ์
ไตรภูมินครพนม
โคกเดื่อนครสวรรค์
บูรพาภิรามร้อยเอ็ด
สวรรค์ขอนแก่น
สุวรรณารามวัดสุวรรณาราม
มงคลธรรมกายารามเชียงราย
ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
บึงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
หนองจอกอุทัยธานี
หนองจอกเพชรบุรี
สุทธิวรารามวัดยานนาวา
ถืมตองน่าน
มิ่งเมืองน่าน
ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
สุทธิวาตวรารามสมุทรสาคร
ศรีสุมังคล์หนองคาย
แสงสวรรค์นครสวรรค์
ประชิตกัลยาณมุนีเพชรบูรณ์
มกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
๕๓ด้ามพร้าอุบลราชธานี
ชิโนรสารามวัดระฆังโฆสิตาราม
พิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
วารีโสภนารามเลย
ประดู่พระอารามหลวงสมุทรสงคราม
บุณฑริกาวาสกาฬสินธุ์
ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
อำนาจอำนาจเจริญ
ทิพย์ศรีปัญญาอุดรธานี
ศรีบุรีรตนารามสระบุรี
มะพร้าวเตี้ยวัดชัยฉิมพลี
ท่าเกวียนฉะเชิงเทรา
วังคมคายชัยภูมิ
เทพนิมิตรภูเก็ต
บูรพาพิทยารามจันทบุรี
ศิริมงคลเพชรบูรณ์
บำเพ็ญเหนือคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
บัวงามราชบุรี
มัชฌิมวิทยารามขอนแก่น
โพธิ์งามชัยนาท
จุมพลสุทธาวาสสุรินทร์
ศรีล้อมลำปาง
กัสสปมธุโลมหนองคาย
ทองบนวัดยานนาวา
โพธิ์งามหนองคาย
บางขวางวัดบวรนิเวศวิหาร
ป้อมแก้วสมุทรสงคราม
ม่วงตารศนครปฐม
บ้านโสกเชือกร้อยเอ็ด
ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ประดิษฐารามวัดกัลยาณมิตร
สะพานนครราชสีมา
สระกำแพงใหญ่ศรีสะเกษ
มงคลศิลาคุณหนองคาย
นิโครธารามพัทลุง
รัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐาน
พระบาทมิ่งเมืองแพร่
ท่าจันทร์วิปัสสนานครสวรรค์
สะพานคณะเขตคลองเตย
ราชสิทธารามวัดราชสิทธาราม
ศิริมงคลวรารามบึงกาฬ
ทองธรรมิการามสมุทรสาคร
บ้านอิฐอ่างทอง
คีรีวงศ์นครสวรรค์
บ้านกกตาลกาฬสินธุ์
เมืองมางเชียงใหม่
โคนอนวัดปากน้ำ
เลียบเลย
อุดมอินทราวาสอุดรธานี
บุญศรีมุนีกรณ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ลำบัวพระนครศรีอยุธยา
บ้านไร่อุทัยธานี
พลับพลาชัยเพชรบุรี
ใหญ่สมุทรปราการ
เกษมสุขมุกดาหาร
โพธิ์ปฐมาวาสสงขลา
เจดีย์หลวงเชียงใหม่ (ธ)
ป่าวิสุทธิคุณเพชรบุรี
ศรีสงครามนครพนม
ด่านประชากรชุมพร
ห้วยนํ้าทรัพย์ฉะเชิงเทรา
มหาพุทธารามศรีสะเกษ
โพธิ์ศรีสกลนคร
อินทรเมรีนครสวรรค์
วังตะกูนครปฐม
ศรีบุญเรืองเพชรบูรณ์
โพนชัยเลย
อรัญญิกาเสนานิคมกาฬสินธุ์
พระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
ท่ากระดาษเชียงใหม่
แก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดบุปผาราม
สระแก้วสระแก้ว
ศรีประชาวัฒนารามนครปฐม
ป่าศรีสำราญศรีสะเกษ (ธ)
ศรีสุทธารามสมุทรสาคร
ประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
อโศการามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วังศาลากาญจนบุรี
สันติธรรมเชียงใหม่ (ธ)
แพรกษาสมุทรปราการ
ราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
ชายคลองพัทลุง
มณีบรรพตตาก
อ่างแก้ววัดปากน้ำ
โพธิ์ศรีเลย
นครบาลชัยภูมิ
ป่าอัมพวันอุดรธานี
อภัยทายารามวัดพรหมวงศาราม
ภูจวงอุทัยธานี
มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร
ยะหาประชารามยะลา
อุบลบรทิพย์ร้อยเอ็ด
ราชธานีสุโขทัย
ศิริเสาธงสมุทรปราการ
โนนโพธิ์อำนาจเจริญ
ป่าแดงมหาวิหารเชียงใหม่
โคกเปี้ยวสงขลา (ธ)
รัตนคูหาอุดรธานี
เทพอาวาสราชบุรี
อรัญสถิตย์กำแพงเพชร
ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
ราษฎร์บำรุงสมุทรสาคร
โนนติ้วศรีสะเกษ
อิสานนครราชสีมา
ชัยมงคลกาฬสินธุ์
หนองขุ่นอุบลราชธานี
ธรรมาธิปไตยอุตรดิตถ์
พระพุทธฉายสระบุรี
เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
สระชัยขอนแก่น
ป่าเลไลยก์เลย
โพธิ์กลางเพชรบูรณ์
ยมพระนครศรีอยุธยา
ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
มหันตารามอุดรธานี
บางหลวงปทุมธานี
บุละกอนครราชสีมา
ครุนอกสมุทรปราการ
ตะกุดเครือปลอกนครราชสีมา
สนามนอกนนทบุรี
หัวดงนาค่ายมหาสารคาม
เหนือสกลนคร
ร่องคำกาฬสินธุ์
บางกระดี่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ (ธ)
มรรคสำราญขอนแก่น
ดอนมนต์หนองคาย (ธ)
โพธิ์ศรีธรรมารามเพชรบูรณ์
วชิรธรรมสาธิตคณะเขตพระโขนง-บางนา
บางบัววัดเสมียนนารี
เอราวัณพัฒนารามเลย
ป่าทรงธรรมหนองคาย
ม่วงแควัดมหาพฤฒาราม
ช้างเผือกเพชรบูรณ์
เขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
ใหญ่ชัยมงคลพระนครศรีอยุธยา
ศาลาสันติสุขนครปฐม
โชคอำนวยพรหนองคาย
บ้านโป่งราชบุรี
บางแพรกนนทบุรี
ตำหนักนครนายก (ธ)
บ้านเกาะสิเหร่ภูเก็ต
ประชานิยมกาฬสินธุ์ (ธ)
บ้านนายาวเพชรบูรณ์
ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ดอนขวางนครราชสีมา
ป่าประดู่ระยอง
๕๔หนองขุนชาติอุทัยธานี
หนองพลวงน้อยนครราชสีมา
สุพรรณหงษ์วนารามสกลนคร
พิชัยสงครามสมุทรปราการ
ยอดลำธารสกลนคร
ราษฎร์ดำริหนองคาย
ราษฎร์บำรุงชลบุรี
ดอนเสลาราชบุรี
สามัคคีชัยเพชรบูรณ์
ถ้ำสำเภาทองชุมพร
ท่าถนนอุตรดิตถ์
ดอกเอื้องเชียงใหม่
โบสถ์ (ล่าง)พระนครศรีอยุธยา
ชัยสถานเชียงใหม่
พระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุ
ปรินายกวัดสามพระยา
บัวถนนบุรีรัมย์
ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย
ศิวารามพระนครศรีอยุธยา
นาคปรกคณะเขตภาษีเจริญ
ศรีมหาโพธิ์นครปฐม
ท่าบัวทองพิจิตร
ขี้เหล็กลำพูน
อนุมัจฉารามกาฬสินธุ์
โกสินารายน์ราชบุรี
โพธิ์ตำนานพัทลุง
กิ่งแก้วสมุทรปราการ
รัตนาภิมุขตรัง
บางปิ้งสมุทรสาคร
ต้นเปาเชียงใหม่
นิโรธารามเชียงใหม่
แสงเกษมอุบลราชธานี
สนธิกรประชารามเพชรบูรณ์ (ธ)
ศาลลำดวนสระแก้ว
นิกรรังสฤษฏ์ตรัง
สระทองร้อยเอ็ด
"ตำหนัก,ใต้"นนทบุรี
หลวงสุมังคลารามศรีสะเกษ (ธ)
ศรีพันต้นน่าน
ขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
ทรงคนองนครปฐม
หนองไม้ไผ่นครราชสีมา
โนนสะอาดอุดรธานี
กำแพงคณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน
ไชยมงคลอุบลราชธานี (ธ)
ยอดแก้วหนองคาย
เจดีย์แดงพระนครศรีอยุธยา
สังลานปทุมธานี
โนนหอมสกลนคร
ท่าช้างเหนือสระบุรี
บางปิ้งสมุทรปราการ
วาปีรัตนารามนครสวรรค์
ยางน้อยอุบลราชธานี
ปฐมแพงศรีกาฬสินธุ์
เขาป่าแก้วสระแก้ว
จันทร์ตะวันออกพิษณุโลก
พระธาตุช้างค้ำน่าน
ทรงธรรมสมุทรปราการ
จอมพลเจ้าพระยาระยอง
ท่าโขลงกิตติยารามอ่างทอง
บางนานนทบุรี
บางแก้วสมุทรปราการ
ลาดบัวขาววัดเทพลีลา
เฉลิมราษฎร์ประจวบคีรีขันธ์
ศรีชุมพรอุดรธานี
พุทธนิมิตรเชียงใหม่
"สลัก,ใต้"นนทบุรี
ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
โพธิ์ชลบุรี
มะขามเตี้ยพิษณุโลก
ห้วยหินฝนชัยภูมิ
โนนสวรรค์กาฬสินธุ์
โนนสว่างอารมณ์เพชรบูรณ์
ชัยมงคลแพร่
กลางสุพรรณบุรี
ป่าหนองบุญเพียงหนองคาย
ท่าสว่างบุรีรัมย์
เทพสิงหารอุดรธานี
ในวังสงขลา
ป่าอุดมคงคานิมิตหนองคาย
หนองลานกาญจนบุรี
ราษฎร์เจริญพิจิตร
พระบรมธาตุชัยนาท
รวกบางบำหรุวัดสุวรรณาราม
หนองหลวงน่าน
สระหินไชยมัคกาฬสินธุ์
วิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
ดอนเฟืองน่าน
ชาวเหนือราชบุรี
นาปังน่าน
แจ้งพระนครศรีอยุธยา
บัวลอยสระบุรี
เสาธงทองลพบุรี
พระธาตุสุนันทาเชียงใหม่
บ้านหว้านครสวรรค์
โคกขามสมุทรสาคร
ชัยสามหมอชัยภูมิ
สวนฝ้ายศรีสะเกษ
บ้านอ่างจันทบุรี
สามัคคีธรรมหนองบัวลำภู
บูรณารามนครศรีธรรมราช
บุญรอดธรรมารามคณะเขตพระโขนง-บางนา
ท่าเสด็จกาญจนบุรี
โรงเจท่งเสียงปากน้ำสมุทรปราการ
ศรีจันทร์โพธิ์ธารามกาฬสินธุ์
สวนป่านนครศรีธรรมราช (ธ)
เวียงเกษมอุบลราชธานี
สิงห์ท่ายโสธร
หนองโสมงนครราชสีมา
หนองแอกนครสวรรค์
ศรีหนองปลาขาวสุรินทร์
โนนสว่างอุดรธานี (ธ)
ด่านสำโรงสมุทรปราการ
ไผ่ก้านเหลืองบุรีรัมย์
ศรีทัศน์หนองคาย
เทพบุตรชลบุรี
พระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
ประสิทธิ์ธรรมสารขอนแก่น
เกดประยงค์นนทบุรี
วังสะพุงพัฒนารามเลย
มงคลนิมิตรอุตรดิตถ์
อุโบสถเชียงใหม่
ตาพระยาสระแก้ว
ธาตุปากมางหนองคาย
บางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการ
ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
บางพระนครปฐม
หนองโว้งสุโขทัย
บูรพาอุดรธานี
คงคารามเพชรบุรี
มะขามเรียงสระบุรี
ศาลาลอยนครราชสีมา (ธ)
จอมมณีหนองคาย
เรือแข่งพระนครศรีอยุธยา
สระฉัททันต์เชียงใหม่
สันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
บ้านอ้นร้อยเอ็ด
กำแพงงามสุโขทัย
อุบลวนารามนนทบุรี
พญาวัดน่าน
ลาดบัวขาวคณะเขตสวนหลวง
สามพร้าวอุดรธานี
สระแก้วหนองคาย
ราษฎร์บำเพ็ญพระนครศรีอยุธยา
ประชุมโยธีพังงา
ไผ่ล้อมสระบุรี
กลางลพบุรี
บ่อระแหงคุณารามกาญจนบุรี
คุ้มจัดสรรค์ขอนแก่น (ธ)
โกรกพระใต้นครสวรรค์
หนองละมั่งนครราชสีมา
จรูญราษฎร์ชลบุรี
วังดินสอพิษณุโลก
บึงแสนสุขนครราชสีมา
บ้านแจ่มลำพูน
ใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
สว่างอารมย์ร้อยเอ็ด
มหาธาตุเพชรบุรี
สำนักแม่ชีดำรงอารยธรรมอุทัยธานี
โบสถ์วรดิตถ์อ่างทอง
พรหมจริยาวาสนครสวรรค์
เสาธงนอกสมุทรปราการ
อภิสิทธิ์มหาสารคาม
ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
มณีไพรสณฑ์ตาก
หนองอีบุตรกาฬสินธุ์
ทัพคล้ายอุทัยธานี
สุสานนครราชสีมา
หนองหลั้วเชียงใหม่
"แค,นอก"นนทบุรี
โศภนาลัยแพร่
คร้อพนันกาญจนบุรี
สวนร่มบารมีพิษณุโลก
คลองเตยนอกคณะเขตสวนหลวง
คลองอ้อมใหญ่นครปฐม
เขาลอยนครปฐม
จันทรังษีวรารามหนองคาย
วิเวกการามเพชรบุรี
ราษฎร์ศรัทธาเพชรบูรณ์
ประดู่สมุทรสงคราม
บ้านใหม่น่าน
โคกช้างพระนครศรีอยุธยา
ดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
อรัญญิกาวาสหนองคาย
ลำโพนนทบุรี
บางนาวัดบางนาใน
เจริญธรรมพระนครศรีอยุธยา
ยางทองสงขลา
ใหม่ห้วยลึกนครปฐม
ม่วงคณะเขตบางแค
บุญยืนน่าน
เวฬุวนารามราชบุรี
อรุณสว่างวนารามกาฬสินธุ์
ใต้บ้านบ่อสมุทรสาคร
แสงสรรค์ปทุมธานี
วังยาวประจวบคีรีขันธ์
แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
ปทุมวนารามนครราชสีมา
ศรีเรืองบุญนนทบุรี
สุภกิจเจริญหนองคาย
แคอรัญญิกพระนครศรีอยุธยา
อัมพวันตาก
ศรีมูลเรืองเชียงใหม่
หัวดงพิจิตร
บรบือสรารามมหาสารคาม
กลางสุรินทร์
ราชบูรณะพิษณุโลก
ศีรษะทองนครปฐม
กิ่วหลวงลำปาง
จันทึกนครราชสีมา
ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
ประสาทนิกรชุมพร
สุวรรณรังสรรค์ระยอง
เขาแก้วสระบุรี
สีสุกวัดราชโอรสาราม
มงคลหลวงขอนแก่น
มะทายจันทบุรี
สระแก้วร้อยเอ็ด
สีหไกรสรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
นารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตบางกะปิ
ศรีรองเมืองลำปาง
ใหม่โคกไม้แดงบุรีรัมย์
นาควัชรโสภณกำแพงเพชร (ธ)
ด่านช้างนครสวรรค์
ชัยชุมแสงบุรีรัมย์
รางตันนิลประดิษฐ์สมุทรสาคร
เกษตรสุวรรณชลบุรี
อรุณรังษีหนองคาย (ธ)
ท้องคุ้งอ่างทอง
ใหม่ปิ่นเกลียวนครปฐม
จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
มณีบรรพตวิหารตาก
ลาดปู่ทรงธรรมเลย
พันตองเชียงใหม่
ภูเขาลาดนครราชสีมา
เทวสุนทรวัดเสมียนนารี
จงโกลพบุรี
โคกสว่างสระแก้ว
คลองพุทราพระนครศรีอยุธยา
ภิบาลวังม่วงสระบุรี
ทุ่งพร้าวเชียงราย
พระรูปเพชรบุรี
ปากลัดเพชรบุรี
ชุ้งสระบุรี
พระยาศิริไอยสวรรค์วัดดาวดึงษาราม
ผาอ่างแม่ฮ่องสอน
บางพูดนอกนนทบุรี
ทุ่งกลางประจวบคีรีขันธ์
บ้านโซงยโสธร
พระไชยเชษฐาธิราชหนองคาย
พร้าวโสภนารามพระนครศรีอยุธยา
กระโตนนครราชสีมา
นาพร้าวเก่าชลบุรี
คลองน้ำเจ็ดตรัง
ดอนสนวนกาฬสินธุ์
ใหม่จันทบุรี
ศรัทธาธรรมตรัง
ศรีทองนพคุณร้อยเอ็ด
สุทธารามวัดทองนพคุณ
สมุนน่าน
ทุ่งลานนาคณะเขตสวนหลวง
ดงลานแพร่
ชัยภูมิอุดรธานี
เซิดสำราญชลบุรี
อุดมมหาวันหนองคาย
ไผ่ล้อมพระนครศรีอยุธยา
พะเยาว์สระบุรี
โพธิ์เงินสิงห์บุรี
กระจังงามนครสวรรค์
สว่างสามัคคีเพชรบูรณ์
ทุ่งเหียงชลบุรี
บางไส้ไก่วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
นาเหลืองในน่าน
เหนือเสลภูมิร้อยเอ็ด
เตาปูนนครศรีธรรมราช
ปากคลองเพชรบุรี
ศรีจันทร์เลย
ม่วงสิงห์บุรี
ยวดลพบุรี
สามัคคีมหาสารคาม
พังสิงห์นครศรีธรรมราช
ธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ดอนแก้วตาก
ศรีประดู่อุบลราชธานี
เขาดินแดงอุทัยธานี
หนองบัวศาลานครราชสีมา
คงคาวัดระฆังโฆสิตาราม
บางโฉลงในสมุทรปราการ
สะพานคำสกลนคร
ดอกจานรัตนารามสุรินทร์
ร่ำเปิง(ตโปทาราม)เชียงใหม่
ป่าส่างคำหนองคาย
พันอ้นเชียงใหม่
ท่าเสานครปฐม
มิ่งเมืองพัฒนารามขอนแก่น
เขากำแพงสุพรรณบุรี
กุดปลาค้าวกาฬสินธุ์
เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ธรรมนิมิตสมุทรสงคราม (ธ)
เฮี้ยน่าน
ปัจฉิมวันอำนาจเจริญ
สันป่าข่อยเชียงใหม่
บุรณศิริมาตยารามวัดบวรนิเวศวิหาร
สุคนธารามหนองคาย
พระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์
โคกข้าวเหนียวสระแก้ว
โนนพระแก้วหนองคาย
พะยอมพระนครศรีอยุธยา
นวลนรดิศคณะเขตภาษีเจริญ
โคกกระเทียมลพบุรี
โพรงมะเดื่อนครปฐม
คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
ขึ่งเจริญน่าน
กระโจมทองสมุทรสาคร
ศรีประชาพระนครศรีอยุธยา
ห้วยแหยงนครศรีธรรมราช
ชัยพระเกียรติเชียงใหม่
ราษฎ์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
เขตอุดมหนองคาย
บึงพระนครศรีอยุธยา
ศรีชุมลำปาง
สังคมสามัคคีหนองบัวลำภู
ปัญญาวุธารามเชียงใหม่
โคกมนเพชรบูรณ์
ประสิทธิเวชนครนายก
ควนนาแคตรัง
สวนอธิษฐานพิษณุโลก
ปากน้ำนนทบุรี
อรัญญาวาสน่าน
ทองในคณะเขตสวนหลวง
กงลาดนครปฐม
อนาลโยทิพยารามพะเยา (ธ)
กลางวังน้ำเขียวนครราชสีมา
นารังกาวรารามศรีสะเกษ
สุทัศนารามอุบลราชธานี (ธ)
นาฬิกวนาวาสหนองคาย
เทียนถวายปทุมธานี
มงคลนิมิตรภูเก็ต
เจ้าฟ้าสระบุรี
สลักเหนือนนทบุรี
ตาคลีนครสวรรค์
ดงสักกาญจนบุรี
บีงพระลานชัยร้อยเอ็ด (ธ)
สวนสมบูรณ์ชุมพร
พลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
สบทะลำปาง
ศรีวิหารเจริญสุรินทร์
นางพญาพิษณุโลก
พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)
ชัยมงคลสระแก้ว
บ้านไร่เจริญผลสมุทรสาคร
มหัตตมังคลาจารย์สงขลา
บัวทองปทุมธานี
บุญบาลประดิษฐ์ขอนแก่น
ป่านาคำน้อยวัดเทพศิรินทราวาส
ศรีสุทธาวาสเลย (ธ)
จันทร์ธาดาประชารามยะลา
ปูคาใต้เชียงใหม่
ตองปุลพบุรี
ม่วงนครราชสีมา
บ้านแปะเชียงใหม่
จันทารามวัดปากน้ำ
ตะกล่ำคณะเขตสวนหลวง
ศาลาลอยสุรินทร์
ไทยชุมพลสุโขทัย
น้อยชมภู่สุพรรณบุรี
โคกเสือพระนครศรีอยุธยา
ทรงธรรมพิจิตร
แสงอุทัยรัตนารามบึงกาฬ
ชัยมงคลเชียงใหม่
บ้านบอนหนองคาย
สิมนาโกกาฬสินธุ์
เขาตะเคราเพชรบุรี
พุทธาธิวาสยะลา
ป่าตาลนครสวรรค์
หนองไผ่น้อยบุรีรัมย์
สนามเหนือนนทบุรี
ราษฎร์รังสรรค์กระบี่
ป่าจันทวนารามยโสธร
วรนายกรังสรรค์พระนครศรีอยุธยา
สามผานจันทบุรี
บาลีศึกษาสมาคม
เกาะวังไทรนครปฐม
จำปาวัดดาวดึงษาราม
สว่างอรุณน่าน
ใหม่ธงฃัยกำแพงเพชร
แก้วโกรวรารามกระบี่
หนองใหญ่ร้อยเอ็ด
ยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
ท่ากระบือสมุทรสาคร
หนองสนมระยอง
บ้านโนนค้อศรีสะเกษ
เนินพระเนาวนารามหนองคาย
ช้างอ่างทอง
ศรีสว่างวงศ์สงขลา
ศรีอุทัยสระบุรี
อุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่
หนองพรมหน่อนครสวรรค์
นาหุบนครสวรรค์
บุปผารามวัดบุปผาราม
หนองหลักอุบลราชธานี
บ้านสิ้วจันทบุรี
วังตะเคียนตาก
พระธาตุดอยกองมูแม่ฮ่องสอน
มีชัยทุ่งหนองคาย
บางแตนปราจีนบุรี
กุฏยารามตรัง
อินทารามเพชรบุรี
ศิลาอาสน์เลย
อรัญญวาสีสระบุรี
ตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
ป่าเซ่าอุตรดิตถ์
ปัจฉิมทัศน์มหาสารคาม
มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม